2018.06.18
1448.06.18
június 18. Hunyadi János kormányzó és a Ciliéi grófok megbízottjai békét kötnek. (Hunyadi fia, László eljegyzi Ciliéi Ulrik leányát, Brankovics György szerb despota unokáját.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1468.06.18
június 18. I. Mátyás a nádori törvényszék megváltására Nyitra megyében befolyt 2000 aranyforintot morvaországi táborába kéri küldetni.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1538.06.18
június 18. V. Károly császár és I. Ferenc francia király Nizzában 10 éves fegyverszünetet köt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1648.06.18
Piaristická rehoľa otvorila v Podolínci školu pre chudobných chlapcov. Piaristi vznikli zo školského Bratstva sv. Jozefa Kalazanského, ktoré pôsobilo v Ríme od roku 1597. Pápež Pavol V. ustanovil piaristickú rehoľu roku 1617 ako kongregáciu chudobných pobožných škôl, jej Stanovy potvrdil roku 1621 pápež Gregor XV. Ich hlavným poslaním bolo popri verejnej dobročinnosti aj vyučovať mládež v školách všetkých stupňov. Už roku 1642 bolo založené kolégium v Podolínci, okrem toho účinkovali v Prievidzi, Brezne, Sv. Jure, Nitre, Krupine, Ružomberku, Sabinove, Senci, Trenčíne, Banskej Štiavnici a Leviciach.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1688.06.18
június 18. Caraffa tábornok megkezdi a Belgrád vára elleni hadműveletek szempontjából stratégiai jelentőségű Lippa ostromát. (Június 20.; a török őrség feltétel nélkül megadja a várat.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.06.18
június 18. A minisztertanács teljhatalmat kér a királytól István nádor számára.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.06.18
Vajanského reflexia Istóczyho projektov vysťahovania Židov do Palestíny.
VAJANSKÝ. Istóczy a Židia. Národnie noviny, 18. 6. 1878, roč. 9, č. 70. In: Miloslav Szabó, Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875 - 1922) Kalligram, 2014
1898.06.18
The Spectator: The Latest News from Austria
Spectator_1898.06.18_08 Spectator_1898.06.18_09
1918.06.18
június 18. Bécsben általános sztrájk tör ki, a békét követelik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.06.18
Июнь, 18. Ленин пишет письмо полномочному представителю в Германии А. А. Иоффе, в котором требует организовать в Швейцарии сбор и публикацию материалов о движении левых социал-демократов в Германии и Австрии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.18
Июнь, 18. Ленин подписывает телеграмму председателю Бакинского СНК С. Г. Шаумяну о сроке издания декрета о национализации нефтяной промышленности и принятии мер к скорейшему вывозу из Баку нефтепродуктов на Волгу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.18
Июнь, 18. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются Положение об организации дела народного образования, вопросы о необходимости срочной эвакуации взрывчатых грузов, о государственной печати и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.06.18
Ante Trumbić - R. W. Seton-Watsonu Piše o automobilskoj nesreći, koju je preživio Seton-Watson, i izražava i putem pisma zadovoljstvo zbog sretnog ishoda. Spominje obitelj pokojnog Ivana Lorkovića. Njegov najmlađi sin Mladen želio bi studi­rati u Engleskoj i stoga Trumbić moli informaciju o uvjetima stu­diranja.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 159
1928.06.18
Сталин — в редакцию журнала «Революция и культура» о допустимости публикации рецензий
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №85
1938.06.18
Троцкий Л.Д.: Нет, это не одно и то же! (Процессы меньшевиков в 1931 году и «троцкистов» в 1936—37 гг)
Doc. 1034
1948.06.18
Vláda schválila zloženie nového Zboru povereníkov (ZP) na čele s Gustávom Husákom. Z 15 členov bolo 11 komunistov, 3 miesta dostali zástupcovia satelitnej Strany slovenskej obrody (SSO) a jeden bol nestraník. Nóvum v zložení ZP bolo v tom, že v ňom nemala zastúpenie Strana slobody. Dôvodom bola skutočnosť, že viacerí jej predstavitelia po volbách emigrovali a strana „upadla do nemilosti“. Z toho, že Strana slobody nemala (na rozdiel od SSO) zastúpenie v ZP, neskôr vo vláde Slovenskej socialistickej republiky (SSR) sa stala „tradícia“, platná až do konca existencie komunistického režimu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1958.06.18
