2018.12.13
1308.12.13
december 13. Gentilis bíboros pápai legátus^ Szent Ágoston reguláját adja a pálos rendnek. → 1367
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1318.12.13
december 13. előtt I. Károly fölmenti Pok Miklós erdélyi vajdát, és méltóságát Debreceni Dózsának adományozza. (Tisztségét 1321-ig viseli. Az új erdélyi vajda megkezdi Kán László fiai, továbbá Mojs fia Mojs tartományúri hatalmának megtörését.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.12.13
Windischgrätz hadserege átlépi a magyar határt, megkezdődnek a magyarországi harcok
1848.12.13
Hlavné cisárske sily pod velením maršala Alfréda Windischgrätza v počte asi 44-tisíc mužov vstúpili na územie Uhorska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.12.13
december 13. Windischgrätz hg hadseregének előőrsei Bécsből elindulva átlépik a magyar határt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.12.13
— T. H. J. Palmerston lord angol külügyminiszter közli Szalay Lászlóval, hogy nem ismeri el Magyarország követének, s csak az osztrák ügyvivő közvetítésével hajlandó tárgyalni vele.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.13
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 13 декабря 1868 г. — 32,182—184.
Engels to Marx. 13 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 182—184. Dok. 1965] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 186 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 186.
1908.12.13
Škultéty Hviezdoslavovi
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 275
1908.12.13
Ноябрь, 30 (декабрь, 13). В письме К. Гюисмансу Ленин сообщает, что сделано все возможное, чтобы депутаты III Думы внесли задолженность по взносам в МСБ; обещает ответить через несколько дней на вопрос о сроке присылки доклада ЦК РСДРП для подготовляемого МСБ отчета о Штутгартском конгрессе.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.13
Декабрь, 13. Ленин в телеграмме председателю Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкому сообщает о том, что Пермь находится в опасном положении, предлагает послать туда подкрепления и указать Реввоенсовету Восточного фронта на огромную важность сохранения Кизеловского района, снабжающего углем заводы и железную дорогу Урала.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.12.13
december 13. A fővárosban megkezdik az utcai távbeszélő-hálózat fölszerelését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.12.13
13. december 1938, Trstín. Výpoveď na žandárskej stanici Karolíny Č., predtým kolonistky v obci Galanta - kolónia Štefánikovo, ktorá v obave pred prenasledovaním maďarskými bezpečnostnými orgánmi opustila svoje bydlisko, majetok a odišla na Slovensko.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/155
1938.12.13
13. december 1938, Borovce. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Klementom M., bývalým kolonistom v obci Blahová, ktorý vypovedal, že ako príslušník Stráže obrany štátu bol ohrozený na živote a musel odísť z okupovaného územia.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/156
1938.12.13
13. december 1938, Kostoľany n/Hornádom. Správa žandárskej stanice Okresnému úradu v Gelnici o Aloisovi S. a jeho manželke, o Antonovi M. a jeho bratovi Karolovi M., o rodine D., o Františkovi K., o Ľudmile N., o Šalamonovi K., o Jozefovi Š., o Antonovi V., ktorí vypovedali o násilí maďarských bezpečnostných orgánov pri ich vyhostení z okupovaného územia a o hodnote zanecha-
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/157
1938.12.13
13. december 1938, Praha. Ministerstvo národnej obrany žiada ministerstvo zahraničných vecí, aby vyslanectvo v Budapešti intervenovalo u maďarskej vlády vo veci prepustenia zajatých príslušníkov Stráže obrany štátu.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/72
1938.12.13
13. december 1938, Bratislava. Ministerstvo pravosúdia žiada slovenskú vládu o riešenie uväznených maďarských teroristov v Ilave zajatých na území Karpatskej Ukrajiny.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/73
1938.12.13
December 13, 1938. Budapest. Despatch of Luigi Orazio Vinci-Gigliucci to Ciano on his conversation with István Csáky on the role that Great Britain and Francé played in the Hungarian question.
1938. december 13. Budapest Luigi Orazio Vinci-Gigliucci budapesti olasz követ távirata Galeazzo di Cortellazzo Ciano olasz külügyminiszternek Csáky István magyar külügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről Nagy-Britannia és Franciaország magyarkérdésben játszott szerepéről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 239, p. 541
1938.12.13
December 13, 1938. Budapest. Luigi Prazio Vinci-Gigliucci informs Ciano about the recent German-Hungarian disagreements.
