Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[28][120][11244][23345][2596][14966][46][4274][2717][2607][1398][75][905][756][68][589]
Por Datum Text  
1 1825.??.?? Gróf Anton Aponi (Apponyi) dal previezť z Viedne do Bratislavy rodinnú knižnicu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
2 1827.??.?? Gróf Anton Aponi (Apponyi) sprístupnil v Bratislave rodinnú knižnicu, ktorú budoval jeho otec vo Viedni.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
3 1832.??.?? — Megkezdi működését Apponyi József gr. Pozsony környéki cukorgyára.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
  
4 1843.??.?? Podnikateľ Herman Todesco kúpil v Bratislave od grófa Antona Aponiho (Apponyi) budovu, v ktorej bola umiestnená knižnica. Spojil ju so súkromnou dievčenskou školou a chlapčenskou základnou školou a založil židovskú internátnu školu známu ako Todeskov ústav.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
5 1844.11.13 november 13. A király Apponyi György grófot magyar udvari másodkancellárrá nevezi ki; nyugdíjazza Nopcsa Elek br. erdélyi udvari kancellárt, s az Erdélyi Udvari Kancellária vezetésével a másodkancellárrá kinevezett Jósika Samu bárót bízza meg.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
  
6 1845.09.14 szeptember 14. V. Ferdinánd Apponyi György gr. magyar udvari másodkancellár 1845. augusztus 21-i emlékirata nyomán elrendeli, hogy a horvát tartománygyűlésen csak azok szavazhatnak, akiket a bán személyesen meghív. Utasítja a tartománygyűlést, hogy összetételéről dolgozzon ki reformtervet.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
  
7 1846.04.05 április 5. A király meghatározatlan időre szabadságolja Mailáth Antal gr. magyar kancellárt; tisztsége ellátásával Apponyi György gr. másodkancellárt bízza meg. — Megalakul a Balatoni Gőzhajózási Társaság; elnöke: Széchenyi István gr.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
  
8 1846.11.01 Gróf Anton Aponi (Apponyi) dal previezť rodinnú knižnicu z Bratislavy, kde mesto odmietlo prispievať na jej udržiavanie, do rodinného kaštieľa v Oponiciach.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
9 1847.11.06 november 6. A király, az október 31-én fölmentett Mailáth Antal gr. magyar udvari kancellár utódául Apponyi György grófot nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
  
10 1848.03.13 március 13. Bécsben kitör a forradalom. Lemond Clemens Metternich hg államkancellár (aki Londonba menekül) és Apponyi György gr. magyar udvari kancellár.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
  
11 1849.02.12 — Apponyi György gr. és Jósika Samu br. vezetésével Bécsben konzervatív főurakból bizottság alakul Magyarország későbbi közjogi helyzetének kidolgozása céljából.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
12 1852.02.?? február Apponyi György gr. konzervatív ihletésű emlékirata az ország területi integritásának és a forradalom előtti kormányszerveknek a helyreállítását kéri az uralkodótól, valamint azt, hogy az ország belső ügykezelési nyelve a magyar legyen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
13 1859.01.01 Na základe cisárskeho patentu z 20. decembra 1859 začala na celom území habsburskej monarchie platiť sloboda živností. Zároveň bol zrušený zastaraný patent z 31. decembra 1851. Nový živnostenský poriadok oslabil postavenie cechov v hospodárskom živote krajiny a otváral dvere modernému podnikaniu. 14. január. Cisárske nariadenie Františka Jozefa I. zrušilo zákaz usadzovania sa Židov v banských mestách. 15. február. V Košiciach si dcéra miestneho úradníka sviečkou podpálila šaty, ktoré si nestihla pre krinolínu (kovovú výstuž šiat) vyzliecť, a tak na následky popálenín v nasledujúcich dňoch zomrela. Podobné nešťastia boli v danom období pomerne časté, preto košické dámy založili spolok, ktorý mal propagovať striedmejšiu módu, predovšetkým odstránenie krinolíny zo ženského šatníka. 5. marec. Panovník zvolal tzv. rozšírenú Ríšsku radu, v ktorej boli okrem príslušníkov cisárskej rodiny aj vysokí cirkevní, vojenskí a štátni predstavitelia. V marci sa tento pôvodne poradný orgán panovníka rozšíril o skupinu 38 mimoriadnych členov, ktorí zastupovali jednotlivé korunné krajiny. Hlavnými reprezentantmi Uhorska v Ríšskej rade boli príslušníci konzervatívnej aristokracie. Spomedzi nich napr. grófi Juraj Aponi (Apponyi), Juraj Andráši (Andrássy) či Juraj Majlát (Majláth, Mailáth) boli rodovými a majetkovými zväzkami spätí s územím Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
14 1860.08.25 augusztus 25—26. Az uralkodó elnöklete alatt tartott minisztertanács Johann Bernhardt Rechberg gr. miniszterelnök, Agenor Goluchowski gr. belügyminiszter, Nádasdy Ferenc gr. igazságügyminiszter, továbbá Heinrich Jaroslav ClamMartinic gr., Apponyi György gr., Szécsen Antal gr. és Mailáth György részvételével a birodalmi tanács és az országgyűlés hatásköréről, a Magyar Kancellária és a Hétszemélyes Tábla visszaállításáról, valamint Horvátország, Erdély, a Bánság és a Vajdaság viszonyának kérdéseiről tárgyal.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
15 1862.12.04 december 4. A Pesti Napló közleménye: Apponyi György gr. országbíró Bécsbe utazik a „kiegyenlítés” ügyében. (Apponyi kiegyenlítési terve Mailáth György, Sennyey Pál br., Örményi József konzervatív politikusok közreműködésével, Forgách Antal gr. kancellár tudtával, az uralkodó felkérésére készült. A birodalom nagyhatalmi állását és „a magyar korona országainak történeti-politikai jogállását” biztosító „egyenjogú dualizmus” bevezetését javasolja.) az év folyamán Az Oetl testvérek gépgyárat alapítanak Pesten.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
16 1863.03.09 március 9. Apponyi György gr. országbíró kancelláriai tájékoztatást kap „kiegyenlítési” emlékirata elutasításáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
17 1863.04.09 április 9. Az uralkodó fölmenti tisztségétől Apponyi György gr. országbírót, és utódjául Andrássy György grófot nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
18 1865.05.07 május 7—9. Apponyi György gr. bécsi lapja, a Debatte az ún. „májusi levelekben” kiegyezési tervei ismertet. (Közös ügynek nyilvánítja az „uralkodó háztartását”,, a külügyet, a hadügyet, s e kettő fedezésére szolgáló pénzügyet. A közös ügyek intézését a Lajtán túli és a magyar parlamentből kiküldött egyenjogú delegációkra kívánja bízni. Ez elvek alapján létrehozandó kiegyezés föltételezi felelős magyar kormány kinevezését és az uralkodó megkoronázását.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
19 1872.05.23 május 23. Közzéteszi programját a Deákpárton belüli ókonzervatív, ultramontán katolikus csoport, az ún. Katolikus Konzervatív Párt. (Kívánják a királyi tetszvényjog megszüntetését, a katolikus felekezeti iskolák támogatását; elítélik a polgári házasságot.) A kis befolyású, rövid életű csoportosulás vezetői: Apponyi György gr., Sennyey Pál, Mailáth György gr. és Zichy Nándor gr. május—június Lónyay Menyhért gr. miniszterelnök tárgyalásokat kezd román politikai vezetőkkel Erdély és Magyarország viszonyáról, Erdély és Magyarország uniójának elfogadási feltételeiről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
20 1878.04.13 április 13. A Jobboldali Ellenzék, a Független Szabadelvűek frakciója és a Szabadelvű Pártból januárban kilépett Kerkapoly—Szilágyi-féle csoport egyesüléséből Apponyi Albert gr. vezetése alatt megalakul az Egyesült Ellenzék. (Célja: az 1867:XII. törvénycikk alapján Magyarország jogainak megőrzése, gazdasági érdekeinek védelme, közigazgatási, pénzügyi, igazságszolgáltatási reformok.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
21 1880.02.21 Az Egyesült Ellenzék vezetője. Apponyi Albert gr., a képviselőházban fellép a közigazgatási reform szükségessége mellett.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
22 1881.03.23 március 23. Az e napon kelt választási felhívásukat mérsékelt ellenzékként írják alá az ún. közjogi ellenzék körének képviselői. (Gyakorlatilag az Apponyi Albert vezette egyesült ellenzék új elnevezése.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
23 1889.01.28 január 28. Apponyi Albert gr., a Mérsékelt Ellenzék vezére, a véderőjavaslat feletti általános vita záróbeszédében felszólítja a képviselőket a javaslat elvetésére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
24 1892.01.05 január 5. A Mérsékelt Ellenzék Apponyi Albert gr. vezetésével a Nemzeti Párt nevet veszi fel. (Programja, többek közt: magyar udvartartás, katonai nevelés, címer, önálló bank, mezőgazdasági érdekeltségek érvényesítése.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
25 1893.10.05 Az 1893. évi „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitája.
1893 okt. 5. Részletek gr. Apponyi Albert beszédéből és határozati javaslatából a borossebesi királyi válaszok ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 21.F. (p. 173), Doc. 21.F.
  
