Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  17-12-02   1,629  
0
Všetko sa to mohlo udiať v najväčšej tichosti a novovymenovaný P. Hudák konečne mohol zistiť čo je zač a kde sa nachádza inštitúcia, kam má ísť riaditeľovať, keby odstupujúca šéfka GU M. Klobučníková nezačala biť na poplach. Uverejnila internetovú petíciu a informovala médiá o tom, že s víťazom výberového konania nie je všetko v poriadku.  


K hlasu M. Klobučníkovej sa pridali aj ďalšie protestné stanoviská a pod ich tlakom župan Belica napokon nepodpísal uznesenie, v ktorom sa zverejnili výsledky výberového konania. Nateraz sa teda zdá, že k vymenovaniu P. Hudáka nedôjde, minimálne kým sa v ďaľšom výberovom konaní nebudú mať p. Bohátová a p. Marenčák šancu znova sa pomýliť...

Možno je zaujímavé pozrieť sa pod pokrývku diania v krajskom zastupiteľstve a preskúmať, ako sa rodia podobné škandalózne nominácie. Pozornosť si zasluhuje hlavne záverečný materál, z ktorého vyplýva, že to nebola chvíľková nepozornosť, alebo nevedomosť, ktorá motivovala našich výtečníkov zahlasovať za nesprávneho kandidáta...
 


Zo zápisnice 33. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK 06. 09. 2017

15. bod – (materiál č. 737)
Návrh na odvolanie Mgr. Magdalény Klobučníkovej z funkcie riaditeľky Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, návrh na vyhlásenie výberového konania a návrh na priznanie odmeny
predseda – Pred tým, než budem informovať o ďalším podrobnostiach. Chcem poprosiť neopomenúť predložiť personálne návrhy k tomuto materiálu, ktoré tam musia byť, aby bolo vôbec o čom hlasovať. Takže návrh na uznesenie je súčasťou materiálu. Predkladateľom som z titulu povahy materiálu ja, preto ho v krátkosti uvediem. Spravodajcom je pán poslanec Árpád Horváth. Potom poprosím stanovisko Rady. Ja len uvediem, že je to štandardný materiál. Iniciátormi sme neboli my ako orgány ani Zastupiteľstvo, ani ako predseda. Iniciatíva bola zo strany pani Mgr. Magdalény Klobučníkovej, podaná riaditeľkou Galérie umenia teda. Myslím, že tam netreba viac k tomu dodať. Poprosím pána Árpáda Horvátha stanovisko Rady.
Horváth Árpád – Ďakujem. Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja odvolať Mgr. Magdalénu Klobučníkovú z funkcie riaditeľky Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch dňom 31. decembra 2017. A odporúča schváliť vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch ako je to uvedené v materiáli tie predpoklady. V bode b) budú členovia výberovej komisie. A v bode c) odporúča schváliť odmenu Magdaléne Klobučníkovej, riaditeľke Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch vo výške dvojnásobku jej funkčného platu. Ďakujem.
predseda – Ďakujem pekne pán spravodajca. Ja by som otvoril teda k tomuto materiálu rozpravu. Poprosím ešte raz neopomenúť nahlásiť, personálne návrhy teda podať do komisie, ktorá to bude posudzovať. Môžem uzatvoriť? Takže uzatváram rozpravu. Nech sa páči, ako prvý pán poslanec Farkas Iván.
Farkas – Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som v mene nášho poslaneckého klubu SMK – MKP navrhol do výberovej komisie pána Tibora Dobaiho, ktorý je členom kultúrnej komisie Zastupiteľstva. Dobai Tibor.
predseda – Pán poslanec Radošovský. Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som navrhol za náš poslanecký klub na podpredsedu Ladislava Marenčáka do komisie na výber kandidáta.
predseda – Pán podpredseda Horváth.
Horváth Juraj – Za náš poslanecký klub navrhujem kolegyňu Bohátovú.
predseda – Nech sa páči, čiže pani poslankyňa Bohátová.
