Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-05-18   500  
0
V dnešnom pokračovaní nášho seriálu si ukážeme niekoľko kľúčových korupčných vzorov v procesoch distribúcie pomoci členským krajinám. Procesom najvyššej úrovne je tzv. "zdieľané riadenie" (Shared management) ktorý delí právomoci medzi Európsku komisiu a členské krajiny a ktorý je de facto návodom na rozkradnutie jej fondov. Ide o hru, keď EK v úlohe slepej baby nechce vidieť, na čo sú jej peniaze použité, aby potom prostredníctvom Úradu pre odhaľovanie podvodov OLAF hľadala a v náhodnej miere odhaľovala ich zneužitie. V tomto zmysle sú fondy EÚ unikátnym prípadom pomoci, keď poskytovateľ odmieta niesť zodpovednosť za použitie svojich peňazí...  


Shared Management
Je pravidlo EÚ, ktoré určuje kompetencie strán tak, že Európska komisia  prostriedky prideľuje a členský štát ich míňa, eviduje a kontroluje. Z hľadiska korupcie má kľúčovú úlohu, lebo umožňuje, aby EK neviedla jednotnú a riadnu evidenciu o výzvach, žiadostiach, projektoch, prijímateľoch a dodávateľoch pomoci. Znemožňuje získavať informácie, robiť medzinárodné komparácie a efektívnu kontrolu. Evidencia pomoci jej prijímateľom je jedným zo základných predpokladov jej rozkradnutia.

V terminológii EÚ je Shared maangement vyjadrený asi takto: Slovenská republika, v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality, nesie hlavnú zodpovednosť za vykonávanie a kontrolu intervencií podporených cez operačné programy a to pomocou systémov riadenia a kontroly, ktoré zaručujú efektívne a správne vykonávanie operačných programov.
 
Princíp programovania
Princíp programovania je iné vyjadrenie  pre Shared Management. Znamená, že EK riadi a eviduje distribúciu pomoci na "programovej" úrovni - na úrovni operačných programov, kým členská krajina robí to isté na "projektovej" úrovni. Výnimkou z princípu programovania sú veľké projekty, ktorých celkové náklady presahujú 50 mil. EUR. Schválenie veľkého projektu si vyžaduje samostatné rozhodnutie Európskej komisie. Tento strop je súčasne dôvodom, prečo takzvané "národné projekty" majú rozpočet tesne pod touto hranicou.

Princíp programovania EK uskutočňuje schvaľovaním dvoch typov dokumentov: 1. Programový dokument, 2. Operačné programy. K týmto dokumentom neprebieha žiadna spoločenská diskusia, potenciálni prijímatelia pomoci nemajú žiadnu šancu ovplyvniť ich štruktúru a v nich sformulované ciele.

Pomoc smeruje do projektov, ktoré by bez nej nevznikli
Kľúčový korupčný vzor súvisí so sociálnym inžinierstvom – mnohoúrovňový systém cieľov, priorít a kritérií diskvalifikuje reálne projekty vyplývajúce z každodenných poptrieb a vytvára priestor pre kreovanie imitačných projektov, ktorých jediným cieľom je získanie peňazí z fondov EÚ. Veľká časť energie administratívneho aparátu je vynaložená na vymýšľanie kritérií, schém a kontrôl, ktoré sledujú udržateľnosť projektov. O prostriedky nie je možné sa uchádzať s realizovanými projektmi, ktoré majú v čase žiadosti merateľné a nespochybniteľné výsledky.

Princíp Adicionality
Prostriedky poskytované z EÚ nemajú nahrádzať prostriedky zo štátneho rozpočtu členských krajín, majú ich len dopĺňať, resp. iniciovať. To je zvláštne nielen preto, lebo zdrojom týchto príspevkov sú práve štátne rozpočty (dane) z členských krajín, ale aj preto, lebo ciele financované zo štátneho rozpočtu sú pod oveľa účinnejšou verejnou kontrolou prostredníctvom národných parlamentov, než ciele z programového dokumentu dohodnutého v úzkom kruhu. Nezmyselnosť tohoto princípu je vyvážená azda iba jeho nedodržiavaním - pomoc je predsa len smerovaná aj do školstva, zdravotníctva i sociálnej oblasti a nie výlučne na sociálne inžinierstvo.

Princíp partnerstva
Tento termín je veľmi frekventovaný najmäa v aktuálnom programovacom období 2014-2020. Ide o o pokus získať demokratickú legitimáciu pre rozhodovanie o žadostiach o finančné príspevky. Typický "partner" je občianske združenie vytvorené účelovo na presadzovanie záujmov jeho členov pri čerpaní eurofondov. Tým že vstupuje do procesu rozhodovania na strane poskytovateľa, významne narúša nestranný a transparentný výber projektov, ktoré majú byť podporené."Partneri" typicky imitujú spoločenskú kontrolu - organizujú konferencie, zasadajú v riadiacich výboroch operačných programov, v monitorovacích výboroch OP, atď.

Úrad pre boj s podvodmi (OLAF)
OLAP je inštitúcia podriadená EK vyšetrujúca podvody a chrániaca prostriedky EÚ.  V skutočnosti má pomerne obmedzené kompetencie a systém práce, ktorý pomáha skôr podvody kryť, než ich odhaľovať.  Nedisponuje inou evidenciou, než tou ktorú jej poskytnú členské štáty a svoje zistenia oznamuje samotným národným orgánom zainteresovaným v podvodoch. Trestá každého prijímateľa, ktorý identifikoval podvod a chce ho riešiť - takému prijímateľovi hrozí, že EÚ peniaze stiahne a on bude musieť podvodný projekt zaplatiť ešte raz z vlastných peňazí. OLAF sa tvári, ako keby nerozumel, že korupčné dohody uzatvárajú poskytovatelia s dodávateľmi, kým prijímatelia, na ktorých sa OLAF prioritne zameriava, sú najčastejšie iba štatistami pri podvodoch.
OLAF si vytvára i pomocné štruktúry tzv. sieťových partnerov - rôzne pracovné skupiny, riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v SR, atď.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x