26 1895.02.22 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 febr. 22. Gr. Apponyi Albert beszéde a „szász paktum”-mal kapcsolatban br. Bánffy Dezső miniszterelnök nemzetiségi politikájáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.K. (p. 324), Doc. 42.K.
  
27 1895.11.14 Nyilatkozatok a nemzetiségi kérdésről az 1896. évi költségvetés képviselőházi vitájában.
1895 nov. 14. Pulszky Ágost kormánypárti képviselő bírálata gr. Apponyi Albert nemzetiségi politikájáról az 1896. évi költségvetés képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 63.B. (p. 425), Doc. 63.B.
  
28 190?.??.?? Korešpondencia B. Björnson - slovakofili: Kálal? "Veľký deň gr. Apponyiho..."
doc1, doc2, doc3, doc4, doc5
  
29 1902.03.08 Iratok a magyar kormányzat század eleji „amerikai akcióijának történetéhez.
Iratok a magyar minisztérium „amerikai akció”-járót általában.
1902. márc. 8. Az amerikai szlovákok tiltakozó irata gr. Apponyi Albert, a képviselőház elnökéhez, a magyar képviselőházban elhangzott „panszlávisztikus” vádak ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 36.I.C) (p. 227), Doc. 36.I.C)
  
30 1902.11.08 The Spectator: Address of Count Albert Apponyi, President of the Hungarian Reichstag to "Society at Pressburg for Hungarian Culture"
Spectator_1902.11.08_01
  
31 1903.11.25 november 25. Apponyi Albert gr. vezetésével többen kilépnek a Szabadelvű Pártból az új házszabályok miatt, amelyek lehetetlenné teszik a további obstrukciót, az ellenzék egyetlen hatékony képviselőházi fegyverét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
32 1904.03.08 március 8. Az Apponyi-csoport elhatározza a Nemzeti Párt felélesztését, s ezzel szakít a Szabadelvű Párttal. →június 12.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
33 1904.06.12 június 12. Újjáalakul az Apponyi Albert gr. által vezetett Nemzeti Párt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
34 1904.09.07 Pri príležitosti účasti delegácie uhorských politikov na čele s Albertom Aponim (Apponyi) na kongrese Medziparlamentnej únie v St. Luis (Minnesota, USA) reprezentanti slovenských spolkov v USA vydali a prostredníctvom predsedu Národného slovenského spolku Antona Štefana Ambroseho predložili protestné Memorandum o postavení Slovákov v Uhorsku, publikované v New Yorku vo viacerých svetových jazykoch.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
35 1904.09.25 szeptember 25. Apponyi Albert gr., a Nemzeti Párt elnöke, az Amerikai Egyesült Államokban tett útja során meglátogatja Theodore Roosevelt elnököt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
36 1904.10.02 Iratok a század eleji román és szlovák nemzetiségi mozgalmakról
1904. okt. 2. A Gazeta Transilvaniei beszámolója az Apponyi Alberthez és a St. Louisban tartott interparlamentáris konferencia többi magyar résztvevőjéhez eljuttatott amerikai szlovák emlékiratról: „Az amerikai szlovákok emlékirata”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában IV. (Budapest, 1966) Doc. 39C) (p. 476), Doc. 39C)
  
37 1905.01.03 — A Nemzeti Párt Apponyi Albert gr. vezetésével elfogadja a perszonálunió elvét (letér a dualizmus alapjáról), és belép a Függetlenségi Pártba.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
38 1905.09.23 Panovník po krátkej audiencii deputácie predstaviteľov uhorskej tzv. Národnej koalície, Júliusa Andrášiho ml. (Andrássy), Alberta Aponiho (Apponyi), Dezidera Bánfiho (Bánťfy), Aladára Zičiho (Zichy), odmietol ich opozičné požiadavky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
39 1905.09.23 — Andrássy Gyula gr., Apponyi Albert gr., Bánffy Dezső br.. Kossuth Ferenc és Zichy Aladár gr. — kihallgatáson jelennek meg I. Ferenc Józsefnél. A király ötperces kihallgatáson elutasítja a koalíció követeléseit.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
40 1906.01.16 Kossuth Ferenc felhívásai az erdélyi és magyarországi románokhoz a nemzetiségi közeledés ügyében és az ellenzéki koalíció „román akció”-jának nemzetiségi visszhangja
1906. jan. 16. A Román Nemzeti Párt sajtójának elutasító kommentárja az ellenzéki koalíció Kossuth Ferenc és gr. Apponyi Albert kezdeményezte „román akcióijáról ---

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában IV. (Budapest, 1966) Doc. 66B) (p. 644), Doc. 66B)
  
41 1906.04.08 Po neúspechu zmien vo vláde zo 6. marca panovník odvolal úradnícku Fejérváryho vládu a za ministerského predsedu menoval predstaviteľa opozície Alexandra Wekerleho, ktorého poveril zostavením nového vládneho kabinetu. Jeho členmi sa stali minister vnútra Július Andráši ml. (Andrássy), financií Alexander Wekerle, obchodu František Košút (Kossuth), poľnohospodárstva Ignác Daráni (Darányi), kultu a školstva Albert Aponi (Apponyi), spravodlivosti Gejza Polóni (Polónyi), vlastibrany A. Wekerle, funkciou ministra pre Chorvátsko, Slavónsko a Dalmáciu poverili dočasne ministerského predsedu a od 23. apríla Gejzu Josipoviča (Josipovich).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
42 1906.04.08 április 8. A király fölmenti Fejérváry Géza br. miniszterelnököt és kormányát; Wekerle Sándort kinevezi miniszterelnökké, aki megalakítja kormányát. Miniszterek: belügy: Andrássy Gyula gr.; pénzügy: Wekerle Sándor miniszterelnök; kereskedelemügy: Kossuth Ferenc; földművelésügy: Darányi Ignác; vallásés közoktatásügy: Apponyi Albert gr.; igazságügy: Polónyi Géza (1907. február 2-től Günther Antal; 1909. szeptember 23-tól Wekerle Sándor miniszterelnök); honvédelem: Wekerle Sándor miniszterelnök (április 14-től Jekelfalussy Lajos); horvát—szlavón— dalmát miniszter: Wekerle Sándor miniszterelnök (április 23-tól Josipovich Géza); a király személye körüli miniszter: Zichy Aladár gr.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
43 1906.06.10 Iratok a magyar kormányzat század eleji „amerikai akcióijának történetéhez.
Iratok a magyar minisztérium „amerikai akció”-járót általában.
1906. jun. 10. Márffy miniszterelnökségi államtitkár átirata gr. Apponyi Albert vallás és közoktatásügyi miniszterhez a külföldi magyar tanulóifjúság egy részének hazai neveltetése és a „nemzeti akciók” keretében való felhasználása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 36.I.L) (p. 240), Doc. 36.I.L)
  