1938. december 13. Budapest Luigi Orazio Vinci-Gigliucci budapesti olasz követ távirata Galeazzo di Cortellazzo Ciano olasz külügyminiszternek az utóbbi hónapokban kialakult német-magyar politikai ellentétekről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 240, p. 542
1958.12.13
13. - 22. december. V Budapešti sa konalo zasadanie zmiešanej československo-madärskej komisie zriadenej na základe československo-madárskej dohody o spoločnom využití vodných zdrojov na československo-maďarskom úseku Dunaja. Na rokovaní, ako uviedlo 24. decembra 1958 Rudé právo, „bol vypracovaný návrh spoločného programu výstavby vodného diela v dunajskej zátočine Nagymaros. Rovnako bol dohodnutý etapový plán prípravných prác na výstavbu ďalších spoločných vodných diel na Dunaji. “
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.12.13
V Kovarciach (okr. Topolčany) sa konala schôdza „komunistov - internacionalistov“, príslušníkov extrémne dogmatického a konzervatívneho krídla v Komunistickej strane Slovenska. Požadovali, aby z politického života odišli viacerí stúpenci reforiem na čele s Alexandrom Dubčekom. Bola to akási slovenská obdoba zoskupenia najkonzervatívnejších a naj dogmatickej ších komunistov v českých krajinách, ktorí po prvý raz verejne vystúpili na stretnutí v Prahe-Libni 9. októbra 1968 na podporu augustovej „internacionálnej pomoci“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.12.13
V Bratislave sa uskutočnil aktív slovenských spisovateľov, na ktorom sa reformné sily v Zväze slovenských spisovateľov usilovali o zachovanie demokratických reforiem a protestovali proti nastupujúcej normalizácii. Konzervatívni predstavitelia vedenia zväzu krátko nato (18. decembra) vystúpili z jeho vrcholných orgánov a znemožnili tak ich ďalšiu činnosť. Nasledovalo provizórium, ktoré ukončil až ustanovujúci zjazd nového, „normalizačného“ Zväzu slovenských spisovateľov 11. júna 1969.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.12.13
december 13. Debrecenben új radioaktív arany izotópot állítanak elő.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.12.13
december 13. A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának ülése a nyugati emigrációról, március 15. megünnepléséről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.12.13
Martina Moravcová získala štyri zlaté a jednu striebornú medailu na Majstrovstvách Európy v krátkom bazéne v Sheffielde (Velká Británia).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.12.14
1688.12.14
Matej Mikuláš Wimesberger informoval bratislavského richtára o príkaze grófa Antónia Caraffu, podľa ktorého boli všetky stavy, s výnimkou magnátov a prelátov, povinné odvádzať kontribúcie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1718.12.14
V Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule zomrel Ján Sigrai (*1654, Stupava), cirkevný hodnostár. Snažil sa o nezávislosť spišského prepošstva od ostrihomskej arcidiecézy, usadil kamaldulov v Červenom Kláštore a milosrdných bratov v Spišskom Podhradí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.12.14
Cisársky generál Baltazár Šimunič (Simunich, Simunič) neďaleko Trstina porazil maďarské honvédske sily pod velením Angličana Richarda Guyona.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.12.14
december 14. Windischgrätz hg Schönbrunnból kiáltványt bocsát ki. (Nem a magyar nép, hanem a forradalmi kormány ellen harcol; a jobbágyfelszabadító törvények érvényben maradnak.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.14
december 14. Megnyílik az országos izraelita konresszus, amelyen megállapítják a hitközségek új szervezetét, és szabályozzák a felekezeti iskolák működését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.14
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 14 декабря 1868 г. — 32,184—186.
Marx to Engels. 14 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 184—186. Dok. 1966] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 188. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 188. Dok. 1966
1878.12.14
List 59. A. Pietor S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 59
1888.12.14
december 14. Az országgyűlés elveti az április 11-i munkásgyűlés kéréseit.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.12.14
La Libre Parole starts a subscription to help Henrys widow in a suit against Reinach.
1898.12.14
List 124. Ambro Pietor S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 124
1908.12.14
Переезд в Париж
1908.12.14
Декабрь, 1 (14). Статья Ленина "Аграрные прения в III Думе" опубликована в № 40 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.12.14
Декабрь, 1 (14). Ленин пишет письмо (на французском языке) председателю Комитета женевского общества любителей чтения, в котором сообщает о своем выходе из общества в связи с переездом в Париж и выражает благодарность за оказанную помощь в пользовании книгами.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.12.14
Декабрь, 1 (14). Ленин и Крупская переезжают из Женевы в Париж, куда переводится издание газеты "Пролетарий". По приезде в Париж В. И. Ленин и Н. К. Крупская останавливаются в "Отель де Гоблен" на бульваре Сен-Марсель, 27. Позднее переезжают в дом № 24 по улице Бонье, на окраине города, и затем на улицу Мари-Роз, дом № 4.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.14
Отречение гетмана Скоропадского от власти. -- Взятие Киева петлюровцами
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.14
Декабрь, не позднее 14. Ленин беседует с представителями Союза торгово-промышленных служащих о муниципализации торговли.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.14
Декабрь, 14. Ленин выступает с речью на рабочей конференции Пресненского района.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.14
Декабрь, 14. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; дважды выступает при обсуждении вопроса об отмене твердых цен на картофель; пишет набросок проекта постановления по вопросу о финансировании Центротекстиля. На заседании обсуждается вопрос об организации земледельческих хозяйств городскими совдепами и промышленными предприятиями и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.14
Приказ ВЧК о представлении сведений об ответственных работниках губчека
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №127
1928.12.14
Из протокола № 105 заседания Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП(б)
Фонд А. Н. Яковлева, Документы ГАРФ и РГАСПИ о введении антирелигиозного воспитания в советской школе в 1928–1929 гг. Документ №4
1938.12.14
Троцкий Л.Д.: Час решения близится (Франция)
Doc. 1097
1938.12.14
14. december 1938, Drietoma. Zápisnica napísaná na notárskom úrade s Jozefom K., predtým obyvateľom mesta Komárno, poľským štátnym príslušníkom, ktorý vypovedal, že z dôvodu podozrievania ako č-s. legionára ho mučila maďarská polícia.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/158
1938.12.14
14. december 1938, Sušany. Zápisnica napísaná na dočasnej žandárskej stanici s Katarínou Ch., predtým obyvateľkou mesta Rimavská Sobota, ktorá vypovedala, že bola vyhostená z okupovaného teritória preto, že jej manžel bol zamestnancom č-s. podniku.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/159
1938.12.14
14. december 1938, Prešov. Správa okresného úradu Prezídiu krajinského úradu v Bratislave akolonistoch Čenékovi S., Jozefovi D., ďalej o K. a Z., Antonovi F., Ladislavovi a jeho bratovi H. a o Michalovi B., ktorí vypovedali, že prv než ich vyhostili z Maďarska, týrali ich a ľudsky ponižovali.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/160
1938.12.14
14. december 1938, Hnúšťa. Zápisnica napísaná na okresnom úrade s Júliusom U., obchodníkom, predtým obyvateľom obce Bátka, ktorý vypovedal, ako ho maďarskí vojaci za údajnú vlastizradu týrali a mučili, až napokon s celou rodinou vyhostili. Príloha: Správa lekára o ublížení na tele.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/161
1938.12.14
14.-15. december 1938, Bratislava. Rokovanie česko-slovenskej a maďarskej subkomisie pre sťažnosti o riešení kolonistov slovenskej a českej národnosti na odstúpenom území a o príslušníkoch maďarskej národnosti na Slovensku.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/74
1948.12.14
List Mátyása RÁKOSIHO Klementovi GOTTWALDOVI, v ktorom upozorňuje KSČ na neplnenie záväzkov vyplývajúcich z dohody predstaviteľov obidvoch strán v Bratislave v júli 1948
RÁKOSI Mátyás Klement GOTTWALDhoz intézett levelében kifogásolja, hogy a 245/1948 sz. törvény kizárja az állampolgárság visszaszerzésének lehetõségébõl a magyarországi áttelepítésre jelölteket, s a csehszlovák fél a két pártküldöttség 1948. júliusi találkozóján elfogadott megállapodás számos más pontját sem teljesíti.