18. - 21. jún. V Prahe sa konal XI. zjazd Komunistickej strany Československa, ktorý deklaroval orientáciu na „zavŕšenie socialistickej výstavby“, čo sa interpretovalo ako odstránenie zvyškov „vykorisťovateľských tried“, dokončenie kolektivizácie poľnohospodárstva, vybudovanie príslušnej materiálno-technickej základne a upevnenie „morálno-politickej jednoty ľudu v duchu marxisticko-leninského učenia“. V krátkom čase mali byť vybudované „základy socializmu“, dovŕšená kultúrna revolúcia a do roku 1970 sa mal vyriešiť aj bytový problém. Prvým tajomníkom ÚV KSČ bol opäť zvolený Antonín Novotný.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1958.06.18
Ze zprávy o činnosti Ústředního výboru Komunistické strany Československa XI. sjezdu přednesené na XI. sjezdu KSČ 18. června 1958
Antonín Novotný, Projevy a stati 2 1958-1962, NPL Praha 1964, s. 5 Dok. 21
1968.06.18
Постановление Политбюро ЦК КПСС «В связи с распространением в ЧССР «обращения» так называемого «Комитета действия за демократическую социалистическую Чехословакию, границы и территория которой были установлены 50 лет назад»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №36
1998.06.18
MĽHZP: Dostal sa do úzkych
MNMMJ: Vojtek Katalin: Kutyaszorítóba került - az édesanyák szerint a törvény csak rossz lehet
Új Szó, 1998. június 18.
2008.06.18
Európsky parlament prijal smernicu, podlá ktorej možno ilegálnych prisťahovalcov zadržiavať až 18 mesiacov v „špeciálnych priestoroch“ a zakázať im vstup do krajiny na 5 rokov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.06.19
1278.06.19
június 19. után Csák nembeli Péter nádort testvére, Máté váltja föl. (Méltóságát első ízben 1280-ig viseli. — Kinevezése alkalmával a király megbízza a közrend helyreállításával és az elfoglalt földek visszaszerzésével.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1278.06.19
június 19. IV. (Kun) László Csanádon kibékül Gut-Keled nembeli Istvánnal és kinevezi országbiróvá. (Tisztségét 1280ig viseli. — Ez az első ismert hazai kinevezési okmány.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.06.19
június 19. V. Ferdinánd elutasítja a május 13-i karlócai szerb nemzeti kongresszus kívánságát, a szerb vajdaság elismerését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.06.19
— István nádor Vay Miklós bárót erdélyi királyi biztossá nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.06.19
Июнь, 7 (19). Ленин в письме М. А. Ульяновой сообщает, что, наконец-то, он получил ящик с книгами, находившийся в пути более года.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.06.19
Hodonín, 1908, 19. júna. Alois Kolísek posiela Setonovi-Watsonovi rukopis práce Milana Licharda o slovenskej ľudovej hudbe pre knihu Národnostní otázka v Uhrách a informuje o problémoch s Hlinkovou obhajobou v Ríme
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1918.06.19
R. W. Seton-Watson - May Seton-Watson Javlja da je francuska vlada odložila davanje deklaracije u povodu predaje zastave poljskoj i čehoslovačkoj vojsci.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, I. Doc.No. 219
1918.06.19
Июнь, 19. Ленин выступает с речью о текущей продовольственной кампании на собрании представителей партийных ячеек заводов Замоскворецкого района Москвы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1948.06.19
Záznam ministra zahr. vecí ZSSR V. MOLOTOVA o rozhovore s čsl. veľvyslancom B. LAŠTOVIČKOM
Feljegyzés V. MOLOTOV szovjet külügyminiszter beszélgetéséröl B. LAŠTOVIČKA csehszlovák nagykövettel
Советский фактор в Восточной Европе. 1944—1953 гг. В 2-х тт. Документы / Т. 1. 1944—1948 гг. Отв. редактор — Т.В.Волокитина. — М.РОССПЭН 1999
1948.06.19
Заключение пограничной конвенции между СССР и Финляндией.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1948.06.19
Москва, 19 июня 1948 г., Из дневника В.М. Молотова. Из записи беседы с послом Чехословакии в СССР Б. Лаштовичкой о чехословацко-венгерских и чехословацко-польских отношениях. В публикуемом фрагменте беседы затронуты следующие вопросы: - урегулирование положения венгерского меньшинства, «создание положение, при котором венгерское меньшинство будет пользоваться всеми правами» граждан Чехословакии; - польско-чехословацкий спор о Тешинской области; - соглашение «о клиринговых расчетах с центром в Москве».