44 1906.06.17 Na Kossuthovom námestí (dnešné Hlavné nám.) odhalili bronzovú sochu Lajosa KOSSUTHA - dielo Ernesta SZÉKELYA. Socha stála na podstavci z vápenca do začiatku r. 1919, keď ju odstránili českí legionári.
A Kossuth téren (mai Fő tér) felavatták Kossuth Lajos bronz szobrát, Székely Ernő alkotását. A szobor 1919 elejéig állt helyén amikor a cseh legionáriusok összetörték.
Strba CN1997-12, Apponyi-emléklap az Érsekújvári Kossuth szobor ünnepélyről
  
45 1906.12.11 Adalékok a kormánytámogató erdélyi szász nemzetiségi mozgalom 1906. évi mozzanataiból
1906. dec. 11. Minisztertanácsi határozat gr. Apponyi Albert vallásés közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Teutsch Frigyes nagyszebeni lelkésznek az erdélyi ág. ev. egyház püspökévé történő felterjesztéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 16.A) (p. 78), Doc. 16.A)
  
46 1906.12.18 A nemzetiségi kérdés az 1907. évi közoktatásügyi költségvetés képviselőházi vitájában
1906. dec. 18. Gr. Apponyi Albert vallásés közoktatásügyi miniszter felszólalása a nemzetiségi képviselők kijelentéseivel kapcsolatban, az 1907. évi közoktatásügyi költségvetés vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 17.C) (p. 82), Doc. 17.C)
  
47 1907.01.01 Lex APPONYI, zavádza sa maďarčina do ľudových škôl.   
48 1907.03.04 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. márc. 4. Az erdélyrészi szász evangélikus konzisztóriinn felirata Wekerle Sándor miniszterelnökhöz az Apponyi-féle népiskolai törvényjavaslat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.A) (p. 137), Doc. 22.A)
  
49 1907.03.08 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. márc. 8. A gyulafehérvári és fogarasi gör. kát. román érseki egyháztartomány kérvénye a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és felekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.B) (p. 141), Doc. 22.B)
  
50 1907.04.04 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. ápr. 4. Gr. Apponyi Albert vallásés közoktatásügyi miniszter válasza Molnár János felszólalására és Molnár János viszontválasza a nem állami népiskolák jogviszonyaii-ól és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat általános vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.E) (p. 147), Doc. 22.E)
  
51 1907.04.04 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. ápr. 4. Molnár János beszéde a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.D) (p. 145), Doc. 22.D)
  
52 1907.04.04 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. ápr. 4. Polit Mihály és nemzetiségi képviselőtársai határozati javaslata a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat (későbbi 1907:XXVII. tc. „lex Apponyi”) tárgj-alásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.C) (p. 144), Doc. 22.C)
  
53 1907.04.05 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. ápr. 5. Goldis László felszólalása és határozati javaslata a nem állami népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekozeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat általános vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.F) (p. 148), Doc. 22.F)
  
54 1907.04.08 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. ápr. 8. Vajda Sándor és nemzetiségi képviselőtársai határozati javaslata „a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól” stb. törvényjavaslat (ké-sőbbi „lex Apponyi”) tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.G) (p. 149), Doc. 22.G)
  
55 1907.04.09 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. ápr. 9. Pop Cs. István felszólalása a nem állami népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat általános vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.H) (p. 149), Doc. 22.H)
  
56 1907.04.15 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. ápr. 15. Polit Mihály zárszó címén elhangzott felszólalása a nem állami népiskolák jogviszonj-airól és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat általános vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.I) (p. 151), Doc. 22.I)
  
57 1907.04.16 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. ápr. 16. A képviselőházi többség elutasító határozata „a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól” stb. szóló törvényjavaslatra (a későbbi „lex Apponji") vonatkozólag benyújtott kérvények tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.J) (p. 154), Doc. 22.J)
  
58 1907.06.02 Panovník sankcionoval zák. čl. XXVI/1907 a XXVII/1907, nazvaný podľa jeho predkladateľa, uhorského ministra kultu a školstva Alberta Aponiho (Apponyi), Lex Apponyi. Prvý z nich upravoval príjmy učiteľov na štátnych školách a dozor nad nimi, druhý sa týkal obecných a cirkevných škôl. Oba zákony mali za cieľ realizovať najmä účinnejšie maďarizačné zámery štátneho školstva. Na štátnych školách sa mal používať iba maďarský vyučovací jazyk, učitelia mali za povinnosť pôsobiť medzi študentstvom v duchu maďarského vlasteneckého cítenia, nesmeli v nijakej forme prejaviť svoje inonárodné cítenie, žiaci na cirkevných školách museli písmom i slovom ovládať maďarčinu a boli zavedené ďalšie formy skrytej i otvorenej maďarizácie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
59 1907.06.02 június 2. A király szentesíti az 1907:XXVI. és XXVII. törvénycikket. (Ún. Lex Apponyi; szabályozza a tanítók jogviszonyait és javadalmazását, a nem állami iskolák állami felügyeletét, elrendeli a magyar nyelv kötelező oktatását.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
60 1907.06.02 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi”) történetéhez
1907. jún. 2. 1907:XXVIL te. a nem állami elemi népiskolák jogviszonj-airól és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 22.K) (p. 155), Doc. 22.K)
  
61 1907.08.?? Korešpondencia B. Björnson - slovakofili: List Vlad. Hurbana Björnsonovi "Z Apponyiho ostrova slobody..."
hurban_to_bjornson_01
  
62 1907.09.14 V dňoch 9.—14. septembra 1907 sa v Mníchove konal medzinárodný mierový kongres, v čestnom predsedníctve mal sedieť Apponyi i Björnson. Björnsom svoju účasť odmietol listom prezidentovi kongresu Quidde. Ten jeho dopis odmietol prečítať, i tak sa však nedopatrením dostal na stránky večerného vydania Neue Freie Presse. Organizátori kongresu sa Apponyimu ospravedlnili.
Neue Freie Presse 1907.09.14, Budapesti Hírlap 1907.09.14, Josef B. Michl: Björnson a Slováci List Björnsona prof. Quidde
  
63 1907.09.15 Budapesti Hírlap: "Björnson és Apponyi"
doc1
  
64 1907.09.3? Apponyiho reakcia na otázku novín Pester Lloyd o Björnsonových útokoch na jeho osobu.
Pester Lloyd, Josef B. Michl: Björnson a Slováci doc1
  
65 1907.10.01 Budapesti Hírlap: "Björnson és Apponyi"
doc1
  
66 1907.10.02 Apponyiho vyhlásenie pre denník Budapesti Hírlap o Björnsonových útokoch na jeho osobu.
Budapesti Hírlap: "Apponyi Albert Björnson támadásáról", Josef B. Michl: Björnson a Slováci doc1, Neue Free Presse 1907.10.02
  
