Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-03-08   3,575  
0
V diskusii o "zefektívneni prevádzky MŠ na Cyrilometódskej ul." (jej zrušením) padali mnohé pozoruhodné (z hľadiska miery nelogičnosti) argumenty, ale nás predsa len najviac zaujalo uznesenie MsZ o budúcom využívaní nehnuteľnosti formou dlhodobého prenájmu... Azda bude poučné, ak si pripomenieme navlas podobný príbeh z r. 2008.  

Scenár "postupného varenia žaby" bol na tejto MŠ odskúśaný už v rokoch 2006-2008, keď sa likvidovalo jej alokované stredisko na Kollárovej ulici (v zákrute za tromi mostami). Vtedy, rovnako ako dnes, sa tiež z ekonomických dôvodov "presúvalo zariadenie na inú adresu".

Je zaujímavé všimnúť si, čo sa dialo s budovou MŠ. Aj tam sa skloňoval dlhodobý prenájom, ktorý ale trval iba pol roka. Niektorí poslanci sa zrejme úprimne snažili využiť  objekt pre účely autistov, opustených detí a pod., v pozadí však pracovali mocnejšie sily, ktorým veľmi záležalo, aby objekt zbytočne nechátral a čo najrýchlejšie sa predal. Zníženie kúpnej ceny zo znaleckého odhadu na poslednú chvíľu o śtvrtinu (-1.5 mln. Sk) bolo nepochybne ústretovým gestom voči budúcemu majiteľovi. Predpokladáme, že vedome mylné informovanie iných prípadných záujemcov o zámeroch mesta so škôlkou, slúžilo rovnakému cieľu...27. rokovanie MsZ 4. júla 2006
Uznesenie č. 653/040706 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
A.4/ prenájom nehnuteľnosti vedenej na Správe katastra Nové Zámky na LV č. 1 ako parc. č. 5772 o výmere 2705 m2  a stavby súp. č. 2262  na Kollárovej ul. v Nových Zámkoch pre DD a DSS s celoročným pobytom Šoltésovej 2, Nové Zámky za cenu obvyklú s perspektívou vybudovania tohto objektu, s termínom nájmu do 31. 3. 2007.  [azylový dom p. Holkovej - pozn. watson.sk]


2. rokovanie MsZ 27. februára 2007
Ing. Ľubica Juríková – ... v rozpočte tu sa ráta s príjmom 5 mil. Sk za MŠ na Kollárovej ul. Viacerí poslanci mali vo svojich volebných programoch zariadenia opatrovateľských služieb a domovov s opatrovateľskou starostlivosťou, neviem, či tento areál by nebol vhodný práve na takúto oblasť...
Mgr. Zoltán Berta – ... V kapitálových príjmoch sa ráta s predajom MŠ na Kollárovej ulici. Je v meste nadácia Nádej, ktorá ma na starosti deti našich rodičov, ktoré sú ťažko telesne a duševne postihnuté a postihnuté Downovou chorobou. Táto organizácia sídli teraz na troch miestach, čo je pre nich dosť nevhodné pre ich fungovanie. Možno by sa s nimi mohlo začať nejaké rokovanie, sú ochotní aj kúpiť nejakú budovu, nejedná sa o bezplatný prevod, bolo by ale dobré navrhnúť im ako prvým odpredaj tejto budovy.

4. zasadnutie MsZ 26. júna 2007

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

A.3/ odpredaj nehnuteľností vedených na Správe katastra Nové Zámky na LV č. 1 pre k.ú. Nové Zámky  ako stavbu súp.č. 2262 a parc.č. 5772 –zastavanej plochy a nádvoria vo výmere 2705 m2, na ktorej sa stavba nachádza formou verejnej obchodnej súťaže , najnižšia ponuková cena: 5 900 000,- Sk /podľa znaleckého posudku/.Občianske združenie LOKI žiada 6. marca 2008 o prenájom objektuVed. právneho odd. MsÚ 23. mája 2008 deklaruje v liste pre Loki úmysel mesta zriadiť v objekte opätovne škôlku. V tom čase už prebehlo 1. kolo verejnej súťaže na odpredaj budovy a chystalo 2. kolo za zníženú cenu...
10. zasadnutie MsZ 2. júla 2008
MsZ schvaľuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže:

B) odpredaj nehnuteľností, nachádzajúcich  sa v Nových Zámkoch na ul. Kollárova č. 1 – areál bývalej škôlky, kat. územie Nové Zámky, vedené na Správe katastra Nové Zámky, na LV č. 1 ako parc. č. 5772– zast.plocha a nádvorie o výmere 2705 m2 a stavba súp.č. 2262 na parc.č. 5772 formou verejnej dražby pri vyvolávacej cene 4,5 mil. Sk /149 372,63€/