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 97
1948.06.19
Москва, [не позднее 19 июня 1948 г.], Из справки отдела внешней политики ЦК ВКП(б) «Уроки, которые должно извлечь руководство КПЧ из ошибок руководства ЦК компартии Югославии». В публикуемом фрагменте справки детально проанализировано отношение компартии Чехословакии к следующим вопросам: - положение неславянских меньшинств (доказывается, «что политика и практика КПЧ в национальном вопросе находится в явном противоречии с ленинско-сталинской национальной политикой»); - проблема «взаимоотношений чехов и словаков», утверждается, что у компартии Чехословакии нет «ясной принципиальной позиции» в этом вопросе; - форма «государственного устройства чехов и словаков», в качестве оптимальной предлагается федерация; - «практическое разрешение правильной задачи индустриализации Словакии»; - организационная структура компартии Чехословакии.
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 98
1968.06.19
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предложенную Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Англией, по вопросу о гарантиях безопасности неядерных стран участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.06.19
19. júna – V Prahe-Ruzyni sa konal zraz Ľudových milícií. Kritické hlasy, ktoré tu odzneli, vyčítali komunistickému vedeniu slabosť v postupe proti pravici a žiadali mocensko-administratívne zákroky. Táto akcia vyvolala v krajine vlnu rozhorčenia a podpisovú akciu za zrušenie LM.
1968.06.19
Pozdravný dopis celostátního aktivu Lidových milicí v Praze-Ruzyni sovětskému lidu.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 46
1968.06.19
Na letisku v Prahe-Ruzyni sa konal celoštátny aktív Ľudových milícií (ĽM). Aktív zvolalo vedenie Komunistickej strany Československa, ktoré malo záujem eliminovať dogmaticko-sektárske a radikalistické tendencie v radoch ĽM, súčasne však chcelo zabrániť ich zrušeniu alebo podriadeniu vláde a parlamentu. Aktív varoval, že „antisocialistické a pravicové sily“ sa usilujú uchopiť v Československu moc.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.06.19
V Nitre zomrel arcibiskup Eduard Nécsey (*9. 2. 1892, Oslany, okr. Prievidza). Za titulárneho arcibiskupa ho vymenoval pápež Pavol VI. 5. mája, no pred odletom do Ríma, kde mal prevziať menovací dekrét, ochorel a zomrel.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.06.19
Slovenská republika bola hostitelkou stretnutia prezidentov rektorských konferencií 15 členských krajín Európskej únie a štyroch asociovaných krajín.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.06.20
1868.06.20
Článok J. Slanického Voľby, v ktorom uvažuje o možnosti uplatnenia Slovákov
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [169]
1868.06.20
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 20 июня 1868 г. — 32,80—82.
Marx to Engels. 20 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 80—82. Dok. 1852] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 42. [http: Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 42. Dok. 1852
1888.06.20
június 20. A király szentesíti a cukoradóról és a szeszadóról szóló 1888: XXIII. és XXIV. törvénycikket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.06.20
Zápisnica z výborovej schôdzky Československej jednoty v Prahe, konanej 20. júna 1898 o niektorých predmetoch dotýkajúcich sa Slovenska
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [415]
1908.06.20
Июнь, 7 (20). В письме М. А. Ульяновой Ленин сообщает о своем возвращении из Лондона; в связи с отказом "московского философа-издателя" - П. Г. Дауге напечатать книгу "Материализм и эмпириокритицизм" просит сестру, А. И. Ульянову-Елизарову, помочь найти другого издателя и выслать ему хотя бы в несброшюрованном виде 2-3 экземпляра еще не вышедшей книги "Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.06.20
Июнь, 7 (20). Ленин в письме М. А. Ульяновой выражает сожаление в связи с отказом "московского философа-издателя" - П. Г. Дауге напечатать книгу "Материализм и эмпириокритицизм" и просит найти другого издателя.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.20
Ujabb általános sztrájk Budapesten.