67 1907.10.04 Budapesti Hírlap: "Tolsztoj Apponyi ellen"
doc1
  
68 1907.10.1? Apponyi píše do denníka Magyar Hírlap o Björnsonových útokoch
Magyar Hírlap, Josef B. Michl: Björnson a Slováci doc1
  
69 1907.10.18 Budapesti Hírlap: "Björnson és Apponyi"
doc1
  
70 1907.10.20 Článok Björnsona v Neue Freie Presse proti Apponyimu
Josef B. Michl: Björnson a Slováci doc1
  
71 1907.10.20 Budapesti Hírlap: "Björnson Apponyi ellen"
doc1
  
72 1907.10.20 Iratok az 1907. évi csernovai sortűz történetéhez
Björnson-vonatkozások a magyarországi, kivált a szlovák nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban
1907. okt. 20. Björnstjerne Björnson Apponyi személyével és nemzetiségi politikájával foglalkozó, a bécsi „Neue Freie Presse”-ben közölt hírlapi nyílt levele

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 21.II.J) (p. 115), Doc. 21.II.J)
  
73 1907.10.22 Budapesti Hírlap: "Apponyi Albert Felemelt fővel."
doc1
  
74 1907.10.25 Björnson a gróf Apponyi
Ľudové noviny, 1907:43/02
  
75 1907.12.21 Iratok az 1906 — 7. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus és fejleményei történetéhez
1907. dec. 21. Gr. Apponyi Albert vallásés közoktatásügyi miniszter átirata Wekerle Sándor miniszterelnökhöz a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus által hozott „Szabályzat”-tal kapcsolatban felmerült ellenőrzési kérdések tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 15.J) (p. 76), Doc. 15.J)
  
76 1908.07.17 Apponyiovský nový zákon už účinkuje
Ľudové noviny, 1908:29/05
  
77 1909.03.26 Az 1909. évi „kongrua-javaslat” képviselőházi vitája
1909. márc. 26. Gr. Apponyi Albert vallásés közoktatásügyi miniszter válasza Lukács László (Vasile Lucaciu) határozati javaslatára a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898:XIV. tc. módosítását célzó törvényjavaslat („kongrua-javaslat”) képviselőházi általános vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 53.B) (p. 304), Doc. 53.B)
  
78 1909.06.04 Osud našich detí. Apponyi a školy v nitrianskej stolici
Ľudové noviny, 1909:23/01
  
79 1909.08.20 Šalamúnsky výrok Apponyiho
Ľudové noviny, 1909:34/02
  
80 1909.09.10 Preč s Apponyim!
Ľudové noviny, 1909:37/01
  
81 1909.09.10 Školská politika gr. Apponyiho
Ľudové noviny, 1909:37/01
  
82 1910.04.26 V Paríži zomrel nórsky spisovateľ, dramatik a verejný činiteľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Bjôrnstjerne Bjôrnson (*8. 12. 1832, Kvikne, Nórsko). Dôrazne vystupoval na obranu malých národov v Európe a na obranu Slovákov v roku 1907 rozpútal ostrú polemiku proti autorovi maďarizačného jazykového zákona grófovi Albertovi Aponimu (Apponyi). Oboznámil európsku verejnosť s krvavými udalosťami roku 1907 v Černovej, vo viacerých článkoch upozorňoval na útlak Slovákov a podrobil kritike maďarskú národnostnú politiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
83 1910.10.09 Apponyi Albert Károlyi Mihályhoz (Budapest, 1910. október 9.)
Károlyi Mihály Levelezése I. 1905-1920. Szerk. Litván György (Bp. 1978) Doc. 21 (p. 43), Doc. 21
  
84 1911.01.05 Celostránkový článok a gr. A. APPONYIM, ktorého autor nazýva jedným z najváženejších európskych štátnikov v súvislosti s jeho nadchádzajúcou návštevou v USA.
The New York Times
  
85 1911.02.?? Do USA pricestoval gr. Apponyi. V Clevelande sa zriadila príležitostná tlačová kancelária, ktorá informovala anglické časopisy o všetkých výčinoch, ktoré popáchal gróf Apponyi proti Slovákom a iným národnostiam, do väčších miestsa zvolávali protestné zhromaždenia, v rezolúciách sa žiadalo, aby Apponyimu nebolo dovolené rečniť na oslavách prezidenta-osloboditeľa Washingtona a bola vydaná anglická brožúra Who Count Apponyi is! - Kto je gróf Apponyi! Tento organizovaný odpordocielil, že Apponyimu na Washingtonových oslavách nebolo dovolené rečniť. Slovenská otázka Apponyiho tak nazlostila, že sa dal strhnúť k výroku: „Bojoval som roky proti ľuďom tohto druhu a v boji neustanem. Týchto revolucionárov, čo sa pokúšajú doUhorska uviesť národnostný rozkol, neprestanem prenasledovať, kým ich nerozdrvím svojím opätkom."
Jozef Honza-Dubnický, Zápisky legionára Ed. F. Vrábel, Pro B. Bystrica 2014
  
86 1911.02.08 "Hundreds Welcome Noted Hungarian" článok v NYT o slávnostnom uvítaní A. APPONYIHO v New Yorku.
The New York Times
  
87 1911.02.09 V Chicagu (USA) americkí Slováci vydali druhý pamätný spis Memoriál s výpočtom krívd páchaných na príslušníkoch slovenského národa v Uhorsku. Protestovali v ňom proti propagačnej ceste grófa Alberta Aponiho (Apponyi), bývalého ministra kultu a školstva a konzervatívneho maďarského politika, s ktorého menom boli spojené maďarizačné školské zákony z roku 1907, po USA.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
88 1911.02.10 Čo nového v Amerike. Slováci a gróf Apponyi. V Clevelande 14. januára r. 1911 odbývala sa porada národného výboru.
Slovenské ľudové noviny, 1911:06/03
  
89 1911.02.12 Článok "Big Reception for APPONYI" v NYT.
The New York Times
  
90 1911.02.14 Článok v NYT o programe pokračujúcej APPONYIHO návśtevy USA.
The New York Times
  
91 1911.02.15 Reportáž v NYT o pokračujúcej návšteve A. APPONYIHO v USA
The New York Times
  
92 1911.02.16 ČLánok v NYT o kampani českých a slovenských krajanských organizácií v Chicagu proti vystúpeniu A. Apponyiho na oslavách narodenia Georga WASHINGTONA.
The New York Times
  
93 1911.02.24 Článok NYT o útokoch na A. Apponyiho v Chicagu, kde musela zasahovať polícia.
The New York Times
  
94 1911.02.24 Čo nového v Amerike. Slováci v Amerike nedovolia klamať Apponyimu Ameriku a vzdelaný svet.
Slovenské ľudové noviny, 1911:08/02
  
95 1911.02.25 Článok v NYT o pokračujúcich útokoch na A. APPONYIHO počas jeho návštevy Chicaga. V súvislosti s útokmi vyšla v rovnakom čísle novín aj úvaha o potrebe chrániť vážených hostí pred rozvášneným davom.
The New York Times, doc 2
  
96 1911.02.26 Článok v NYT o pokuse spáchať atentát na A. APPONYIHO počas jeho návštevy Clevelandu otrávenou bomboniérou.
The New York Times
  
97 1911.03.03 Článok "Gróf APPONYI, anjel mieru" predsedu Slovanského výboru v USA Anthony. A. AMBROSE, ktorý vyjadruje svoje pochybnosti nad úprimnosťou A. APPONYIHO ako posla mieru.Na výroky A. Ambroseho odpovedal 8. 3. 1911 Ernest L. MANDEL v článku "The Slavs and Hungary. Animosities Revealed by the Visit of Count Apponyi"
The New York Times, Odpoveď Ernesta L. MANDELA
  
