Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-03-28   2,653  
0
Jedným z bodov popoludňajšieho programu Dňa otvorených dverí Mestského úradu 27. marca 2015 bol aj odpočet primátora mesta Otokara Kleina za prvých sto dní strávených v úrade. V rámci reorganizácie úradu bol počet odborov znížený z 8 na 6 a nové nastavenie úradu by malo odzkadľovať pro-klientský prístup. Nemalo by sa stať, aby občan nebol prijatý, alebo jeho problém primerane riešený zodpovednými pracovníkmi. O. Klein uviedol, že sám sa stretáva s veľkým počtom občanov z najrozličnejších skupín obyvateľov (uviedol napr. prípad dôchodkyne, ktorej po zaplatení réžie ostáva z penzie na jedno mlieko a osem rohlíkov).  


Ďalej pokračujú práce zahájené ešte za predchádzajúcej éry na rozšírení pracoviska prvého kontaktu na prízemí budovy mestského úradu - v priestoroch bývalej knižnice, kam sa má presťahovať napr. matrika. Túto poslednú vec na rozdiel od primátora nehodnotíme kladne: do knižnice chodili ľudia predsa len nepomerne častejšie ako na matriku a zlikvidovať kultúrno-vzdelávací stánok - miesto stretávania sa ľudí - v prospech úradu nepovažujeme za dobré... (písali sme napr. tu a aj tu...)

 

"100 dní v úrade"
Od začiatku volebného obdobia t.j. od 15.12.2014 sa na Mestskom úrade v Movycn z,amkocn uskutočnili nasledovné činnosti a kroky:Prednosta a personálna agenda primátora:
a)      zaviedli sa interných procesy v agende došlej a odoslanej pošty a vybavovania agendy v zmysle platných právnych predpisov,
b)     uskutočnila sa organizačná zmena a vydal sa nový organizačný poriadok mestského úradu mesta Nové Zámky súčinnosťou od 01.03.2015 v nadväznosti na rozhodnutie primátora mesta o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce. Týmito zmenami sa znížil počet odborov z pôvodných 8 na 6 a za účelom zviditeľnia vykonávaných činností pre občanov mesta sa vytvorili v rámci odborov konkrétne pomenované referáty podľa vykonávanej činnosti. V rámci hospodárnejšieho vynakladania rozpočtových prostriedkov sa preddavková organizácia MsKS zrušila a zabezpečenie kultúrnej činnosti sa začlenilo do organizačnej štruktúry mestského úradu. Zmena sa dotkla aj mestskej polície, a to v záujme skvalitnenia preventívnej práce s mládežou a spojenia predmetnej agendy s agendou záškoláctva, začlenenej do organizačnej štruktúry mestského úradu ( zrušili sa dve zamestnanecké miesta - „nie príslušníkov" na mestskej polícii),
c)      vydali a zverejnili sa interné riadiace akty, na základe ktorých sa realizuje obsadzovanie voľných miest vedúcich zamestnancov jednotlivých odbor mestského úradu, štatutárnych orgánov organizácií a obchodných spoločností mesta (náčelník, stály zástupca náčelníka mestskej polície, riaditeľ príspevkovej organizácie Novovital a pod.),
d)     v riešení je rozšírenie kancelárie prvého kontaktu na prízemí mestského úradu o matriku a kanceláriu pre terénne sociálne pracovníčky a vytvorenie komlexného centra pre občanov mesta.Odbor majetkovoprávny:
a) po rokovaní iniciovanom primátorom mesta na ostatnom valnom zhromaždení spoločnosti Brantner Nové Zámky, s.r.o. až do súčasnosti prebiehajú dvojstranné rokovania, ktorých cieľom je dosiahnutie obojstranne akceptovateľnej dohody v intenciách platnej zmluvy. Rovnako prebieha reklamačné konanie, ohľadne prác, ktoré boli vykonané na základe objednávok, ktoré nemajú oporu v podpísanej zmluve ale neboli prevedené v dohodnutej, či požadovanej kvalite. Mesto trvá na dosiahnutí takého faktického a právneho stavu, ktorý mestu ako objednávateľovi služieb zabezpečí jednak možnosť reálne kontrolovať vykonávané práce a taktiež zabezpečí, aby za tieto služby bola účtovaná cena, ktorá vzišla a bola predmetom verejného obstarávania po zohľadnení inflácie.
b)     v rámci inventarizácie sú v štádiu riešenia „stratené" veci (hmotný investičný majetok) vrátane odpredaného inventáru ( služobné telefóny, notebooky) a spôsob vymáhania škody v príčinnej súvislosti s nimi,
c)      vo veci vymáhanie odmien sa vypracováva právna analýza vrátenia odmien z titulu bezdôvodného obohatenia ( výzvy na vrátenie bezdôvodného obohatenia v prevažnej väčšine prípadov neboli prevzaté) a tiež dôkazné bremeno vo veci zodpovednosti za škodu ako „zavinené porušenie povinností" zodpovedných zamestnancov, s tým spojená súčinnosť s PZ SR na základe oznámenia z vykonanej následnej finančnej kontroly č. 00462/2015. x (nezákonnosť rozpočtových presunov na zabezpečenie odmien zamestnancom)
d)     prehodnocujú sa všetky uzatvorené zmluvné vzťahy a z dôvodu výhodnejšieho režimu ukončenia nájomných vzťahov sa uzatvárajú dodatky k nájomným zmluvám na dobu neurčitú, kde je možnosť výpovede bez udania dôvodu s dodržaním výpovednej doba,
e)      v súčinnosti s mestskou políciou sa hľadá riešenie na odvoz vrakov vozidiel z mestských parkovísk,
f)      v súčinnosti so spoločnosťou Bytkomfort s.r.o., Nové Zámky sa nastavili pravidlá fungovania správy mestských bytov,
g)     prebieha zisťovanie vlastníkov pozemkov pod miestnymi komunikácia vo vlastníctve štátu za účelom úpravy právnych vzťahov ( nájom, predaj a pod.),
h)     obstarávanie služieb ( napr. grafika, tlač a distrubúcia Castrum Nóvum), uzatváranie nových nájomných vzťahov sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže,
i)    výrazné zmeny nastali na úseku sťažností a iných podaní občanov, ktorí sa dostali do
sporu s ďalšími občanmi, prípadne poukazujú na problémy charakteru „vecí verejných"
a orgán územnej samosprávy môže poskytnúť riešenie.V súčasnosti štruktúra tejto
oblasti činnosti Mesta Nové Zámky je nasledovná (a dá sa povedať, že je úplne nová,
v takejto forme tu doposiaľ nebola):
Uvedenú agendu sa podarilo zfunkčniť v tom zmysle, že sa už riešili konkrétne prípady na procesnej a príslušnej administratívnej úrovni, a možno konštatovať, že sú vytvorené vzorové písomnosti súvisiace s touto agendou, sú známe prvé reakcie občanov, ktorí sa obracajú na mesto so sťažnosťami a inými podnetmi v predmetnej oblasti, zatiaľ máme kladné poznatky (dokonca pochvalné vyjadrenia občanov). Pri riešení susedských sporov a vo veciach občianskeho spolunažívania sa využíva na riešenie konfliktov mediácia (zamestnanec agendy je certifikovaný mediátor). Zatiaľ sa ukazuje, že najviac podnetov bude pochádzať zo susedských sporov. Táto oblasť v minulosti sa na tunajšom meste neriešila, občania sa odkazovali na súd.