1918.06.20
június 20. A MÁV Gépgyár udvarán a katonai parancsnok a béremelést követelő munkások közé lövet (4 halott, számos sebesült), mire Budapesten és az ország több helyén általános sztrájk tör ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.06.20
Июнь, ранее 20. Ленин беседует с А. Г. Шлихтером о необходимости организации показательных заготовок хлеба в одном из уездов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.20
Июнь, 20. Ленин выступает с речами о продовольственных отрядах на рабочих собраниях Москвы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.20
Июнь, 20. Ленин беседует с народным комиссаром продовольствия А. Д. Цюрупой и указывает на недопустимость отсутствия литературы о борьбе с голодом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.20
Июнь, 20. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. Он вносит на обсуждение вопрос о лживости сообщений в газетах о стрельбе 20 июня 1918 года на Александровской железной дороге. На заседании СНК обсуждаются также ходатайство Высшего военного совета о назначении ревизии деятельности гидротехнических организаций Северного фронта, проект "Декрета о национализации нефтяной промышленности", вопрос об убийстве В. Володарского и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.20
Июнь, 20. Ленин подписывает "Декрет о национализации нефтяной промышленности".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.20
Июнь, 20. Ленин подписывает "Положение об организации дела народного образования в Российской Социалистической Советской Республике".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.20
Июнь, 20. Ленин беседует с председателем Смоленского областного Совета СВ. Ивановым о денежной помощи Западной области.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.20
Июнь, позднее 20. Ленин пишет набросок плана своего доклада о текущем моменте на IV конференции профсоюзов и фабрично-заводских комитетов Москвы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.20
Постановление 3-го окружного съезда представителей Усть-Медведицкого округа о восстании на защиту Советской власти
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №24
1918.06.20
Обращение 3-го окружного съезда представителей Усть-Медведицкого округа к мобилизованным на защиту Советов
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №25
1968.06.20
A Csemadok nyilatkozatban utasítja vissza a nacionalizmus és szeparatizmus vádját s hangsúlyozza, hogy csupán az alapvető emberi és nemzetiségi jogok biztosításának elérését tekinti feladatának.
1968.06.20
Советский Союз внес в ООН предложение запретить использование дна морей и океанов в военных целях.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.06.20
20. – 30. júna - Na území ČSSR prebehlo vojenské cvičenie štátov Varšavskej zmluvy pod názvom Šumava. Pôvodne malo trvať od 20. do 30. júna, neustály odklad odchodu vojsk z nášho územia však spôsobil, že posledné sovietske jednotky odišli z Československa až koncom júla.
