Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-12-15   855  
0
11 dokumentov v rozsahu 244 strán (+11 nečitateľných príloh neznámeho rozsahu v dokumente č.21)  si mali poslanci preštudovať za štyri dni, ktoré uplynuli medzi doručením pozvánok a konaním ustanovujúcej schôdzy MsZ 10. novembra 2018. Keďže tie isté 4 dni mali aj na preštudovanie rozpočtu, zjavne si materiály o śkolstve neprečítali, s čím predkladateľ tak trochu asi aj počítal. Ostatne štruktúra mestského úradu ani nie je nejakej serióznej práci so školami prispôsobená - spadajú pod spoločný odbor s kultúrou, zdravotníctvom a sociálnymi vecami a školy sú na chvoste záujmu radnice,  tradične zameranej na iné priority, napr. na kšeftovanie s pozemkami. Len si spomeňme na niekoľko rokov trvajúce krádeže peňazí z účtu ZŠ Bethlena, ktoré si mesto vôbec nevšimlo, i keď p. účtovníčka chodila pravidelne raportovať na MsÚ.  

 
Prehľad bodov v programe 1. zasadnutia MsZ týkajúcich sa školstva:

19/ Návrh času celodennej prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky v školskom roku 2018/2019 [2 strany]
20/ Návrh na počty prijímaných žiakov do Základnej umeleckej školy, SNP 5, Nové Zámky a počty prijímaných členov do Centra voľného času Pyramída, Jánošíkova 1, Nové Zámky pre šk. rok 2018/2019 [2 strany]
21/ Návrh zmien v školskom vzdelávacom programe a výchovnom programe za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky  [3 strany + 11 nečitateľných príloh vo vložených ZIP archívoch]
      Prílohy: Školské vzdelávacie programy - CVČ, MŠ, ZŠ, ZUŠ [82 strán]
22/ Správa o koncepčných zámeroch rozvoja škôl a školských zariadení v meste Nové Zámky a vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja škôl a školských zariadení za školský rok 2017/2018 [32 strán]
23/ Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky pre šk. rok 2018/2019 [16 strán]
24/ Návrh ročného plánu kontinuálneho vzdelávania za školy a školské zariadnia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky na školský rok 2018/2019 [18 strán]
25/ Štruktúra kariérových pozícii školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky na školský rok 2018/2019 [9 strán]
26/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 [62 stán]
27/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Nové Zámky č. ...../2018 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach [8 strán]
28/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č. ...../2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Nové Zámky v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby [10 strán]
 
Väčšina uvedených dokumentov sú kompiláty z podkladov poskytnutých školami a vzdel. zariadeniami. Predkladateľ nemal ambíciu niečo analyzovať či porovnávať, len mechanicky spojil súbory zo škôl do výsledných dokumentov zrejme predpokladajúc, že ich aj tak nikto čítať nebude (lebo komu už na tom záleží ?!). Dokumenty boli schválené bez ich čítania a bez akejkoľvek diskusie. Nikto nepostrehol, že niektorí riaditelia v nich žiadajú riešiť celkom konkrétne problémy (havarijný stav objektov, parkovanie, machinácie so vzdelávacími poukazmi, chýbajúce školské ihrisko, chýbajúce šatne) - o nich sa poslanci vôbec nedozvedeli... Rovnako sa z neznalosti rozhodli, že novozámocké škôlky budú otvorené nie od 6.00 do 18.00 ako to určuje vládna vyhláška, ale od 6.30 do 16.30 (P. Blahu do 17.00).

Z neznalosti a azda aj z ignorantstva neriešili ani dva najväčšie problémy: že mesto nezabezpečuje dostatočný počet miest v škôlkach a že neorganizuje prácu škôlok a školských družín počas prázdnin. Mnohé rodiny vôbec nemôžu ísť na spoločnú rodinnú dovolenku, lebo letné prázdniny dokážu rodičia pokryť iba tak, ak sa striedajú v čerpaní dovoleniek... O systémovom probléme - nevýchove k národnostnej znášanlvosti a probléme odcudzovania maďarských detí na slovenských školách od ich jazyka, histórie a kultúry ani nehovoriac.

Keďže nevidíme význam v tom, aby riaditelia písali správy, ktoré nikto nečíta, dovoľujeme si ich na tomto mieste aspoň zbežne popísať.


V dokumente č. 22 sú skompilované materiály Koncepčný zámer rozvoja školy na budúci rok a hodnotenie jeho plnenia v minulom roku. Nejednotná štruktúra, náhodný obsah a rôzny rozsah vcelku verne odzrkadľujú úroveň metodicko-koordinačnej práce MsÚ s jedn. školami...
Dokument č. 23 - obsahuje počty žiakov podľa ročníkov a pedagogických pracovníkov.
Dokument č. 24 - nepodarilo sa identifikovať na čo slúži a pre koho.
Dokument č. 25 - obsahuje počty pedagógov podľa špecializácie
Dokument č. 26 sa ešte najviac podobá na analytický materiál. Obsahuje slabé a silné stránky jednotlivých škôl, výsledky z niektorých predmetov, usporiadané akcie, atď. Sú uvedené aj finančné sumy poskytované jednotlivým školám. Tabuľka od str. 12 "Materiálovo-technický stav" uvádza problémy, ktoré by zastupiteľstvo určite malo riešiť a nie schvaľovať. Ďalšia tabuľka uvádza výsledky inšpekcií ale len za posledný rok - ak v akt. roku žiadna nebola, čitateľ sa nedozvie zistenia inšpekcie z predch. roku. Je zjavné, že práve tento materiál by mal byť ťažiskovým a je nepochopiteľné, prečo neobsahuje časové rady, podrobnú analýzu prospechu študentov. Neskúma štruktúru nákladov škôl, vôbec sa nevenuje vzdelávaniu Rómov na školách, ani žiadnym iným problémom vo výchovno-vzdelávacom procese... O tom, že existuje rebríček INEKO s hodnotením novozámockých škôl, sa predkladateľ takisto vôbec nezmienil.


Záver: Už zbežný pohľad na predložené materiály a spôsob, akým (ne)boli na zastupiteľstve prerokované a schválené ukazuje, že mesto si neplní riadne svoje povinnosti voči školám a vzdelávacím zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tento úsek by bolo potrebné čo najskôr posilniť a sprofesionalizovať ako aj rozprúdiť o ňom spoločenskú diskusiu. Veď nejde o málo, ide o budúcnosť našich detí.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x