2017.09.20
1347.09.20
szeptember 20.1. (Nagy) Lajos újra adományozza Nagybánya (Szatmár vm.) számára az elpusztult kiváltságlevélben foglalt városi és bányászati szabadságjogokat.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1697.09.20
Vyslanci francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. a kráľa Leopolda I. podpísali v holandskom Rijswijcku mierovú zmluvu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1697.09.20
szeptember 20. Ryswickben XIV. Lajos francia király és I. Lipót császár-király biztosai aláírják a békét. (Október 30.: az uralkodók megegyezését a német birodalmi rendek is elfogadják.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1897.09.20
szeptember 20—22. II. Vilmos német császár Budapestre látogat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.09.20
Korešpondencia B. Björnson - slovakofili: List Ed. Lederera Björnsonovi
doc
1907.09.20
Maďari a cudzozemsko. Články o Uhosrku v Morning Star, Times, Sc. Viator, B. Bjňornson, ...
Ľudové noviny, 1907:38/05
1907.09.20
Velehradský sjazd roľnícky
Ľudové noviny, 1907:38/05
1907.09.20
Z ostrova slobody. Zakázané ľud. Zhromaždenie v Ružomberku
Ľudové noviny, 1907:38/02
1907.09.20
Andrej Hlinka: Výkaz milodarov na černovský kostol.
Ľudové noviny, 20. 9. 1907, roč. 58, č. 38, s. 7. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
1907.09.20
Сентябрь, 7(20). Ленин избран Центральным Комитетом РСДРП в редакционную коллегию "Социал-Демократа" и распорядительную комиссию редакции; пост главного редактора Центрального Органа на этом заседании ЦК упраздняется.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.09.20
Троцкий Л.Д.: Старые ошибки на новом этапе (Китай)
Doc. 184
1937.09.20
20 — 14 сентября Нионская международная конференция с участием СССР.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1947.09.20
20. - 21. september. V Bratislave sa konala konferencia zástupcov odbojových zložiek z celého územia Slovenska. Je účastníci požadovali odstúpenie Zboru povereníkov a odvolanie bývalých ľudáckych exponentov zo štátneho aparátu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.09.20
Заявление и «памятная записка» Н.П. Виноградова в КПК при ЦК КПСС
Фонд А. Н. Яковлева, Реабилитация в СССР Документ №16
1957.09.20
Записка В.А. Тимофеева в КПК при ЦК КПСС
Фонд А. Н. Яковлева, Реабилитация в СССР Документ №17
1967.09.20
szeptember 20. A Magyarok Világszövetsége elnökségének ülése Budapesten. (Főtitkár: Kárpáti József.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2007.09.20
Národná rada Slovenskej republiky schválila velkou väčšinou hlasov uznesenie o nedotknuteľnosti Benešových dekrétov, ktoré po druhej svetovej vojne obmedzili občianske a majetkové práva maďarskej a nemeckej menšiny na území Československej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.09.21
1607.09.21
Arciknieža Matej prišiel z Viedne do Bratislavy a na hraniciach ho privítal preddunajský kapitán Juraj Turzo (Thurzo) na čele 10-tisícového zemianskeho bandéria.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1637.09.21
Lotrinský zvonolejár Mikuláš Bezot ulial zvon do mestskej veže v Modre.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1637.09.21
V Trenčíne začala pôsobiť tlačiareň českého exulanta Václava Vokála.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1637.09.21
V Trnave dokončili výstavbu univerzitného kostola, ktorý postavil na objednávku palatína Mikuláša Esterháziho (Eszterházy) staviteľ a architekt Peter Spazzo pravdepodobne spolu s ďalším talianskym staviteľom Antoniom Canavalom. Univerzitný kostol v Trnave patrí k vrcholným dielam raného baroka na Slovensku. Stal sa prototypom pre jezuitské chrámy a ovplyvnil vývoj sakrálnych stavieb.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1637.09.21
V Banskej Bystrici zomrel Ján Duchoň (*1.6. alebo 24.6. 1596), pedagóg a spisovateľ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1637.09.21