1968.06.20
A Csemadok Központi Bizottságának az Új Szó hasábjain keresztül a szervezet tagságához és Dél-Szlovákia lakosságához intézett felhívása
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 33
1968.06.20
V Bratislave sa konalo zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Rokovalo o otázkach súvisiacich s prípravou nového štátoprávneho usporiadania a o príprave mimoriadneho zjazdu strany. Slovenským komunistom išlo aj o federalizáciu strany. Boli si vedomí, že ak nepríde k federalizácii strany, bude mať nové štátoprávne usporiadanie len formálny význam. Čo sa týka termínu mimoriadneho zjazdu Komunistickej strany Slovenska (KSS), mali zatiaľ prevahu príslušníci konzervatívneho krídla v strane, ktorí chceli zvolať mimoriadny zjazd KSS až po mimoriadnom XIV. zjazde Komunistickej strany Československa. Nádejali sa, že aj tu zvíťazia konzervatívci, čo by znamenalo automatické upevnenie ich pozícií.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.06.20
Synoda Reformovanej kresťanskej cirkvi na čele s biskupom Imrichom Vargom reagovala na Rezolúciu slovenských duchovných z 2. mája 1968. Odmietla vytvorenie samostatného slovenského seniorátu a predovšetkým požiadavku na vytvorenie samostatného orgánu pre slovenskú časť cirkvi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.06.20
20. - 30. jún. Na území štátu sa uskutočnilo veliteľsko-štábne cvičenie armád štátov Varšavskej zmluvy Šumava. Podľa zámeru sovietskeho vedenia malo byť nielen demonštráciou vojenskej sily proti československej reforme, ale aj nácvikom možnej vojenskej intervencie, dokonca i pokusom skrytým spôsobom rozmiestniť sovietske vojská na území Československa. Pod tlakom verejnej mienky a po zákrokoch československých predstaviteľov však vojská Varšavskej zmluvy postupne odchádzali; posledné jednotky odišli až začiatkom augusta 1968.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.06.20
Informace o Chartě 77 - č. 9
1988.06.20
CSMKJB: Levél Csehszlovákia Nemzetgyűlésének és Szövetségi Kormányának Szlovákia Nemzetiségi Tanácsának feloszlatásáról (1988/9 — 1988. június 20.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.52
1988.06.20
június 20. Károlyi Mihály Társaság alakul (elnöke: Péter János).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.20
Запись беседы А.Н. Яковлева с послом ФРГ в СССР А. Майер-Ландрутом
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №71
2018.06.21
1208.06.21
június 21. után II. András menedéket ad Henrik isztriai őrgrófnak és Eckbert bambergi püspöknek, Gertrúd királyné testvéreinek, akik azért jöttek Magyarországra, mert a német birodalomban azzal gyanúsítják őket, hogy részesek (Sváb) Fülöp német király meggyilkolásában. (1211-ben térnek vissza otthonukba.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.06.21
június 21. A horvát országgyűlés érvénytelennek jelenti ki a Jellacic bárót horvát báni tisztségétől felfüggesztő június 10-i királyi rendeletet.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.06.21
június 21. Földrengés Jászberényben és környékén.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.06.21
Июнь, не позднее 21. Ленин поручает Д. И. Курскому организовать перевод на немецкий язык книги "Новое семейное право" (под редакцией А. Г. Гойхбарга) для популяризации советского законодательства.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.21
Июнь, 21. Ленин выступает на митинге рабочих Сокольнического района с речью на тему "Борьба с голодом и контрреволюцией".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.21
Июнь, 21. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждается вопрос об ассигновании средств Смоленскому губернскому Совету авансом под будущую смету для оказания пособия Витебскому и Могилевскому Советам и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.21
Телеграмма Ф.К. Миронова в Царицынскую ЧК о немедленной присылке хлеба для мобилизованных
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №26
1928.06.21
Троцкий Л.Д.: Из письма Лейтману (О грубости в отношении ссыльных)
Doc. 258
1948.06.21
június 21. Romániában államosítják a bankokat, vasutakat, bányákat, iparvállalatokat.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.06.21
Prohlášení přípravného ústředního výboru Československé sociální demokracie o zásadách a cílech obnovené strany.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 47
1968.06.21
Ústredný výbor Strany slovenskej obrody (SSO) prijal Akčný program strany. Táto satelitná politická strana sa po januári 1968 usilovala o svoju politickú emancipáciu. Podľa Akčného programu sa mala profilovať ako nemarxistická socialistická strana, združujúca občanov bez rozdielu náboženského vyznania, stavajúca sa za humanizmus a ľudské práva. Po nástupe normalizácie sa SSO vrátila do postavenia satelita komunistickej strany.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.06.21
V Prešove sa zišlo zhromaždenie pravoslávnych duchovných, profesorov a poslucháčov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty. Prijali rezolúciu, v ktorej si sťažovali na gréckokatolíckych aktivistov, ktorí vraj rozvracujú ich cirkev. Ešte v ten istý deň pricestovalo do Prahy 120 pravoslávnych kňazov, aby vládnych činiteľov upozornili na situáciu na východnom Slovensku. Prijal ich aj prezident Ludvík Svoboda.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.06.21
