Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[827][60]
Por Datum Text  
1 1962.??.?? V Nových Zámkoch bola zriadená mestská skládka. Vyvážaný odpad pochádzal z mestských komunálnych služieb. Dochádzalo aj k vyvážaniu priemyselného odpadu z podnikov Elektrosvit, Tesla a Novofrukt.   
2 1994.??.?? Bola ukončená prevádzka mestskej skládky a v roku 1995 sa začala prvá etapa jej rekultivácie   
3 2014.08.28 Podrobný inžinierskogeologický prieskum, geotechnický prieskum podvalového podložia, základný korózny prieskum a ekologickéhodnotenie koľajového kameniva pre projekt Strediska technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch. Objednávateľ: REMING CONSULT a.s. Zhotoviteľ: CAD-ECO a.s.   
4 2014.09.?? Projekt nakladania s odpadmi Strediska technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch. Dokumentácia pre stavebné povolenie. Projektant: REMING CONSULT, a. s.
Projekt nakladania s odpadmi
  
5 2015.01.14 Stavebné povolenie na výstavbu Strediska technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch. Termín ukončenia stavby sa predpokladal 31.12.2020
Stavebné povolenie
  
6 2019.03.06 Zmluva o kúpe prenajatej veci medzi KURUC COMPANY spol. s r. o., 941 42 Veľké Lovce č. 393, IČO: 36 542 482 a Limestone SK, s. r. o. zo dňa 6.3.2019. Ide o jednu z parciel na ktoré žiadala fy Limestone SK súhlas OSŽP OÚ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov   
7 2019.03.12 Spoločnosť Limestone SK, s. r. o., Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 818 405 požiadala OSŽP OÚ NZ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v areáli na Považskej ul. č. 40   
8 2019.04.01 Uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 16/2019 medzi NUS s. r . o., Považská 40, 940 02 Nové Zámky, IČO: 31 445 969 a Limestone SK zo dňa 1.4. 2019. Ide o jednu z parciel na ktoré žiadala fy Limestone SK súhlas OSŽP OÚ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov   
9 2019.05.03 Rozhodnutie Odboru živ. prostredia OU NZ o udelení súhlasu pre Limestone SK Prevádzka Považská 40 parc. č. 5109/8, 5109/9 na zhodnocovanie odpadov činnosťou R5, R12 a R13 v množstve 40 tis. ton ročne
Rozhodnutie mapka
  
10 2020.04.08 Bola zaregistrovaná firma Limestonereal s.r.o.   
11 2021.02.18 Firma Limestone SK kúpila areál v ktorom sídli mestská firma Brantner NZ a cez ktorý vedie prístupová cesta k telesu skládky, nachádzajúcej sa v susedstve.   
12 2021.04.07 Firma Limestone kúpila niekoľko pozemkov na ktorých sa nachádza bývalá mestská skládka. Prístupová cesta k telesu skládky vedie cez areál firmy Brantner NZ kúpený dva mesiace predtým 18. 02. 2021.   
13 2021.09.17 Bol slávnostne umiestnený základný kameň stavby Strediska technicko-hygienickej údržby ZSSK. Generálnym dodávateľom bola firma Metrostav a.s.   
14 2021.09.17 Uzavretá Zmluva o dielo Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky medzi Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a skupinou dodávateľov MDŽ-NZ pod vedením Metrostav a.s. Zmluva obsahuje prílohu so zoznamom subdodávateľov. Firma Limestone sa v ňom nenachádza.
CRZ, Zmluva, Dodatok č. 1 z 16.12.2021: CRZ, Dodatok 1, Dodatok č. 2 z 09.03.2022 CRZ, Dodatok 2
  
15 2021.12.30 Potvrdenie fy LimestoneSK pre Metrostav a.s. o tom, že v mesiaci december 2021 prevzal zmesný stavebný odpad v množstve 97.9 tony a uložil ho na adrese Považská 24
Potvrdenie+Prehľad odvezeného stavebného odpadu zo stavby THÚ NZ
  
16 2022.01.26 Anonym vykopovazemina@gmail.com nahlásil Okresnému úradu odboru životného prostredia, že na ulici Vinohrady sa naváža veľké množstvo výkopovej zeminy pravdepodobne z neďalekej stavby.   
17 2022.02.03 Na Facebooku sa objavili sťažnosti obyvateľov na zablatený povrch vozovky na ul. Vinohrady a Považská. V komentároch sa objavila informácia že ide o vývoz materiálu zo stavby na železnici a výkopová zemina sa ukladá na býv. mestskú skládku. Na článok reagovala prednostka MsÚ T. Szekeresová s tým, že už 2 dni situáciu s blatom na ceste riešia so zhotoviteľom.
Článok na Watson.sk
  