Kráľ Ferdinand III. zvolal do Bratislavy snem (trval do 26. 3.1638). Rokovalo sa o vyslaní mierového posolstva do Vysokej Porty; zemepáni museli vpustiť vyberačov daní na svoje panstvá a platiť clo za tovar, ktorý vyvážali na predaj. 1637. Rektor Trnavskej univerzity Martin Palkovič (Palkovich) z Chtelnice promoval prvých 24 bakalárov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1637.09.21
szeptember 21. III. Ferdinánd e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (November 23.: Esterházy Miklós gr. nádor kimenti a király távolmaradását; november 29.: a király megérkezik: 1638. március 26.: szentesíti a törvényeket. Főbb törvénycikkek: → 1638. március 26.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1837.09.21
V Štiavnických Baniach zriadili prvú dielňu v habsburskej monarchii na strojové pletenie oceľových lán, ktorými v baniach nahradili konopné laná.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.09.21
Ľudovít Štúr Mestskej rade Zvolena
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 172 Dok. 267
1927.09.21
Prága, 1927. szeptember 21. A Prágai Magyar Hírlap tudósítása arról, hogy a Magyar Nemzeti Párt és az OKP között megszületett az egyezség a kiírt községi választásokra közös listák felállításáról
Angyal Béla, Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936, Lilium Aurum 2004 doc_77
1937.09.21
Троцкий Л.Д.: Трагический урок (Райсс, ГПУ)
Doc. 955
1937.09.21
szeptember 21. Rőder Vilmos honvédelmi miniszter, vitéz Sónyi Hugó honvéd főparancsnok és Rátz Jenő vezérkari főnök hivatalos látogatásra Berlinbe érkezik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.09.21
Приказание председателя ДТК ВЦИК Н.А.Семашко о ликвидации последствий вредительства в детдомах
Фонд А. Н. Яковлева, ДЕТИ ГУЛАГа Документ №18
1967.09.21
szeptember 21. Bemutatják az Egy szerelem három éjszakája című filmet (rendező Révész György).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2017.09.22
1457.09.22
szeptember 22. körül Az országnagyok győri gyűlésükön a belső rend helyreállításáról tárgyalnak.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1817.09.22
Bulou pápeža Pia VII. bolo z Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva vyčlenené biskupstvo v Prešove. Prvým prešovským biskupom bol Gregor Tarkovič.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.09.22
Сталин И.В., Наказ социал-демократическим депутатам III Государственнной Думы
Сталин И.В. Cочинения, Tom 2 (1907-1913). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t2/deputies_demands.htm Doc. 41]
1917.09.22
09 (22) сент. Большевики берут под свой контроль руководство Петроградским советом (председателем которого избран Троцкий).
1927.09.22
Presbytérium evanjelickej cirkevnej pobočky sa rozhodlo pre výstavbu farárskeho bytu a príspevkových bytov vedľa kostola.
Az evangélikus fiókegyház presbitériuma elhatározta a templom mellett a lelkészi lakás és járulékos épületek felépítését.
Dr. Saskó Kázmér: Éreskújvár krónikája II. kötet /Strba, Major CN2002-04
1927.09.22
Троцкий Л.Д.: Письмо Зиновьеву (О китайских тезисах)
Doc. 185
1937.09.22
Н.И. Ежов — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №281
1947.09.22
Od 22. do 26. septembra prebiehala 1. Porada Kominformy vo Varšave. V súvislosti so situáciou maďarskej menšiny v Československu vznikla ostrá výmena názorov , do ktorej sa zapojili R. Slánsky, A. Pauker, J. Révai, Š. Bašťovanský. Sovietska strana požadovala odstránenie diskriminácie Maďarov a presadenie sovietskej línie 'proletárskeho internacionalizmu'.
Varsóban szept. 22. és 26. között a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának (Kominform) alakuló ülésén a magyar küldöttek (Révai József, Farkas Mihály) Csehszlovákia magyarellenes politikájában jelölik meg a két ország közötti együttműködés és az ún. népi demokratikus országok egységes frontja létrehozásának akadályát. A vitához hozzászóltak R. Slánsky, A. Pauker, Š. Bašťovanský.
