Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-03-08   1,044  
0
Na sklonku roka 2017 vyšiel v Moskve vo vydavateľstve ROSSPEN zborník dokumentov s názvom "Maďarská národnostná menšina v Československu v kontexte medzištátnych vzťahov. Dokumenty a materiály r. 1944-1951". V knihe je 116 dokumentov z troch ruských archívov, z nich 83 je publikovaných po prvýkrát. Chronologicky prvými sú dve Benešove memorandá, ktoré ten odovzdal počas svojej návštevy v Moskve v decembri 1943 a ktoré obsahovali plán vyhnania príslušníkov maďarskej (a nemeckej) menšiny po vojne z ČSR. Poslednými sú dokumenty z r. 1951 kde si sovietski funkcionári dopisujú o tom, ako sa pomery znormalizovali a postavenie maď. menšiny na Slovensku vcelku uspokojivo vyriešili.  

 

 Kniha sa odvoláva na monografie:
 1. Balogh S. Magyarország külpolitikája. 1945-1950. Budapest. 1988;
 2. Vadkerty K. Maďarská otázka v Československu 1945-1948. Bratislava, 2002;
 3. Национальная политика в странах формирующегося советского блока 1944-1948 / Отв. ред. В.В. Марьина. М., 2004;
 4. Šutaj Š. Nútené presídlenie Maďarov zo Slovenska do Čiech. Deportácie obyvateľstva maďarskej národnosti zo Slovenska do Čiech po druhej svetovej vojne. Prešov, 2005;
 5. Nosková H. a kol. K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989. Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny. Praha, 2005;
 6. Irmanová E. Béketárgyalások Magyarországgal (1944-1947). Illúziók, remények és valóság / Limes. 2005. 2. sz. 19-37. old.;
 7. Janek I. A szlovák politikai vezetés törekvései a szlovák-magyar határ revíziójára 1938- 1944 között / Limes. 2007.2.sz. 37-51. old.;
 8. Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom / Zost. Z. Saposova, Š. Sutaj. Prešov, 2010;
 9. Национальные меньшинства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: исторический опыт и современное положение / Отв. ред. E. П. Серапионова. М., 2014;
 10. Желицки Б.Й. Национальные меньшинства в системе международно-правовой защиты (венгерский опыт) / Новая и новейшая история. 2015. № 1. С. 66-82 и др.

Kniha sa odvoláva na zborníky dokumentov:
 1. Závada Р. Hazátlanok sorakozó! Forráselemzés 1945-47-ben áttelepült csehszlovákiai magyarok dokumentumairól / Medvetánc. 1988. 4. sz. - 1989. 1. sz. 49-82. old.;
 2. Moszkvának jelentjük... Titkos dokumentumok 1944-1948 / Szerk. Izsák L., Kun M. Budapest, 1994;
 3. ČSR a SSSR, 1945-1948: dokumenty mezivládních jednání / Edd. К. Kaplan, A. Špiritová. Brno, 1997;
 4. Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945: dokumenty / Edd. J. Němeček, H. Nováčkova, I. Šťovíček, M. Tejchman. Praha, 1999. Díl 2, Červenec 1943 - březen 1945;
 5. Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky: studie a dokumenty 1940-1945 / Ed. K.Jech. Brno, 2003;
 6. Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945-1953 v dokumentoch / Zost. S. Gabzdilová-Olejníková, M. Olejník, Š. Šutaj. Prešov, 2005. Zv. 1.

Kniha sa odvoláva na zborníky dokumentov vydané v Rusku:
 1. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944-1953 / Отв. ред. Г.П. Мурашко. М; Новосибирск, 1997-1998. Т. 1-2;
 2. Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953 / Отв. ред. Т.В. Волокитина. М., 1999-2002. 1.1-2;
 3. Власть и церковь в Восточной Европе. 1944-1953 / Отв. ред. Т.В. Волокитина. М., 2009. Т. 1-2.


V úvodnej kapitole sa zostavovatelia zborníka pokúsili o stručný exkurz do problematiky. Opierali sa pritom o esej Lajosa Grendela "Maďarské traumy a sebaklamy", ktorá vyšla v ruskojazyčnom preklade maďarskej publikácie "Mi a magyar?" z roku 2005, ktorá sa ale hodí skôr na analýzu filozofie dejín v myslení autora, než na uchopenie témy.
 
 


Jednotlivé dokumenty sme zahrnuli do chronológie Watson.sk


 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x