Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-04-05   730  
0
Ungváry Rudolf (1936) ismert publicista, aki fiához -Ungváry Krisztián történészhez hasonlóan eröteljesen jelen van a magyar közéletben (már amennyire ezt a Fidesz által uralt médiapiac lehetövé teszi).  2014-ben adta közzé esszékötetét, amelyben megpróbálja leírni az Orbán Viktor nevével fémjelzett politikai-gazdasági rendszer természetrajzát. Bár - mint ez az alább közölt bibliográfiából is kiderül - ebbéli próbálkozása korántsem egyedülálló a magyar bal-liberális oldalon, mégis ö adta a legkimerítöbb választ arra a kérdésre, hogy miféle alapokon nyugszik a példátlanul hatásos Orbáni hatalomgyakorlás.  Ungváry helyenként kápráztatóan lényegrelátó, másutt mesterkélt és következetlen, de az általa megjelölt ismérvek valószínüleg hüen tükrözik a "mutált fasisztoid rezsim" müködését. A szerzö a következö 8 ismertetöjelet vonultatja fel: 1. vezérelv 2. erőkultuszt 3. hűségelv 4. szervezett káosz 5. hatalmi koncentráció és az állami intézmények megszálása 6. permanens kirekesztést és állandó ellenségképzést változó célcsoportok ellen 7. sérelmi nemzeti retorika és a múlt kisajátítása 8. a demokratikus vita kiiktatása, a nemzet kiskorúsítása és klerikalizálása.

Ungváry Rudolf arra keresi a választ, miért éppen Magyarországon lázadtak fel az elitek a demokrácia ellen és melyek azok a történelmi és kulturális tradíciók amelyek az ilyen típusú fejlödést lehetövé tették. A kötet részletesen vizsgálja a történelmi és egyéb adottságokat és több ponton egyedi és a környezö országoktól eltérö történelmi tapasztalatokat ill. viselkedésmintákat talál...

A könyv létrejöttének körülményeiröl és motivációiról a a kötetet gondozó pozsonyi Kalligram Kiadó igazgatója, Szigeti László mesélt a budapesti könyvbemutatón 2014-ben. Elmondta, hogy a kilencvenes évek elején sorra jelentették meg szlovák esszéisták, társadalomtudósok könyveit, ezzel is segítve a meciarizmus felszámolását. 2014-ben az orbánizmus lebontását ugyanilyen fontos feladatnak tartja... És itt kerül a képbe a mai Szlovákiai helyzet - éppen ma világított rá az egyik szlovák napilap cikkírója a felvidéki magyar értelmiség felelöségére a jelenlegi állapotokért, és a Most-Híd párt abban játszott szerepéért. Szigeti Lászlót minden elismerés megillett azért, amit a Mečiari-, ill. az Orbáni hatalom leleplezéséért rtett, ugyanakkor felettébb kínos, ahogyan közremüködött a helyi toxikus vezérünk hatalmi pozícióinak építésében, személye fényezésében (lásd a könyvet amit nevében írt). Az idézett napilap cikke egyenesen a szlovák liberális értelmiség szándékos félrevezetéséröl és félretájékoztatásáról ír...
 


FELHASZNÁLT IRODALOM

Magyar szerzők tanulmányai, cikkei, blogbejegyzései

 1. Ádám Zoltán: Lehetőségek feszültsége. Népszabadság, 2013. szeptemer 22.
 2. Bagi Zsolt: Egy botrány anatómiájához (Nádas Péter: Fantasztikus utazáson. Esszék. Pécs: Jelenkor, 2011). Műút, 2011,029, 52-55.
 3. Balogh S. Éva: „Generikus fasizmus": Gömbös és Orbán. Galamus-csoport [blog]. Napi közéleti reflexiók. 2010. szeptember 13. [2014. 04. 01.]
