Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[26][905]
Por Datum Text  
1 2007.10.30 Informácia o stave verejného obstarávania zákazky na verejné osvetlenie, údržbu miestnych komunikácií a na zber odpadu + Diskusia na zasadnutí dňa MsZ dňa 30.10.2007
Článok Watson.sk
  
2 2007.12.14 Zmluva medzi Mestom Nové Zámky s fy Brantner. Za mesto ju podpísal primátor, za Brantner dvaja konatelia - prednosta Ing. Ágh a Ing. Procházka. Zmluva bola utajovaná až do novembra 2010.
Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v meste NZ na obdobie rokov 2008-2022 za 64 mil. Sk ročne (s DPH) + prílohy 1-6.,
Dodatok č. 1/2009 zo dňa 30.3.2009 o miere inflácie v r. 2008.,
Dodatok č. 2/2010 zo dňa 21.4.2010 o mieru inflácie v r. 2009.
  
3 2008.01.18 Podpísaná zmluva medzi rakúskym podnikateľom a primátorom mesta Ing. Pischingerom. Tento dokument nikdy nebol zverejnený.
Článok v CN zo dňa 28.01.2008
  
4 2010.11.04 Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v Nových Zámkoch (Brantner s.r.o.) zverejnená !
Článok na Watson.sk
  
5 2012.10.05 Brantner nebude informovať o svojom hospodárení
Článok na Watson.sk
  
6 2015.02.20 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ?
Článok Watson.sk
  
7 2015.03.18 Zoznam faktúr firiem Brantner NZ a Brantner Kolta, na preplatenie ktorých si mesto berie úver 2 mil. Eur...
Článok Watson.sk
  
8 2015.06.03 Čierna streda Nových Zámkov: primátor Klein podpísal Dohodu o urovnaní s Brantnerom.
Článok na watson.sk
  
9 2015.06.23 Nesplnený sľub... / A megszegett ígéret...
Článok Watson.sk
  
10 2015.09.07 Opäť zmena rétoriky ohľadom zmluvy s Brantnerom?
Článok Watson.sk
  
11 2018.09.28 Najstráženejšie a najstrašnejšie tajomstvo nášho mesta...
Článok Watson.sk
  
12 2019.10.24 Ako hlavný kontrolór hĺbkovo skontroloval mestský podnik Brantner Nové Zámky bez toho, aby nos z kancelárie vystrčil...
Článok Watson.sk
  
13 2020.08.18 Primátor Klein si pripravuje obhajobu pokračovania mega-nevýhodnej zmluvy s Brantnerom. Vraj nemôžeme mať vlastný komunálny podnik, lebo skládku sprivatizoval Brantner. Skutočnosť je však taká, že v nej Mesto stále má vlastnícky podiel
Článok Watson.sk
  
14 2020.12.08 Rožňava sa po 20 rokoch vymotala z nevýhodnej zmluvy s Brantnerom. Novozámockí poslanci načo čakajú?
Článok Watson.sk
  
15 2020.12.16 Prijaté Uznesenie MsZ č. 371/161220: Zriadenie pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb v meste Nové Zámky od roku 2023. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: A/ zriadenie pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb v meste Nové Zámky od roku 2023, B/členov pracovnej skupiny z radov poslancov mestského zastupiteľstva:Ing. Pavol Uhrin, Ing. Norbert Kádek, Ing. Pavol Hudák, PhD., JUDr. Eva Polerecká, JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M., Ing. Štefan Pivoda   
16 2021.03.29 Prvé stretnutie Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb v meste Nové Zámky od roku 2023 na mestskom úrade
Zápisnica
  
17 2021.04.29 Druhé stretnutie Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb v meste Nové Zámky od roku 2023 na mestskom úrade
Zápisnica
  
18 2021.06.14 Infožiadosť na Mesto NZ: bb. 10. Žiadam o poskytnutie podkladovej informácie ktorú MsÚ pripravilo na rokovanie komisie pre prípravu VO a novej zmluve o komunálnom odpade. V rámci toho žiadam o orientačné porovnanie nákladov pri zabezpečení komunálnych služieb fy Novovital a externou firmou.
Odpoveď prednostky T. Szekeresovej z 07.07.2021:Všetky materiály predložené na pracovné stretnutia pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb v meste Nové Zámky od roku 2023 zriadenej na základe uznesenia MsZ č. 371/161220 boli po ukončení stretnutia zlikvidované, keďže slúžili výlučne na účely pracovného stretnutia k prijatiu záverov týkajúcich sa budúceho verejného obstarávania.
  
