Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-01-28   892  
0
Radnica nie a nie zosadnúť z mŕtveho koňa a hľadá všetky možné i nemožné spôsoby, ako zabrániť poslancom v ukončení nezmyselného projektu balenia starých smetiakov do betónových sarkofágov. Aktuálne z vlastnej iniciatívy zverejňuje staršie i novšie zábery z preplnených polopodzemných kontajnerov v Šali-Veči, kde boli moderné a vzhľadné kontajnery osádzané od septembra minulého roku.  

Pritom v Šali funguje samospráva neprovnateľne lepšie ako v Nových Zámkoch a má aj úplne iné starosti: práve sa pripravuje na začiatok výstavby obchvatu mesta a čo sa odpadového hospodárstva týka, diskutuje s občanmi o najlepších riešeniach. Spoločne skúmajú prečo mobilná aplikácia hlási 99% naplnenosť kontajnera, keď v skutočnosti je už plný. My môžeme tak akurát snívať aj o obchvate, aj o moderných kontejneroviskách aj o mobilnej aplikácii. Zato máme svojho věhlasného tenora v úrade a chodníky, ktoré nám premenil na smetiská. V tejto kombinácii nás to vyjde na neakých 2.4 mil. Eur - pre porovnanie Šaľa v prvej etape obstarala 17 stojísk s 88 kontajnermi za 350 tisíc Eur.

Aj iné veci robia v Šali inak ako my - napr. v rámci revitalizácie vnútriblokových priestranstiev medzi panelákmi sa nesnažia zastavať ich garážami ako naša samospráva, ale získali 490 tisíc Eur z Eurofondov za ktoré regenerujú zelené priestranstvá.

Takto prezentuje skúsenosti s polopodzemnými kontajnermi v Šali-Veči novozámocká radnica: (linka)


 
A aká je skutočnosť?

Takto komunikujú Šaľania na tému rieśenie odpadu: Máme záujem zlepšiť odpadové hospodárstvo, článok z 11.1.2019

Šaľská FB skupina venovaná výlučne téme odpadu: Mesto Šaľa - všetko o odpadoch


Takto monitorujú Šaľania stav naplnenosti kontajnerov a nahlasujú problémy:
 

 
Takto sa Šaľa úspešne uchádzala o eurofondy v súvislosti s kontajneroviskami za 57 tis. € (linka)

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov - Predmetom projektu je zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa v mestskej časti Veča, prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov v súlade s horizontálnymi princípmi nediskriminácie a udržateľného rozvoja a rovnakosti mužov a žien. Ide o inovatívne riešenie v rámci zberu odpadov v mestskej časti Veča, po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke. Nakoľko uvedené kontajnery sú umiestnené 1,5 m pod úrovňou terénu a ich výška nad terénom je 1,2 m, tento nový systém zamedzí prístupu k odpadkom, hlodavcom, ale aj vyberačom kontajnerov a rozhadzovaniu ich obsahu po okolí a tým aj znečisťovaniu verejných priestranstiev sídliska, čím sa  skultúrni prostredie, kde sa odpad zbiera a zároveň sa zvýši aj kapacita zberných nádob. Zavedením nového systému zberu odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov sa spomalí rozklad odpadu a tým príde k zamedzeniu šírenia zápachu vďaka stálej teplote okolia pod zemou, zníži sa vandalizmus prostredníctvom nemožnej manipulácie s kontajnermi. Projektová dokumentácia zmeny systému zberu odpadov rieši 17 stojísk v rámci celej mestskej časti. V každom mieste realizácie projektu bude stojisko s polopodzemnými kontajnermi na zmesový komunálny odpad a  stojisko s polopodzemnými kontajnermi na triedené zložky. V rámci mesta Šaľa žijúca komunita MRK, ktorá ako rozptýlená v meste, často migruje po meste, najmä teda v rámci sídliska v mestskej časti Veča s dostupnejšími a lacnejšími bytmi, bude mať týmto projektom zabezpečený rovnaký prístup vo využívaní infraštruktúry služieb spojených s nakladaním so zmesovým odpadom. Zavedenie systému zberu komunálneho odpadu polopodzemnými kontajnermi umožní rovnaký prístup pre nakladanie s komunálnymi odpadmi pre všetkých obyvateľov sídliska bez rozdielu. Dotknutou cieľovou skupinou sú teda obyvatelia celého sídliska bez rozdielu, oprávnené výdavky sú zacielené na lokality MRK, kde sa koncentrujú. 

Takto sa Šaľa úspešne uchádzala o eurofondy na revitalizáciu sídlisk za 494 tisíc€ (linka)
 
Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa - Predmetom projektu je revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov týchto verejných priestorov. Riešenou lokalitou je územie zastavané prevažne bytovými domami panelového charakteru s vybudovanou dopravnou infraštruktúrou, plochami zelene a účelovými plochami pre aktivity obyvateľov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave s nedostatočnou vybavenosťou zodpovedajúcou súčasným požiadavkám. Kombináciou vysokej zastavanosti územia činžiakovej zástavby sídliska s ďalšími nepriepustnými povrchmi komunikácií či parkovísk, vybavenosti, uvoľňovaním tepla z blízkeho priemyslu a dopravy (na priľahlej ceste I/75 prejde denne od 15-20 tis. vozidiel), tu dochádza k vzniku tzv. teplotného ostrova, čo je pre obytné priestory dôvodom k znižovaniu kvality života. Revitalizáciou a regeneráciou dotknutého vnútrobloku s dominantnou funkciou bývania prispejeme k zlepšeniu kvality života obyvateľov vytvorením vhodnej mikroklímy. Prioritou sú vodozádržné-ochladzujúce  a ekostabilizačné opatrenia. V mestskej časti Veča žije viac ako 7000 obyvateľov, ktorí privítajú pozitívnu zmenu vo svojom prostredí. Nakoľko hustejšia sídlisková zástavba mestskej časti Veča generuje vyššie nároky na kvalitu obmedzenej plochy zelene,  cieľom je vytvoriť jednotnú kompozíciu pre obyvateľov vnútrobloku, ktorá im bude poskytovať dostatok plnohodnotných verejných priestorov s prvkami zelenej infraštruktúry. Adaptáciu urbanizovaného prostredia sídliska vo Veči na zmenu klímy s prvkami systémových opatrení znižovania znečistenia ovzdušia a hluku sa pre obyvateľov zabezpečí aj vhodná sadovnícka úprava. V celom riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, zakladaním nových trávnikov na plochách dotknutých výstavbou navrhovaných prvkov v prostredí, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, kríkov a tráv.


A takto zisťuje Mesto Šaľa spokojnosť obyvateľov s verejnými službami: Prieskum názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov mesta Šaľa za rok 2018
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x