List 129. Ambro Pietor S. H. Vajanskému

Vacov 21/2 99

Drahý Sveto!

Naliehajú na mňa, že o osude prosby treba obecenstvo poučiť. Mlčaním pominúť, že sa to nemá. „N. noviny“ že viac ráz dopustili sa tej chyby, že na všetky nápady a hlúposti mlčali. „Celé obecenstvo nevie čítať medzi riadkami a nevie kombinovať; preto sa mýli a každý nedôverivý vyberie si len to, čo utvrdzuje jeho namyslenie.“ Tak vraj aj teraz. „To posmeľuje ,mladých‘ a ich kotrmelce urobia smiešnymi nás všetkých“ ap.

Že som prosbu podal, to je zväčšia známe, ale menej známe je, na akom základe a aký jej osud.

Napísal som tedy pripojené riadky do novín[1052] pod svojím menom. To nie je polemia s „Hlasom“. A noviny budú i tak extra ictum.[1053] Preto možno uverejniť aj to, čo poslali Osvald[1054] a Kmeť; to ich slovo, ačkoľvek neviem, čo písali. Uverejniť a objasniť vec držím za potrebné ešte tohto mesiaca, poneváč „Hlas“ prinesie vraj čosi bez pochyby aj v budúcom čísle[1055] a potom by to už bolo ako polemia, keby predsa objasnenie potrebné bolo.

List tento dostaneš v stredu ráno, nuž ak len možno, daj to ešte do štvrtkového čísla![1056]

Máš pravdu, že amn.[1057] bola by v riadnych pomeroch uznaním akejsi viny; no pri mne sú pomery docela mimoriadne a mimoriadny aj spôsob odsúdenia. Sám Štef.[1058] len o výsledku pochyboval, a predsa prosbu podať mi kázal. Aj to máš pravdu, že z koho „Hlas“ žije, ale keď to len my vieme. Hľa, ako mnohí Salvovi[1059] uverili jeho komisným lžam, keď neboli poučení. Ovšem, aj ja mám v tom vinu, že sme mlčali. Nuž ale stalo sa. Moje riadky „Na objasnenie“ sú pravda celkom iného druhu. Prosba bola poslaná a bola odvrhnutá.

Nácko O.[1060] len s tým nebol spokojný, že nebolo oznámené, kedy šiel sem, aby ľudia vedeli, že mu majú sem písať. Vysvetľoval som mu to dosť, ale vieš, človek je v takej situácii nevrlý. Chudák, ešte je tu len 10 dní a už sa žaluje, že nemôže spávať nič, že je zmorený. No veď sa on pomaly aspoň trochu utíši, lebo zlý spánok je tu všeobecná choroba. Je to veru veľmi zle, menovite kto padá, ale hodne nepracuje. Ja som už celý ako jabloň šedivý; ani som to nevedel, iba keď ma holič upozornil, že ako som v tom pokročil. Žiak tiež nebárs vyzerá.

Pamätáš sa na to naše osvedčenie ohľadom spisovnej reči, čo bolo na čele Nár. novín uverejnené?[1061] Prosím Ťa, vyhľadaj to číslo a pošli mi ho. Potrebujem!

Srdečný pozdrav všetkým!

Zbohom!

Tvoj Ambro

(SAPL)[1052] Pietor poslal do Národných novín (XXX, 1899, č. 24) článok Na objasnenie (Vo Vacove 20. februára 1898). Pietor vysvetľuje v článku dôvody, ktoré ho viedli 1898 k podaniu žiadosti o omilostenie „k jeho Veličenstvu kráľovi“. Uvádza, že je bezdôvodne a proti všetkým právnym normám odsúdený. Píše: „Zažalované články som nepísal, ani zodpovednosť som neprijal… Vyzvaniu vyšetrujúceho sudcu urobil som zadosť, nakoľko oznámil som mu zasielateľa článkov, ktorý aj pri vyšetrovaní osvedčil, že zodpovednosť prijíma. Že zasielateľa proti dosavadnej praxi neprijali, to stalo sa prvý raz v tomto prípade… Myslím tiež, že to ani nemôže byť našim záujmom, aby sme bez základnej potreby väzenia plnili a akési martýrstvo hľadali; mojou ambíciou je to nie“. Ďalej uvádza odvrhnutie prosby (7. februára 1899, pod č. 5407) a nakoniec sa pozastavuje nad hľadiskom hlasistov: „Ono to je nie žiadne hrdinstvo napádať človeka, ktorému je zatvorená cesta či ústnej, či verejnej obrany“.

[1053] extra ictum (lat.) — mimo zásahu, mimo úderu

[1054] František Richard Osvald nemal v tom čase v Národných novinách uverejnený nijaký článok. (O Františkovi Richardovi Osvaldovi pozri Menoslov… č. 82.)

[1055] Hlas z 1. marca 1899 (č. 9, s. 276 — 277) priniesol polemickú stať Vavra Šrobára Hyperkriticizmus, kde polemizuje s rovnomenným článkom Národných novín (XXX, 1899, č. 19). V Národných novinách sa totiž písalo: „Iní zase trhajú ľudí pracujúcich, stavajúcich. Nemajúc sily a čestnej vôle, aby niečo sami vystavili, s veľkou chuťou brízgajú blato na poriadnych staviteľov“… atď. Vavro Šrobár zareagoval najmä na tento pasus: „Vy keby ste chceli byť spravodlivými, posúdili by ste tiež len našu prácu a nesugerovali by ste obecenstvu o nás, o našej práci svoje falošné, poneváč Vami nám imputované názory. Keď zídete z bohorovnej výšky dolu medzi nás prostých ľudí, uvidíte, že naša práca je tak tvrdá a tak svedomitá, ako tisícich iných slovenských ľudí“ (277). Šrobár sa nazdáva, že autorom článku je Svetozár Hurban (Riznerova Bibliografia… II, s. 182 článok nepripisuje Vajanskému), ktorý sa podľa neho cítil dotknutý za kritiku Letopisu Živeny II. a za ostré posúdenie jeho kresby Pančava v Hlase I. (1899), č. 8, s. 244.

[1056] Pietrov článok Na objasnenie vyšiel v sobotňajšom čísle Národných novín z 25. februára 1899 a nie vo štvrtkovom.

[1057] amn. — amnestia

[1058] Pozri Menoslov… č. 118.

[1059] Pozri Menoslov… č. 96.

[1060] t. j. Ignác Országh

[1061] Osvedčenie vyšlo pod názvom Protest v Národných novinách XXIX (1898), č. 10. Vydal ho Výkonný výbor národnostného kongresu z r. 1895.