Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-11-07   1,292  
0
V článku z minulého týždňa sme načrtli predpokladaný obraz budúceho fungovania mesta ak budeme pokračovať s OK. Dnes prinášame alternatívu, ktorú ponúka kandidát na primátora Štefan Prešinský. Jeho odpovede sme označili zelenou farbou.  


 
 1.  S OK bude mesto pokračovať v nevýhodnej zmluve s Brantnerom a po jej vypršaní uzavrie ďalšiu rovnako nevýhodnú. Milión Eur ročne, o ktoré je zmluva odhadom predtražená, budú mestu chýbať a z toho potom vyplynie aj osud mnohých potrebných investícií uvedených ďalej, ktoré sa neuskutočnia.
  So ŠP: Je to jedna z našich priorít. V uzatváraní nevýhodných zmlúv nemienime pokračovať. Každá jedna zmluva, ktorá bude mať dosah na osud fungovania mesta bude prehodnotená a posúdená. Nemôže sa stať, aby sa v budúcnosti podpísali „nevypovedateľné“ zmluvy.

   
 2. S OK sa zachová systém netransparentných mestských firiem, v ktorých primátor usádza vybraných poslancov a kupuje si ich lojalitu. Nebudú zverejňované zmluvy a faktúry uvedených firiem a primátor ich bude naďalej riadiť cez svojich nominantov ako svoje súkromné firmy.
  So ŠP: Jedným z hlavných bodov, na ktoré by sme sa chceli po voľbách zamerať, je efektívne hospodárenie a transparentnosť. Áno, tento systém vyžaduje zmenu, nakoľko sa domnievam, že cez mestské spoločnosti všeobecne prichádzame o nemalé peniaze. Mestské spoločnosti by nemali byť tabu a s týmto bodom nepriamo súvisí aj návrh na odvolanie hlavného kontrolóra mesta.

   
 3. S OK mesto prenechá starú nemocnicu podnikateľom Višňovským. Tí ju zrejme zhodnotia spôsobom  ako sme si od nich zvykli na Dostojevského ulici kde postavili skladové hangáre v zóne rodinných domov, alebo na Zúgove, kde zdevastovali chránenú prírodnú oblasť. S OK uvedená podnikateľská skupina postupne sprivatizuje ďalšie mestské nehnuteľnosti a pozemky v trojuholníku Zúgov-Stará nemocnica-Bytkomfort.
  So ŠP: Píšem teraz všeobecne: Osobne sa mi takéto praktiky hnusia, a aj v mestskom zastupiteľstve som sa v takýchto prípadoch jednoznačne vždy postavil za záujmy mesta a jeho obyvateľov.

   
 4. S OK nebudú parkovacie domy v dvoch najfrekventovanejších dopravných uzloch: na žel. stanici a na sídlisku Juh
  So ŠP: V tomto volebnom období sa síce vytvorilo pár parkovacích plôch, no bolo to prevažne na úkor zelene, alebo detských ihrísk. Považujem to len za akési „plátanie dier“. Problém statickej dopravy bude aj naďalej narastať. Parkovacie domy v kritických lokalitách predstavujú najideálnejšie riešenie. Iste, jedná sa o riešenie , ktoré bude potrebovať vyššie investície, ale v tomto, ako aj minulých volebných obdobiach mesto zafinancovalo projekty, ktoré stáli mestskú kasu nemalé finančné prostriedky. Som toho názoru, že riešenie sa vždy nájde, ale treba s ním konečne začať. Ešte dodám, že by sme chceli ísť cestou budovania zelených parkovacích domov, ktoré sú navyše prínosom vo forme zdravšieho a krajšieho prostredia. Pre dosiahnutie nášho cieľa budeme aktívne vyhľadávať investorov, ako aj sústreďovať pozornosť na možnosť čerpania eurofondov. Nie je možné, aby sa opakovala situácia z tohto volebného obdobia, kedy sa eurofondy vracali!

   
 5. S OK bude naše mesto naďalej mestom kasín a hazardu. S OK zákaz hazardu nehrozí.
  So ŠP: Túto otázku sme spolu s kolegami zo skupiny Za Nové Zámky riešili. Spustíme verejnú diskusiu a ak tu bude vôľa obyvateľov, pripraví sa petícia a následne sa bude postupovať zákonnými krokmi. Jedno čo viem sľúbiť je, že budem robiť maximum, aby sa v budúcnosti v našom meste NEOTVÁRALI ďalšie kasína.