Bohátová – Ďakujem za slovo pán predseda. Ja by som len chcela, predsa len som Novozámčanka, poďakovať pani riaditeľke alebo teda bývalej riaditeľke, pani Magdaléne Klobučníkovej za dlhoročnú prácu. Naozaj aj mne, aj mojim kolegom z okresu a myslím, že aj všetkým poslanom, ktorí aspoň chvíľočku prichádzali do styku s kultúrou a myslím, že kultúra nás obklopuje na každom kroku. Za jej dlhoročnú zodpovednú prácu v prospech kultúry a v prospech zveľaďovania. Myslím si, že pre Galériu umenia a pre kultúru urobila veľmi veľa. Takže moje a myslím, že aj ostatní veľké ďakujem.
predseda – Áno, ďakujem pekne. A myslím, že nemala to ľahké vzhľadom k tým problémom, ktoré boli tam v tej galérii. Takže myslím, že je to oprávnené konštatovanie, len potrebujeme toho tretieho. Tak treba podať návrh, lebo nemá zmysel inak o tom ani hlasovať dať.
Horváth Juraj – Už sú, tri kluby dali.
predseda – A vy, aha. Ja som myslel, že sa chcete vzdať ako, aha dobre. Lebo ja som to nepochopil vlastne toto vystúpenie. Takže pani poslankyňa Bohátová ako tretia. Dobre, takže môžem uzatvoriť rozpravu. Poprosím hlasujte o týchto čiastkových najskôr veciach. To znamená doplniť komisiu podľa návrhov, ktoré odzneli a potom budeme o uznesení ako celku hlasovať. Nech sa páči. Výsledok hlasovania.
Hlasovanie č. 25: počet prezentujúcich sa – 47, za návrh – 43, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 3
Konštatujem teda, že tie návrhy, ktoré ste predložili boli schválené.
predseda – Teraz budeme hlasovať ešte o materiáli ako celku, vrátane samozrejme tých návrhov, ktoré sme si pred chvíľkou odsúhlasili. Nech sa páči, hlasujte o materiáli ako celku. Výsledok hlasovania.
Hlasovanie č. 26: počet prezentujúcich sa – 47, za návrh – 45, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 2
Konštatujem, že ste schválili uznesenie k materiálu číslo 737.
Uznesenie prijaté pod č. 179/2017 v znení:
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja
1/ o d v o l á v a
Mgr. Magdalénu Klobučníkovú z funkcie riaditeľky Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch dňom 31. decembra 2017
2/ s c h v a ľ u j e
a) vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- 5 rokov praxe v oblasti kultúry alebo 3 roky riadiacej praxe v oblasti kultúry
Iné požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť príslušnej legislatívy
- organizačné a riadiace schopnosti
- predloženie projektu rozvoja Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
- znalosť štátneho jazyka
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b) členov výberovej komisie
1. Ing. Tibor Dobai člen výberovej komisie
2. Ing. Ladislav Marenčák člen výberovej komisie
3. Ing. Helena Bohátová, PhD. členka výberovej komisie
4. ............................................ člen výberovej komisie – zamestnanec odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK
5. ...........................,................ člen výberovej komisie – zamestnanec Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
c) odmenu Mgr. Magdaléne Klobučníkovej, riaditeľke Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch vo výške dvojnásobku jej funkčného platu
u k l a d á
riaditeľovi Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
zabezpečiť vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch


34. riadne zasadnutie Zastupiteľstva NSK  30.10.2017
Návrh na uznesenie:
K bodu: Správa o výsledku výberového konania a návrh na menovanie Ing. arch. Petra Hudáka, PhD. do funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja
1/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
2/ v y m e n ú v a
Ing. arch. Petra Hudáka, PhD. do funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch dňom 1. januára 2018
Dôvodová správa
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 33. riadnom zasadnutí dňa 06. septembra 2017 schválilo uznesením č. 179/2017 vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch s kvalifikačnými predpokladmi a inými požiadavkami na uchádzačov a zároveň schválilo členov výberovej komisie. Výberové konanie bolo vyhlásené v regionálnom týždenníku MY Nitrianske noviny, na oznamovacej tabuli Nitrianskeho samosprávneho kraja a na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Výberová komisia na zasadnutí otvárania obálok dňa 6. októbra 2017 otvorila 3 doručené obálky na výberové konanie a posúdila splnenie vyhlásených podmienok prihlásených uchádzačov. Uchádzači Mgr. Richard Gregor, Ing. arch. Peter Hudák, PhD. a Mgr. Helena Markusková splnili podmienky vyhláseného výberového konania a boli pozvaní na výberové konanie.