Federálne zhromaždenie schválilo zákon č. 63 o opatreniach v sústave základných a stredných škôl. Účelom zákona bolo vytvoriť podmienky na postupné zavádzanie stredoškolského vzdelania pre všetku mládež. Do jednotnej školskej sústavy sa zavádzali nové druhy škôl, ktorými bola základná škola (osemročná namiesto doterajšej deväťročnej) a stredné odborné učilištia s maturitou, ktorými mala prechádzať väčšina mládeže pripravujúca sa na robotnícke povolania. Povinná školská dochádzka bola stanovená na obdobie desiatich rokov. V nadväznosti na tieto zákony Federálneho zhromaždenia schválila 27. júna 1978 Slovenská národná rada dva školské zákony, a to zákon o školských zariadeniach a zákon o školskej správe.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.06.21
június 21-23. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára vezetésével pártés kormányküldöttség utazik Lengyelországba. (A küldöttség tagjai: Lázár György miniszterelnök, Púja Frigyes külügyminiszter.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.21
június 21-22. A Financial Times című londoni lap rendezésében nemzetközi tanácskozás Budapesten a kelet-nyugati kapcsolatok fejlesztéséről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.21
- Közlemény a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Román Kommunista párt levélváltásáról (kölcsönös javaslat felső szintű találkozóra, a magyar-román viszony tisztázására).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.21
- Nagy Sándort választják a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkárává.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.21
- Szent István és kora címmel kétnapos nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémián.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.21
június 21-23. A szocializmus építésének időszerű elméleti kérdései címmel nemzetközi tudományos konferencia Veszprémben.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.06.21
Na ustanovujúcom zjazde Strany maďarskej koalície (SMK) bol za predsedu zvolený Béla Bugár (Maďarské kresťanskodemokratické hnutie), za čestného predsedu Miklós Duray (dovtedy líder Spolužitia). SMK sa transformovala na politickú stranu v dôsledku prijatia nového volebného zákona, znevýhodňujúceho volebné koalície.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.06.22
1368.06.22
június 22. I. (Nagy) Lajos a brassóiak kérésére elengedi a harmincadfizetést az Erdélybe jövő kereskedőknek. (Abban a reményben, hogy a brassóiak is harmincadfizetés nélkül kelhetnek át áruikkal Moldvába.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.06.22
Párizsi munkásfelkelés.
1868.06.22
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 22 июня 1868 г. — 32,82.
Engels to Marx. 22 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 82. Dok. 1853] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 44. [ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 44. Dok. 1853
1918.06.22
Июнь, 22. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; докладывает о составленном Центральным комитетом профессиональных союзов железнодорожников воззвании. На заседании обсуждаются также постановление о нормах оплаты учительского труда, проект декрета о порядке расчета лиц, оставляющих работу по найму вследствие призыва на военную службу, и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.22
Июнь, позднее 22. Ленин подписывает обращение "Всем Совдепам" с указанием, чтобы они в своей борьбе против врагов Советской республики не производили незаконных арестов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1968.06.22
június 22. A. H. Boerma, az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) vezérigazgatója ötnapos látogatásra Magyarországra érkezik.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.06.22
június 22. Megalakul az Országos Környezetés Természetvédelmi Tanács (elnöke: Straub F. Brúnó).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1978.06.22
- Földrengés Békés megyében (jelentős épületkárok; június 30-án újabb földmozgások Békés megyében).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.06.22
Vysokopostavený úradník bernského policajného prezídia potvrdil, že do špionážnej aféry ruského diplomata vo Švajčiarsku bol zapletený slovenský diplomat, pracovník Stálej misie Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov v Ženeve.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.06.22
Slovensko ratifikovalo Európsku sociálnu chartu a súvisiace dokumenty. Charta tvorí základ európskeho práva v oblasti sociálnych práv a ekonomických práv.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.06.22
Poslanca Jána Figeľa (Kresťanskodemokratické hnutie) zvolili v Štrasburgu za podpredsedu politickej skupiny Európskej ľudovej strany, druhej najsilnejšej frakcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.06.23
1848.06.23
június 23. V. Ferdinánd a magyar országgyűléshez utasítja a május 15-i balázsfalvi román nemzeti gyűlés küldöttségét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.06.23
— Párizsban kirobban a proletárfelkelés. (Június 26-án, napokig tartó utcai harcok után elbukik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.06.23
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 23 июня 1868 г. — 32,83—84.