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 35, Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.12.14
Vláda rozhodla o preradení 65-tisíc verejných a štátnych zamestnancov do výroby; v praxi však odišla do výroby necelá tretina plánovaného počtu
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.12.14
14. - 15. december. Konferencia katolíckych biskupov v Prahe rozhodla o vypracovaní memoranda pre prezidenta republiky, v ktorom žiadala zastavenie útokov proti Vatikánu a cirkevným činiteľom. Navrhla tiež obnovu rokovaní medzi štátom a cirkvou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.12.14
december 14. A kormány egyezményt köt az evangélikus egyházzal. (A lelkészek állami illetményt, kongruát kapnak; az egyház egy teológiai főiskolát és egy gimnáziumot tarthat fenn.) → október 7.; 1949. január 4.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.12.14
december 14. Minisztertanácsi határozat (1041/1978) az alacsony összegű nyugellátások emeléséről (1 300 000 nyugdíjast érint).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.12.14
december 14-15. H. D. Genscher Budapestre látogat. Megegyezés konzulátusok nyitásáról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.12.14
MĽHZP: Čo by som dal za ministerské kreslo!
MNMMJ: Mit adnék egy bársonyszékért!
Életünk 14.12. 1998
1998.12.14
V Bratislave zomrel Karol Ježík (*2. 2. 1953), novinár, šéfredaktor Sme.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.12.15
1848.12.15
december 15. I. Ferenc József nyílt parancsa. (Megerősíti tisztségében Rajacic pátriárkát és Supljikac szerb vajdát; a béke helyreállítása után ,,nemzeti beligazgatást” ígér a magyarországi szerbeknek.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.15
Článok Jozefa Hložanského Naša vnešnia politika o politike Uhorska so zreteľom na Slovákov
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [190]
1868.12.15
Článok J. N. Bobulu Po riešeni národnej otázky
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [185]
1868.12.15
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 15 декабря 1868 г. — 32,186—187.
Marx to Engels. 15 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 186—187. Dok. 1967] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 190. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 190. Dok. 1967
1888.12.15
Энгельс — Фридриху Адольфу Зорге в Хобокен. [Лондон], 15 декабря 1888 г. — 37, 102.
Engels to Friedrich Adolph Sorge. 15 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 102. Dok. 3721] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 240 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 240.
1908.12.15
Hviezdoslav Škultétymu
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 276
1918.12.15
Сталин И.В., С Востока свет
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/light_from_east.htm Doc. 201]
1918.12.15
december 15. A kormány közzéteszi a december 13-án kelt 1918: V. néptörvényt. Az önálló magyar külügyi igazgatás és szervezet felállításáról intézkedik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.12.15
Декабрь, 15. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны, на котором обсуждаются вопросы о запасах хлеба на железных дорогах и элеваторах, о политической агитации и посылке комиссаров в формирующиеся дивизии, доклады о Симбирском и Сормовском патронных заводах, о распределении нефти и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.15
«Пока еще не поздно, казаки!» (Из прокламации Донского бюро и Ростово-Нахичеванского комитета РКП(б))
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №71
1938.12.15
Londýn, 1938, 15. prosince. Tisková zpráva o verejné přednášce Setona-Watsona, uspořadané organizací liberálni strany v Caxton Halí v Londýne, o katastrofálních následcích Mníchovské dohody pro strední Evropu.