98 1911.03.10 Čo nového v Amerike. Slaviani proti Apponyimu
Slovenské ľudové noviny, 1911:10/03
  
99 1911.06.02 Politický prehľad. Pyšný gróf Apponyi
Slovenské ľudové noviny, 1911:22/02
  
100 1911.07.20 Károlyi Mihály távirata Apponyi Alberthez (Főt, 1911. július 20.)
Károlyi Mihály Levelezése I. 1905-1920. Szerk. Litván György (Bp. 1978) Doc. 30 (p. 49), Doc. 30
  
101 1912.02.01 Képviselőházi bejelentések az 1907:XXVn. törvénycikkel („lex Apponyi”) kapcsolatban az országgyűléshez intézett törvényhatósági feliratokról és az Apponyi-féle 1907. évi népiskolai törvény alapján indított tanítói fegyelmi ügyekről
1912. febr. 1. Blanár Béla előadó bejelentése Békés vármegye és tíz további törvényhatóságnak az országgyűléshez intézett, az 1907:XXVH. tc. („lex Apponyi”) 17. §-a értelmében „a felekezeti iskolákon az idogen nyelvű feliratok eltiltását kérő felirata” tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 103.A) (p. 520), Doc. 103.A)
  
102 1912.05.23 Képviselőházi bejelentések az 1907:XXVn. törvénycikkel („lex Apponyi”) kapcsolatban az országgyűléshez intézett törvényhatósági feliratokról és az Apponyi-féle 1907. évi népiskolai törvény alapján indított tanítói fegyelmi ügyekről
1912. máj. 23. Gr. Tisza István házolnök és gr. Zichy János vallásés közoktatásügyi miniszter bejelentése az 1907:XXVn. tc. („lex Apponyi”) alapján indított tanítói fegyelmi ügyekről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 103.B) (p. 521), Doc. 103.B)
  
103 1913.02.18 1913. febr. 18. Gr. Apponyi Albert beszéde a Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek a nemzetiségi kérdésről tartott értekezletén
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 125. (p. 610), Doc. 125.
  
104 1913.12.11 A gr. Tisza István miniszterelnök által felújított román paktum-tárgyalások ellenzéki (országgyűlési, delegációs és sajtó-) fogadtatása
A Tisza-féle román paktum-tárgyalások vitája a magyar delegációban
1913. dec. 11. Gr. Tisza István válasza gr. Apponyi Albertnek a személyével foglalkozó és a magyarországi román vezetőkkel folyó tárgyalásokat érintő felszólalására, a magyar delegációban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában VI. (Budapest, 1985) Doc. 9.B)2. (p. 45), Doc. 9.B)2.
  
105 1913.12.11 A gr. Tisza István miniszterelnök által felújított román paktum-tárgyalások ellenzéki (országgyűlési, delegációs és sajtó-) fogadtatása
A Tisza-féle román paktum-tárgyalások vitája a magyar delegációban
1913. dec. 11. Gr. Apponyi Albert felszólalása a Hánnasszövetséggel kapcsolatos külügyi kérdésekről, valamint a magyarországi nemzetiségi kérdés belés külföldi visszhangjáról a magyar delegáció külügyi albizottsága jelentésének tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában VI. (Budapest, 1985) Doc. 9.B)1. (p. 43), Doc. 9.B)1.
  
106 1914.01.14 Iratok az 1914. évi „rutén skizmapör” történetéhez A Tisza-féle román paktum-tárgyalások visszhangja és képviselőházi vitája Iratok az 1913—14. évi, gr. Tisza István által kezdeményezett román paktum-tárgyalások meghiúsulása vizsgálatához
1914. jan. 14. Gr. Apponyi Albert felszólalása és interpellációja, valamint gr. Tisza István miniszterelnök válasza „a román tárgyalások dolgában”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában VI. (Budapest, 1985) Doc. 12.I.B) (p. 88), Doc. 12.I.B)
  
107 1914.03.21 Apponyi Albert Károlyi Mihályhoz (Mariagrün, 1914. március 21.)
Károlyi Mihály Levelezése I. 1905-1920. Szerk. Litván György (Bp. 1978) Doc. 79 (p. 80), Doc. 79
  
108 1914.07.28 A szarajevói merénylet visszhangja a sajtóban, a képviselóházban és a miniszterelnöki iratokban A szarajevói merénylet magyar országgyűlési, képviselőházi vitájából
1914. júl. 28. Gr. Tisza István miniszterelnök és gr. Apponyi Albert mint az ellenzék élszónoka felszólalása „a háború esetére szükséges kivételes intézkedésekről szóló jelentés” beterjesztésekor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában VI. (Budapest, 1985) Doc. 27.II.F) (p. 294), Doc. 27.II.F)
  