JUDr. Richard Schwarz – poopravil Dr. Sókyovú, vyvolávacie ceny sú také ako povedala, ale majetkopr. Komisia navrhla VOS  a nie dražbu – tú navrhla MsR. Navrhuje VOS ponukové konanie.
Mgr. Štefan Veršeghy – budova na Kollárovej ulici - o tej už hovorili, dosť podrobne rozobrali túto problematiku MŠ a postupnú potrebu vytvárania tried s počtom žiakov, povedalo sa, že sa bude rokovať v septembri o Kollárovej. Teraz je to predložené ako predaj formou dražby. Na školskej komisii navrhovali alternatívne využitie areálu. Navrhli prispôsobiť ju potrebám detí, ktoré sú s určitým postihnutým, ďalej vybudovanie centra pre týrané matky alebo azylové centrum Náklady sa tam zvyšujú, keďže budova chátra, ale mala by byť využitá pre občanov mesta.
Mgr. Zoltán Berta – bol by za ponechanie budovy  na Kollárovej ulici a malo by to byť využité pre mesto a verejno-prospešné činnosti. Nevie či mesto má ďalšie budovy v tejto lokalite, nakoľko sú tam aj volebné miestnosti počas volieb. Preto nedoporučuje odpredaj. Podal pozmeňujúci návrh – nepredávať túto budovu.
MUDr. Peter Hudák – ponúkli to azylantom, vzhľadom na vysoké náklady to ale oni odmietli. Škôlka tam nemôže byť po finančnej stránke, chátra to tam niekoľko  rokov, podľa jeho názoru by sa to malo predať , aby to mohli zveľadiť.
Ing. Helena Bohátová – je za ponukové konanie. Urobiť tam škôlku  je neefektívne, ak bude nutné budovať ďalšie triedy, sú MŠ, kde by sa to dalo zrealizovať. Aj čo sa týka početnosti detí, za troma mostami to nie je veľmi efektívna záležitosť, preto je za odpredaj formou ponukového konania.
Ing. Jozef Török – priklonil sa k odpredaju tejto budovy.
Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ – k odznenému dodal, že suma 4,5 mil. bola preto znížená, aby sa to dalo dražiť, keďže to ponukovým konaním to viackrát neprešlo. Čo sa týka MŠ je to pre mesto absolútne finančne nevýhodné, aby sa to na ul. Kollárová realizovalo. Mestský úrad navrhuje jednoznačne dražbu, ako aj pri bývalej budove Práčovne a čistiarne – odpredaj formou dražby.
Návrhy na uznesenie:
Pozmeňujúci návrh JUDr. Schwarza – odpredaj budov na ul. Kollárová a PaČ na ul. Považská formou verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovaním č. 30  - prítomných 25, „za“ – 18 „proti“ - 3 „zdržal sa“ – 3 poslanci MsZ schválili odpredaj nehnuteľností na Ul. Kollárová a Považská formou verejnej obchodnej súťaže.


Hlasovaním č. 32  - prítomných 25, „za“ – 20 „proti“ - 0 „zdržal sa“ – 5 poslanci MsZ schválili odpredaj nehnuteľnosti na Kollárovej ul. formou VOS pri najnižšej ponukovej cene 4,5 mil. Sk.

11. zasadnutie MsZ 2. decembra 2008
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
11. odpredaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa na Kollárovej ul. v Nových Zámkoch – stavby so súp.č. 2262 na parc.č. 5772 a pozemku parc.č. 5772 – zast. plochy a nádvoria o výmere 2705 m2 , vedených v katastri nehnuteľností Správy katastra Nové Zámky na LV č.1 ako výlučné vlastníctvo mesta Nové Zámky v prospech spoločnosti  AMV Medical, s.r.o., Dostojevského 2, Nové Zámky, IČO 44 439 075 za kúpnu cenu 4 500 100.-Sk / 149 372,63€/. (vyhodnotená verejná obchodná súťaž)
Hlasovaním č. 17  - prítomných 21, „za“ – 21, „proti“ - 0 „zdržal sa“ – 0, poslanci MsZ odpredaj schválili.

11. decembra 2008 mesto uzatvorilo kúpnu zmluvu s novým majiteľom...

Predpokladáme, že vysoká miera zhody aktérov, ktorý sa v r. 2008 v kauze angažovali s tými dnešnými je púha náhoda. Ako aj to, že pri rokovaní na ostatnom MsZ 26. februára si  nikto z nich nespomenul na prípad spred 5 rokov...
Ako vidíme, "pamäť" nášho mesta je mimoriadne krátka. A slovná prestrelka primátora s posl. Forróm na posl. zastupiteľstve naznačuje, že podľa niektorých by to tak malo aj zostať (L. Forró ilustroval nespoľahlivosť podkladpov MsÚ na príklade šport. haly Millénium, kde sa z pôvodného rozpočtu na rekonštrukciu za 2 mln. Sk uvarila poriadne veľká "žaba" za 80 mil. Sk).
Zmysel našej práce je naopak v tom, aby sa pamäť mesta - ako cenný zdroj poučenia - zachovala a rozhodutia nezostávali bez následkov.
2013-03-09 18:47:36 Attila
[i]"Ako vidíme, "pamäť" nášho mesta je mimoriadne krátka."[/i]
Čoby nie, veď balík peňazí, zinkasovaný vtedy od známej podnikateľskej rodiny za schválenie predaja nehnuteľnosti je už dávno preč...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x