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.12.15
Po krátkych rokovaniach vedenia ľudovej strany a národniarov došlo ku kompromisu a Slovenská národná strana mohla na krátky čas obnoviť svoju činnosť, aby došlo k zjednoteniu oboch strán. Kompromis už signalizovalo vymenovanie Miloša Vanča za ministra autonómnej vlády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.12.15
Národné zhromaždenie prijalo zmocňovací zákon (č. 330/1938 Zb.), ktorý na dva roky splnomocňoval vládu, aby spravovala štát vládnymi nariadeniami. Zákon sa nedotýkal autonómie Slovenskej krajiny, o ktorej sa nemohlo rokovať bez súhlasu poslancov budúceho snemu Slovenskej krajiny. Vláda týmto zákonom získala aj zmocnenie vydávať dekréty o zmene ústavy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.12.15
15. december 1938, Banská Štiavnica. Zápisnica napísaná na žandárskej stanici s Jozefom D., obyvateľom mesta, ktorý vypovedal, ako ho maďarské bezpečnostné orgány chytili na okupovanom území a pod rôznymi zámienkami bili a týrali. Príloha: Lekárska správa o ublížení na tele.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/162
1938.12.15
15. december 1938, Stará Turá. Zápisnica napísaná na žandárskej stanici s Michalom S., Martinom H. a Ondrejom Ch., bývalými nádenníkmi na majeri v obci Nýrovce, ktorí vypovedali o okolnostiach ich vykázania z teritória maďarského štátu.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/163
1938.12.15
15. december 1938, Stropkov. Správa okresného úradu Prezídiu krajinského úradu v Bratislave o Ľudovítovi D., predtým vedúcom notárovi v obci Hrhov, a Mikulášovi H., bývalom učiteľovi v obci Žarnov, ktorí vypovedali o okolnostiach ich vyhostenia z územia maďarského štátu.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/164
1938.12.15
15. december 1938, Budapešť. Česko-slovenský vyslanec M. Kobr odovzdal aide-mémoire I. Csákymu, maďarskému ministrovi zahraničných vecí, o vyhostení príslušníkov slovenskej a českej národnosti z obsadeného územia a o vpáde maďarských teroristických skupín na teritórium Karpatskej Ukrajiny.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/75
1948.12.15
Pozsonyban LŐRINCZ Gyula fõszerkesztésében megjelenik az Új Szó címû hetilap elsõ száma.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.12.15
Slovenská národná rada schválila zákon o zriadení Tatranského národného parku (TANAP)
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.12.15
december 15—21. Lengyelországban egyesül a két munkáspárt.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.12.15
Приказ МВД СССР № 990 с объявлением «Положения об ИТК и тюрьмах МВД СССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №831
1968.12.15
A Csemadok KB nyilatkozata, amelyben reményét fejezi ki, hogy a jövőben sor kerül a nemzetiségi alkotmánytörvényből kimaradt tételek pótlására, egyúttal állást foglal a Matica slovenskának a nemzetiségi jogok korlátozására irányuló törekvéseivel szemben
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 79
1968.12.15
V Trenčíne zomrel Miloš Bazovský (*11. 1. 1899, Turany nad Váhom), maliar, významný predstaviteľ slovenskej výtvarnej moderny medzivojnového obdobia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.12.15
V sále Csemadoku sa konalo X. plenárne zasadanie Okresného národného výboru. Potom, ako sa dovtedajší predseda Štefan VAJDA vzdal svojej funkcie, bol za nového predsedu ONV zvolený jednomyseľne s. Jaromír Valent.
Naše Novosti, 19. dec. 1978
1978.12.15
december 15. Közleményben hozzák nyilvánosságra, hogy Kína és az Egyesült Államok 1979. január 1-jei hatállyal felveszi a diplomáciai kapcsolatot.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.12.15
Informace o Chartě 77 - č. 21
1988.12.15
15. - 16. december. Ústredný výbor Komunistickej strany Československa na svojom zasadaní uvoľnil z predsedníctva Vasila Biľaka a Josefa Kempného, z funkcie tajomníka odišiel Mikuláš Benyó/Beňo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.15
december 15. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Témák: időszerű politikai kérdések, a kormányzati munka korszerűsítése. Németh Miklós helyett Iványi Pál KB-titkár, Pál Lénárdot felmentik e tisztség alól.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.12.15
Došlo k obnoveniu hraničného priechodu Bratislava - Kittsee.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.12.16
1488.12.16
december 16. I. Mátyás követet küld III. Iván moszkvai nagyfejedelemhez a szövetségi tárgyalások folytatására. → július 29.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.12.16
Kossuth népfelkelést hirdet az osztrák támadók ellen
1848.12.16
Pri Trnave sa odohrala bitka medzi honvédskymi oddielmi pod velením Richarda Guyona a cisárskym vojskom generála Baltazára Šimuniča (Simunich, Simunič), z ktorej víťazne vyšla cisárska strana. Boje sa preniesli aj do samotného mesta, odkiaľ honvédi ustúpili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.12.16
december 16. Guyon Richárd ezredes csapatai Nagyszombatnál súlyos vereséget szenvednek a Balthasar Simunich br. tábornok vezette császáriaktól.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1858.12.16
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 16 декабря 1858 г. — 29,306— 307.
Marx to Engels. 16 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 306— 307. Dok. 942] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 361 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 361.