19 2021.06.16 Tretie stretnutie Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb v meste Nové Zámky od roku 2023 na mestskom úrade
Zápisnica
  
20 2021.08.23 Infožiadosť na Mesto NZ: bb. 2. Ako pokračuje príprava na VO na odvoz komunálneho odpadu. Žiadam o poskytnutie zámeru VO, ak bol vypracovaný, správy o vykonaných trhových konzultáciách, ak boli vykonané, zoznam zainteresovaných osôb, ktoré sa podieľajú na príprave VO, zoznam pracovníkov, s ktorými bol podpísaný záväzok mlčanlivosti. Žiadam tiež o informáciu, akým spôsobom je riešené vylúčenie primátora a konateľa Brantner NZ s.r.o. z prípravy uvedeného VO.
Odpoveď prednostky T. Szekeresovej z 16.09.2021: K bodu č. 2:Príprava predmetného obstarávania bola prerušená, nakoľko povinná osoba prioritne riešila zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území mesta v zmysle platných právnych predpisov. Verejné obstarávanie vykonávajú príslušní odborní zamestnanci mestského úradu.
  
21 2022.02.16 Infožiadosť na Mesto NZ: bb. 6. Prosím o poskytnutie informácie o stave príprav VOS na riešenie komunálnehoodpadu.
Odpoveď prednostky T. Szekeresovej z 10.03.2022: K bodu č. 6: Podklady k verejnému obstarávaniu k nakladaniu s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nové Zámky na obdobie od roku 2022 sa nachádzajú v štádiu prípravy.
  
22 2022.04.22 Infožiadosť na Mesto NZ: bb. 11. Prosím o informáciou o stave príprav VOS na riešenie komunálneho odpadu a verejného osvetlenia.
Odpoveď prednostky T. Szekeresovej z 16.05.2022: Prípravy verejného obstarávania na riešenie komunálneho odpadu a verejného osvetlenia sa nachádzajú v štádiu riešenia.
  
23 2022.05.30 Zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Nové Zámky
2022.05.30 Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 441197.pdf
2022.05.30 Súťažné podklady 2022-OJS103-289511-sk.pdf, Návrh zmluvy.docx, Príloha č. 1.docx, Príloha č. 2.docx, Príloha č. 3.docx, Príloha č. 4.docx, Príloha č. 5.docx, Príloha č. 6.docx, Príloha č. 7.docx, SP final.pdf
2022.08.30 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov § 55 ods. 2.pdf
2022.10.03 Správa o zákazke správa o zákazke.pdf
2022.10.03 Ponuky uchádzačov ponuka.pdf
2022.10.03 Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti 2.pdf, Zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti 3 final.pdf, Zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti 13 07 .pdf
2022.10.03 Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk.pdf, Príloha č. 1 k zápisnici z otvárania.pdf
2022.10.03 Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zapisnica z vyhodnocovania ponuk 2.pdf, Zapisnica z vyhodnocovania ponuk.pdf
2022.10.03 Zmluva Zmluva č. OK 1047 2022.pdf
  
24 2022.09.05 Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nové Zámky
2022.09.05 Súťažné podklady KAPITOLA 2 - návrh zmluvy.docx, Príloha č. 1.docx, Príloha č. 2.docx, Príloha č. 3.docx, Príloha č. 4.docx, Príloha č. 5.docx, Príloha č. 6.docx, Príloha č. 7.docx, Súťažné podklady 08 2022.pdf
2022.09.14 Súťažné podklady KAPITOLA 2 - návrh zmluvy doplnenie.docx, Príloha č. 6 doplnenie.docx
2022.11.09 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov § 55 ods. 2.pdf
2022.12.12 Zápisnica z otvárania ponúk Príloha č. 1 zápisnice z otvárania.pdf, Zápisnica z otvárania ponúk.pdf
2022.12.12 Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti 2.pdf, Zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti.pdf
2022.12.12 Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zapisnica z vyhodnocovania ponuk 2.pdf, Zapisnica z vyhodnocovania ponuk.pdf
2022.12.12 Správa o zákazke správa o zákazke.pdf
2022.12.12 Zápisnica Zápisnica z rokovania o znížení ceny final.pdf
2022.12.12 Ponuky uchádzačov 17 Návrh na plnenie kritérií šifr.pdf
2022.12.12 Zmluva OK 1459 2022 sifrpod.pdf, prílohy k OK 1459 2022 sifrpodp.pdf
  
25 2022.11.15 Údržba a oprava miestnych ciest, chodníkov, parkovísk, verejných spevnených plôch, dažďových vpustí a dopravného značenia na území mesta Nové Zámky
2022.11.15 Súťažné podklady 2022-OJS220-632023-sk.pdf, Kapitola 2 Návrh zmluvy.docx, Príloha č. 1.docx, Príloha č. 2.docx, Príloha č. 3.docx, Príloha č. 4.docx, Príloha č. 5.docx, Príloha č. 6.docx, Príloha č. 7.docx, Príloha č. II návrhu zmluvy.docx, SP 11 2022.pdf
  
26 2022.12.14 Z diskusie na MsZ 14. 12. 2022 ku zmluvám s Brantnerom, z ktorej vyplynulo, že radnica obstarala nové zmluvy s fy Brantner NZ bez vedomia a súhlasu zastupiteľstva.
Článok Watson.sk
  
Total 26 records.