Совещания Коминформа. 1947, 1948, 1949. Документы и материалы — М. РОССПЭН 1998, str. 103, L. Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti, Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1947.09.22
22. - 27. september. V poľskom meste Szklarska Poroba sa konala porada deviatich európskych komunistických a robotníckych strán (Bulharskej robotníckej strany /komunistov/, Maďarskej komunistickej strany, Poľskej robotníckej strany, Komunistickej strany Československa, Komunistickej strany Juhoslávie, Rumunskej komunistickej strany, Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, Francúzskej komunistickej strany a Talianskej komunistickej strany), na ktorej bolo vytvorené Informačné byro komunistických a robotníckych strán (Informbyro). Komunistickú stranu Československa na porade zastupoval Rudolf Slánsky a Komunistickú stranu Slovenska Štefan Bašťovanský. Založenie Informbyra bolo reakciou na politiku „zadržiavania komunizmu“. Informbyro malo koordinovať ideologickú a politickú činnosť účastníckych krajín. V rámci politiky destalinizácie, iniciovanej Nikitom S. Chruščovom, bolo 17. apríla 1956 rozpustené.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1967.09.22
Изложение заседания секретариата Союза писателей СССР
Дело Солженицына.Paris, Editions de la Seine, 1970 doc6
1977.09.22
szeptember 22-24. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára a jugoszláviai Bellyén tárgyal J. B. Titoval, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége elnökével.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.09.22
Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska prerokoval správu o zabezpečení zásobovania mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami. 25. september V Eko-klube internátu Horský park v Bratislave sa konal neoficiálny koncert („verejná skúška“) punkovej hudobnej skupiny Zóna A a hostí, na ktorom sa zúčastnilo asi 300 divákov. Prerušil ho policajný zásah, následné zatýkanie, brutálne výsluchy vyše 30 účastníkov (podozrenie z nepovoleného zhromaždenia, nepovoleného podnikania, rozširovania nepovolených tlačovín). Táto i následné represie mali významný vplyv na protirežimovú politizáciu neoficiálnej hudobnej scény.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.09.23
1907.09.23
List 272. Rajmund Cejnek S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 272
1917.09.23
Сентябрь, 10-14 (23-27). Ленин пишет брошюру "Грозящая катастрофа и как с ней бороться". Брошюра опубликована в октябре 1917 года издательством "Прибой".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1947.09.23
Поликарп Лебедев — в 5-ю часть Особого сектора ЦК
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №244
2017.09.24
1577.09.24
V stredoslovenských banských mestách vypukla morová epidémia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1577.09.24
Kráľ Rudolf I. nechal previezť uhorské korunovačné klenoty z Viedne do Prahy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1577.09.24
V Augsburgu vyšlo dielo Juraja Henischa Epitomae geographiae veteris et novae (Výber z dávnej a súčasnej geografie).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1577.09.24
V Banskej Štiavnici zomrel Pavol Rubigal (Rubigall, *asi 1510, Kremnica), humanistický básnik.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1577.09.24
Kráľ Rudolf I. oznámil bratislavskému richtárovi, že na zistenie stavu morovej infekcie posiela do mesta svojho dvorného provízora. 1577. Krištof Sculteti-Scholtz založil v Banskej Bystrici tlačiareň, ktorá pracovala len dva roky. V jeho tlačiarni vyšlo dielo Jakuba Pribicera Tractatus de cometa anni 1577 (Rozprava o kométe roku 1577), najstarší astronomický spis vydaný na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1577.09.24
Dávid Gutgessel založil v Bardejove tlačiareň.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.09.24
Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 174 Dok. 268
1907.09.24
Masarykova reč v sekcii "Department of New Americans" na bostonskom kongrese "The Religious Liberals"
Jiří Kovtun, Masaryk & America (Washington 1988)
1907.09.24
List 273. S. H. Vajanský Rajmundovi Cejnekovi
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 273
1917.09.24
Сталин И.В., Куют цепи
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/chain_forged.htm Doc. 140]
1917.09.24
Сентябрь, 11 (24). Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов избирает Ленина делегатом на Демократическое совещание.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.09.24
Сентябрь, 11 (24). Московское областное бюро РСДРП(б) намечает кандидатуру Ленина для выдвижения в состав Учредительного собрания на предстоящих выборах.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.09.24
Троцкий Л.Д.: «Тезис о Клемансо» и режим в партии.
Doc. 186
1947.09.24
szeptember 24. A köztársasági elnök ismét Dinnyés Lajost (Független Kisgazdapárt) nevezi ki miniszterelnökké. Miniszterelnök-helyettesek: Rákosi Mátyás (Magyar Kommunista Párt) és Szakasits Árpád (Szociáldemokrata Párt). Miniszterek: belügy: Rajk László (Kommunista Párt); építésés közmunkaügy: Darvas József (Parasztpárt); földművelésügy: Szabó Árpád (Kisgazdapárt); honvédelem: Veres Péter (Parasztpárt); igazságügy: Ries István (Szociáldemokrata Párt); iparügy: Bán Antal (Szociáldemokrata Párt); kereskedelemés szövetkezetügy: Rónai Sándor (Szociáldemokrata Párt); közlekedésügy: Gerő Ernő (Kommunista Párt); külügy: Molnár Erik (Kommunista Párt); népjólét: Olt Károly (Kommunista Párt); pénzügy: Nyárádi Miklós (Kisgazdapárt); tájékoztatásügy: Molnár Erik külügyminiszter; vallásés közoktatásügy: Ortutay Gyula (Kisgazdapárt); közellátásügy: Szabó Árpád földművelésügyi miniszter.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1997.09.24
Szabad Újság: A második figyelmeztetés után Popély Gyulával: Egyedüli érv a bunkósbot
szuj_19970924.jpg
1997.09.24
Odmínovací systém Božena bol rozhodnutím komisie Organizácie Spojených národov určený na použitie v Bosne a Hercegovine.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2007.09.24
Dobroslav Trnka vyčlenil päťčlenný tím ľudí, ktorý sa má zaoberať iba prípadom Hedvigy Malinovej. Do tímu bol zaradený aj Jaroslav Plunár z finančnej polície, ktorý kedysi vyšetroval Vladimíra Mečiara.