1868.12.16
december 16. Megindul a Magyar Állam című katolikus politikai napilap, Jósika Kálmán br. szerkesztésében. (Az Idők Tanúja utódja.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.12.16
december 16. Az Osztrák—Magyar Monarchia ideiglenes kereskedelmi szerződést köt Németországgal.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.12.16
Škultéty Hviezdoslavovi
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 277
1918.12.16
Провозглашение Временным Рабоче-Крестьянским правительством Советской власти в Литве
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.16
Первый всегерманский съезд советов (большинство съезда пошло за социал-демократами)
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.16
Декабрь, 16. Ленин дает предписание наркому внутренних дел Г. И. Петровскому немедленно назначить строжайшее следствие по жалобе крестьян дер. Будилово Любимского уезда Ярославской губ. на действия председателя комбеда.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.12.16
Agrární strana
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 354 Dok. 148
1938.12.16
16. december 1938, Krušovce. Zápisnica napísaná na žandárskej stanici s Ľudovítom K., predtým kolonistom v obci Veľké Kosihy - kolónia Okánikovo, ktorý vypovedal, že maďarskí žandári najprv u neho hľadali zbraň a hoci ju nenašli, vyhostili ho z obsadeného územia aj so stratou nehnuteľného majetku. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Vendelínom N., bývalým kolonistom v obci rov a civilného obyvateľstva musel opustiť svoj dom a majetok. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Viktorom H., bývalým-kolonistom v obci Belvateľstva proti kolonistom, v dôsledku čoho musel opustiť svoj majetok a odísť s rodinou Hlásenie žandárskej stanice Okresnému úradu v Krupine o Matúšovi L. a jeho manželke,
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/165
1938.12.16
16. december 1938, Dunajská Lužná-Nové Košariská. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Vendelínom N., bývalým kolonistom v obci Lúč na Ostrove - Etreho Kračany, ktorý vypovedal, že pod hrozbou maďarských žandárov a civilného obyvateľstva musel opustiť svoj dom a majetok.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/166
1938.12.16
16. december 1938, Budapešť. Hlásenie česko-slovenského vyslanca M. Kobra o rozhovore s maďarským ministrom zahraničných vecí I. Csákym, ktorý prejavil ochotu zlepšiť politické vzťahy s Česko-Slovenskom.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/76
1938.12.16
16. december 1938, Budapešť. List predsedu maďarskej delimitačnej komisie R Telekiho predsedovi česko-slovenskej delimitačnej komisie Š. Janšákovi o potrebe okamžitého obnovenia rokovania komisie.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/77
1938.12.16
16. december 1938, Praha. Záznam z expozé zástupcu ministra zahraničných vecí I. Krna pred zahraničnými novinármi o úsilí česko-slovenského štátu vyriešiť sporné zahraničnopolitické problémy so susednými krajinami.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/78
1938.12.16
16. - 20. december 1938, Budapešť. Správa predsedu delimitačnej komisie Š. Janšáka o rokovaní s maďarskou delegáciou o zladení česko-slovenských a maďarských návrhov na vzájomnú výmenu obci pri demarkačnej čiare.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/82
1948.12.16
december 16. A Független Kisgazdapárt 12 képviselője lemond mandátumáról.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.12.16
16. - 17. december. Pred Krajským súdom v Bratislave sa konal proces s bývalými sociálnymi demokratmi na Slovensku, ku ktorým účelovo priradili aj osoby, ktoré nikdy v tejto strane neboli. Obžaloba ich vinila z podvratnej činnosti proti republike, z úmyslu obnoviť sociálnu demokraciu na kresťanských zásadách a Jána Béčku (minister londýnskej vlády, neskôr povereník zdravotníctva) navyše aj z vyzvedačstva, ktorého sa vraj dopustil ešte roku 1948. J. Béčko dostal trest 11 rokov väzenia, Emil Vidra a Ján Šindler 7 rokov, ostatní od 1 a pol roka do 2 a pol roka väzenia. 1958. Vznikla Skupina 4 výtvarníčok (Viera Krajcová, Jarmila Čihánková, Oľga Bartošíková, Tamara Klimová), ktorá sa v reakcii na ortodoxne presadzovaný socialistický realizmus zamerala na jeho opak, na zobrazovanie odpatetizovaných tém a foriem všedného dňa. Prvú oficiálnu výstavu mali roku 1959. Skupina bola súčasťou nového nástupu slovenského výtvarného umenia po období jeho prísneho zväzovania oficiálnym aparátom štátostrany a jej ideológov koncom 50. rokov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1958.12.16
Československá republika obnovila v plnej miere svoju aktívnu účasť vo Svetovej zdravotníckej organizácii, z ktorej roku 1949 vystúpila.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1958.12.16
V Bratislave a Trnave sa dva najväčšie závody priemyselnej výroby čokolády a cukroviniek spojili do jedného podniku s názvom Figaro.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.16
december 16-17. Várkonyi Péter külügyminiszter Bajorországba utazik.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.12.16
Тезисы к выступлению А.Н. Яковлева на XXII областной партийной конференции в г. Перми о задачах перестройки
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №84
2018.12.17
1858.12.17
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 17 декабря 1858 г. — 29,307— 309.
Marx to Engels. 17 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 307— 309. Dok. 943] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 362 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 362.
1868.12.17
Výzva, ktorou chcel J. N. Bobula získať podklad pre petičnú akciu v prospech zabezpečenia slovenského školstva
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [187]
1908.12.17
Na novovybudovanej trati medzi Popradom a Starým Smokovcom sa začala premávka elektrickej železnice v dĺžke 12 km. O štyri dni neskôr dala firma PHOEBUS do prevádzky aj pozemnú lanovku Starý Smokovec - Hrebienok.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.12.17
Провозглашение Советской власти в Латвии
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.17
december 17. Közzéteszik a december 16- án kelt 1918: VIII. néptörvényt az elemi iskolai tanítók Fizetésének rendezéséről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.12.17
Ранее 17 декабря. Ленин пишет § 3 "Постановка вопроса Марксом в 1852 году" главы II книги "Государство и революция".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.17
Декабрь, 17. Ленин пишет предисловие ко второму изданию книги "Государство и революция".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.17
Декабрь, 17. Ленин посылает финскому коммунисту О. С. Пуккэ написанные им добавления ко второму изданию книги "Государство и революция" - для финского издания книги. Ленин участвует в заседании бюро ЦК РКП(б), на котором обсуждаются вопрос о предстоящем съезде партии и работе комиссии по выработке партийной программы, резолюции съезда земотделов, вопросы о работе в Сибири, о съезде профсоюзов и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.12.17
december 17. Magyar—román tárgyalások folynak Abbáziában az optáns-per ügyében.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.12.17
1938, december 17. Vrútky. - Hlásenie četníckej stanice vo Vrútkach Okresnému úradu v Martine o rozširovaní ilegálnych agitačných predvolebných letákov s pripojenými letákmi
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1938.12.17
1938, december 17. Bratislava. - Prípis prezídia Krajinského úradu v Bratislave okresným náčelníkom a policajným riaditeľom o rozširovaní ilegálnych letákov a leták s názvom Slovenskému ľudu!
