LIST 319. S. н. Vajanský V. I. Lamanskému

[1494]

турЧ. святый мартинъ 14/7/888

милостивый Государь владимiръ ивановиЧь

сделайте одолженiе, милостивый Государь, ЧтоБы скopѢ отвѢтить намъ на слѢдущiя вопросы:

мы как словаки и славяне душевно соЧувствуя великому празднiку 900 лѢтноГо крещенiя руси, который она идетъ праздновать у водъ днѢстра, въ кiеви, матушки Городовъ русскихъ.

милости просимъ насъ извѢстить, желательно-ли теперь въ виду днешныхъ оБстоятельствъ, иолитиЧескихъ и друГихъ, с вашей тоЧки зренiя, ЧтоБы мы словаки присутствовали при этомъ намъ такъ дороГомъ торжествѢ.[1495] съ нашей тоЧки зренiя это возможно и желательно.

если да — мы втрое приѢхамь 24-25 въ кiевъ: мудронь, пiеторъ (редакторъ н. новины) и я.

только просимъ отвѢта — можно ли оБоротомъ поЧты.

ваш светозаръ ГурБанъ ваянскiй

(AAN SSSR)[1494] Preklad

Turč. Svätý Martin 14/7 888

Milostivý pane Vladimír Ivanovič!

Buďte láskavý, milostivý pane, odpovedzte čím skôr na nasledujúce otázky:

My čo Slováci a Slovania úprimne prežívame 900. výročie pokrstenia Rusi, ktoré sa bude sláviť pri vodách Dnestra v Kijeve, matke ruských miest.

Buďte taký láskavý nám oznámiť, či je želateľné, vzhľadom na dnešné politické a iné okolnosti z Vášho stanoviska, aby sme sa my Slováci zúčastnili tohto tak drahého sviatku. Z nášho hľadiska je to možné a želateľné.

Ak áno — my prídeme traja 24. — 25. do Kijeva: Mudroň, Pietor (redaktor Nár. novín) a ja.

Len prosím odpoveď — ak možno obratom pošty.

Váš Svetozár Hurban Vajanský

[1495] Osláv sa skutočne zúčastnili S. H. Vajanský, Pavol Mudroň a Ambro Pietor. Vajanský vo svojom článku Slávnosť 900-ročného pokrstenia Rusi (Národné noviny XIX, 1888, I — IV, č. 88 — 91) uvádza mená slovanských hostí i svoje skúsenosti z tejto cesty. Stretol sa tu s V. I. Lamanským a zo slovanských hostí medzi inými aj s bulharským spisovateľom Ivanom Vazovom.