Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-04-07   4,679  
0
Koncom novembra 2018 sme publikovali na našich stránkach článok "Ďalšia parcela pre kamoša?" v ktorej sme sa pýtali, či by súdny človek predal pozemok tak, aby si znemožnil prístup k susednému, ktorý vlastní. Nikto si však vtedy nevšimol to podstatné - okrem odčlenenej parcely došlo k pričleneniu priľahlej zelene a to tak, že na grafických podkladoch zmena nebola zakreslená. Na fígeľ sa prišlo až na poslednom zastupiteľstve, keď vysvitlo, že skutočný apetít developera je oveľa väčší a vôbec mu nejde o mestský pozemok "v obkľúčení", ale predovšetkým o zmenu územného plánu ohľadom zeleného priestranstva za panelákmi na Gogoľovej ulici... O tejto zmene sa bude hlasovať na júnovom zastupiteľstve, a preto je najvyšší čas, aby obyvatelia začali biť na poplach. V každom prípade developer to považuje za hotovú vec a na internete už ponúka byty na pozemku, ktorý je podľa platného územného plánu stále ešte zeleňou...  


Skupina Za Nové Zámky podrobne zdokumentovala fígeľ, ktorý mestský úrad uplatnil, keď medzi prvým a druhým kolom verejnej súťaže prekonfiguroval parcely, ktorých sa mala súťaž týkať, pričom zobrazený stav nekorešpondoval s textom. Celý dokument s názvom "Náhoda, či dobre splnená úloha? Alebo ako si mesto znehodnotilo vlastný pozemok a ľuďom predalo zeleň" si môžete pozrieť tu...
 
 


Na zastupiteľstve 19. marca sa zatiaľ rokovalo o odkúpení pozemku "v obkľúčení". Pokračovala nenormálna prax keď niekto môže požiadať o odkúpenie mestského majetku, ktorý nie je na predaj a mestský úrad to predkladá do zastupiteľstva rovno formou návrhu uznesenia o predaji. Poslanci tak často hlasujú o predajoch o ktorých sa dozvedeli večer pred zasadnutím, keď si pozvánku prečítali. Ak je ešte navyše spravodajcom poslanec Hudák - jeden z aktérov kauzy "Pozemky za facku" - potom o  transparentnosti celého procesu nemôžno pochybovať...
 
Na zstupiteľstve 19. marca 2019 sa teda v bode Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta objavil aj návrh vypracovaný na základe žiadosti firmy Angers na odkúpenie "pozemku v obkľúčení".Návrh bol spracovaný v dvoch variantoch, lebo p. primátor aktuálne nedisponuje 2/3 väčśinou v 25 člennom zastupiteľstve a jeho 13 hlasov stačí iba na schválenie 2. variantu.


1. variant - za zónovú cenu 80,-€/m2 formou priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ mal spočívať v tom, že kupujúci na predmete prevodu odstráni náletové dreviny, priestor zrevitalizuje a zachová jeho verejný charakter.

2. variant - za zónovú cenu 80,-€/m2, formou obchodnej verejnej súťaže.

Návrh bol odôvodnený nasledovne:

Majetkovoprávny odbor mestského úradu mesta Nové Zámky predkladá mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky žiadosť žiadateľa na odkúpenie pozemku v susedstve pozemkov parc. č. 6700/2 a parc. č. 8585/8 (LV č. 14352) ktorých je vlastníkom. Na uvedených pozemkoch žiadateľ umiestni stavbu polyfunkčného domu v zmysle podmienok OVS schválených uznesením MsZ č. 286/280218 bod 9. O pozemok parc. č. 6700/1 má záujem z dôvodu umiestnenia staveniska a následne parkovacích plôch a detského ihriska s verejným charakterom. Pozemok, ktorý žiada navrhovateľ odkúpiť, je súčasťou územia, pre ktoré je v zmysle záväznej časti územného plánu stanovené funkčné využitie ako pozemky a stavby určené na polyfunkciu a občiansku vybavenosť.

...a poskytol príležitosť poslancovi Baloghovi spýtať sa primátora otázku uvedenú v úvode:  či by súdny človek predal parcelu tak, aby si znemožnil prístup k susednej, ktorú vlastní. Ako sa O. Klein vyhol odpovedi si môžete pozrieť od čas. značky 1:36:00 tu: 
 

Zhrnutie:

Kým obyvatelia i poslanci si mysleli, že predávajú vybetónovanú plochu na obrázku...
... zatiaľ p. primátor s p. Závodským predali aj priľahlú zelenú plochu. Developer si svoj pozemok zatiaľ neoznačil ani neoplotil, lebo čaká na územné rozhodnutie a prípadné protesty obyvateľov by to celé mohli pokaziť.


Spamätajú sa, až bude neskoro a pod ich panelákom vyrastie toto: 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x