   
 6. S OK nebude obchvat mesta
  So ŠP: Obchvat sa stal predvolebnou vďačnou témou. No my sme prišli s petíciou za vyriešenie dopravnej situácie na hlavnom ťahu KN-NZ-NR ešte v minulom roku, nakoľko nás tento problém veľmi ťaží. Bohužiaľ, mesto v tomto bode zaspalo. Prečo bude mať napríklad Šaľa obchvat a Nové Zámky stále nie? Na to sa treba spýtať kompetentných. Ja pevne verím, že po voľbách sa konečne pohnú ľady a aj v tomto bode sa posunieme dopredu. Minister dopravy sa vyjadril, že tu pár rokov nemôžeme nič očakávať, preto máme aj riešenie, ktoré by mohlo aspoň na tento čas náš dopravný problém aspoň čiastočne vyriešiť.

   
 7. S OK nebudú cyklotrasy
  So ŠP: Aj pri tejto téme mesto zaspalo. Cyklodoprava je jednou z našich priorít, nakoľko v našom tíme máme aktivistov, ktorí sa tejto téme podrobne venujú. Stáli pri zrode idey vytvorenie cyklotrás v našom meste s napojením na okolité obce. Dokonca sa zúčastnili aj rokovaní o predmetnej problematike. Avšak, kde nie je vôľa, nie je ani cesta. Bez ohľadu na to, ako veľmi aktívni boli, podporu nedostali.

   
 8. S OK mestské zóny naďalej zostanú bez správcov. Odpadky a nešváry sa budú hromadiť náhodne dlho, až kým do nich niekto nezačne búšiť na Facebooku
  So ŠP: Problematika odpadového hospodárstva je nevyčerpateľnou témou. V tomto volebnom období sa využili finančné prostriedky na prekrytie zberných nádob. Toto riešenie nepovažujeme za efektívne, a ani za praktické. Jednak z estetického hľadiska nie sú vyhovujúcimi  a rovnako tak na mnohých miestach zneprehľadnili dopravnú situáciu. Na niektorých miestach je deficit zberných nádob  a na iných zas nie sú naplnené  a teda sú nevyužité. Je potrebné zmapovať situáciu v meste a rozmiestniť ich tak, aby sa celkovo zefektívnili. Rovnako tak budeme pracovať na zlepšovaní povedomia ľudí o triedení odpadu.

   
 9. S OK mesto mezíska krytú tržnicu. Neodkúpi býv. Hobbi (Hypernovu) a nezriadi tam krytú mestskú tržnicu
  So ŠP: Problematika krytej tržnice je podľa tohto vedenia vyriešená. Podľa mňa a skupiny Za Nové Zámky je však jej prekrytie veľmi nešťastným riešením.

   
 10. S OK nikdy nebude transparentný kľúč prideľovania dotácií na šport a kultúru. Protežanti dobre poslúžili v primátorskej kampani.
  So ŠP: Téme dotácií sme sa podrobne venovali, chceli by sme pripraviť novú koncepciu. Zásadne odmietame názor, že ktorýkoľvek z kandidátov na poslanca zo skupiny Za Nové Zámky by bol akýmkoľvek spôsobom proti prideleniu dotácií na šport. Jednoznačne sa však musí vytvoriť kľúč pre ich spravodlivé prideľovanie.

   
 11. S OK budú bezdomovci naďalej okupovať okolie žel. stanice a supermarketov a mesto nezriadi celoročný útulok pre ľudí bez domova.
  So ŠP: Otázka obyvateľov bez domova trápi každé jedno mesto, nevynímajúc naše. Nie je správnym riešením, aby boli „ubytovaní“ na lavičkách v okolí železničnej stanice. Budem sa snažiť, aby naše mesto bolo bezpečné pre všetkých obyvateľov a aby aj tí, ku ktorým osud nebol tak žičlivý, mali dôstojnejší život.

   
 12. S OK budú neprispôsobiví občania naďalej terorizovať svojich susedov, kutrať sa v kontajneroch na odpadky a pod. S OK nevznikne žiadny program pre sociálne pozdvihnutie Rómov, mesto nebude financovať žiadne zariadenie či klub pre prácu s rómskou mládežou a neposkytne žiadne štipendium pre nadaných rómskych študentov. Nevyvinie žiadne úsilie pre vybudovanie rómskej samosprávy a nezamestná žiadneho rómskeho policajta.
  So ŠP: Otázka rómskej problematiky toho času v našom meste nie je veľmi rozoberanou, nakoľko v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je situácia kľudnejšia. Nie je však zanedbateľnou  a v prípade potreby sa jej bude venovať náležitá pozornosť.