 4. Bartus Tibor: Fasizmus-e a fasizmus? Amerikai Népszava, 2013. au­gusztus 9.
 5. Bayer József: Hyde Park Hungary. Népszabadság, 2006. október 14.
 6. Béndek Péter: Ungváry Rudolfnak egy másik minőségről. 1000 A Mi Hazánk [blog], 2014. január 26. [2014. 04. 01.]
 7. Bíró Endre: Jogállamcsíny Magyarországon. Népszabadság, 2014. ja­nuár 18., 12.
 8. Bitó László: Az Orbán-jelenség. Heti Világgazdaság, 2006. március 16.
 9. Bitó László: A birkák dala. Második rész: az Orbán-enigma. Galamus [blog]. 2012. augusztus 10. [2014. 04.01.]
 10. Bruck András: „Csak az a fontos, hogy a mieink legyenek". Élet ésIrodalom, 2012. július 6.
 11. Csepeli György: A mamaállam használt ruhája. Mozgó Világ, 2013.december.
 12. Csillag István: A küldetés: vagyonosodni. Elitcsere családi alapon. In: Magyar Bálint (szerk): A magyar polip. A posztkommunista maffiaállam. Budapest, Noran Libro, 2013, 222-133.
 13. Debreczeni József: Populizmus, fasizmus, nácizmus. Mozgó Világ, 2006. december.
 14. Dessewfy Tibor - Ságvári Bence: Dzsingisz kán a Parlamentben. Közveszélyes vezetők: Mao és Jim Jones. Mozgó Világ, 2014. már­cius-április, 177-192.
 15. Eörsi István: Gazsi, 1996. január 27-én. Magyar Hírlap, 1996. február 3.
 16. Ferguson, Niall: Civilizáció. A nyugat és a többiek. Ford. Gebula Judit. Budapest, Scolar, 2011.
 17. Fleck Zoltán: A mamaállam joga. In: Magyar Bálint (szerk): A ma­gyar polip. A posztkommunista maffiaállam. Budapest, Noran Libro, 2013, 143-153.
 18. Gábor György: A kisajátított Isten országa. In: Magyar Bálint (szerk): A magyar polip. A posztkommunista maffiaállam. Buda­pest, Noran Libro, 2013, 297-345.
 19. Haskó László: Csak maffiózók? Élet és Irodalom, 2013. augusztus 23.
 20. „Ki játszik ilyet, majd megmondom, milyet" - Rádai Eszter interjúja Magyar Bálinttal. Mozgó Világ, 2013. május 9.
 21. Kálmán László: A fasizmus legújabb történetéből. Szabad emberek [blog]. 2010. október 10.  [2014. 04. 01.]
 22. Kis János: Pengeélen 2. Élet és Irodalom, 2006. november 6.
 23. Kis János: Az összetorlódott idő. Második nekirugaszkodás. Beszélő, 2013. május 5.
 24. Kopátsy Sándor: Hogyan látom Surányi Györgyöt. In: Surányi György hatvanéves. Budapest, Pénzügykutató, 2014, 92.
 25. Kornai János: Központosítás és kapitalista piacgazdálkodás. Népsza­badság, 2012. január 28.
 26. Lakner Zoltán: Rendszeren kívül. Népszabadság, 2014. április 26.
 27. Magyar Bálint: Magyar polip - a posztkommunista maffiaállam. In: Magyar Bálint (szerk): A magyar polip. A posztkommunista maf­fiaállam. Budapest, Noran Libro, 2013.
 28. Rainer M. János: A volt „keresztény középosztály" és a demokrácia reménye. In: A demokrácia reménye. Magyarország, 1945. Évkönyv. XIII. 2005. Budapest, 1956-os Intézet, 2005,100-117.
 29. Rainer M. János: Búvópatakok (Bevezetés). Egyház és társadalom [blog]. 2012. június 6. [2014. 04. 01.]
 30. Rauschenberger Péter: Arccal a sárban - Hozzászólás Kis János cik­kéhez a köztársaság bukásáról. Beszélő, 2013. október 3. [2014. 04. 01.]
