Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[22]
Por Datum Text  
1 1999.??.?? Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) na skládku odpadov v tzv. Novej jame v Pezinku.   
2 2002.09.?? Ekologická skládka, a.s. žiada o vydanie územného rozhodnutia – umiestnenie novej skládky v území.   
3 2002.11.?? Mesto Pezinok nepovolilo v územnom pláne umiestnenie skládky v tzv. Novej jame.   
4 2006.12.?? Spoločnosť Ekologická skládka, a.s. sa odvolala na Krajský stavebný úrad (KSÚ) v Bratislave, na čele ktorého bol Ján Man ml., v tom čase tiež člen dozornej rady Ekologickej skládky, a.s., a tiež syn predsedu predstavenstva tejto spoločnosti, ktorý sa v marci 2007 stal vlastníkom 130 000 m2 pozemku pod navrhovanou skládkou.[5]   
5 2007.05.?? Krajský úrad vydáva územné rozhodnutie na skládku napriek tomu, že to územný plán Pezinka zakazuje.   
6 2008.01.?? Inšpektorát životného prostredia v Bratislave vydal prvostupňové povolenie Ekologickej skládke, a.s. na budovanie skládky. Navrhovateľ tak mohol začať s okamžitou výstavbou.   
7 2008.01.?? Ján Man st. postúpil práva na výstavbu skládky americkej spoločnosti Westminster Brothers, Inc.[5]   
8 2008.02.?? Prvá masová demonštrácia viac ako 6 000 obyvateľov mesta proti skládke.   
9 2008.05.?? Skládka sa začala nelegálne, teda bez stavebného povolenia stavať, obyvatelia demonštrujú pred Úradom vlády a opakovane sa stretávajú s parlamentným výborom.   
10 2008.07.?? Marian Kočner sa stal novým zástupcom Westminster Brothers[5] aby záujmy firmy komunikoval a obhajoval verejne, čo sa mu spočiatku aj darilo. (V novembri 2008 ministerstvo životného prostredia uložilo investorovi predbežné opatrenie, ktorým požiadalo bezodkladne zastaviť všetky práce na stavbe. Vtedy Kočner tvrdil, že Westminster Brothers nikdy nebol a nie je prevádzkovateľom a stavebníkom skládky a od februára 2008 len nezištne pomáhal dobrej veci.)   
11 2008.08.18 Inšpekcia životného prostredia, ústredie (SIŽP), zamieta odvolanie a vydáva povolenie na skládku.   
12 2008.09.?? Obyvatelia Pezinka sa obracajú na súd a žiadajú zrušenie povolenia na skládku pre nezákonnosť; zároveň žiadajú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aby zastavilo prevádzkovanie skládky.   
13 2008.11.?? Trojtýždňová protestná občianska štafeta pred Ministerstvom životného prostredia, s podporou známych osobností.   
14 2009.02.?? Značná erózia pôdy na stavenisku, Inšpekcia životného prostredia napriek poškodeným stavebným objektom skládku kolauduje.   
15 2009.05.?? Najvyšší súd ruší všetky povolenia súvisiace s novou skládkou a vec vracia Inšpekcii na ďalšie konanie.   
16 2009.10.?? Ústavný súd Slovenskej republiky odkladá vykonateľnosť rozsudku Najvyššieho súdu, Ekologická skládka, a.s. začína zavážať skládku odpadom.   
17 2010.01.?? Obyvatelia Pezinka informujú Európsky parlament o aktuálnom dianí.   
18 2010.04.?? Obyvatelia demonštrujú pred Ústavným súdom.   
19 2011.08.?? Výbor Národnej rady preveruje postup Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v kauze.   
20 2012.01.?? Súdny dvor Európskej únie pojednáva o kauze Pezinská skládka.   
21 2013.01.?? Súdny dvor Európskej únie rozhoduje v prospech obyvateľov mesta   
22 2013.05.?? Najvyšší súd definitívne ruší povolenie na novú skládku odpadov v Pezinku.   
Total 22 records.