Účastníci výberového konania :
1.1. Členovia výberovej komisie  v zložení: Prítomní:  Ing. Helena Bohátová, PhD., Ing. Ladislav Marenčák, Ing. Tibor Dobai, PhDr. Silvia Detvayová, p. Danica Maťová
1.2. Pozvaní uchádzači: Prítomní: Mgr. Richard Gregor, Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. Helena Markusková
Výberové konanie sa konalo dňa 16.10.2017 a bolo uskutočnené osobným pohovorom, pri ktorom uchádzači predstavili svoje profesijné životopisy a projekty rozvoja Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.
Osobným pohovorom výberová komisia overovala odborné znalosti a schopnosti uchádzačov na vykonávanie funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch na základe konkrétnych otázok členov výberovej komisie. Otázky boli formulované v súlade s požiadavkami na vykonávanie funkcie.

Členovia výberovej komisie zhodnotili priebeh výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a na predpísanom tlačive individuálne určili víťaza výberového konania. Za účasti prítomných členov komisie boli spočítané hlasy a za víťaza bol vyhlásený uchádzač Ing. arch. Peter Hudák, PhD. Na základe výsledku výberového konania výberová komisia odporučila predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja navrhnúť Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja vymenovať do funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Ing. arch. Petra Hudáka, PhD.
Materiál nemá dopad na rozpočet NSK.


Zo Zápisnice z 34. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK 22. 11. 2017
18. bod – (materiál č. 761)
Správa o výsledku výberového konania a návrh na menovanie Ing. arch. Petra Hudáka, PhD. do funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
predseda – Formálne zo zákona som predkladateľom ja. Je to návrh, ktorý presne kopíruje rozhodnutie alebo teda návrh komisie, výberovej komisie, ktorá sa zúčastnila tohto konania. A podrobnú dôvodovú správu máte doloženú k tomuto materiálu. Takže toľko z mojej strany. Rovnako aj uznesenie pochopiteľne je súčasťou tohto materiálu. Otváram diskusiu. Môžem uzatvoriť zoznam prihlásených? Ako prvá bude diskutovať pani poslankyňa Kolenčíková. Nech sa páči pani poslankyňa.
Kolenčíková Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi nezareagovať a dúfam, že už v budúcom volebnom období prestanú tieto politické nominácie. Pretože som počula, že menovaný ide do galérie a že je architekt. Takže myslím si, že to hovorí za všetko. Ďakujem pekne.
predseda – Všetko, áno? Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec Farkas Iván, nech sa páči.
Farkas – Ďakujem pekne za slovo. Poprosím, aby ste vypočuli príspevok.
predseda – Prosím vás berte.
Farkas – Ďakujem pekne. Vážení, čo sa týka Galérie Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, tak o pani riaditeľke sme rozhodli na poslednom Zastupiteľstve. A musím povedať pre vašu informáciu skutočnosť, že bola tam doteraz jedna zástupkyňa riaditeľky, ktorá je na slovo vzatá odborníčka. Dokonca odborníčka uznávaná v celoslovenskom merítku a má proste ako vzdelanie práve čo sa týka galérií a tohto smeru kultúry. Mám taký dojem a mám také informácie, že čo sa týka samotnej galérie, tak pracovníci boli za túto zástupkyňu, aby bola ona ako na slovo vzatá odborníčka navrhnutá Zastupiteľstvu nám na schválenie, aby bola riaditeľkou, odborníčkou a kompetentnou osobou na čele vlastne Galérie Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Čo sa týka výberovej komisie, tak tam pán podpredseda Marenčák a pani poslankyňa Bohátová celý tento mechanizmus proste zmenili a navrhli, aby bol navrhnutý vlastne ten architekt inžinier o ktorom proste teraz hovorila pani kolegyňa Kolenčíková, ktorý je inžinierom architektom, nemá odborné zázemie, nemá skúsenosti v tejto oblasti. Mám taký dojem, že ide o naslovovzaté politické navrhnutie tohto dotyčného pána. A dovoľte na konci, aby som sa opýtal. Keďže sme tu mali v minulosti kolegu pána poslanca doktora Hudáka Petra či náhodou tento navrhnutý pán nie je s ním v nejakom príbuzenskom vzťahu? Ďakujem pekne. A dovoľte na záver, aby som na základe toho čo som povedal, predložil procedurálny návrh na stiahnutie tohto návrhu a vypracovanie a predložene iného návrhu. Aby skutočne na čele tejto uznávanej organizácie Galérie Ernesta Zmetáka bola odborníčka na slovo vzatá, uznávaná v celoslovenskom merítku. Ďakujem pekne.
