List 333. P. Socháň S. H. Vajanskému

Blahorodný pane!

Minulý týždeň výtvarný odbor Umelec. Besedy svoju týždenniu schôdzku, na ktorej jednateľ oznamoval, že došiel tklivý dopis zo Slovenska. Na všeobecnú žiadosť prečítal som ho ja, jako bol písaný slovensky. Tušiac už napred, o čo sa v dopise jedná, vynaložil som celý svoj rečnícky talent, by slová Vaše došli čo najväčšieho účinku. Dojem bol tak veľký, že som musel dopis ešte raz prečítať. Uchvátené členstvo jednohlasne ihneď uzavrelo, že sa musí žiadosti Slovákov skvelým spôsobom zadosť urobiť. Ihneď nabídol sa maliar K. Mašek,[1567] že prevedie figurálnu scénu na opone zadarmo, ja s profesorom Koulom[1568] ornamentálnu výzdobu. Materiál potrebný uhradí sa peňažnou kolekciou, ktorú uvolili sa prítomní architekti Zeier a Rixi zozbierať. Maliar Národnieho divadla[1569] pripomenul, že keby práve teraz nebol nesmierne zamestnaný, že by celú oponu vyhotovil sám bez všetkej náhrady.

Zanedlho bude správa „Domu“ o tomto uznesení sa výtvar. odboru úradne upovedomená.

Aby však hneď k práci prikročiť sa mohlo, nabídol som sa za prostredníka medzi spolupôsobiacimi umelci a potrebnými firmami, jako i medzi Umel. Besedou a správou „Domu“. Úradné dorozumovanie sa s výtvarným odborom, ktorý schádza sa najviac raz za týždeň, tieklo by pomaly. Ponáhľam sa tedy v záležitosti opony požiadať Vás o nasledujúcu informáciu:

Či môže byť téma: alegória nejakej národnej myšlienky kupr. Slovensko (ženská do poly obnažená) zvrhujúca so seba tmavý šat (porobu), okolo jej leskom ožiarený zo sna budiaci sa ľud. Abo, junák vyzývajúci národ ku vozkrieseniu a tomu podobné. Jakú myšlienku by ste Vy odporučovali a nakoľko by ju bolo svobodne predstaviť.

Či môže sa uviesť bohyňa Slávie? Slovenský prápor a odznak Slovenska však sa nesmie použiť?

Či slovenské mestá majú svoje znaky a či by sa tieto smeli na opone umiestniť?

Či by ste potrebné kroje k tomu, ktoré by sme Vám označili Umel. Besede, na čas k vypožičaniu zadovážili?[1570]

Nasledujúce otázky týkajú sa samého javiska a preto ráčte ich upraviť, prosím, na p. Bullu.[1571]

Jaké sú rozmery svetlosti javiska, kde opona umiestnená bude?

Nutné sú vedeť rozmery a výkres celého proscénia, aby podľa neho prispôsobená mohla byť ornamentálna časť opony.

Jak vysoko vystupuje nad prkná doska zakrývajúca lampy; jestli tieto vôbec padnú za oponu abo pred ňu.

Jak veľkých rozmerov je napovedová búdka?

Či opona bude sa vyťahovať na napnutom ráme hore ku stropu, a či bude sa zvinovať?

Či môže v páde tom, že by sa opona spriamená vyťahovala nahor, spodnia ornamentovanou a drapírovanou maľbou zdobená časť opony nezakrytá zostať visieť, takže by tvorila jaksi prvú suffitu?

Ráčte tedy prosím na tieto otázky odpoveď čím skôr na moju adresu doposlať, aby o tom ihneď patričných upovedomiť som mohol.

V záležitosti tejto ja, čo Slovák, zaiste predovšetkým interesovať sa musím a vynaložím k tomu účelu čo najväčšiu ochotu. Aby som zoznal spôsob a rozličné pomôcky pri maľovaní divadelných dekorácií, požiadal som p. Holera, maliara Nár. divadla, aby pripustil ma do svojho ateliéru, čo tento aj s radosťou vyhovel a ja teraz dobrú príležitosť použijem, abych všetko u neho dôkladne poznal. Známosťami, ktoré tam nazbieram, budem hľadieť poslúžiť až do Martina zavítam.

Značím sa Vášmu Blahorodiu v hlbokej úcte

Váš ctiteľ P. B. Socháň

Praha 19. mája 1889

Perštýn 12

(SAPL)[1567] Karel Vítězslav Mašek (1865 — 1927) — český akademický maliar. Pozri Menoslov…, č. 62.

[1568] Jan Koula (1855 — 1919) — architekt, akvarelista, od r. 1897 profesor na českej technike

[1569] Ide zrejme o Roberta Holzera (1859 — ?) — českého dekoračného maliara, krajinkára. Od r. 1883 bol maliarom Národného divadla v Prahe. Pozri prácu Fr. Ad. Šuberta, Dějiny národního divadla v Praze 1883 — 1900. S některými pamětmi, vzpomínkami a doklady, Praha 1908, 49.

[1570] Pozri o tom bližšie vo Vajanského článku „Dom“, Národné noviny XIX (1888), č. 58. Ináč charakter opony naznačuje, že sa tak stalo.

[1571] Blažej Bulla (1852 — 1919) — staviteľ v Turčianskom Sv. Martine