Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-01-10   812  
0
Petičné právo je jedným zo základných inštitútov zastupiteľskej demokracie. V Nových Zámkoch ho žiaľ zatiaľ využívame iba veľmi málo, pravda funkcionári mesta robia veľa pre to, aby to tak aj ostalo. Predovšetkým o nich neinformujú - petície nie sú na programe rokovaní zastupiteľstva a na ich odmietnutie stačí, ak "mesto nesúhlasí".  Nikdy doposiaľ neboli predmetom skúmania hlavného kontrolóra. Na konci volebného obdobia mestský web zverejnil ich prehľad. Síce bez oskenovanej prvej strany, bez mien predkladateľov, bez počtu podpisov, zato v dvadsiatich súboroch - môžete klikať kým vás to neomrzí... Mnohé petície išli do stratena - boli vrátené kvôli formálnym nedostatkom, ktoré ale takisto nie sú nikde uvedené...  

Petícia - 6/2015
Predmet petície:  petícia za zmenu otváracích hodín Kelt pubu

Dátum podania petície:    11.11.2015
Spôsob vybavenia:    odloženie petície z dôvodu neodstránenia nedostatkov petície v zákonnej lehote (v súlade s ust. § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve)
Dátum vybavenia petície: 18.1.2016

Petícia - 1/2016
Predmet petície: petícia za riešenie dopravnej situácie na Roľníckej ulici

Dátum podania petície: 7.3.2016
Spôsob vybavenia: Mesto nesúhlasí s umiestnením trvalého zvislého dopravného značenia DZ B37 „Prejazd zakázaný“, na miestnej komunikácii Roľnícka v Meste Nové Zámky z oboch smerov komunikácie.
Dátum vybavenia petície: 13.5.2016

Petícia - 2/2016
Predmet petície: petícia za vybudovanie parkovacích miest na Ľ.Štúra

Dátum podania petície: 14.3.2016
Spôsob vybavenia: Mesto zabezpečí projektanta na obhliadku lokality s možnosťou vybudovania ďalších parkovacích miest. V prípade kladného vyjadrenia bude zabezpečený prieskum trhu na spracovanie projektovej dokumentácie a podaný návrh na schválenie do mestského zastupiteľstva na vybudovanie ďalších parkovacích miest.
Dátum vybavenia petície: 24.3.2016

Petícia - 3/2016
Predmet petície: petícia proti prevádzke zábavného komplexu na Tureckej ulici

Dátum podania petície: 19.4.2016
Spôsob vybavenia: Na základe stretnutia s prevádzkovateľom a vlastníkom prenajatej budovy, v ktorej sa prevádzka nachádza, zvážiť prijatie navrhovaných opatrení a umiestnenia bezpečnostnej kamery za účelom monitorovania problémovej zóny.
Dátum vybavenia petície: 16.5.2016

Petícia - 4/2016
Predmet petície: petícia proti výstavbe parkoviska medzi ulicami G.Bethlena a Nábrežnou
Dátum podania petície: 30.5.2016
Spôsob vybavenia: Mesto Nové Zámky začalo s výstavbou detského ihriska v danej lokalite v blízkosti pôvodnej asfaltovej plochy, pričom ihrisko bude ešte doplnené o dve nové atrakcie pre deti. Mesto Nové Zámky vybuduje v danej lokalite aj parkovisko pre motorové vozidlá v počte 27 kusov v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou.
Dátum vybavenia petície: 15.6.2016

Petícia - 5/2016
Predmet petície: petícia za záchranu detského ihriska na ul. S.H.Vajanského a G.Bethlena

Dátum podania petície: 27.07.2016 (nedostatky petície odstránené dňa 11.08.2016)
Spôsob vybavenia: : Na základe stretnutia primátora mesta Nové Zámky a obyvateľov okolitých bytových domov zo dňa 19.10.2016 bolo v súlade s požiadavkami občanov mesta Nové Zámky rozhodnuté, že na dotknutom mieste nebude realizovaná výstavba parkovacích miest.
Dátum vybavenia petície: 07.11.2016

Petícia - 6/2016
Predmet petície: petícia za zachovanie zelenej plochy za budovou reštaurácie Ajax

Dátum podania petície: 15.08.2016
Spôsob vybavenia: Mesto petíciu v súlade s ust. § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve odložilo z dôvodu, že zástupca pre styk s orgánom verejnej moci v ustanovenej lehote neodstránil nedostatky petície.