predseda – Áno, ďakujem pekne. Faktické pani poslankyňa Bohátová. Potom pán podpredseda Marenčák. Nech sa páči.
Bohátová – Dobrý deň. Takže vážený pán predseda, ja by som čo sa týka tohto výberového konania, keďže sme sa zišli, aby sme otvorili obálky. Tí všetci, ktorých aj kolega Farkas možno zahlasoval za zloženie tej výberovej komisie, ktorá teda výberové konanie mala uskutočniť. Presne dátum neviem. Boli podané tri žiadosti do výberového konania. Všetci traja uchádzači na post riaditeľky Galérie umenia Ernesta Zmetáka splnili, ešte raz opakujem, splnili požadované podmienky výberového konania. Čiže ja si myslím, že neprináleží komentovať, že či niekto má, nemá, viac menej má alebo z časti má alebo nemá. Jednoducho komisia vyhodnotila všetky materiály, ktoré boli predložené všetkými tromi kandidátmi. Boli úplné, bezproblémové. Čiže všetci traja postúpili do výberového konania. Výberové konanie sa konalo následne, myslím, že nejakého 16-teho alebo tak nejako. No a toto výberové konanie tak isto dohodli sme sa, že pôjdu v abecednom poradí uchádzači. Jeden uchádzač si pripravil prezentáciu. Aj to sme mu umožnili. Dvaja uchádzači mali len teda možnosť slovne sa vyjadriť. Bol dohodnutý postup rovnaký pre všetkých. Najskôr sa prezentovali, potom sa im kládli otázky, oni na ne následne odpovedali. Nebol žiadny nejaký stres alebo ja neviem, že by niekto nebol vypočutý. Mali sme približne stanovený termín, že 10 minút trvala približne prvá časť, druhá časť 10 až 20.
Kolenčíková – 1 minúta je faktická.
Bohátová – Tak ja reagujem 1 minútu možno. Prvý krát reagujem na kolegyňu Kolenčíkovú, to je jedno. Čiže čo sa týka toho priebehu výberového konania, všetci osvedčili čo tam boli, celý priebeh výberového konania. Keďže podpisujeme mlčanlivosť, nechcem zachádzať teda do detailov. Ale normálne legitímne bol vybraný jeden z tých troch uchádzačov. To, že je to s priezviskom pán Hudák, vôbec nesúvisí s tým, že by bol nejakým rodinným príslušníkom menovaného pána poslanca. Nemám o tom vôbec nejakú vedomosť. Neviem, ak to niekto z pléna má o tom vedomosť, ja som to nikdy neskúmala, ale viem, že nemá.
predseda – Poprosím skrátiť ak je to možné.
Bohátová – Dobre, takže skrátim. Ja si myslím, že celé to výberové konanie a aj ostatní, keďže svojim podpisom vlastne podpísali zápisnicu o tomto výberovom konaní a súhlasili, ja nemám právo spochybňovať výsledok výberového konania. A poprosím kolegov poslancov, aby zaň zahlasovali. Ďakujem.
predseda – Ďakujem pekne. Pán podpredseda Marenčák, faktická.
