Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-05-10   2,418  
0

Dnes nakoniec získal stan na mestskej tržnici definitívny tvar. Na rozdiel od vizualizácií má žiarivo bielu farbu a nie je pod ním tma. Pred rozvrhnutím predajných miest budú ešte zrejme "mokré skúšky" keď sa bude rozhodovať, či dažďová voda stekajúca z plachty bude zatekať za goliere predavačov, alebo zákazníkov. To čo vzniklo je provizórium a ďaleko zaostáva za očakávaniami, ktoré nastavil súčasný primátor ešte vo svojej predvolebnej kampani pred štyrmi rokmi, kde bola krytá tržnica jedným z mála konkrétnych sľubov.  
 

 

 
 
Poznáme teda ako dopadla sľúbená krytá tržnica, a pomaly nastáva čas inventúry celého volebného programu, kde bolo volebných sľubov až 73... Pripomeňme si ho.

Volebný program Otokara Kleina

A.     Nové pracovné príležitosti
A1.     hľadať a podporovať všetky investície, ktoré zabezpečia vytvorenie nových pracovných miest
A2.     aktívne podporovať malých a stredných podnikateľov zabezpečujúcich služby pre občanov mesta a regiónu
A3.     v spolupráci s agropodnikateľmi lepšie využívať prirodzené poľnohospodárske danosti nášho regiónu
A4.     hľadať a podporovať podnikateľské a rozvojové aktivity vo sfére služieb v oblasti cestovného ruchu a turizmu
A5.     viesť aktívny dialóg so zamestnávateľmi v celom regióne Nových Zámkov
A6.     zvyšovať zamestnanosť v meste efektívnym dialógom s predstaviteľmi štátnej správy a tiež na regionálnej úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja
A7.     aktívne spolupracovať so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja v Bruseli pri hľadaní nových investorov s cieľom zvýšiť zamestnanosť v regióne Nových Zámkov
A8.     nadviazať styk a aktívne spolupracovať so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu SARIO
A9.     vizibilita mesta navonok, intenzívne pracovať na dobrom mene Nových Zámkov, spracovať reprezentačný filmový dokument o meste Nové Zámky pre univerzálne použitie nielen v regióne Slovenska, ale napr. s pomocou europoslancov realizovať prezentáciu mesta v sídle EÚ v Bruseli

B.     Otvorená a transparentná samospráva
B1.     posilniť účasť občanov na rozhodovaní formou verejného pripomienkového konania k zásadným projektom a materiálom pred ich schválením
B2.     zverejňovať a kontrolovať plnenie lehoty 30 dní, prípadne túto lehotu skracovať a odbúravať zbytočnú byrokraciu pri bežných úkonoch
B3.     zaviesť merateľný systém spokojnosti občanov mesta
B4.     zverejňovať všetky informácie občanom v zrozumiteľnej forme, zverejňovať zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva v úplnej podobe a hneď
B5.     komplexný audit výkonnosti samosprávy, mestských firiem a príspevkových organizácií mesta
B6.     dňom otvorených dverí na mestskom úrade bude každý jeden pracovný deň
B7.     organizovať pravidelné informačné diskusie v mestských médiách o aktuálnych témach s možnosťou online zapojenia sa verejnosti
B8.     vytvoriť stály verejný komunikačný portál samospráva - občan
B9.     zaviesť participatívny rozpočet – možnosť občanov podieľať sa na tvorbe časti rozpočtu mesta
B10.     dbať o súlad právneho stavu Štatútu mesta a rokovacieho poriadku MsZ so Zákonom o obecnom zriadení

C.     Lepší život pre Novozámčanov Nové Zámky: mesto pre rodiny s deťmi
C1.     vznik nových zariadení pre deti do 3 rokov - detských jaslí
C2.     podpora materských centier
C3.     podpora rozšírenia tried v novozámockých materských školách a možnosť umiestnenia všetkých detí v predškolskom veku v týchto zariadeniach
C4.     získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na opravu, zateplenie a modernizáciu materských škôl
C5.     kontinuálna modernizácia školských zariadení
C6.     nové možnosti pre mimoškolské a voľnočasové aktivity detí a mládeže
C7.     mimoriadny záujem o prírodné klenoty nášho mesta ako lesopark Berek, Zúgovské vodopády, Sihoť
C8.     väčší záujem o údržbu a udržiavanie bezpečnosti a čistoty hrádze popri rieke Nitra

D.     Nové Zámky: sociálne mesto
D1.     zriadiť službu pomoci občanom - sociálny taxík pre seniorov a zdravotne postihnutých
D2.     vytvoriť dôstojné podmienky a udržiavať systém podpory pre občanov so zdravotným postihnutím
D3.     Intenzívne sa snažiť o získavanie grantov a podpory z fondov EÚ
D4.     podporiť komunitné centrá seniorov a zdravotne postihnutých
D5.     uskutočniť výstavbu skutočne sociálnych nízkonákladových bytov
D6.     zriadiť nízkoprahové sociálne centrum pre bezdomovcov s prístupom k službám nielen počas nočných hodín v zimnom období
D7.     zabezpečenie účinného využívania kvalifikovaných terénnych sociálnych pracovníkov pre pomoc pri riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva

E.     Nové Zámky: mesto športu, kultúry a zdravého životného štýlu
E1.     podporovať športové podujatia celoslovenského i európskeho významu na území mesta
E2.     podporovať činnosť spoločenských organizácií v meste
E3.     rovnomerne podporovať všetky formy umenia a kultúry
E4.     vytvoriť dostupné možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia pre všetky generácie obyvateľov mesta
E5.     podporovať rozvoj všetkých športových odvetví a transparentne im prideľovať finančné prostriedky
E6.     budovať oddychové zóny, parky s vybavenosťou na úrovni 21. storočia - dostupná pitná voda, čisté verejné toalety aj mimo centra mesta
E7.     dobudovanie moderných detských ihrísk, športovísk a oddychových zón na sídliskách
E8.     vypracovať koncepciu pre fungovanie Termálneho kúpaliska Štrand, jeho modernizácia a zvýšenie atraktívnosti pre návštevníkov
E9.     spolupracovať s domácimi poskytovateľmi služieb a tiež so samosprávami okolitých miest, zatraktívniť a vrátiť život do centra mesta

F.     Doprava a parkovanie
F1.     vypracovať funkčný plán statickej dopravy v meste v spolupráci s expertmi na dopravu
F2.     rozšíriť, respektíve vybudovať nové parkovacie miesta v kritických oblastiach aj formou parkovania na komunikáciách a ich dočasnou zmenou na jednosmerné
F3.     vytvorenie siete záchytných parkovísk v okrajových častiach mesta pre parkovanie služobných dodávkových a nákladných vozidiel
F4.     prenájom parkovacích miest pred obytnými blokmi umožniť prioritne pre vozidlá obyvateľov formou rezidenčných kariet
F5.     každoročne viazať v rozpočte podiel zo sumy vybratej z parkovného v centrálnej mestskej zóne a z prenájmu parkovacích miest na obnovu a výstavbu nových parkovacích plôch
F6.     prioritne rekonštruovať najviac zdevastované a poškodené vozovky na území mesta
F7.     kontrolovať efektívne využívanie prostriedkov vynaložených na správu a údržbu mestských komunikácií v rámci zmluvy o poskytovaní komunálnych služieb
F8.     riešenie plynulosti premávky v kritickom úseku ciest Komárňanská - Kapisztóryho
F9.     začať okamžité rokovania so štátnymi orgánmi a regionálnou samosprávou o výstavbe obchvatu mesta
F10.     spracovať projekt nového mostu cez rieku Nitra s napojením sa na Nesvadskú cestu
F11.     obmedziť dopravu vozidiel nad 121 po miestnych komunikáciách, najmä po sídlisku juh
F12.     optimalizovať náklady a dostupnosť MHD
F13.     zrekonštruovať a vybaviť sociálnymi zariadeniami autobusovú stanicu
F14.      vyriešiť parkovanie pred Železničnou stanicou a skultivovať vzhľad jej okolia

G.     Nové Zámky: bezpečné, čisté a ekologické mesto
G1.     zriadiť viac mestskej zelene, osadiť adekvátny počet smetných nádob, zintenzívnenie čistenia verejných priestranstiev od psích exkrementov
G2.     rozšírenie a skvalitnenie bezpečnostného kamerového systému v meste s dôrazom na ochranu majetku mesta, obyvateľova zvýšenie ich bezpečnosti
G3.     zabezpečiť uzamykateľné priestory pre nádoby na zber odpadu na sídliskách
G4.     rokovať s vlastníkmi nevyužívaných priemyselných objektov o ich úprave a revitalizácii - napr. areál bývalého Elekrosvitu
G5.     využiť všetky dostupné právne prostriedky na vysporiadanie sa s „domami hrôzy" na Zerotínovej bašte a Kasárenskej ulici
G6.     využívať v najvyššej možnej miere prostriedky z rozvojových fondov a grantov na trvalo udržateľné projekty zamerané na revitalizáciu krajiny a ochranu životného prostredia
G7.     zabezpečiť pravidelné udržiavanie čistoty na hrádzi popri rieke Nitra a zvýšiť jej bezpečnosť
G8.     využiť tok rieky a mŕtveho ramena na rekreačné a športové účely
G9.     zabezpečiť pravidelnú údržbu, čistenie a vybavenie sociálnymi zariadeniami pre prirodzené rekreačné a oddychové zóny mesta
G10.     optimalizovať služby a výkony pri udržiavaní mestskej zelene, kosenia trávnatých plôch a dočisťovania mesta

H.     Čo urobím v prípade zvolenia za primátora mesta ako prvé?
H1.     Pozvem všetkých občanov mesta na verejnú diskusiu po mestských štvrtiach a opýtam sa na Vaše problémy a starosti.
H2.     Vyvolám verejnú diskusiu aj na tému, ako budeme spoločne riešiť minulosť, dlhy mesta, zodpovednosť za nevýhodné zmluvy, či budeme spoločne od vinníkov požadovať právnu, alebo len morálnu zodpovednosť.
H3.     Tiež sa Vás opýtam, čo považujete za prioritné problémy, ktoré sa musia riešiť ihneď.
H4.     Predstavím Vám moje vízie a projekty ohľadne rozvoja mestských podnikov, zveľadenia mestských majetkov, predstavím Vám možnosti využitia euro-fondov v rôznych oblastiach našej samosprávy.
H5.     Predstavím Vám víziu prosperujúceho mesta, ktoré tvorí reálne hodnoty a nikdy nespotrebuje viac, ako vytvorí. Predstavím Vám víziu otvorenej a múdrej samosprávy, založenej na vzájomnej dôvere, obetavosti, solidarite, záujmu a starostlivosti o svojich občanov.
H6.     Občania, situácia v meste je vážna a rád by som pokračoval, že nieje beznádejná, ale... Faktom je, že naše mesto je na „poprednom" mieste v rebríčku zadlženosti slovenských miest. Preto rozumné a triezve nakladanie s finančnými a materiálnymi prostriedkami mesta je prioritou číslo jedna. Tento fakt musí mať nové vedenie mesta na zreteli.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,772 MODIFIED: 2019.03.18 22:36:08.MD5: 9143bc7787c4aadb915f47aa819d5381 STATUS: FALSE  This window is : x