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1938.12.17
Autonómna vláda rozpustila na základe svojho uznesenia z 5. decembra 1938 všetky telovýchovné spolky vrátane katolíckeho Orla a ich majetok pripadol Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.12.17
Adolf Hitler vydal príkaz hlavnému veliteľstvu Wehrmachtu na definitívnu likvidáciu Československa, pričom nemalo ísť o vojenský konflikt, ale o pacifikačnú, stabilizačnú akciu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.12.17
Článok: Slovenskí presídlenci deťom
Pravda 17.XII.1948-1
1948.12.17
Článok: Uj Szó - prvý týždenník čs. pracujúcich maďarskej národnosti
Pravda 17.XII.1948-2
1978.12.17
17-18 декабря Совещание руководителей коммунистических партий северных стран в Стокгольме.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1988.12.17
december 17. Megalakul az Erdélyi Szövetség.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.12.17
- Megalakul a Raoul Wallenberg Egyesület.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.12.18
1698.12.18
Radca Kráľovskej dvorskej komory C. A. Maigin žiadal bratislavského mešťanostu, aby poslal 12 kočiarov do Viedne na odvezenie panovníka a jeho sprievodu z Viedne k benátskym hraniciam. 1. Slovensko v rokoch 1526 - 1711
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1788.12.18
december 18. A király Zichy Károly grófot kinevezi országbíróvá. (Tisztségét 1795- ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.12.18
Bem Csucsánál megállítja Puchner császári seregét
1848.12.18
Vojská maršala Alfréda Windischgrätza obsadili Bratislavu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.12.18
Ľudovít Košut (Kossuth) v mene Výboru na obranu vlasti vyzval obyvateľstvo Uhorska na zriaďovanie dobrovoľníckych oddielov (geríl).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.12.18
december 18. Az erdélyi sereg Bem tábornok vezetésével Csúcsánál (Kolozs vm.) győztes ütközetben megállítja Puchner br. altábornagy Pest felé nyomuló seregét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.12.18
— Kossuth, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, szabadcsapatok alakítására szólítja fel az ország népét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1858.12.18
V Liptovskom Mikuláši bola zriadená nemocnica Liptovskej župy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.12.18
Uhorská jednota lesných hospodárov informovala verejnosť, že vlci na Pohroní spôsobili značné škody na dobytku a ovciach, ktoré prevyšovali sumu 4 000 zlatých. V priebehu tohto roku bolo len na území Zvolenskej župy zastrelených 20 medveďov. V tejto súvislosti sa objavili návrhy, aby škodná zver (vlci a líšky) bola likvidovaná prostredníctvom strychnínu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.12.18
V Pukanci sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie Jednoty proti trýzneniu zvierat. Išlo o miestnu pobočku spolku, ktorý mal svoju centrálu vo Viedni a na jej čele stál miestny evanjelický farár Samuel Holuby. V rámci podujatia boli medailami odmenení dvaja žiaci za svoj príkladný vzťah k prírode.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.12.18
V Levoči sa skončila dostavba veže pri farskom Kostole sv. Jakuba. Pôvodnú vežu Levočania preventívne zbúrali, lebo bola v zlom stave. Novú, klasicistickú, však vytiahli iba do výšky chrámovej lode. Panovník počas svojej okružnej cesty po Uhorsku v roku 1852 navštívil aj Levoču a zaujímal sa o osudy kostola. Mestskej rade navrhol vežu dokončiť, pričom na tento účel prispel aj peňažným darom. Veža dostala neogotickú podobu a dodnes tvorí neodmysliteľnú súčasť levočskej panorámy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.12.18
Vyšiel literárny almanach Concordia. Jeho cieľom bolo zblížiť stúpencov spisovnej slovenčiny a tzv. staroslovenčiny (slovakizovanej češtiny) v prospech oživenia literárneho diania na Slovensku. Hoci dal almanach priestor aj stúpencom bernolákovčiny, jednoznačne preukázal životaschopnosť a prevahu štúrovskej slovenčiny po jej hodžovsko-hattalovskej reforme. Redaktormi boli Jozef Karol Viktorin a Ján Palárik, publikovali v ňom renomovaní spisovatelia a básnici (Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Jozef Miloslav Hurban, Ján Kalinčiak a i.). Na stránkach almanachu vyšla aj Palárikova veselohra Inkognito.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.12.18
V rámci časopisu Cyrill a Method začala vychádzať príloha Priateľ školy a literatúry. Vychádzala do roku 1861 pod redakciou Andreja Radlinského. 1858. V Bratislave koncertoval geniálny ruský klavirista a hudobný skladateľ Anton Grigorievič Rubinštejn.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1868.12.18
Энгельс — Герману Энгельсу в Бармен. Манчестер, 18 декабря 1868 г.— 32, 487—488.