 31. Rév István: Auschwitz 1945-1989 (rekonstrukció). Élet és Irodalom, 2004. május 7.
 32. Ripp Zoltán: Jobb- vagy balmagyar - Az ungváryzmus téziseiről. Mozgó Világ, 2010. július.
 33. Romsics Gergely: Ernst Nolte fasizmuselmélete. Rubicon, 2011. 2. különszám
 34. Sághy Miklós: Kontrázza-e a az etnicizmus a nacionalizmust? Magyar Narancs, 2014. február 6.
 35. Salamon János: Egy mondat a demokráciáról. Élet és Irodalom, 2012.május 4.
 36. Salamon János: Pillantás a hegyről. Élet és Irodalom, 2013. augusztus 2.
 37. Salamon János: A nihil függőkertje. Élet és Irodalom, 2014. március 21.
 38. Szilágyi Anna: A félelemkeltés nyelve. Élet és Irodalom, 2008. április 30.
 39. Tallár Ferenc: Sacrum és politicum. Carl Schmitt politikai teológiája és az univerzális szeretetközösség. Világosság, 2003. 7-8.
 40. Tamás Gáspár Miklós: Még egy szó a nemzetről. Magyar Hírlap, 1996. január 13.
 41. Tamás Gáspár Miklós: Fantomfájdalom. Trianon árvái. Népszabadság, 1998. szeptember 12.
 42. Tamás Gáspár Miklós: Szegény náci gyermekeink. Élet és Irodalom, 2004. október 1. Újraközölve: Magyar Nemzet, 2004. október 31.
 43. Újhelyi Márta: Csalni vagy elcsalni - az Újbeszél fonákságai. Népsza­va, 2014. január 11.
 44. Ungváry Rudolf: A politikai nemzet fogalmáról. Magyar Hírlap, 1996. január 29.
 45. Ungváry Rudolf: Az elfogadhatatlan nemzetállam. Magyar Hírlap, 1996. március 23.
 46. Ungváry Rudolf: Az elrettentő kollektív jogok. Magyar Hírlap, 1996. március 25.
 47. Ungváry Rudolf: A baloldalról és a jobboldalról. Élet és Irodalom, 2010. május 21.
 48. Ungváry Rudolf: Magyarország baloldala és jobboldala. Élet és Iroda­lom, 2010. május 28.
 49. Ungváry Rudolf: A szép svájci Jura. Népszabadság, 2013. november 23.

Monográfiák, esszék, külföldi tanulmányok
 1. Acemoglu, Daron - Robinson, James A.: Miért buknak el nemzetek? A hatalom, a jólét és a szegénység eredete. Ford. Garamvölgyi And­rea. Budapest, HVG Kiadó, 2013.
 2. Albertazzi, Dániel - McDonnell, Duncan: Twenty-first Century Popu-lism: The Spectre of Western European Democracy. New York - Lon­don, Palgrave Macmillan, 2008.
 3. Aly, Götz: Hitler népállama. Rablás, faji háború és nemzetiszocializ­mus. Ford. Makovecz Benjámin. Budapest, Atlantisz, 2012.
 4. Benoist, Alain de: Kritik der Menschenrechte. Warum Universalismus und Globalisierung die Freiheit bedrohen. Berlin, Edition JF, 2004.
 5. Bethlen István: A magyar politika a második világháborúban: politi­kai tanulmány vagy vádirat. In: Bethlen István emlékirata, 1944. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1988.
 6. Bobbio, Norberto: Rechts und Links: Gründe und Bedeutungen einer politischen Unterscheidung. Berlin, Wagenbach, 1994. (Olaszul: Desfra e sinistra: ragioni e significati di una distinzione politica. Ro­ma, Donzelli, 1994.)
 7. Campagna, Norbert: Carl Schmitt. Eine Einführung. Berlin, Parerga, 2004,
 8. Csillag István: Deficit = Szándékon túli eredmény. Budapest, Kalligram, 2013.
 9. Diner, Dan: Einleitung. In: Dan Diner (Hrsg.): Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz. Frankfurt am Main, Fischer Taschen-buch, 1988.
 10. Dobson, J. William: Diktatúra 2.0. A 21. századi zsarnokok természet­rajza. Ford. Hegedűs Péter, Nagy Marcell, Takács Zoltán. Budapest, HVG Kiadó, 2014.