Marx to Engels. 23 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 83—84. Dok. 1854] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 45. [http: Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 45. Dok. 1854
1908.06.23
List č. 17 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 17
1908.06.23
Между 10 и 14 (23 и 27) июня. Ленин подписывает вместе с И. Ф. Дубровин-ским, Н. К. Крупской и др. заявление редакции "Пролетария", адресованное члену Большевистского Центра В. К. Таратуте (Виктору), о необходимости ликвидации конфликта между редакцией "Пролетария" и А. А. Богдановым при условии выполнения им соответствующих требований.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.23
Po krvavých bojoch počas ofenzívy na rieke Piava, ktoré rakúsko-uhorská armáda opätovne rozpútala od 15. 6., vydalo hlavné velenie príkaz na stiahnutie rakúsko-uhorských jednotiek. Boje na Piave sa stali symbolom naj krvavejších bojov, ktorých sa zúčastnili českí a slovenskí vojaci.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.06.23
Консерваторы и монархисты образуют в Омске Сибирское правительство.
1918.06.23
Po krvavých bojoch počas ofenzívy na rieke Piave, ktoré rakúsko-uhorská armáda opätovne rozpútala od 15. júna, vydalo hlavné velenie príkaz na stiahnutie rakúsko-uhorských jednotiek. Bojové operácie na Piave sa stali symbolom naj krvavejších bojov, ktorých sa zúčastnili českí a slovenskí vojaci.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.06.23
Докладная записка Ф.К. Миронова военному руководителю СКВО А.Е. Снесареву о положении дел на Усть-Медведицком фронте
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №27
1918.06.23
Телефонограмма Ф.К. Миронова на ст. Кумылга с предложением делегатам хуторов Мокрого и Гаврилина провести всеобщую мобилизацию
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №28
1938.06.23
június 23. A Szabadság Munkásképző Egylet műsoros előadást rendez a budapesti Zeneakadémia nagytermében.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.06.23
23-24 июня Совещание министров иностранных дел СССР, Албании, Болгарии, Чехословакии, Югославии, Польши, Румынии и Венгрии в Варшаве по германскому вопросу.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1958.06.23
június 23. Kádár János vezetésével 5 napi látogatásra magyar pártés kormányküldöttség utazik Bulgáriába.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.06.23
V denníku New York Times píše David Binder v článku "Hungarian Minority Tensions With Slovaks Worry Budapest" o rastúcom národnostnom napätí na južnom Slovensku.
A New York Times riportot közölt David Binder tollából "Hungarian Minority Tensions With Slovaks Worry Budapest" címmel a fokozódó nemzetiségi feszültségről Dél Szlovákiában.
The New York Times
1978.06.23
В Москве подписаны: политический документ о принципах добрососедского и дружественного сотрудничества между СССР и Турцией; соглашение между правительствами СССР и Турции о разграничении континентального шельфа между СССР и Турцией в Черном море.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1978.06.23
június 23-26. Magyarországra érkezik Moamer el-Kadhafi líbiai államfő.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.23
Informace o Chartě 77 - č. 13
1988.06.23
június 23. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülé-
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.23
se a pártértekezlet állásfoglalásának megvalósításáról, a vezető pártszervek munkájának nyilvánosságáról, a választási törvény módosításáról, személyi javaslatokról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2008.06.23
Felvidék.ma cikk: Balkó Gábor  Nacionalizmus a katolikus egyházban
Felvidek.ma cikk
2018.06.24
1508.06.24
Vladislav II. Jagelovský povolil cudzím kupcom predávať svoj tovar v Bratislave a Trnave iba pod podmienkou, že do týchto miest prídu zvyčajnými cestami a zaplatia mýtne poplatky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.06.24
június 24. Az osztrák kormány 150000 Ftot küld Jellacicnak a hadi készülődésekre.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.06.24
június 24. A király szentesíti a görögkeleti román és szerb egyházak autonómiáját kimondó 1868: IX. törvénycikket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.06.24
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 24 июня 1868 г. — 32,85.