Petícia - 7/2016
Predmet petície: petícia proti výstavbe parkovacích miest medzi Gúgskou ulicou a zariadením sociálnych služieb Vek nádeje

Dátum podania petície: 22.08.2016 (nedostatky petície odstránené dňa 21.09.2016)
Spôsob vybavenia: Mesto Nové Zámky vybuduje v časti nachádzajúcej sa bližšie k zariadeniu Vek nádeje parkovacie miesta pre motorové vozidlá a v druhej časti revitalizuje oddychovú zónu pre obyvateľov okolitých bytových domov.
Dátum vybavenia petície: 27.10.2016

Petícia - 8/2016
Predmet petície: petícia za odsťahovanie užívateľov bytu na Andovskej ulici v Nových Zámkoch

Dátum podania petície: 06.09.2016
Spôsob vybavenia: Mesto petíciu v súlade s ust. § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve odložilo z dôvodu, že osoba, ktorá petíciu podala, v ustanovenej lehote neodstránila nedostatky petície.
Dátum vybavenia petície: 07.11.2016

Petícia - 9/2016
Predmet petície: petícia za osadenie kovových zábran na Wolkerovej ulici

Dátum podania petície: 13.09.2016 (nedostatky petície odstránené dňa 26.09.2016)
Spôsob vybavenia: :    Pri vstupe na Nitrianske nábrežie budú mestom osadené
kovové zátarasy a bude odstránené príslušné dopravné značenie.
Dátum vybavenia petície: 09.11.2016

Petícia - 1/2017
Predmet petície: Petícia za vybudovanie spevnenej miestnej komunikácie na ulici Mederská (predĺženie) v Nových Zámkoch

Dátum podania petície: 24.08.2017
Spôsob vybavenia: Mesto Nové Zámky predmetnú miestnu komunikáciu na konci Mederskej ulice eviduje v územnom pláne mesta, avšak súčasná šírka miestnej komunikácie nevyhovuje podmienkam stanoveným v územnom pláne. Samotnému procesu prípravy vyhotovenia projektovej dokumentácie musí predchádzať etapa odkúpenia pozemkov do vlastníctva mesta s následným vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu mesta potrebných na vyhotovenie miestnej komunikácie.
Dátum vybavenia petície: 21.11.2017

Petícia - 2/2017
Predmet petície: petícia za odstránenie havarijného stavu na miestnej komunikácii na ulici Ďumbierska v Nových Zámkoch
Dátum podania petície: 24. 10. 2017
Spôsob vybavenia: K oprave danej komunikácie sú potrebné všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov, včítane projektovej dokumentácie, preto je potrebná určitá časová lehota na vydanie stanoviska k oprave tejto miestnej komunikácie, resp. k jej vybudovaniu. Mesto Nové Zámky už začalo najväčšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií v tomto roku, v ktorej plánuje pokračovať. Preto v rámci ďalšej etapy rekonštrukcie a budovania miestnych komunikácií sa počíta aj s vybudovaním miestnej komunikácie na Ďumbierskej ulici.
Dátum vybavenia petície: 18. 12. 2017

Petícia - 3/2017
Predmet petície: petícia za zachovanie slepej ulice a nespriechodnenie Jarkovej ulice v Nových Zámkoch
Dátum podania petície: 20. 11. 2017
Spôsob vybavenia: V súčasnosti v rozpočte mesta nie je zahrnutá príprava a realizácia prepojenia Jarkovej ulice, ani obstaranie príslušnej dokumentácie, ktorá by podrobnejšie riešila priestorové, dopravné a technické parametre prepojenia. Pozemky pre cestné teleso, resp. pozemky, ktoré by boli súčasťou jej koridoru, nie sú v celom rozsahu majetkom Mesta Nové Zámky, ale aj vo vlastníctve súkromných osôb, z čoho vyplýva, že realizácia predĺženia uvedenej komunikácie je okrem iného podmienená aj majetkoprávnym vysporiadaním. Skutočnej realizácii ďalšieho úseku bude predchádzať preskúmanie jej reálneho významu a prehodnotenie súčasnej situácie pre následné dosiahnutie dohody za obojstrannej spokojnosti vzhľadom na dve protistrany v  tejto veci. Dátum vybavenia petície: 08. 01. 2018

Petícia - 1/2018
Predmet petície: petícia proti výrubu stromu na ulici Gogoľova v Nových Zámkoch

Dátum podania petície: 22. 12. 2017, doplnená 31. 01. 2018
Spôsob vybavenia: Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci v tejto petícii bola požiadaná, aby do termínu 23. 03. 2018 informovala Mesto Nové Zámky, či predmetnú drevinu bude, alebo nebude potrebné vyrúbať vzhľadom na pripravované zatepľovanie bytového domu. Po vzájomnej dohode Mesto Nové Zámky pristúpilo na to, že dovtedy nebude zabezpečovať výrub uvedenej dreviny.