 11. Eatwell, Roger: The Nature of ,Generic Fascism': The .Fascist Minimum' and the ,Fascist Mátrix'. In: Backes, Uwe (Hrsg.): Rechtsextreme Ideologien im 20. und 21. Jahrhundert. Köln, Bohlau Verlag, 2003.
 12. Eco, Umberto: Vier moralische Schriften. München, Hanser, 1998. (Olaszul: Cinque scritti mora. Roma, Bompiani, 1997.)
 13. Gentile, Emilio: The Origins of Fascist Ideology, 1918-1925. New York, Enigma Books, 2005.
 14. Gentile, Emilio: Eine Definition zur Orientierung. Mittelweg 36, 2007. január, 81-99. [2014. 04. 01.]
 15. Gerlach, Christian: Kalkulierte Mordé. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weifirussland 1941 bis 1944. Hamburg, Hamburger Edition, 1999.
 16. Granovetter, Mark: The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 1973. 78., 1360-1380.
 17. Granovetter, Mark: A gyenge kötések ereje. A hálózatelemzés felül­vizsgálata. Szociológiai Figyelő, 1988. 3., 39-60.
 18. Griffin, Roger: Fascism. Oxford, Oxford University Press, 1995.
 19. Griffin, Roger: Between metapolitics and apoliteia: The New Right's strategy for conserving the fascist vision in the 'interregnum. Mo­dern & Contemporary Francé, 2000. 1., 35-53.
 20. Griffin, Roger: The Primacy of Culture. The Current Growth (or Manufacture) of Consensus within Fascist Studies. Journal of Contemporary History, 2002. 1., 21-43.
 21. Griffin, Roger: The palingenetic core of generic fascist ideology. In: Campi, Alessandro (ed.): Che cose ilfascismo? Interpretazioni e prospettive di ricerche. Roma, Ideazione editrice, 2003, 97-122.
 22. Griffin, Roger: Völkischer Nationalismus als Wegbereiter und Fortsetzer des Faschismus: Ein angelsachsischer Blick auf ein nicht nur deutsches Phánomen. In: Kauffmann, Heiko - Kellershohn, Helmut - Paul, Jobst (Hrsg.): Völkische Bande. Dekadenz und Wie-dergeburt - Analysen rechter Ideologie. Münster, Unrast, 2006.
 23. Habermas, Jürgen: Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VI, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1987.
 24. Hofstede, Geert - Hofstede, Geert Jan - Minkov, Michael: Cultures and Organizations: Software for the Mind. Third Ed. McGraw-Hill, Kindle, 2010.
 25. Johnson, Paul: A modern kor - a huszadik század igazi arca. Ford. Be-rényi Gábor. Budapest, XX. Század Intézet - Kairosz, 2000.
 26. Knoblauch, Rudolf: Der Peronismus. Ein gescheitertes Lateinameri-kanisches Modell. Diessenhofen, Rüegger Verlag, Diessenhofen, 1980.
 27. Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonásában. Magyarország és a szovjetrendszer. 1945-1990. Budapest, Osiris Kiadó, 2014.
 28. Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. Budapest, HVG Kiadó, 1993.
 29. Linz, Jüan: Totalitáre und autoritare Régime. 2. AufL, Belin, Wissen-schaftsverlag, 2000.
 30. Lipman-Blumen, Jean: The Allure of Toxic Leaders: Why We Follow Destructive Bosses and Corrupt Politicians - and How We Can Survive Them. Oxford - New York, Oxford University Press, 2005.
 31. Levitsky, Stanley - Way, Lucán A.: Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge, Cambridge Uni­versity Press, 2010.
 32. Luhmann, Niklas: Bevezetés a rendszerelméletbe. Szerk., előszó: Dirk Baecker, ford. Brunczel Balázs. Budapest, Gondolat Kiadó, 2006.
 33. Mann, Michael: Fascists. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
 34. Mann, Michael: The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
 35. Mommsen, Wilhelm: Gröfie und Versagen des deutschen Bürgertums. Ein Beitrag zur Geschichte der Jahre 1848-1849. München, Deu­tsche Verlags-Anstalt, 1949.
 36. Mommsen, Hans: Faschistische Diktatur in Deutschland. Historische Grundlagen, gesellschaftliche Voraussetzungen, politische Struktur. Stuttgart, Klett, 1972.