Organizačný odbor

a)      podalo sa trestné oznámenie vo veci odcudzeného starožitného stola ( stôl bol nájdený, vec je v štádiu vyšetrovania, stôl bol dňa 18.3.2015 vrátený na Mestský úrad),
b)     v záujme hospodárneho vynakladania rozpočtovaných prostriedkov sa vykonali nasledovné opatrenia:
c)      zefektívnila sa spolupráca s orgánmi verejnej správy najmä v tom, že sa výrazne skrátili lehoty na vybavenie dožiadaní súdov, prokuratúry, policajného zboru, (správy o povesti, informácie o trvalom pobyte obyvateľov mesta), exekútorov ( žiadosť o súčinnosť) a poisťovní ( žiadosť o zaslanie rodných listov, úmrtných listov,...)
d)     nariadilo sa nespochybniteľné označovanie majetku mesta a následne jeho mimoriadna inventarizácia.


Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Referát sociálnych vecí:


Referát školstva, mládeže, športu a školský úrad:
Referát kultúry a mediálnych služieb:


Odbor komunálnych služiebOdbor územného rozvoja a architektúry

Referát územného rozvoja a architektúry:

Referát spoločného stavebného úradu:
vydáva rozhodnutia a súvisiace písomností v rámci činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) - územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, povolenia na odstránenie stavieb, ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav, atď.

Referát projektového manažmentu:


Referát investičný a ŠFRB:štátny fond rozvoja bývania
Oddelenie informatiky


Priority rozvoja mesta Nové Zámky v rokoch 2014 -2018


 1. rozšírenie kapacít v predškolských zariadeniach na území mesta (odsúhlasené spolufínancovanie projektov na nadstavby Materských škôl na uliciach Nábrežná a G.Betlena, príprava projektu na rekonštrukciu Materskej školy na Cyrilometodskej ulici)
 2. dopracovanie nového územného plánu mesta
 3. rozšírenie kamerového systému pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a udržavanie poriadku aj v okrajových a rekreačných častiach mesta
 4. revitalizácia Hlavného námestia a priľahlých ulíc v centre mesta
 5. prioritná rekonštrukcia havarijného stavu miestnych komunikácií a chodníkov
 6. urgentné riešiť parkovaciu politiku na území mesta na základe štúdie vypracovanej v spolupráci so Žilinskou univerzitou a zapracovaním pripomienok a námetov občanov
 7. rozšírenie počtu pracovných miest rokovaním so súčasnými zamestnávateľmi a vyhľadávanie potenciálnych nových
 8. pokračovanie spolupráce s občianskymi a neziskovými organizáciami v poskytovaní sociálnych služieb a ich rozširovanie pre marginalizované skupiny obyvateľov
 9. využívanie prostriedkov z fondov EU na financovanie projektov trvalo udržateľného rozvoja a investícií do zveľaďovania majetku mesta
 10. rekonštrukcia mestského trhoviska
 11. budovanie ihrísk a oddychových zón na sídliskách
 12. zveľadovanie a ochrana prírodného bohatstva na území mesta
 13. efektívne využívanie mestského majetku
 14. zefektívnenie fungovania mestských spoločností a organizácií
 15. zvýšenie dohľadu nad činnosťami objednávanými v rámci zmluvy o komunálnych službách, reorganizácia miest pre umiestnenie kontajnerov, zvýšenie počtu nádob na psie exkrementy
 16. reforma mestskej kultúry, organizovania tradičných mestských podujatí, fungovania médií Novozámockej televízie a Castrum Nóvum
 17. jasne zadefinovať dotačnú politiku mesta pre rozdeľovanie finančných prostriedkov z rozpočtu pre jednotlivcov a organizácie
 18. zlepšenie komunikácie s orgánmi verejnej správy a podnikateľskými subjektami k riešeniam v oblasti zamestnanosti, dopravy a regionálneho rozvoja


Volebný program Otokatra Kleina si môžete prečítať tu...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x