Marx to Engels. 24 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 85. Dok. 1857] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 47 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 47.
1868.06.24
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 24 июня 1868 г. — 32,84—85.
Engels to Marx. 24 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 84—85. Dok. 1856] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 46. [http: Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 46. Dok. 1856
1868.06.24
Маркс — Людвигу Кугельману в Ганновер. Лондон, 24 июня 1868 г. — 32, 457.
Marx to Ludwig Kugelmann. 24 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 457. Dok. 1855] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 48. [h Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 48. Dok. 1855
1878.06.24
Parlamentné vystúpenie Gyózóa Istóczyho. Začiatkom roku 1878 v kontexte diskusií o novom svetovom usporiadaní v dôsledku balkánskych vojen navrhol obnovenie židovského štátu v Palestíne, keďže židia údajne svojou súčasnou rozptýlenosťou brzdia pokrok európskych národov. Korešpondent Národných novín radil čiateľom, aby nebrali vec na ľahkú váhu.
Istóczy Győző a parlamentben a magyarországi zsidók Palesztinába telepítését javasolja.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001 Domáce zprávy. Národnie noviny, 27. 6. 1878, roč. 9, č. 74. In: Miloslav Szabó, Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875 - 1922) Kalligram, 2014
1918.06.24
Июнь, 24. Ленин вместе с Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой отдыхает в Мальцево-Бродово.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.24
Записка Г.Н. Левитану об ускорении рассмотрения дел арестованных
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №72
1928.06.24
Andrej Hlinka: Dr. Dérer pomáha Rothermereovi.
Slovák, 24. 6.1928, roč. 10, č. 142, s. 1. (Andrej Hlinka)
1928.06.24
Троцкий Л.Д.: Грубо эмпирический поворот («Циркуляр № 24». О критике бухаринского проекта Программы Коминтерна)
Doc. 259
1948.06.24
Sovietske okupačné orgány v Nemecku prerušili cestné, železničné a riečne spojenie medzi Berlínom ležiacim v sovietskom okupačnom pásme a okupačnými pásmami západných veľmocí. Zároveň prerušili dodávky elektriny do západnej časti Berlína a urobili i ďalšie opatrenia sťažujúce každodenný život ich obyvateľov. Začala sa tzv. Berlínska kríza. Postup sovietskych okupačných orgánov bol odvetou za menovú reformu v západných pásmach, ale zároveň i testom odhodlania západných mocností udržať si dovtedajšie pozície v západných častiach Berlína i v nimi okupovaných pásmach v Nemecku. USA, Veľká Británia a Francúzsko odpovedali na kroky sovietskych okupačných orgánov vytvorením tzv. leteckého mosta, pomocou ktorého zásobovali Západný Berlín všetkými životne dôležitými komoditami. Berlínsky letecký most trval až do konca leta 1949 a podľa niektorých údajov išlo celkovo o 227 264 letov, pomocou ktorých bolo prepravených približne 2 343 315 ton nákladov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.06.24
június 24. A Szovjetunió és az európai népi demokratikus államok külügyminisztereinek Varsóban kiadott közleménye. (A június 7-i londoni értekezlet német kérdéssel foglalkozó határozataival kapcsolatban foglal állást; ennek főbb pontjai: Németország demilitarizálása, a Ruhr-vidék négyhatalmi ellenőrzés alá vonása, egységes német kormány, egy évvel a békekötés után a megszálló csapatok kivonása, a jóvátételi fizetések biztosítása.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.06.24
Národné zhromaždenie prijalo ústavný zákon č. 77 o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky. Zakotvil zásadu, že na prijatie ústavného zákona upravujúceho štátoprávne vzťahy medzi českým a slovenským národom bude potrebný súhlas najmenej troch pätín všetkých poslancov Národného zhromaždenia zvolených v českých krajoch a najmenej taký istý počet poslancov zvolených na Slovensku. V záujme príprav federácie sa mala zriadiť dočasná Česká národná rada, ktorá by fungovala až do vytvorenia tohto orgánu v zmysle pripravovaného zákon o československej federácii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.06.24
június 24. 60 000 magyar katolikus hívő vesz részt II. János Pál pápa miséjén a burgenlandi Darázsfalván.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994