109 1914.09.02 Iratok a „Tisza-Metíanu-féle háborús román paktum" történetéhez.
Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. VII., 1914-1916. Budapest, 1999
1914.09.02 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Gr. Tisza István miniszterelnök távirata gr. Czernin Ottokár bukaresti osztrák-magyar követhez a magyarországi románok „háborús helytállásáról", 2 melléklettel (17-A) p. 95
1914.09.13 Gr. Tisza István miniszterelnök távirata gr. Czernin Ottokár bukaresti osztrák-magyar követhez a magyarországi románságnak teendő engedmények tárgyában (17-A1) p. 96
1914.09.18 Gr. Czernin Ottokár bukaresti osztrák-magyar követ bizalmas távirata gr. Berchtold Lipót közös külügyminiszterhez a román király ösztönzéséről gr. Tisza István tárgyalásaira nézve az „erdélyi kérdésben" (17-A2) p. 97
1914.09.22 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Gr. Tisza István miniszterelnök levele Metíanu János nagyszebeni gör. kel. érsek-metropolitához a „háborús román paktum" előkészítése tárgyában (17-B) p. 97
1914.09.23 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Metíanu János nagyszebeni gör. kel. román érsek-metropolita válaszlevele gr. Tisza Istvánhoz a „háborús román paktum" előkészítése tárgyában (17-C) p. 100
1914.09.24 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Gr. Tisza István miniszterelnök válaszlevele Metíanu János nagyszebeni gör. kel. román érsek-metropolitához a „háborús román paktum" előkészítése tárgyában (17-D) p. 100
1914.09.24 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Gr. Tisza István miniszterelnök telefontáviratai gr. Berchtold Lipót közös külügyminiszterhez Metíanu gör. kel. román metropolitával történt újabb levélváltása és ennek mielőbbi közlése tárgyában (17-E) p. 101
1914.09.25 Gr. Tisza István levélfogalmazványa az erdélyi és környező megyék főispánjaihoz a közzéteendő Metíanu-levélváltás megküldésével, a közvélemény előkészítése érdekében (17-F) p. 102
1914.09.26 Gr. Tisza István fogalmazványa a „román kérdésben", „memorandum a németeknek és Czerninnek" céljára, 4 melléklettel (17-G) p. 103
1914.09.26 Gr. Czernin Ottokár bukaresti követ távirata gr. Tisza Istvánnak Brátianu román miniszterelnök nézetéről a magyarországi románok megnyugtató nyilatkozatának fontossága tárgyában (17-G1) p. 106
1914.09.27 Gr. Tisza István miniszterelnök távirata gr. Czernin Ottokár bukaresti követnek a román nemzetiségi kérdésben Mihali Tivadarral folytatott megbeszéléséről (17-G2) p. 107
1914.09.29 Gr. Tisza István magánlevele gr. Czernin Ottokár bukaresti követhez hazai „román akciójának" Románia álláspontjának kedvező befolyásolására leendő felhasználása tárgyában (17-G3) p. 108
1914.09.30 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Gr. Tisza István miniszterelnök távirata gr. Czernin Ottokár bukaresti követhez a Metíanu metropolitával történt levélváltása nyilvánosságra hozatalának alkalmas időpontja tárgyában (17-G4) p. 110
1914.10.05 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Aurél C. Popovici román politikus feljegyzése a Román Nemzeti Pártnak a gr. Tisza István miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokon előadott igényeiről (17-H) p. 111
1914.10.06 Hosszú László (Hosszú Vazul) g. kat. román püspök magánlevele gr. Tisza Istvánhoz a Metíanu érsekhez intézett Tisza-levél tartalmáról és nyilvánosságra hozataláról (17-I) p. 112
1914.10.11 Gr. Tisza István levele Hosszú László szamosújvári g. kat. püspökhöz a „román paktummal" kapcsolatos nyilatkozata előkészítéséről (17-J) p. 115
1914.10.21 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Gr. Czernin Ottokár bukaresti követ távirata gr. Berchtold Lipót közös külügyminiszterhez a hazai románok nyilatkozatának szükségességéről (17-K) p. 116
1914.11.01 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Gr. Tisza István miniszterelnök telefonüzenete gr. Berchtold Lipót közös külügyminiszterhez a hazai románoknak teendő engedmények közlési időpontját befolyásoló tényezőkről (17-L) p. 117
1914.11.03 Gr. Berchtold Lipót közös külügyminiszter levele gr. Tisza István miniszterelnökhöz a magyarországi románokkal való megegyezés sürgős nyilvánosságra hozatala érdekében (17-M) p. 118
1914.11.04 Gr. Tisza István miniszterelnök telefonüzenete gr. Berchtold Lipót közös külügyminiszterhez a „politikai bűnügyekbe kevert összes románok" amnesztiája tárgyában (17-N) p. 119
1914.11.04 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Heinrich von Tschirschky bécsi német nagykövet levele gr. Berchtold Lipót közös külügyminiszterhez a magyarországi románoknak nyújtandó engedmények közzététele tárgyában, 1 melléklettel (17-O) p. 119
1914.11.06 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Gr. Tisza István miniszterelnök távirata gr. Czernin Ottokár bukaresti követhez a Metíanu-levélváltás publikálása és az ottani német nagykövet Erdélyre vonatkozó állítólagos kijelentéseinek megcáfolása tárgyában (17-O1) p. 120
1914.11.05 Gr. Tisza István miniszterelnök levele Metíanu g. kel. román érsek-metropolitához levelezésük közzététele és kedvező kiegészítése ügyében (17-P) p. 121
1914.11.10 Gr. Tisza István miniszterelnök távirata gr. Czernin Ottokár bukaresti követhez az ottani német nagykövet állítólagos kijelentései tárgyában az erdélyi „autonómia" ügyében, 1 melléklettel 122 Melléklet: 1914. nov. 12. Gr. Tisza István miniszterelnök telefonüzenete a közös külügyminisztériumnak a „román akció"-val kapcsolatos német megnyilatkozások és a függetlenségi párt várható nyilatkozata tárgyában (17-R) p. 123
1914.11.12 Gr. Tisza István magánlevele gr. Berchtold Lipót közös külügyminiszterhez esetleges berlini utazása és gr. Apponyi Albertnek a „román akciót" ellenző álláspontja tárgyában (17-S) p. 124
1914.11.12 A „háborús román paktum" diplomáciai és magyar kormányzati irataiból. Gr. Tisza István magánlevele Hosszú László g. kat. román püspökhöz a „román akció"-val kapcsolatos nyilatkozatok tárgyában, 1 melléklettel 125 Melléklet: 1914. nov. 14. „A kisküküllővármegyei román nemzeti párt megyei központi bizottsága" állásfoglalása a főispán által összehívott megyei értekezletről való távolmaradásuk tárgyában (17-T) p. 126
1914.11.13 Gr. Tisza István telefonüzenete a közös külügyminisztériumnak Frigyes főherceggel történt táviratváltásáról a hazai románoknak adott engedmények tárgyában (17-U) p. 127
1914.11.29 Gr. Tisza István miniszterelnök magánlevele Radu Demeter nagyváradi g. kat. román püspökhöz a „román akcióval" kapcsolatos közvéleményről (17-V) p. 128
1914.12.05 Részletek gr. Tisza István miniszterelnök összefoglaló feljegyzéséből az 1914. november 19-23. között Berlinben és a német főhadiszálláson folytatott megbeszéléseiről, 1 melléklettel. 128 Melléklet: 1914. nov. 26. Gr. Tisza István miniszterelnök távirata gr. Czernin Ottokár bukaresti követhez berlini tárgyalásai után a külpolitikai helyzet megítélése tárgyában (17-Z) p. 131
1914.11.08 Szemelvények a Tisza-Metíanu levélváltás és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések közzététele utáni sajtóvisszhangból. A magyar szociáldemokrata sajtó közleményei a „háborús román paktum" megkötéséről. A Népszava vezércikke: „A románság és a munkásság" (17-A1) p. 132
1914.11.09 Szemelvények a Tisza-Metíanu levélváltás és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések közzététele utáni sajtóvisszhangból. A magyar szociáldemokrata sajtó közleményei a „háborús román paktum" megkötéséről. A Népszava újabb cikke a Tisza-Metíanu-féle „háborús paktum"-ról: „Tisza békéje a románokkal" (17-A2) p. 134
1914.11.08 A „Világ" cikkei és tudósításai az 1914 őszi „háborús román paktum"-ról. Kommentár a világháború nemzetiségpolitikai következményeiről (17-B1) p. 136
1914.11.09 Szemelvények a Tisza-Metíanu levélváltás és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések közzététele utáni sajtóvisszhangból. A „Világ" cikkei és tudósításai az 1914 őszi „háborús román paktum"-ról. Bécsi lapvélemények gr. Tisza István miniszterelnöknek Metíanu érsekhez intézettleveléről (17-B2) p. 139
1914.11.10 Jászi Oszkár vezércikke: „Magyarország demokratizálása felé" (17-B3) p. 140
1914.11.11 Szemelvények a Tisza-Metíanu levélváltás és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések közzététele utáni sajtóvisszhangból. A „Világ" cikkei és tudósításai az 1914 őszi „háborús román paktum"-ról. Hosszú Vazul szamosújvári gör. kat. püspök nyilatkozata a Tisza-Metíanu-féle magyar-román közeledési kísérletről (17-B4) p. 142
1914.11.12 Szemelvények a Tisza-Metíanu levélváltás és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések közzététele utáni sajtóvisszhangból. A „Világ" cikkei és tudósításai az 1914 őszi „háborús román paktum"-ról. Mangra Vazul, Pop Csicsó István és Goldis László román nemzetiségi politikusok nyilatkozatai Tisza István „román akciójáról" (17-B5) p. 143
1914.11.14 Szemelvények a Tisza-Metíanu levélváltás és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések közzététele utáni sajtóvisszhangból. A „Világ" cikkei és tudósításai az 1914 őszi „háborús román paktum"-ról. Román lapvélemények a „háborús paktum"-ról (17-B6) p. 144
1914.11.18 Szemelvények a Tisza-Metíanu levélváltás és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések közzététele utáni sajtóvisszhangból. A „Világ" cikkei és tudósításai az 1914 őszi „háborús román paktum"-ról. Papp János gör. kel. püspök nyilatkozata és további román lapvélemények a magyar-román megegyezésről (17-B7) p. 145
1914.11.12 Szemelvények a Tisza-Metíanu levélváltás és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések közzététele utáni sajtóvisszhangból. A brassói „Gazeta Transilvaniei" román hírlap közleményei a magyar-román „háborús pak-tum"-ról. Vezércikk a Tisza-Metianu levélváltás közzététele alkalmából (17-C1) p. 146
1914.11.18 Szemelvények a Tisza-Metíanu levélváltás és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések közzététele utáni sajtóvisszhangból. A brassói „Gazeta Transilvaniei" román hírlap közleményei a magyar-román „háborús pak-tum"-ról. Román nemzetiségi közéleti és egyházi vezetők nyilatkozatai a Meúanu érsekhez intézett Tisza-levélről („háborús paktum") (17-C2) p. 149
1914.11.24 Szemelvények a Tisza-Metíanu levélváltás és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések közzététele utáni sajtóvisszhangból. A brassói „Gazeta Transilvaniei" román hírlap közleményei a magyar-román „háborús pak-tum"-ról. Cristea E. Miron karánsebesi gör. kel. román püspök nyilatkozata Tisza miniszterelnöknek Mejianu János érsek-metropolitához intézett leveléről (17-C3) p. 151
1914.11.16 Vitacikkek a Nyugat „Figyelő" rovatában az 1914. őszi „háborús román paktum"-ról. Ady Endre glosszája gr. Tisza István miniszterelnöknek a magyarországi román főpapokkal való kapcsolatfelvételéről (17-D1) p. 153
1914.12.16 Vitacikkek a Nyugat „Figyelő" rovatában az 1914. őszi „háborús román paktum"-ról. Emil Isac cikke „a román-magyar békéről" (17-D2) p. 154
1914.11.28 A Tisza-Metianu-féle „háborús román paktum" magyar ellenzéki fogadtatásának diplomáciai irataiból. Daruváry Géza, a kabinetiroda magyar osztálya főnökének levele gr. Tisza István miniszterelnökhöz a függetlenségi és 48-as párt felterjesztéséről az uralkodóhoz a „román akció" tárgyában, 1 melléklettel (17-A3) p. 155
1914.11.?? A függetlenségi és 48-as párt felirata az uralkodóhoz a Tisza-féle román paktumtárgyalások ügyében (17-B3) p. 156
  
