Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-12-19   1,068  
0
10. decembra sa uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ťažkosti pri získavaní poslanca P. Mészárosa do primátorskej 13-ky spôsobili meškanie novozámockého zastupiteľstva, až sa napokon obe zastupiteľstvá konali v rovnaký deň 10. decembra (hoci termíny zasadnutí NSK sú známe rok dopredu) a do Nitry nemohli cestovať poslanci NSK G. Katona a O. Klein. Prerokovávali sa tri otázky zaujímavé z pohľadu NZ, o ktorých sa novozámocká verejnosť opäť nemá veľmi odkiaľ dozvedieť.  


Predovšetkým sa stalo známe meno riaditeľa Múzea J. Thaina, ktorým sa stal Mgr. Tomáš Bihari. Uspel vo výberovom konaní, kam boli okrem neho pozvaní PhDr. Pavol Steiner, PhD., Mgr. Marta Kasášová, Mgr. Anna Hájeková, Mgr. András Csuthy, PhD. a Ing. Arch. Peter Hudák, PhD. Ďalšia uchádačka Mgr. Katarína Šupalová nesplnila kvalifikačný predpoklad 5 rokov v oblasti kultúry a alebo 3 roky riadiacej praxe v oblasti kultúry, z toho dôvodu nebola pozvaná na výberové konanie (zdá sa nám dosť zvláštne, že sa medzi kvalifikačnými predpokladmi nenachádzalo vzdelanie v odbore).

Výberová komisia v zložení  JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD. (predseda), Ing. Helena Bohátová, PhD. (členka), Ing. Tibor Dobai (člen), PhDr. Silvia Detvayová (členka – zamestnankyňa odboru kultúry a športu ÚNSK), Mgr. Zsuzsanna Varga (členka – zamestnankyňa Múzea Jána Thaina v NZ) uskutočnila 30. 11. 2018 osobné pohovory, pri ktorých uchádzači predstavili svoje profesijné životopisy a projekty rozvoja Múzea Jána Thaina. Osobným pohovorom výberová komisia overovala odborné znalosti a schopnosti uchádzačov na vykonávanie funkcie riaditeľa Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch na základe konkrétnych otázok členov výberovej komisie. Otázky boli formulované v súlade s požiadavkami na vykonávanie funkcie. Hlasovaním bol vybraný úspešný uchádzač.  Tu sa nám opäť javí ako zvláštne, že o znalostiach, schopnostiach a projektoch uchádzačov rozhodovali z väčšej časti úplní laici, ktorí sami nespĺňajú kvalifikačné predpoklady, ktoré overovali.

Druhá zaujímavá správa je tá, že dňa 04.12.2018 bola predsedovi NSK doručená žiadosť PhDr. Marty Šimo-Svrčekovej, riaditeľky Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch o ukončenie pracovného pomeru dohodou dňom 31. 12. 2018 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Keďže v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme možno voľné miesto vedúceho zamestnanca obsadiť bez výberového konania len do vymenovania nového i to najdlhšie na šesť mesiacov, do funkcie dočasnej riaditeľky ROS bola vymenovaná Bc. Ildikó Budová. V minulosti sme už informovali o pokusoch poslanca NSK O. Kleina odvolať riaditeľku ROS a na jej miesto nájsť vhodnejšieho kandidáta (písali sme tu...)
Do pripravovaného výberového konania sa opäť dostávajú pochybné kvalifikačné predpoklady - nevyžaduje sa znalosť menšinového ani cudzieho jazyka, nevyžaduje sa publikačná činnosť, zato je tam obligátnych 5 rokov v oblasti kultúry (čo spĺňa hociktorá biletárka v kine)...

Tretia zaujímavá správa súvisí so zmenami dotačných programov na podporu regionálneho rozvoja LEADER. Téme boli venované dva body:

Bod č. 4  Návrh na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK. Predkladateľ: Dušan Guťan. Materiály k bodu programu: material č. 141  Ikona súboru pdf a príloha k materiálu č. 141  Ikona súboru pdf

Bod č. 5 Návrh na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v znení neskoršej zmeny. Predkladateľ: Dušan Guťan. Materiály k bodu programu: material č. 142  Ikona súboru pdf  príloha k materiálu č. 142  Ikona súboru pdf

A hoci ide o všehochuť dokumentov navyše predkladaných bez vyhodnotenia doterajśieho priebehu programu - kto žiadal a kto dostal dotácie a na aký účel - určite je dobre, keď sa o možnostiach čerpania financií na svoje projekty dozvie čo najviac ľudí...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x