Petícia - 2/2018
Predmet petície: petícia za umiestnenie spomaľovačov dopravy na ulici J. M. Hurbana v Nových Zámkoch

Dátum podania petície: 15. 01.2018
Spôsob vybavenia: Po náležitom posúdení návrhu riešenia dopravno-bezpečnostnej situácie na ulici J. M. Hurbana sa dospelo k záveru, že sa s osadením spomaľovacích prahov nesúhlasí. Ich použitie sa neodporúča najmä z dôvodu, že priečne spomaľovacie prahy sa používajú hlavne v blízkosti škôl či priechodov pre chodcov. Taktiež obyvateľom môže vadiť zvýšenie hlučnosti a prašnosti prejazdu vozidiel, predĺženie doby ich prejazdu a zvýšenie množstva splodín spaľovania vplyvom spomalenia a opätovného rozjazdu každého vozidla.
Dátum vybavenia petície: 26. 02. 2018

Petícia - 3/2018
Predmet petície: petícia proti rozširovaniu parkovacích plôch na úkor zelene, detského ihriska a chodníka v lokalite Šafárikovej ulice za tržnicou

Dátum podania petície: 21. 02. 2018
Spôsob vybavenia: Mesto Nové Zámky uvedenej petícii v plnom rozsahu vyhovelo. Na základe podanej petície a stretnutia konaného dňa 15. 03. 2018 Mesto Nové Zámky konštatovalo, že pre využitie čo najvyššieho počtu parkovacích kapacít pre trhovisko nenavrhuje stavebnotechnickú úpravu a teda problematika sa nebude riešiť pristúpením k záberu ďalšej plochy. Keďže uvedené plochy nedisponujú žiadnym stanoveným režimom, ktorý by upravoval spôsob využívania existujúceho parkoviska, bude sa prehodnocovať systém a organizácia parkovania v danej lokalite. Taktiež sa budú hľadať najlepšie riešenia na parkovanie a úpravu dopravno-prevádzkového režimu, ktorý by odbremenil súčasné parkovisko od motorových vozidiel patriacich trhovníkom a upravil možnosť využívať okolité už existujúce parkoviská.
Dátum vybavenia petície: 23. 03. 2018

Petícia - 4/2018
Predmet petície: petícia za rekonštrukciu a rozšírenie parkovacích plôch nachádzajúcich sa na ulici Podzámska v Nových Zámkoch (Lastovičia ulica)

Dátum podania petície: 04. 04. 2018
Spôsob vybavenia: Mesto Nové Zámky má v rozpočte na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky na výstavbu nových garáží v lokalite ulíc Podzámska - dvor - Lastovičia. V rámci tejto stavby sa vybudujú nové parkovacie miesta a kanalizácia vo dvore ulice Podzámska. Danej výstavbe musí predchádzať ešte verejné obstarávanie, ktoré musí prebehnúť v súlade so zákonom, k výstavbe je potrebné taktiež vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie všetkých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov.
Dátum vybavenia petície: 09. 05. 2018

Petícia - 6/2018
Predmet petície: petícia k prehodnoteniu bezpečnostnej situácie a častých dopravných nehôd v meste Nové Zámky na križovatke ulíc Hradná - Jazdecká
Dátum podania petície: 18. 07. 2018
Spôsob vybavenia: na miestnej komunikácii Jazdecká bude v križovatke doplnené trvalé zvislé dopravné značenie TDZ P2 (Stoj, daj prednosť v jazde) o vodorovné dopravné značenie V5c a TDZ P2 bude doplnené o reflexnú úpravu, na miestne komunikácie Hradná a Jazdecká budú osadené TDZ IP6 (Priechod pre chodcov) pred priechodmi pre chodcov. Uvedené dopravné značenie bude po jeho dodaní osadené podľa dohody z pracovného stretnutia.

Petícia - 7/2018
Predmet petície: petícia proti výstavbe Obytného parku ROYAL a s ním súvisiacou výstavbou parkovacích a odstavných plôch cestných vozidiel na Andovskej ulici v Nových Zámkoch

Dátum podania petície: 23. 08. 2018
Spôsob vybavenia: na stavebnom úrade na základe podanej žiadosti prebieha územné konanie vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu Obytný park ROYAL, miesto stavby Andovská ulica. Územné konanie, jeho priebeh a rozsah účastníkov územného konania upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"). Keďže sa územné konanie a rozsah účastníkov územného konania riadi osobitným režimom upraveným v stavebnom zákone, nemôže mesto do tohto konania zasahovať ani formou podanej petície, je však na účastníkoch konania, či využijú možnosť podania námietok, alebo možnosť využitia opravných prostriedkov.
Dátum vybavenia petície: 17. 09. 2018

Petícia - 8/2018 (8.11.2018)
Predmet petície: žiadosť o odstránenie trampolíny na ulici S. H. Vajanského 66 v Nových Zámkoch

Dátum podania petície: 04. 09. 2018
Spôsob vybavenia: trampolíny boli súčasťou troch nových detských ihrísk v Meste Nové Zámky na ulici S. H. Vajanského, Cyrilometódskej a J. Kráľa. Po viacerých sťažnostiach obyvateľov a po opätovnom poškodení týchto trampolín ich dalo Mesto Nové Zámky v priebehu minulého mesiaca demontovať a rozhodlo sa trampolíny počas zimných mesiacov opraviť a zrevitalizovať a na jar osadiť na iné miesta (do úvahy prichádzajú areály škôl alebo materských škôl). Mesto Nové Zámky teda vyhovelo sťažnostiam a petícii obyvateľov a trampolíny na pôvodné miesta už po oprave osádzať nebude.
Dátum vybavenia petície: 25. 10. 2018
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x