   
 13. S OK bude pokračovať estráda a nákupy lacných harabúrd ako sme si zvykli za ostatné 4 roky (trampolíny, umelé klzisko, atď.)
  So ŠP: Všetko záleží na kreativite. Som rád, že máme v tíme kreatívnych ľudí, ktorí dokážu vymyslieť zmysluplnejšie a hodnotnejšie projekty.

   
 14. S OK budú kamarátom a príbuzným postupne predané zostávajúce mestské nehnuteľnosti: štadión Ganczner (býv. Sigma), voľné priestranstvo medzi nedostavaným pneuservisom a kasínom na ul. Vajanského, trojuholník za novou nemocnicou. Bude sa opakovať pokus predať pozemok za Ajaxom a Hotel Korzo.
  So ŠP: Ten kto má pozná, určite vie, že sa o funkciu primátora neuchádzam z dôvodu zlepšenia majetkových pomerov svojej rodiny. Kandidujem na post primátora nášho mesta preto, lebo mi na našom meste úprimne záleží a som zásadne proti niektorým „manierom“, ktoré sa tu za posledné roky robili.

   
 15. S OK bude pokračovať éra súkromných ulíc a rodinných viliek obohnaných vysokým betónovým múrom. Mesto nijako nebude regulovať tento proces - napr. vyššími daňami.
  So ŠP: Som toho názoru, že v našom meste by sme sa mali zamerať hlavne na vytváranie nových možností pre bývanie Novozámčanov. Neuberať zelené plochy na úkor výstavby a eliminovať predaj pozemkov za účelom výstavby polyfunkčných domov.

   
 16. S OK bude pokračovať bytová výstavba zo ŠFRB vo forme hustej zástavby mnohoposchodových bytových domov bez podzemných garáží, zelených plôch a občianskej vybavenosti. V prízemných priestoroch budú miesto obchodov a služieb naďalej umiestňované garáže.
  So ŠP: V každom jednom projekte by som rád uvítal aj pridanú hodnotu, ktorá ho pozdvihne z praktického aj estetického hľadiska.

   
 17. S OK bude pokračovať kampaň proti MUDr. Starzykovi a pyrolýze v areáli novej nemocnice zrejme z  dôvodu kolízie so zámerom predať pozemok za novou nemocnicou.
  So ŠP: Priznám sa, že o názoroch pána poslanca nemám práve najlepšiu mienku, no žiadnu kauzu nehodlám živiť. V tejto veci ma zaujíma názor občanov a ten budem vždy stavať nad záujmy jednotlivcov a ich podnikateľských zámerov. Čo sa týka pozemku za nemocnicou -  aj my sme upozorňovali na možnú zmenu ÚP. Som proti predaju tohto pozemku, či proti zmene jeho funkčného využitia. Naopak, chcem ísť cestou tvorby a revitalizácie oddychových parkov.

   
 18. S OK bude mať mesto naďalej námatkového kontrolóra, ktorý vykonáva nezáväzné a nezmyselné kontroly s náhodnými výsledkami. Ani v budúcnosti sa neodváži vykonať kontrolu v žiadnej mestskej firme.
  So ŠP: Mesto potrebuje vo funkcií kontrolóra osobu, ktorá je odborníkom, je nezaujatá  a nestranná. A tieto tri vlastnosti spoločne podľa môjho názoru ako aj podľa názoru kandidátov skupiny Za Nové Zámky súčasný kontrolór nespĺňa!

   
 19. S OK bude pokračovať zamestnávanie širšej rodiny na MsÚ a biznis s príbuznými
  So ŠP: Primátor by sa mal obklopiť ľuďmi, ktorí sú schopní, vzdelaní a ktorí pomáhajú mestu pri jeho chode. Primátor by nemal sústreďovať svoju pozornosť na to ako zabezpečiť svoju rodinu výkonom svojej funkcie, ale ako zabezpečiť to, aby obyvatelia mesta chceli žiť v meste, v ktorom je primátorom.

   
 20. S OK sa bude pokračovať so zvolávaním zastupiteľstiev do miniatúrnej miestnosti s vytesnením verejnosti.
  So ŠP: Každý jeden obyvateľ mesta má právo vyjadriť sa k veciam verejným, má právo byť vypočutý a má mať vytvorené k tomu aj náležité podmienky.

   
 21. S OK budú zmluvy a faktúry naďalej uverejňované bez príloh, nebudú k dispozícii informácie o mestkých podnikoch, europrojektoch, odmenách viceprimátorov, odmenách členov orgánov a štatutárov mestských podnikov. Vyúčtovanie dotácií bude poskytnuté 1x za 4 roky. Pozvánky na zastupiteľstvá sa budú naďalej líšiť pre poslancov, kde budú nalinkované prerokovávané materiály a pre verejnosť, kde nebudú.
  So ŠP: Ďalšia podstatná vec, aby slovo „transparentnosť“ nevyšumelo po voľbách do prázdna.

