Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[27][905]
Por Datum Text  
1 2019.07.07 Článok Watson.sk: Kto povie STOP hazardu v Nových Zámkoch?
Článok na Watson.sk
  
2 2020.09.29 NRSR schválila novelu zákona o hazardných hrách ktorá posilnila kompetencie samosprávy. Obciam umožnila prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území. Pred platnosťou novely bolo prijatie VZN obce o zákaze hazardných hier na jej území podmienené existenciou petície, ktorú muselo podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce.   
3 2020.10.02 Iba niekoľko dní potom, ako NRSR prijala zákon, ktorý samosprávam umožňoval regulovať hazard i bez vypísania referenda, O. Klein uverejnil na sociálnych sietiach príspevok nasledovného znenia: "V utorok Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa posilnila kompetencia samospráv priamo rozhodovať o obmedzení hazardu a umiestnenia herní na území miest a obcí. Nikdy som nebol zástancom týchto zariadení, mesto Nové Zámky postupovalo stále v súlade s platnou legislatívou. Hneď ako nám zákon vstúpi do platnosti, na najbližšom rokovaní MsZ predložíme materiál k obmedzeniu hazardu, ktorý už mestský úrad pripravuje" Napriek tomu, že ho tým zastupiteľstvo nikdy nepoverilo, MsÚ naozaj behom mesiaca pripravil Návrh VZN-ka na obmedzenie hazardu v meste. Primátor nechal návrh vyvesiť na úradnú tabuľu a zaslať na Úrad pre reguláciu hazardných hier, na základe čoho úrad dočasne prestal vydávať licencie pre NZ.   
4 2020.10.04 Článok Watson.sk: Otokar Klein, bojovník proti hazardu...
Článok na Watson.sk
  
5 2020.10.10 Článok Watson.sk: Herne a ich prevázkovatelia v našom meste. Zoznam, ktorý Vám bojovník proti hazardu zabudol ukázať...
Článok na Watson.sk
  
6 2020.11.01 S účinnosťou od 1. novembra 2020 bol zákonom č. 287/2020 Z. z. novelizovaný zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým samenia niektoré zákony („zákon o hazarde“)   
7 2020.11.16 Článok Watson.sk: Ach, vykľulo sa šidlo z vreca. Za primátorovým ťažením proti hazardu je pokus vyčistiť terén pre chystané kasíno...
Článok na Watson.sk
  
8 2020.11.17 Článok Watson.sk: Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu...
Článok na Watson.sk
  
9 2020.11.29 Článok Watson.sk: Falošný bojovník proti hazardu spľasol predčasne...
Článok na Watson.sk
  
10 2020.12.06 Článok Watson.sk: Ad: primátorov kasíno-biznis... Hrá sa o tri nové kasína?
Článok na Watson.sk
  
11 2021.04.28 V OC Piritov otvorilo Casino Respect Nové Zámky   
12 2021.05.21 Otvorila herňa priamo na Hlavnom námestí oproti kostolu v podnájme v budove patriacej posl. L. Borbélyovi. Bizarný pohľad na herňu so svätostánkom na pozadí sa stal vďačným námetom článkov i reportáží komerčných televízií, najmä ak nikto z kompetentných nevedel zrozumiteľne vysvetliť, kam sa podel návrh Všeobecno-záväzného nariadenia o regulácii hazardu pôvodne pripravenom primátorom. Všetci opakovali vetu "zákonná úprava je dostatočná".
Článok Watson.sk: Už nie sme bojovníci proti hazardu. Najnovšia herňa vyrástla priamo na námestí oproti kostolu...
  
13 2021.06.09 Zverejnené návrhy VZN NZ na stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier
zákaz-neschválený
zákaz-neschválený
  
14 2021.07.08 Poslanec NRSR Patrick Linhart podal trestné oznámenie na primátora mesta, v ktorom m. i. spochybnil konanie O. Kleina pri regulácii herní a kasín na území mesta. 12. januára 2023 vyšetrovateľka nitrianskej NAKA podanie odmietla s tým, že v otázke herní a kasín a návrhu na ich reguláciu ktorú primátor z vlastnej iniciatívy zverejnil a po čase bez vysvetlenia stiahol nebola preukázaná žiadna korupcia. Všetci dotknutí majitelia kasín akékoľvek "štartovné" popreli. Primátor poukázal na to, že mesto nemá kompetencie pri povvoľovaní kasín a ak nejaké predsa len má, tak to výlučne poslanci. Dokonca by primátor nemal problém so zákazom kasín na území mesta. Jeden z majiteľov kasín vypovedal, že sa s primátorom raz náhodou stretol na ulici a sa ho spýtal či má nejaké výhrady k prevádzke kasína. Primátor nemal výhrady a rovnako mu aj z mestského úradu prišla kladná odpoveď na jeho elektronicky podanú žiadosť.
Článok Watson.sk
  