110 1914.11.01 Gr. Apponyi Albert emlékirata Theodore Roosevelthez, az Egyesült Államok volt elnökéhez: „Az európai háború és a velejáró felelősség" (Részletek)
Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. VII., 1914-1916. Budapest, 1999 (31) p. 245
  
111 1914.11.01 1914. [nov. 1.] Gr. Apponyi Albert emlékirata Theodore Roosevelthez, az Egyesült Államok volt elnökéhez: „Az európai háború és a velejáró felelősség” (Részletek)
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában VII. (Budapest, 1999) Doc. 31. (p. 245), Doc. 31.
  
112 1914.11.12 Iratok a „Tisza-Mejianu-féle háborús román paktum” történetéhez A „háborús román paktum” diplomáciai és magyar kormányzati irataiból
1914. nov. 12. Gr. Tisza István magánlevele gr. Berchtold Lipót közös külügyminiszterhez esetleges berlini utazása és gr. Apponyi Albertnek a „román akciót” ellenző álláspontja tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában VII. (Budapest, 1999) Doc. 17.I.S) (p. 124), Doc. 17.I.S)
  
113 1915.11.30 Iratok az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi") 22.§-a alapján nemzetiségi néptanítók ellen indított fegyelmi ügyekről.
Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. VII., 1914-1916. Budapest, 1999
1915.11.30 Jankovich Béla vallásés közoktatásügyi miniszter jelentése az 1913/14. tanévben a községi és felekezeti nem állami elemi iskolai tanítók ellen az 1907:XXVII. tc. („lex Apponyi") 22 §-a alapján indított fegyelmi ügyekről (87-A) p. 574
1915.12.18 Siegescu Józsefnek, a közoktatásügyi bizottság előadójának előterjesztése Jan­kovich Béla vallásés közoktatásügyi miniszternek az 1913/14. tanév folyamán az 1907:XXVII. tc. 22.§-a alapján fegyelmi vizsgálat alá vont községi és felekezeti nem állami elemi iskolai tanítók ügyében tett jelentése tárgyában (87-B) p. 575
  
114 1915.11.30 Iratok az 1907:XXVII. te. („lex Apponyi”) 22.§-a alapján nemzetiségi néptanítók ellen indított fegyelmi ügyekről
1915. nov. 30. Jankovich Béla vallásés közoktatásügyi miniszter jelentése az 1913/14. tanévben a községi és felekezeti nem állami elemi iskolai tanítók ellen az 1907:XXVH te. („lex Apponyi”) 22.§-a alapján indított fegyelmi ügyekről.......................................................................................................’

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában VII. (Budapest, 1999) Doc. 87.A) (p. 574), Doc. 87.A)
  
115 1915.12.18 Iratok az 1907:XXVII. te. („lex Apponyi”) 22.§-a alapján nemzetiségi néptanítók ellen indított fegyelmi ügyekről
1915. dec. 18. Siegescu Józsefnek, a közoktatásügyi bizottság előadójának előterjesztése Jankovich Béla vallásés közoktatásügyi miniszternek az 1913/14. tanév folyamán az 1907:XXVII. te. 22.§-a alapján fegyelmi vizsgálat alá vont községi és felekezeti nem állami elemi iskolai tanítók ügyében tett jelentése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában VII. (Budapest, 1999) Doc. 87.B) (p. 575), Doc. 87.B)
  