Engels to Hermann Engels. 18 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 487—488. Dok. 1969] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 194 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 194.
1868.12.18
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 18 декабря 1868 г. — 32,187—189.
Engels to Marx. 18 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 187—189. Dok. 1968] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 191. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 191. Dok. 1968
1898.12.18
Декабрь, 6 (18). Ленин в письме Анне Ильиничне и Марку Тимофеевичу Елизаровым просит узнать у М. И. Водовозовой о сроках издания книги; советует при издании книги взять более убористый шрифт, а таблицы печатать петитом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1898.12.18
Декабрь, 6 (18). Ленин в письме А. И. и М. Т. Елизаровым просит присылать ему печатные отзывы о сборнике "Экономические этюды и статьи".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.12.18
Kňaz bojujúci, strádajúci, víťaziaci
Ľudové noviny, 1908:51/02
1908.12.18
Za kríž a reč materinskú!
Ľudové noviny, 1908:51/01
1918.12.18
Взятие Валка Латышской Красной Армией
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.18
Декабрь, не позднее 18. Ленин заслушивает доклад члена Реввоенсовета Южного фронта И. И. Ходоровского о положении на фронте; затем вызывает к прямому проводу председателя Комитета обороны Петрограда Г. Е. Зиновьева и требует посылки подкреплений для Южного фронта.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.18
Декабрь, 18. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны; выступает по вопросу об определении численности армии в соответствии с ресурсами страны, при обсуждении заявления Всероссийской эвакуационной комиссии по поводу учета ее военного имущества (пишет проект постановления по этому вопросу) и по докладу о Сормовском заводе. На заседании обсуждаются также вопрос о санитарном положении на Южном фронте, проекты декре- тов о снабжении армии лошадьми и об обеспечении Красной Армии помещениями, вопросы о мастерских по ремонту ружей, о распределении нефти, о постройке большого пушечного завода в Царицыне и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.12.18
Za asistencie Hlinkových gárd (HG) sa konali prvé voľby do autonómneho Snemu Slovenskej krajiny. Hlasovať sa mohlo iba za jednotnú kandidátku Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Židia hlasovali v oddelených miestnostiach.
1938.12.18
Konali sa voľby do slovenského autonómneho snemu, ktorý mal 63 poslaneckých kresiel. Voliči odpovedali v týchto volbách na otázku, či si želajú nové slobodné Slovensko. Mohli odpovedať buď „áno“, alebo „nie“. Hlinková slovenská ľudová strana - Strana slovenskej národnej jednoty získala na tejto jednotnej kandidátke 1 263 678 hlasov. Celkové údaje o volbách neboli zverejnené.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.12.18
18. december 1938, Dunajská Lužná-Nové Košariská. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Viktorom H., bývalým kolonistom v obci Bellova Ves, ktorý vypovedal o štvaní a násilnostiach maďarských vojakov a civilného obyvateľstva proti kolonistom, v dôsledku čoho musel opustiť svoj majetok a odísť s rodinou na Slovensko.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/167
1938.12.18
18. december 1938, Rudník. Správa inšpektorátu finančnej stráže Krajinskému úradu o ťažkostiach v zásobovaní, lekárskej pomoci a v komunikačnom spojení regiónu v dôsledku rozhodnutia arbitrov vo Viedni.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/79
1948.12.18
december 18. Közzéteszik a 14 000/1948. számú kormányrendeletet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek szervezéséről és működésük szabályozásáról.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.12.18
— Megérkezik a gázvezetéken az első lispei földgáz Budapestre.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.12.18
— Megalakul a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége. (Elnöke: Dobi István.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1998.12.18
Generálny prokurátor Michal Vaľo sa vzdal funkcie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.12.18
18. - 19. december. Uskutočnili sa komunálne voľby, na ktorých za zúčastnilo 53,95 % voličov. Najviac mandátov získalo Hnutie za demokratické Slovensko (8 140), Strana demokratickej ľavice (5 793) a Kresťanskodemokratické hnutie (4 276). V Bratislave a Košiciach obsadili primátorské kreslá kandidáti širokej koalície vládnych strán Jozef Moravčík a Rudolf Schuster.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.12.19
1708.12.19
december 19. Hadbírósági ítélet alapján Sárospatakon kivégzik az árulóvá lett Bezerédj Imre brigadérost és Bottka Ádám alezredest. (A többi elítéltnek a fejedelem megkegyelmez.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1868.12.19
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 19 декабря 1868 г. — 32,190.