18 2022.02.15 Okresný úrad odbor životného prostredia vykonal miestne šetrenie na bývalej mestskej skládke a zistil, že nejde o vyvážanie odpadu ale zhodnoteného materiálu. K tomuto záveru dospel na základe obchodnej zmluvy medzi Limestone SK a Limestonereal.
Článok na Watson.sk
  
19 2022.02.17 Mestský úrad odbor komunálnych služieb poslal výzvu firme Limestonereal ohľadom vyvážania materiálu na uzatvorenú mestskú skládku   
20 2022.04.?? Štúdia fy Deponia system s.r.o. "Úprava zrekultivovanej skládky odpadov" vypracovaná pre fy Limestonereal s.r.o.
Štúdia
  
21 2022.04.07 Odpoveď fy Limestonereal s.r.o. na Výzvu MsÚ zo dňa 17.02.2022. V liste sa prvýkrát objavuje návrh skolaudovať (odovzdať do užívania) skládku uzatvorenú pred 28 rokmi.
Odpoveď fy Limestonereal
  
22 2022.06.30 Na mestskom zastupiteľstve v NZ sa rokovalo o dohode o vzájomnej spolupráci medzi Mestom a spoločnosťou Limestonereal s.r.o. o zapožičaní mestskej skládky uvedenej firme
Článok na Watson.sk Návrh na uznesenie
  
23 2022.07.01 Prehľad fy Metrostav a.s. o tom že zo stavby THÚ NZ bolo v období 01-06/2022 vyvezených spolu 60,388 ton stavebného materiálu
Prehľad
  
24 2022.07.18 Výzva fy Prospect s.r.o. primátorovi na ochranu majetku mesta
Výzva
  
25 2022.07.29 Odpoveď Mesta na výzvu fy Prospect s.r.o. primátorovi
Odpoveď
  
26 2022.09.14 Rozpočet rekultivácie skládky pripravený fy Limestonereal - "Rekultivácia skládky - zemný násyp hr. 2000 mm - rozpočet"
xlsx
  
27 2022.09.14 Vyjadrenie fy Limestone SK na list firmy PROSPECT, spol. s.r.o.
Vyjadrenie
  
28 2022.09.29 Na mestskom zastupiteľstve v NZ sa opäť rokovalo na tému skládka. V úvodnom bloku vyhradenom pre verejnosť vystúpil JUDr. Gabriel Volšík, spolumajiteľ stavebnej firmy Prospect. Zastupiteľstvo poverilo mestského kontrolóra prešetriť transakciu.
Článok na Watson.sk
  
29 2022.10.0? Skupina poslancov novozámockého MsZ na základe informácií od fy Prospekt prezentovaných na zasadnutí MsZ 29.09.2020 podala trestné oznámenie.   
30 2022.10.13 Vyjadrenie p. Juraja Martinku, konateľa Limestone SK s.r.o. a Limestonereal s.r.o. k článku Anatómia jedného podvodu
Vyjadrenie podľa § 8 zákona č. 265/2022 Z. z.
  
31 2022.10.21 Okresnému súdu bola doručená Žaloba J. Martinku a spol. proti žalovanému Dataplan sro. prevádzkujúcemu portál Watson.sk   
32 2022.10.24 Článok v primátorových novinách Castrum Novum 20/2022 "Mestská skládka na súkromnom pozemku"
Článok v CN 20/2022
  
33 2022.12.02 Potvrdenie fy Limestone SK s.r.o. pre Bidelnica s.r.o. o dodávke materiálu za január až október 2022
Potvrdenie o dodávke materiálu
  
34 2022.12.07 Uznesenie Okresného súdu v Nových Zámkoch, ktorým uložil žalovanému fy Dataplan sro. sa do 15 dní písomne vyjadriť k žalobe p. J. Martinku a spol. Doručené prostredníctvom Metskej polície dňa 27.12.2022   
35 2023.01.10 Vyjadrenie Žalovaného k žalobe ohľadom článku Anatómia jedného podvodu
Článok na Watson.sk
  
36 2023.01.20 Vyjadrenie Žalobcu k vyjadreniu Žalovaného
Článok na Watson.sk
  
37 2023.03.01 Správa hl. kontrolóra mestskému zastupiteľstvu o kauze Mestská skládka
doc1
  
38 2023.03.09 Predbežné prejednanie sporu   
Total 38 records.