116 1917.06.15 június 15. A király kinevezi Esterházy Móric grófot miniszterelnökké. A kormány tagjai: belügy: Ugrón Gábor; vallásés közoktatásügy: Apponyi Albert gr.; igazságügy: Vázsonyi Vilmos; honvédelem: Szurmay Sándor; pénzügy: Gratz Gusztáv; földművelésügy: Mezőssy Béla; kereskedelemügy: Serényi Béla gr.; horvát-szlavón-dalmát miniszter: Zichy Aladár gr.; a király személye körüli miniszter: Batthyány Tivadar gr.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
117 1917.08.20 augusztus 20. Esterházy Móric gr. miniszterelnök és kormánya lemond. A király Wekerle Sándort nevezi ki utódává. A kormány tagjai augusztus 23-tól: belügy: Ugrón Gábor; vallásés közoktatásügy: Apponyi Albert gr.; igazságügy: Grecsák Károly; honvédelem: Szurmay Sándor br.; pénzügy: Gratz Gusztáv (1917. szeptember 16-tól Wekerle Sándor miniszterelnök); kereskedelemügy: Serényi Béla gr.; földművelésügy: Mezőssy Béla; népjólét és munkaügy: Batthyány Tivadar gr.; közélelmezés: Hadik János gr.; választójogügy: Vázsonyi Vilmos; átmenetgazdaság: Földes Béla; horvát-szlavón-dalmát miniszter: Unkelháusser Károly; a király személye körüli miniszter: Zichy Aladár gr-
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
118 1917.08.23 Po dvoch neúspešných vládach Mórica Esterháziho (Eszterházy), ktoré panovník menoval 15. júna a 18. augusta, vymenoval kabinet Alexandra Wekerleho. Kreslo ministra vnútra obsadil Gabriel Ugron, financií Gustáv Gratz (od 16. septembra A. Wekerle), spravodlivosti Karol Grečák (Grecsák), vlastibrany Alexander Surmai (Szurmay), kultu a školstva Albert Aponi (Apponyi), poľnohospodárstva Béla Mezóši (Mezóssy), obchodu Vojtech Šeréni (Serényi), verejného zásobovania Ján Hadík, mimoriadneho hospodárstva Béla Fôldeš (Fôldes) a novovzniknutého ministra sociálnej starostlivosti Tivadar Baťáň (Batthyány). Post ministra pre Chorvátsko, Slavónsko a Dalmáciu obsadil Karol Ukelhäusser.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
119 1918.01.25 Abdikovala vláda Alexandra Wekerleho v Uhorsku, ale panovník ho znova poveril zostavením nového kabinetu. Ministrom vnútra sa stal Ján Tóth, financií Alexander Popovič (Popovics), spravodlivosti Viliam Vážoni (Vázsonyi), vlastibrany Alexander Surmai (Szurmay), viery a vzdelávania Albert Aponi (Apponyi), obchodu Jozef Steréni (Szterényi), poľnohospodárstva Vojtech Šeréni (Serényi), verejného zdravotníctva Móric Esterházi (Eszterházy), verejného zásobovania Ľudovít Windischgräz, mimoriadneho hospodárstva Vojtech Fôldeš (Fôldes) a ministrom pre Chorvátsko, Slavónsko a Dalmáciu Karol Unkelhäusser.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
120 1918.01.25 — A király ismét Wekerle Sándort nevezi ki miniszterelnökké. A kormány tagjai: belügy: Tóth János; vallásés közoktatásügy: Apponyi Albert gr.; igazságügy: Vázsonyi Vilmos; honvédelem: Szurmay Sándor br.; pénzügy: Wekerle Sándor miniszterelnök (1918. február 11-től Popovics Sándor); kereskedelemügy: Szterényi József; földművelésügy: Wekerle Sándor miniszterelnök (1918. február 11-től Serényi Béla gr.); népegészségügy: Esterházy Móric gr.; átmenetgazdaság: Földes Béla; közélelmezés: Windischgraetz Lajos hg; horvát-szlavón-dalmát miniszter: Unkelháusser Károly; a király személye körüli miniszter: Zichy Aladár gr-
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
121 1918.02.01 — Bizony Ákos vezetésével az Apponyiféle függetlenségi pártból kivált 6 képviselő megalakítja az ún. Bizony-pártot, tiltakozásul Apponyi Albert gr. javaslata ellen, hogy lépjenek be a 48-as Alkotmánypártba.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
122 1918.11.01 Apponyi Gyula Károlyi Mihályhoz (Clarens-Montreux, 1918. november 1.)
Károlyi Mihály Levelezése I. 1905-1920. Szerk. Litván György (Bp. 1978) Doc. 283 (p. 253), Doc. 283
  
123 1918.11.08 Apponyi Gyula Károlyi Mihályhoz (Clarens-Montreux, 1918. november 8.)
Károlyi Mihály Levelezése I. 1905-1920. Szerk. Litván György (Bp. 1978) Doc. 292 (p. 261), Doc. 292
  
124 1918.12.29 Apponyi Albert Károlyi Mihályhoz (Budapest, 1918. december 29.)
Károlyi Mihály Levelezése I. 1905-1920. Szerk. Litván György (Bp. 1978) Doc. 362 (p. 355), Doc. 362
  
125 1919.01.11 Apponyi Gyula Károlyi Mihályhoz (La Tour de Peilz, 1919. január 11.)
Károlyi Mihály Levelezése I. 1905-1920. Szerk. Litván György (Bp. 1978) Doc. 377 (p. 378), Doc. 377
  
126 1919.05.11 Praha, 1919, 11. května. Seton-Watson referuje z Prahy J. W. Headlamovi Morleymu o Masarykovem názoru na práva menšin v Československu a o žádosti hraběte Alberta APPONYIHO týkající se československého občanství
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
127 1920.01.05 Az Apponyi vezette magyar küldöttség a békekonferencia előtt.   
128 1920.01.05 január 5. Elutazik Párizsba a magyar békeküldöttség. (Vezetője Apponyi Albert gr.; főmegbízottak: Teleki Pál gr., Bethlen István gr., Somssich László gr., Zoltán Béla, Lers Vilmos br. és Popovics Sándor.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
129 1920.01.16 január 16. Apponyi Albert gr., a magyar békeküldöttség vezetője, a párizsi békekonferencia Legfelsőbb Tanácsának ülésén a területi kérdések eldöntéséhez népszavazás elrendelését kéri. (→ február 6.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
130 1920.03.17 március 17. A miniszterelnök felolvassa a nemzetgyűlésben Apponyi Albert gr., a magyar békeküldöttség vezetőjének Párizsból írt levelét, amelyben a fehérterror megfékezésének szükségességét hangsúlyozza. (A szélsőjobboldali képviselők botrányt rendeznek.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
131 1921.07.04 július 4. Megalakul a Magyar—Amerikai Társaság. (Elnöke: Apponyi Albert gr.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
132 1921.09.24 — Apponyi Albert gr., a magyar kormány főmegbízottja a Népszövetségben kéri, hogy a közgyűlés halassza el a döntést Magyarország felvétele ügyében a következő ülésszakig, a trianoni békeszerződés 71. pontjának (Nyugat-Magyarország Ausztriához csatolása) végrehajtása körül támadt viszály miatt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
133 1923.09.21 Apponyi on Way Here to Lecture
The New York Times
  
134 1923.09.28 APPONYI Albert elkezdte amerikai körútját. A 77 éves politikus november 13-ig maradt az USA-ban   
135 1923.09.30 Apponyi Pleads Cause of Hungary. His Country, Contented, Would Do Much to Preserve Peace in Europe, He Says.
The New York Times
  
136 1923.10.01 Count Albert Apponyi, an Old-Style Magyar
The New York Times
  
137 1923.10.04 Apponyi Sees Aims of War Unattained. Declares That Peace Which Was Intended to End War Did Not Do It.
The New York Times
  
138 1923.10.07 Jaszi Says Apponyi Is Hapsburg Aid. Load, if Obtained Here, Would Be Used to Restore Monarchy, He Asserts.
The New York Times
  
139 1923.10.11 From Count Apponyi. He Replies to Hungarian Criticism of His Visit Here.
The New York Times
  
140 1923.10.16 To the Editor of The New York Times: Count Albert Apponyi's Visit.
The New York Times
  
141 1923.10.21 Apponyi and a Loan. Professor Jaszi Replies to the Attack of the Hungarian Statesman on the Attitude of the Liberals Towards Present Government
The New York Times
  
142 1923.11.09 Count Apponyi's speech. Reader's letter to the Editor of NYT.
The New York Times
  
143 1923.11.13 Count Apponyi's Farewell Message. What, In His Opinion, Is Wrong With the Peace Treaties, and Why They Should Be Enforced as Leberally as Possible
The New York Times
  
144 1923.11.14 Pro-German Talk Denied by Apponyi
The New York Times
  
145 1923.11.18 Apponyi and Central Europe
The New York Times
  
146 1924.01.11 Hungarians Balk Over Loan Terms. Apponyi Sees an Attempt by Neighbor States to Make Them Agriculturists Only.
The New York Times
  
147 1924.03.15 március 15. A rádió első helyszini közvetítése. (Apponyi Albert gr. beszél.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
148 1926.01.12 Thinks Money Plot Will Help Hungary. Count Albert Apponyi Looks for Restoration of Parliament's Authority as a Result
The New York Times
  
149 1928.03.08 március 8. A Népszövetség Tanácsa megkezdi a (magyar állampolgárságot választók romániai földbirtokaira vonatkozó) magyar—román optáns-per tárgyalását. (Magyarországot Apponyi Albert gr. képviseli. → december 17., 1929. szeptember 6., 12., 1930. január 20.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
150 1931.08.13 augusztus 13. Megalakul a Nemzeti Valuta Letétakció intéző bizottsága. (Elnökei: Apponyi Albert gr. és Szterényi József br.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
Total 150 records.