Marx to Engels. 19 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 190. Dok. 1970] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 195. [ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 195. Dok. 1970
1898.12.19
Hviezdoslav Vajanskému
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 115
1908.12.19
Декабрь, 6 (19). Ленин в письме А. И. Ульяновой-Елизаровой выражает согласие на смягчение тона по отношению к Базарову и Богданову и возражает против смягчения выражений по отношению к Юшкевичу и Валентинову в книге "Материализм и эмпириокритицизм"; сообщает, что согласен на замену слов "поповщина", "примыслил боженьку" и др. лишь при ультимативном требовании издателя по цензурным соображениям.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.19
Marton Ernő szerkesztésében Kolozsváron megindul az Új Kelet nevű cionis­ta lap.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1918.12.19
Hlinka založil Slovenskú ľudovú stranu
Štefan Janšák, Život dr. Pavla Blahu, Trnava 1947
1918.12.19
19. decembra sa v telocvični reálneho gymnázia v Žiline uskutočnilo zakladajúce zhromaždenie Slovenskej ľudovej strany. Za jej predsedu bol zvolený A. Hlinka. Strana sa začala profilovať opozične.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1918.12.19
Revolučné národné zhromaždenie prijalo zákon o 8-hodinovom pracovnom čase (zákon č. 91/1918 Zb.). Tento zákon predstihol prijatie podobných zákonných noriem aj v najvyspelejších západoeurópskych krajinách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1918.12.19
Na zjazde katolíckeho duchovenstva a laických veriacich v Žiline, ktorý zvolal ružomberský farár Andrej Hlinka, delegáti z rôznych oblastí Slovenska obnovili predvojnovú Slovenskú ľudovú stranu (SĽS). Účastníci zhromaždenia prijali pre túto stranu program vypracovaný A. Hlinkom a katolíckym kňazom Jozefom Kačkom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1918.12.19
december 19. Katonagyűlés és tüntetés Budapesten. (Tanácshatalmat követel.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.12.19
Декабрь, 19. Ленин участвует в заседании бюро ЦК РКП(б), на котором обсуждаются вопросы о военном контроле, о политической работе на фронте, об организации военной инспекции, о работе коммунистов на фронте и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.19
Декабрь, 19. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект декрета об учете и мобилизации технических сил РСФСР, вопросы об установлении льготы при внесении натурального налога для некоторых местностей, о работах междуведомственного совещания при Народном комиссариате финансов для проведения единства кассы и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.19
Из протокола заседания Бюро ЦК РКП(б) об освещении деятельности ВЧК в печати и конфликте с членом коллегии НКЮ М.Ю. Козловским
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №128
1928.12.19
Strana klerikami
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 357 Dok. 149
1928.12.19
Сталин И.В., О правой опасности в германской компартии: Речь на заседании Президиума ИККИ 19 декабря 1928 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_30.htm Doc. 403]
1938.12.19
december 19. G. Ciano gr. olasz külügyminiszter 4 napos hivatalos látogatásra Budapestre érkezik. (A kormány ígéretet tesz, hogy Magyarország csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz, és kilép a Népszövetségből.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.12.19
— A belügyminiszter egy hónapra betiltja a Népszavát. (Indoklás: a december 18-i Két nagy reform című vezércikke sérti az ország külpolitikai érdekeit.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.12.19
19. december 1938, Čelovce. Hlásenie žandárskej stanice Okresnému úradu v Krupine o Matúšovi L. a jeho manželke, o Ignácovi K., Ignácovi a Pavlovi M., Ábelovi M., bývalých obyvateľoch obce Ďurkovce, ktorí vypovedali o násilnostiach a surovom správaní maďarských žandárov a o okolnostiach ich vyhostenia z teritória Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/168
1938.12.19
19. december 1938, Nitra. Zápisnica napísaná na sekretariáte Hlinkovej slovenskej ľudovej strany s Michalom H. a Eduardom M., utečencami z obce Komjatice, ktorí vypovedali o brutalite a násilnostiach maďarských žandárov proti manifestujúcim občanom slovenskej národnosti.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/169
1938.12.19
19. december, Krušovce. Zápisnica napísaná na žandárskej stanici s Jánom H., predtým obyvateľom obce Sikenica - kolónia /Cgota, ktorý vypovedal o surovostiach vyšetrovania maďarských žandárov voči kolonistom a o ich vyhostení z územia Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/170
1938.12.19
19. december 1938, Podolie. Zápisnica napísaná na žandárskej stanici s Katarínou D., manželkou Michala D., predtým kolonistkou v obci Lehnice, ktorá vypovedala o hodnote majetku, ktorý v dôsledku vyhostenia musela zanechať na okupovanom území.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/171
1938.12.19
19. december 1938, Zborov. Hlásenie žandárskej stanice okresnému úradu v Bardejove o výpovedi Jozefa R. a jeho syna Benjamína R. o pomeroch v okupovaných Košiciach, o perzekúcii Nemaďarov a svojom vyhostení.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/172
1938.12.19
19. december 1938, Praha. 2. oddelenie Hlavného štábu č-s. armády posiela MZV hlásenie Okresného úradu v Trebišove o útoku maďarských vojakov a obsadení obce Slanec.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/173
1938.12.19
19. december 1938, Bratislava. Záznam J. Ciekera, vedúceho sekretariátu pre rokovanie s Maďarskom, o prepadnutí obce Slanec maďarskými ozbrojencami a jeho dôsledkoch pre rokovanie medzi česko-slovenskou a maďarskou vládou.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/80
1938.12.19
19. december 1938, 12.30 hod., Budapešť. Telefonický odkaz legačného radcu Česko-slovenského vyslanectva P. Fíšu týkajúci sa dovolenia slovenských orgánov odovzdať vianočné darčeky uväzneným maďarským teroristom v llave.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/81
1948.12.19
Prága, 1948. december 19. Bolgár Elek követ jelentése a deportált magyarok hazatéréséről és letelepítéséről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 14
1948.12.19
december 19. Megalakul a Magyar Jogászszövetség. (Elnöke: Ries István.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.12.19
december 19. Megindul a Valóság, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat társadalomtudományi folyóirata. (Felelős szerkesztő Lukács József, szerkesztő: Körösi József).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.12.19
Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 170 o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu, ústavný zákon č. 171 o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov a zákon č. 172 o federálnych výboroch. V praxi sa tým realizovali zásady ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.19
december 19. Megalakul a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994