15 2021.08.07 Článok Watson.sk: Priatelia hazardu v Nových Zámkoch
Článok na Watson.sk
  
16 2022.01.09 Článok Watson.sk: Bordello Borbelyo finito. Kontroverzná herňa pred kostolom skončila
Článok na Watson.sk
  
17 2022.09.08 Článok Watson.sk: Primátor Klein sa opäť angažuje v kasínovom biznise
Článok na Watson.sk
  
18 2022.09.13 Zverejnený návrh VZN NZ na stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier
obmedzenie-stiahnuté
  
19 2022.09.14 Zasadala Mestská rada, ktorá uznesením č. 477/140922 neodporučila zaradiť materiál o hazarde na zasadnutie MsZ z dôvodu možného nesúladu s platnými právnymi predpismi a požiadala majetkovoprávny odbor MsÚ aby pripravil nový návrh VZN po konzultácií s MF SR, Úradu pre reguláciu hazardných hier.   
20 2022.09.21 Radnica pripravila Návrh VZN o hazarde, ktorou sa mali regulovať herne a povoliť kasína na území mesta Nové Zámky. VZN bolo prerokované na mestskej rade, ktorá ho neodporučila prerokovať na zastupiteľstve.
Návrh VZN o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Nové Zámky
  
21 2022.09.26 Článok Watson.sk: Anonymný autor STOP HAZARDU sa opäť ozval...
Článok na Watson.sk
  
22 2022.12.07 Zasadala Mestská rada, na ktorej sa posl. M. Balogh opätovne pýtal na VZN o hazarde.
JUDr. Gabriel Závodský: kontaktovali sme príslušné inštitúcie a čakáme na ich vyjadrenia. Onedlho budú kreované komisie a keď bude hotový materiál, môže sa to dostať do MsZ.
  
23 2023.01.12 JUDr. Závodský odpovedá na ďalšiu urgenciu posl. M. Balogha ohľadom predloženie VZN o hazarde: Ohľadne prípravy VZN o zákazu hazardu a tiež zmeny cenovej mapy si dovoľujem uviesť, že v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. mestský úrad a teda aj majetkovoprávny odbor MsÚ zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom, teda nemá právomoc samostatne, z vlastnej iniciatívy podávať návrhy a zmeny VZN, prípadne uznesení schválených mestským zastupiteľstvom. Ak potreba takejto zmeny alebo prijatie nového VZN vyplynie z vôle na to zo zákona príslušných orgánov, majetkovoprávny odbor zabezpečí administratívnu prípravu materiálov, ktoré následne prerokujú na to príslušné komisie zriadené pri MsZ, mestská rada a mestské zastupiteľstvo.   
24 2023.03.21 Na úradnej tabuli boli uverejnené Návrhy VZN o regulácii a zákaze hazardu.
Návrh VZN o regulácii herní (posl. K. Borik)
Návrh VZN o zákaze herní a kasín (návrh skupiny poslancov)
  
25 2023.03.26 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu.
Článok na Watson.sk
  
26 2023.03.31 Posl. M. Balogh poslal primátorovi list s kópiou na posl. kolegov nasl. znenia:
Dobrý deň pán primátor,dňa 17.3.2023 boli na podateľni MsÚ podané dva návrhy VZN k regulácii alebo úplnému zákazu hazardu v našom meste, spolu so žiadosťami o oznámenie vyvesenia predložených návrhov VZN na úradnej tabuli mesta Nové Zámky a Úrade pre reguláciu hazardných hier. Oznámenie o vyvesení návrhov VZN na uvedených úradoch som neobdržal. O zverejnení návrhov VZN som sa dozvedel prostredníctvom mailu z odberu noviniek internetovej stránky mesta Nové Zámky. Vzhľadom na to, Vás týmto žiadam o informáciu, či boli návrhy VZN k hazardu uverejnené v súlade so zákonom č.: 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  
27 2023.04.04 List Asociácie zábavy a hier v súvislosti s návrhom VZN o zákaze hazadu v Nových Zámkoch
doc1
  
Total 27 records.