List 66. Jánovi Hollému

(13. alebo pred 13. VII. 1828)[434]

Velebný a vysoce učený pane, draze vážený vlasťenče!

Vzácný Váš list ode 19-ho červeňa dodán mi poštou pred nekolika, asi 17-ma dnima náležiťe.[435]

Velice ma ťeší, že se preložení Vaše Eneidy tisknuti bude, ba posavádě azda i v skutku tisknúti začalo.[436] Bóh nám ráčiž na mnohé léta zadržati tak výborného dobrodinca, kterýžto nákladky tisku laskave na seba vzíti, čo více, napred hotové zložiti ráčil.[437] Jaknáhle dílo z tisku vyjde, prosím o oznámení ceny a místa, po kterej a kde takové k dostáňú bude. Ráčťe pečovati, aby všecké Vašé díla a to čím skoreji do tisku prijšli; čokolvek nemínite tlačiti dáti, všecko prosím ráčte mne poslati a neobávajte se žádné samopašnosti, neráčte spáliti naskrze ničeho, než darujťe to láskave mňe. Na epopéju Svatopluk radujeme sa všickní tutejší prátele reči a literatury materskej, ani jej nemožeme dočkať.[438] Ján Koiš jmenuje se pán, který dle listu p. Kucharského[439] na vydání tejto, od Vašnosti shotoviti majícej epopeji, vlastňe na obraz Svatopluka, nímž táto okrášlená býti má, 100 zl. prislíbil a stejně buď na obraz buď na text odevzdáti slibuje. Je tento pán, prítel, krajan a spoluúrední mój, z Oravské stolice, jmenovite z mestečka Trsťena pochodící, horlivý panslav, vlasťenec a chvályhodný uredník, totiž pri vysokoslavné královské místodržíce rade accessista,[440] který pokorňe Vám se porúčí a který žádánu Osmanidu Gunduličovu,[441] zde priloženu, s tú prosbu odsíla, aby sťe takovú užiti a prečítanu i čisto zachovanú tú jistů cestů, kterů se Vám posíla, totiž skrze velk. p. Palkoviča, prepošta a kanonika ostrihom., spátkem poslati sobe nestežovali. Cheraskovej Rossiady,[442] nakolik príteli Kollárovi a mňe známo, jedinký exemplár nachodí se v Pešti, naději máme, že ho vypožičame pro Vás, chceme ale prvej skúsiti, zdaliž by sme ho pro nás kupiti nemohli. Obáváme se však, důvernosti našej odpustiti ráčte, aby takovéto vzory na Vás príliš neúčinkovali a vtlak nepůsobili, původnosti vlastného Vašeho díla ne docela príznivý, aby totiž predsevzatá epopeja originalnosť, pro nás tak vzácnú, nestratila. Takovéhoto druhu dílo zláště zaslúži, aby i z ohledu na zevniternú dobu šetrené bylo, proto žádost, prosba naša by byla, aby sťe vydaní epopeji tejto cele nám zveriti a toť nám hned prislíbiti ráčili, rúčíce Vám za svaté zachování orthographie, kterú v rukopisu najdeme.[443]

[434] Koncept tohto listu zapísal Hamuljak na jednej polovici papiera (38,5 × 23,5 cm) a na druhej polovici je Hamuljakov latinský koncept akéhosi úradného podania. Pretože tento list a k nemu priložené knihy Hamuljak poslal Hollému Palkovičovým prostredníctvom, o čo ho prosil v liste z 13. 7. 1828 (list 67), list adresovaný Hollému datujeme tiež 13. alebo pred 13. júlom 1828. (List uverejnil J. Ambruš: Korešpondencia Jána Hollého. Martin 1967, s. 58.)

[435] Tento, podľa nášho zistenia pravdepodobne prvý Hollého list Hamuljakovi sa nezachoval.

[436] Virgiliova Eneida. Preložená od Jana Hollého. Nákladem istého literaturi slovenskéj milovňíka (Trnava 1828).

[437] T. j. kanonika Juraja Palkoviča.

[438] Svatopluk. Víťazská báseň ve dvanásťi spevoch od Jana Hollého (Trnava 1833). Hollý začal písať tento svoj epos v lete 1827 a dokončil ho koncom roku 1830 (pozri Korešpondenciu J. Hollého, s. 44, 74).

[439] Kucharského list Hollému zo 16. 2. 1828 (Korešpondencia J. Hollého, s. 47).

[440] O Jánovi Koišovi pozri list 15.

[441] Je to prvé vydanie eposu chorvátskeho básnika Ivana Gundulića (1589 — 1638) Osman, ktoré vyšlo v Dubrovníku 1826.

[442] Je to epická skladba ruského spisovateľa Michaila Matvejeviča Cheraskova (1733 — 1807): Rossijada (1779).

[443] Hollý túto Hamuljakovu ponuku neprijal a vydanie Svatopluka zveril mecénovi J. Palkovičovi, ktorému toto dielo aj venoval.