 37. Mommsen, Hans: Zur Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Demokratie, Diktatur, Widerstand. München, Deutsche Verlagsan-stalt, 2010.
 38. Nacionalizmus. Szerk. Kántor Zoltán. Adatbank. (Erdélyi magyar elek­tronikus könyvtár.) [2014. 04. 01.]
 39. Naimark, Normann M.: Flammender Hafi: Etnische Sauberungen im 20. Jahrhundert. München, C. H. Beck, 2004. (Angolul: Fires of Hatred: Ethnic Cleansing In Twentieth-Century Europe. Cambridge, MA, Harvard University Press, 2001.
 40. Nolte, Ernst: A fasizmus korszaka. Ford. Tallai Gábor. Budapest, XX. Század Intézet - Kairosz, 2003. (Németül: Der Faschismus in seiner Epoche. DieAction francaise, der italienische Faschismus, der Nationalsozialismus. München, Pipper, 1984.
 41. Nolte, Ernst: Rückblick und Rechenschaft nach vier Jahrzehnten. In: Der kausale Nexus. Über Revisionen und Revisionismen in der Geschichtswissenschaft. Studien, Artikel und Vortrage. 1990-2000. München, Herbig, 2002.
 42. Nolte, Ernst: „Niederlage" oder „Befreiung". In: Der kausale Nexus. Über Revisionen und Revisionismen in der Geschichtswissenschaft. Studien, Artikel und Vortrage. 1990-2000. München, Herbig, 2002.
 43. Passmore, Kevin: Fascism. A Very Short Introduction. Oxford, Oxford University Press, 2002.
 44. Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Budapest, Osiris Kiadó, 2011. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, Osiris Kiadó, 2005.
 45. Rosanvallon, Pierre: Counter-democracy. Politics in an Age ofDistrust. Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
 46. Sartori, Giovanni: Parties and Party Systems. Cambridge. Cambridge University Press, 1976.
 47. Schmitt, Carl: The Legal Basis of the Totál State. In: Griffin, Roger (ed): Fascism. New York, Oxford University Press, 1995.
 48. Schmitt, Carl: Politikai teológia. Ford. Paczolay Péter. Budapest, AkaPrint, 1992. (Németül: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranitat. München, Drucker & Humblot, 1922.)
 49. Schumpeter, Joseph: Capitalism, Socialism and Democracy. London, Routledge, 1994.
 50. Sen, Amartya: Identity and Violence. The Illusion ofDestiny. New York, W. W. Norton, 2006.
 51. Snyder, Timothy: Bloodlands. Európa zwischen Hitler und Stalin. München, C. H. Beck, 2011.
 52. Sternhell, Zeev: Von der Aufklárung zum Faschismus und Nazis-mus. Reflexionen über das Schicksal der Ideen im 20. Jahrhun­dert. In: Diese Rechte ist immer noch Bestandteil unserer Welt". Aspekte einer neuen Konservativen Revolution. Duisburg, Duisbur-ger Institut für Sprach- und Sozialforschung, 2001. Továbbá: In: Geschichte nach Auschwitz. Münster, Unrast, 2002.
 53. Szűcs Jenő: „Nemzetiség" és „nemzeti öntudat" a középkorban. Szem­pontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához. In: Spira György - Szűcs Jenő (szerk.): Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmá­nyok. Budapest, Akadémiai Könyvkiadó, 1972. (Újraközölve: Szűcs Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Történelmi Szemle, 1981. 3., 313-359.
 54. Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Két tanulmány a kér­dés előtörténetéből. Szeged, József Attila Tudományegyetem, 1992.
 55. Taubes, Jacob: Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung. Berlin, Merve, 1987.
 56. Tocqueville, Alexis de: Az amerikai demokrácia. Francois Furet tanul­mányával; ford. Ádám Péter et al. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1993.
 57. Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szo­ciálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919-1944. Pécs-Budapest, Jelenkor Kiadó - OSZK, 2013.
 58. Weber, Max: Gazdaság és társadalom 1. Ford. Erdélyi Ágnes. Buda­pest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987.


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x