   
 22. S OK mesto nebude mať participatívny rozpočet, ani transparentný zásobník projektov
  So ŠP: Som k tejto téme naklonený a rád podporím dobré projekty.

   
 23. S OK mestská polícia nebude zverejňovať svoje denné operatívne hlásenia odovzdávané primátorovi
  So ŠP: Nad týmto  som ešte neuvažoval.

   
 24. S OK sa na Hlavné námestie ani pred kino nedostanú slnečníky ani letné pódium. Naopak zrealizuje sa primátorova idea-fixa ohľadom prestavby Hlavného námestia - aleje, jazierko, atď.
  So ŠP: Stále pódium som navrhoval už pred 4 rokmi, aby naše námestie nežilo len počas mestských festivalov. Nakoľko zoskupenie Za Nové Zámky má mnoho aktívnych členov, ktorí dokázali za minimum nákladov dosiahnuť maximálny efekt a hlavne osloviť širokú verejnosť verím, že mnohé nápady sa stretnú so záujmom a nadšením našich obyvateľov.

   
 25. S OK nebudú zverejňované video ani audio záznamy z komisií pri MsZ ani Mestskej rady
  So ŠP: Budem sa opakovať, ale verejnosť by nemala byť vylúčená z rokovaní, ak chceme dosiahnuť, aby sa Novozámčania viac zaujímali o veci verejné.

   
 26. S OK bude pokračovať vysielanie NZTV a vydávanie bezplatného CN, ktoré na svoju prevádzku v minulosti už strovili areál kasární. Na pokrytie straty mesto predá nejakú ďalšiu nehnuteľnosť - napr. amfiteáter, alebo krytú plaváreň.
  So ŠP: Čo sa týka NZTV, mám určité pochybnosti, či neplatíme viac, než by sme mali a je potrebné sa touto vecou reálne zaoberať, ako aj existenciou mestskej akciovej spoločnosti Novocentrum.

   
 27. S OK o štyri roky opäť prepukne asfaltovacia horúčka na úver
  So ŠP: Chceme pracovať celé 4 roky, nie len pred voľbami.

   
 28. S OK mesto nepodporí začínajúcich podnikateľov a nevytvorí sociálne prac. miesta
  So ŠP: Chceme sa zaoberať aj vytvorením podnikateľského inkubátora.

   
 29. S OK budú v centre pribúdať prázdne obchodné priestory, nevyužívané ostanú priestory na stanici aj budovy opustených škôl a podnikov.
  So ŠP: Naopak, využime, čo sa dá. 

   
 30. S OK ostane neosvetlená väčšina prechodov pre chodcov v meste, Korzo, vitrína so smút. oznámeniami, parkovisko pre bicykle na stanici.
  So ŠP: Všetko spomínané predstavuje kategóriu, na ktorú nie je potrebné vynaložiť veľké finančné náklady, ale efekt je veľký. Určite je predmetných nedostatkov aj viac, avšak toho času verejnosť nemá priestor na diskusiu s primátorom. Primátor nemá odkiaľ vedieť, čo verejnosť trápi. Boli tu sľuby pred 4 rokmi, že sa budú uskutočňovať verejné diskusie, avšak k zreálneniu neprišlo. Som Novozámčan, mám rád mesto v ktorom žijem, ale mesto to nie je len primátor a pár vyvolených ľudí. Mesto sme  my všetci   Novozámčania. Naše mesto môže len vtedy prosperovať, keď bude primátor aktívne počúvať a riešiť problémy, ktoré trápia občanov pri jeho chode a správe!

 
 

Ste pripravení pokračovať s OK?
Nie!
 
V pôvodnom článku sme vyzvali aj ostatných kandidátov na vyjadrenie sa k budúcnosti mesta. Súčasného primátora sme o to požiadali aj na jeho FB stránke. Jeho odpoveď bola nasledovná:

 
 
 

 

Prečítajte si tiež:

2014-11-17   73 bodov volebného programu O. Kleina / O. Klein választási programjának 73 pontja
2015-03-28   Odpočet primátora Otokara Kleina po 100 dňoch od nástupu do funkcie a Prority rozvoja mesta v rokoch 2014-2018
2015-06-23   Nesplnený sľub... / A megszegett ígéret...
2018-08-20   Za prvý deň videlo videoodpočet primátora Kleina 6500 ľudí
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 26,710 MODIFIED: 2019.01.09 23:30:08.MD5: c4503a129be13fa5e595fa996dd7d9bd STATUS: FALSE  This window is : x