List 67. Jurajovi Plakovičovi

(13. VII. 1828)[444]

Budae d. 13. Julii 1828

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiosissime!

Praesumo rursus ea humillima petitione molestus esse, ut contentam in accluso ./. involucro in cum adnexis literis[445] admodum reverendo domino parocho Hollý ad 3. tomulis Osmanidam Gunduličii,[446] Madunicz secura occasione gratiose transmittere et remittendam subin capto usu per eundem, ad me vicissim in specie denuo promovere dignetur; insinuans una humillime, quod nunc opus „Über die Abkunft der Slawen“ auctore Schaffarik,[447] aliud item Onomatologia Slavica, cujus posterioris nuncium .//. adjacet[448] in hujate typographia sub prelis constituantur. Expertis gratiis humillime devotus, peculiari cum cultu emorior

Reverendissimae Dominationis Vestrae humillimus servus Mart. Hamulják.

[449]

[444] Originál listu (23,5 × 19 cm), na ktorom si Palkovič poznamenal: „misi 19-a Julii per exactorem dominii Galgociensis.“ (Preklad: „Odoslal som 19. júla po účtovníkovi hlohovského panstva.“)

[445] Je to Hamuljakov list Hollému ok. 13. 7. 1828 (list 66).

[446] Pozri list 66.

[447] Pavol Jozef Šafárik: Über die Abkunft der Slawen nach Lorenz Surowiecki (Budín 1828). Na vydaní tohto Šafárikovho spisu mal značný podiel M. Hamuljak (pozri Listy P. J. Šafárika M. Hamuljakovi, Martin 1965, s. 10 - 11).

[448] Ide o Jmenoslov čili Slovník osobných jmen rozličných kmenů a nárečí národu Slavenského sebraný od Jana Pačiče, rozmnožený, soustavený, latinským písmem a poznamenáními opatřený od Jana Kollára, ktorý vyšiel v Budíne 1828. (Hamuljakom pripojené oznámenie o vydávaní tohto spisu nepoznáme.)

[449] Preklad latinského listu do slovenčiny:

V Budíne dňa 13. júla 1828

Najdôstojnejší pán prepošt, môj najmilostivejší pane!

Znova sa odvažujem unúvať s najponíženejšou prosbou, aby ste veľadôstojnému pánu farárovi Hollému do Maduníc pri bezpečnej príležitosti milostive odoslali Gundulićovho Osmana v troch zväzočkoch v prílohe zabalené v obálke s pripojeným listom, a keď ho po použití vráti, mne ho potom osobitne znova poslať. Zároveň najponíženejšie oznamujem, že dielo Über die Abkunft der Slawen od autora Šafárika, ako aj ďalšie Menoslov slovanský, náveštie tohto posledného je v prílohe pripojené, sú odovzdané do tlače v tunajšej tlačiarni. Najponíženejšie sa porúčajúc do osvedčenej milosti som so zvláštnou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.