2017.09.25
1907.09.25
List B. Bjørnsona adresovaný Edv. Ledererovi, v ktorom ho informuje, že článok "Mier a priatelia mieru" vyšiel v septembri v 18. čísle časopisu März a súčasne protestuje proti spôsobu, akým Courrier Europeen uverejnil výťah článku.
[https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/108556/D_ScientiaeLitterarum_04-1957-1_14.pdf Josef B. Michl: Z korespondence BB s EL, Sborník prací FF BU,1957, č. D4]doc1doc1
1917.09.25
Сентябрь, 12-14 (25-27). Ленин пишет письмо Центральному, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРП(б) "Большевики должны взять власть".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.09.25
Andrej Hlinka: Do práce za víťazstvo ľudovej strany!
Slovák, 25. 9. 1927, roč. 9, č. 215, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany) Slovák týždenník, 2. 10. 1927, roč. 8, č. 39, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
1927.09.25
O tom oktroji
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 235 Dok. 102
1927.09.25
Троцкий Л.Д.: Чего ждали и что получили? (Баланс Англо-Русского комитета)
Doc. 187
1947.09.25
szeptember 25. Budapesten megnyílik az ország első orosz nyelvű könyvtára, a Gorkij Könyvtár.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.09.25
Опубликование совместного советско-американского заявления по вопросам ограничения стратегических вооружений.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1987.09.25
szeptember 25-29. Kenneth Dávid Kaunda zambiai köztársasági elnök Magyarországra látogat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.09.25
Medzinárodný súdny dvor v Haagu vyniesol rozsudok v spore medzi Maďarskom a Slovenskom o výstavbe a používaní Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, podľa ktorého zmluva medzi Maďarskom a Československom z roku 1977 je naďalej platná a Maďarsko nemalo právo ju vypovedať. Slovensku súd vyčítal uvedenie tzv. variantu C (vybudovaného len na území Slovenskej republiky) do prevádzky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.09.26
1617.09.26
szeptember 26. Bethlen Gábor fejedelem szövetségetJcöt Mihnea Raduval, Moldva új vajdájával.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1677.09.26
szeptember 26. Az erdélyi fejedelmi tanács Radnóton úgy határoz, hogy a hadjárathoz való portai engedély megszerzéséig Thököly Imre gr. álljon a bujdosók hadainak élére.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1707.09.26
Baníci v Banskej Štiavnici zorganizovali protestný sprievod do mesta pred dom hlavného komorského grófa. Vyslali k nemu posolstvo, ktoré žiadalo mzdu v strieborných peniazoch alebo v naturáliách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1777.09.26
Kráľovná Mária Terézia nariadila presťahovať do Budína univerzitu z Trnavy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1777.09.26
szeptember 26. Mária Terézia elrendeli a nagyszombati tudományegyetem Budára, a királyi várba való áthelyezését. (Az egyetemmel együtt Budára kerül az állami kezelésbe vett nagyszombati volt jezsuita nyomda egy része, és az Egyetemi Könyvtár alapját képező volt jezsuita könyvtár is.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1917.09.26
13 (26) сент. В Исторических письмах, адресованных Центральному Комитету большевиков, Ленин призывает к вооруженному восстанию.
1917.09.26
Сентябрь, 13 14 (26-27). Ленин пишет письмо Центральному Комитету РСДРП(б) "Марксизм и восстание".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.09.26
Сентябрь, 13 (26). Ленин через Н. К. Крупскую заключает договор с представителем издательства "Жизнь и Знание" В. Д. Бонч-Бруевичем на издание ряда своих произведений.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.09.26
szeptember 26. A Magyarországi Munkás Egyesületek Szövetsége (Szakszervezeti Tanács) és a kötelékébe tartozó egyesületek rendkívüli kongresszusa. (Követeli a teljes egyesülési és szervezkedési szabadságot; a heti 48, az irodákban foglalkoztatottakra a heti 40 órás munkaidő azonnali bevezetését.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.09.26
Из Махачкалы — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №282