Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-07-10   1,260  
0
Dnes obdržali poslanci mestského zastupiteľstva list - apel od svojho poslaneckého kolegu Kolomana Forróa a jeho spoludražiteľa A. Sülla. Ide o dvoch podnikateľov, ktorí sa v r. 2009 nešťastne priplietli do dražby Holotovho domu, a dražiteľovi Ondrejovi Ondrušekovi požičali do výslednej kúpnej sumy 30 mil Sk svojich 19 miliónov Sk, ktoré odvtedy nevideli. So svojim návrhom predstupujú v čase, keď spoločnosť SQUAM TRADE SE už úspešne vysúdila od mesta podiel O. Ondrušeka aj s úrokmi a teraz sa začína súdiť aj o podiel ďaľších dvoch dražiteľov a to zjavne proti ich vôli.  

Hoci je celkom zrejmé, že sa obom podnikateľom  stala krivda a spôsobilo im ju Mesto, v prípade že by mesto teraz pristúpilo na ich návrh, reálne hrozí, že ich podiel včítane úrokov zaplatí neskôr ešte raz aj firme SQUAM SE ktorá má podľa všetkého dostatočne dobre ošetrenú zmluvu ktorou im O. Ondrušek odstúpil celú pohľadávku včítane cudzích podielov.

Podmienky uvedené v návrhu sú pre mesto bezprecedentne výhodné (zrieknutie sa úrokov znamená v podstate stratu takmer 50% z pôvodnej honoty kúpnej ceny spred 9 rokov). Súčasne ale signalizuje, že obaja podnikatelia majú reálne obavy z toho, že SQUAM TRADE SE uspeje a oni sa s ním potom môžu súdiť ďalších 9 rokov s neistým koncom.

Spolu s vyššie uvedeným rizikom sa domnievame, že by mesto malo na návrh pristúpiť a urovnať aspoň túto časť problému, ktorý samo spôsobilo.  V dohode by malo byť tiež ošetrené, aby bolo mesto oprávnené spätne vymáhať podiely oboch dražiteľov od spoločnosti SQUAM TRADE SE v prípade, ak tá uspeje v prebiehajúcom spore.

A v neposlednom rade sa domnievame, že by bolo tiež správne, aby p. poslanec K. Forró ukončil svoje verejné angažmá v zastupiteľstve. Javí sa nám, že po celý čas bol práve kvôli tomuto sporu s mestom v zjavnom konflikte záujmov a svoj mandát nemohol vykonávať celkom slobodne.

Na týchto stránkach tiež často vystupujeme proti privatizácii mestských aktív, ktoré potom už neslúžia verejnému blahu, ale súkromným záujmom. P. posl. presne týmto spôsobom privatizoval Café Rio na novozámockom korze, ktoré teraz on prenajíma zrejme oveľa výhodnejšie, než ho mesto prenajímalo svojho času jemu. Chceli by sme, aby poslanci dokázali zhodnocovať majetok mesta aj bez toho, že si ho najprv rozoberú a sprivatizujú...
 


Vážené poslankyne,Vážení poslanci,
 
dnes dňa 10.07.2018 som doručil na Mestský úrad Nové Zámky  Dohodu o urovnaní medzi mestom Nové Zámky a ing.Atilla Sull, IveKol s.r.o., Mgr.Koloman Forró.
Budeme žiadať pána primátora o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva,kde by ste sa všetci mohli k našej ponuke vyjadriť.
 
s pozdravom Koloman Forró
 Dňa 8. decembra 2017, 17:34, Koloman Forro napísal(-a):


Vážené poslankyne,Vážení poslanci,


v prílohe Vám predkladám žalobu o zaplatenie 661.375,-€, ktorú sme boli nútení Mgr.Koloman Forró, Ing. Attila Süll a spoločnosť IveKol, s.r.o. podať proti Mesto Nové Zámky z dôvodu problémov spojených s dražbou nehnuteľnosti konanou dňa 31.12.2008, predmetom ktorej bol bytový dom súpisné číslo 2951 nachádzajúci sa v Nových Zámkoch na ul. M.R.Štefánika č. 13, kat. úz. Nové Zámky zapísaný v tom čase vo vlastníctve žalovaného v celosti na LV 1   spolu s parc. E-N č. 266/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 459m2 zapísanou na LV 12161. Výsledok dražby je uvedený v notárskej zápisnice N 13/2009 NZ 1915/2009 NCRls 1905/2009, ktorú spísal dňa 23.01.2009 JUDr.Peter Šulai, notár. Vydražiteľom sa stala spoločnosti B.D.TRADE, spol. s r.o., IČO 36 535 311, sídlo Nové Zámky, Jánošíkova 22, cena dosiahnutá vydražením bola 33 000 000,-Sk – teda 1.095.399,32€
V záujme ochrany mesta sme neuplatnili v žalobe úrok z omeškania, nemôžeme však ďalej čakať na riešenie veci bez našej účasti, keďže nie sme účastníkom sporu.
     
Časť ceny v sume 661.375,-€ vydraženej nehnuteľnosti zaplatili na účet Mesta Nové Zámky:
Mgr.Koloman Forró, ktorý zaplatil dňa 30.01.2009 vložením v hotovosti na účet mesta sumy 265 000,-EUR
IveKol, s.r.o.Žalobca, ktorý zaplatil zo svojho účtu číslo 2628758123/1100 na účet mesta  sumu 24.895,-EUR a táto bola pripísaná na účet mesta dňa 02.02.2009 a zo svojho druhého účtu číslo 240590994/0900  na účet mesta sumu 24.895,-EUR a táto bola pripísaná na účet žalovaného dňa 02.02.2009

Ing.Attila Süll, ktorý zaplatil zo svojho účtu číslo  34564998/0900 na účet mesta sumu 346.585,-EUR a táto bola pripísaná na účet mesta dňa 02.02.2009

Mesto Nové Zámky podpísalo dňa 01.08.2014 vyhlásenie, ktorým uznalo, že sme zaplatili sumy uvedené v predchádzajúcom bode a uznalo svoj záväzok vysporiadať naše majetkové nároky, ktoré vznikli v dôsledku dražby zo dňa 31.12.2008

Vydražiteľ B.D.TRADE, spol. s r.o. je vymazaný z obchodného registra. Vydražiteľ postúpil pohľadávku na vrátenie sumy 1.095.399,32€ a príslušenstva titulom bezdôvodného obohatenia spoločnosti SQUAM TRADE,SE, sídlo 811 07 Bratislava, Miczkiewiczova 2, IČO 46081968 napriek tomu, že vydražiteľ zaplatil iba jej časť prevyšujúcu sumu 661.375,-€.  Súdny spor o vrátenie sumy 1.095.399,32€ je vedený na Okresnom súde Nové Zámky spisová značka 6C/135/2010. Okresný súd Nové Zámky rozsudkom, proti ktorému spoločnosť SQUAM Trade SE podala odvolanie zamietol jeho žalobu v časti nároku na zaplatenie sumy 661.375,-€, teda v tej časti, ktorú zaplatili Mgr.Koloman Forró, Ing.Attila Süll a spoločnosť IveKol, s.r.o. Týmto rozsudkom súd zaviazal Mesto Nové Zámky zaplatiť spoločnosti SQUAM TRADE,SE sumu 434.024,32€ s 9% úrokom z omeškania od 2.1.2009 do zaplatenia.

Našim cieľom nebolo zvyšovať náklady mesta, rozhodli sme sa však  podať žalobu z dôvodu zdĺhavosti konaní. Ing.Attila Sűll mal už v minulosti záujem nadobudnúť spornú nehnuteľnosť a ponúkal riešenia veci, to však vždy stroskotalo na tom, že sú vedené súdne spory a rokovanie so spoločnosťou SQUAM TRADE,SE nebolo možné.
     
Informujeme týmto poslancov Mesta Nové Zámky  a žiadam, aby poslanci o veci rokovali pretože Okresný súd Nové Zámky teraz uložil Mestu Nové Zámky vyjadriť sa vo veci nami podanej žaloby a som toho názoru, že toto vyjadrenie by malo spočívať na spravodlivosti a malo by byť spracované v súlade so skutočnosťou a s cieľom spravodlivo vrátiť peniaze tým, ktorí ich poskytli, alebo pristúpiť k uspokojeniu našich nárokov prevodom vlastníctva sporných nehnuteľností a to na základe znaleckého posudku, ktorý by spracovala na to odborne spôsobilá osoba znalca. Ústava SR v čl. 46 ods. 1 zakotvuje právo na spravodlivé súdne konanie a verím, že ani jeden poslanec nebude pochybovať o tom, že peniaze ktoré mesto prijalo na účet má vrátiť tomu, kto ich poskytol pokiaľ sa prevod nehnuteľnosti neuskutočnil. Obdobne od poslancov mestských zastupiteľstiev dôvodne občania očakávajú naplnenie zákonného záväzku obhajovať záujmy mesta a obyvateľov.

Mgr.Koloman Forró, IveKol, s.r.o, Ing.Attila Süll
 

 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,750 MODIFIED: 2019.02.16 18:57:17.MD5: 098e109679aaf1306302605624ab70f1 STATUS: OK  This window is : x