Marenčák – Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, naozaj tu chcem pred vami prehlásiť, že ani ja, ani kolegyňa Bohátová žiaden postup, ktorý Zastupiteľstvo schválilo, že sme nemenili. Pán kolega Farkas, to by som si vyprosil. Nemenil som postup, nemenili sme mechanizmus voľby, pretože vy ste schválili 5- člennú komisiu, kde ja som mal svoj hlas. Nikto z nás nespochybňuje pani Mgr. Helenu Markuskovú ako odborníčku či už v rámci regiónu alebo Slovenska, alebo aj stredoeurópskeho priestoru, pretože ju dlhodobo poznáme a ako odborníčku si ju vážime. My sme ale vyberali a ja som zahlasoval za riaditeľa. A moje kritériá z hľadiska riadenia, nie odbornosti sú trošku iné a s čistým svedomím môžem povedať, že ich spĺňal lepšie pán Ing. arch. Peter Hudák. Ďalší problém je ten, prečo sme schválili také kritériá, ako sme schválili. On spĺňal všetky kritériá. Ja si myslím, že ja ako člen tej komisii som rešpektoval kritériá, ktoré boli schválené týmto Zastupiteľstvom. A to čo pre mňa rozhodlo naozaj bolo to, že je to mladý človek a je zvonku. Ďakujem veľmi pekne.
predseda – Ďakujem pekne. Pán poslanec Iván Farkas, nech sa páči faktická.
Farkas – Dobre. Dovoľte, aby som odpovedal pánovi podpredsedovi. Pracovníci galérie samotní o tom vedia si svoje. Takže ako dôjde dnes k akému rozhodnutiu, tak potom bude taká odozva aj z ich strany. Ide o výsostne odbornú organizáciu na poli kultúry. Ide o galériu umenia so zbierkou v rozsahu a v kvalite v celoslovenskom merítku uznávanom. Ide na druhej strane o inžiniera architekta, ide o veľmi cudzie vzdelanie vo vzťahu ku kultúre a galérijnej práci ako takej. Ďakujem pekne, že zahlasujete za môj procedurálny návrh. Ďakujem pekne.
predseda – Ďakujem. Ešte faktická pani poslankyňa Kolenčíková. Už uzatváram samozrejme ďalším, lebo už.
Kolenčíková – Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, áno, ja si myslím, že veľmi zlý mechanizmus je a na to ja už dlhodobo upozorňujem, že nie poslanci by mali vyberať riaditeľa galérie, ale mal by to vyberať nejaký odborný tím, napríklad tak ako v Českej republike. Že je komisia stanovená z ľudí, ktorí rozumejú danej problematike a vôbec si nemyslím, že inžinier architekt môže byť dobrý manažér a architekt, ale určite nie je dobrý riaditeľ galérie. A možno za 5 rokov, pokým sa zapracuje, nehovorím, že nie, ale pani, ktorá tam robí roky rokúce, rozumie práci, tak ale politika je politika. Ďakujem pekne.
predseda – Všetko? Áno, ďakujem pekne. Ukončujem rozpravu. Je tu návrh zo strany pána poslanca Ivána Farkasa, ktorý podáva procedurálny návrh na stiahnutie Návrhu na menovanie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a navrhuje predložiť nový návrh. Ale ho nemáme.
Farkas – Na menovanie riaditeľa.
predseda – Ja viem, ale nemáme ho.
Farkas – V budúcnosti.
predseda – Dobre, takže technická alebo procedurálny návrh. Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu v súvislosti s menovaním riaditeľa Galérie Ernesta Zmetáka Nové Zámky. To znamená stiahnuť tento materiál z rokovania. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 36: počet prezentujúcich sa – 52, za návrh – 16, proti – 7, zdržali sa – 20, nehlasovali – 9, Konštatujem, že tento návrh bol schválený.
Korcová – Nebol.
predseda – To znamená, jaj ahá, opačne. Aha, takže opravujem. Tento návrh bol teda zamietnutý. To je všetko vlastne v súvislosti s týmto. Čiže budeme hlasovať teraz o tom pôvodnom návrhu. Nech sa páči, hlasujte o návrhu uznesenia k materiálu číslo 761. Takže nech sa páči.
Hlasovanie č. 37 počet prezentujúcich sa – 52, za návrh – 29, proti – 1
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x