Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-07-11   2,410  
0
Medzi pedagógmi i rodičmi žiakov novozámockého gymnázia sa začiatkom leta rozšírila poplašná správa, že kreslo riaditeľa tejto najvýznamnejšej vzdelávacej inštitúcie v meste si za svoje ďalšie pôsobisko vyhliadla okresná šéfka Smeru, bývalá prednostka OÚ a toho času (až do marcových volieb) riaditeľka okresného úradu práce Ing. Helena Bohátová.  

Krivdili by sme jej, keby sme tvrdii, že počas svojho dlhého pôsobenia v samospráve sama vymýśľala korupčné schémy, trojvýmeny mestských nehnuteľností, predaje pozemkov pre kolegov poslancov za facku, privatizáciu býv. škôlok a pod. To nie. Ona pritom len so stoickým pokojom asistovala. Prešustrovali sa nehnuteľností v areáli kasární, mesto vyciciavané Brantnerom mlelo z posledného, ale p. Bohátová hľadela hlavne, aby sa státisícové dotácie dostali správnym športovým podnikateľom z klubov, ktoré medzitým už buď skrachovali (hádzaná, futbal), alebo práve teraz krachujú (hokej).

V Nových Zámkoch veru nenájdete jedinú budovu, alebo projekt o ktorý by sa zaslúžila. Po celý čas neprišla so žiadnou iniciatívou či víziou o meste a jeho budúcnosti. Ako okresná šéfka vládnej strany a poslankyňa mestského i krajského zastupiteľstva plus prednostka OÚ mohla veľa. Neurobila však nič.

Jej pôsobenie budú pripomínať iba betónová obluda na Zúgove a zdevastovaná budova býv. SEŠ pri železničnej stanici, v ktorej kedysi učila.

A tak by to malo aj ostať.

Pritom vieme, že p. riaditeľka úradu práce by po marci zo všetkého najmenej chcela skončiť v evidencii úradu práce ako tomu bolo minule (článok tu...) a vieme že sa pokúsi zneužiť svoj mandát v krajskej samospráve pre dosiahnutie osobného prospechu rovnako ako minule (článok tu...)

Kreslo riaditeľa gymnázia je jednoducho príliš lákavé a 5-ročné poverenie by pre 59-ročnú poslankyňu akurát preklenulo obdobie do dôchodku. Podobne sa svojho času podarilo do riaditeľského kresla jednej z novozámockých stredných škôl ustrojiť aj p. manžela. Všetko do seba zázračne zapadá...

Gymnázium, ktoré v posledných rokoch hlavne nevyčnievalo, nič si od zriaďovateľa nepýtalo a  ničím nedráždilo, je beztak vo veľmi zúboženom stave a potrebuje energické a dôveryhodné vedenie. Skompromitované stranícke kádre sú skutočne tými poslednými, ktorí by mohli naše deti naučiť úcte k pravde, dôstojnosti, občianskym cnostiam, nezištnej práci pre spoločné blaho...

Funkčné obdobie súčasného riaditeľa Milana Holotu končí dňom 16. 01. 2020.  Výberové konanie musí byť vyhlásené minimálne dva mesiace pred ukončením funkčného obdobia, t.j. najneskôr 16. novembra 2019. Slovenské zákony sú bohužiaľ také nedokonalé, že do výberového konania na miesto riaditeľa školy sa môže prihlásiť aj poslanec zastupiteľstva, ktoré je zriaďovateľom školy a ktorý mal možnosť ovplyvniť zloženie školskej rady, ktorá riaditeľa vyberá.

Rada školy pri novozámockom gymnáziu je jedenásťčlenná. Je tvorená štyrmi členmi, ktorí sú nominovaní zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja, tromi členmi z radov rodičov žiakov školy, dvoma členmi z radov pedagogického zboru, jedným členom ktorý zastupuje nepedagogických zamestnancov a jeden člen je delegovaný študentským parlamentom školy. Členovia rady školy si volia predsedu, ktorý potom zvoláva zasadnutia rady školy.  V čase voľby riaditeľa školy sa počet členov rozširuje na štrnásť – jeden člen je delegovaný odborom školstva Okresného úradu v Nitre, jeden člen je určený zo štátnej školskej inšpekcie

Zástupcovia zriaďovateľa v rade školy novozámockého gymnázia boli menovaní dňa 09. 07. 2018 uznesením Zastupiteľstva NSK č.143/2018.

Sú to:  Ing. Branislav Becík (predseda rady školy), PhD., Ing. Peter Meszáros (článok tu...), Ing. Vladimír Jančov, JUDr. Gabriel Katona, PhD.

Ďaľšími členmi rady školy sú: Mgr. Iveta Ježová  (zástupca pedagogických zamestnancov), Mgr. art. Otokar Klein (zástupca rodičov), Ing. Otto Mausch  (zástupca rodičov  otto.mausch@gmail.com),   
PaedDr. Katarína Mazanová    (zástupca pedagogických zamestnancov), Ing. Viera Simičová  ( zástupca nepedagogických zamestnancov), MUDr. Danica Verébová  (zástupca rodičov), Michal Orémusz  (zástupca študentov)


Bude si to vyžadovať enormnú mobilizáciu rodičov i verejnosti, aby spoločne vyvinuli dostatočný tlak na členov školskej rady rozhodnúť sa správne. Nepochybujte o tom, že protistrana na tom už pracuje...
 
 
Voliči v posledných komunálnych voľbách povedali okresnej predsedkyni SMERU svoje jasné NIE!
 
Písali sme tiež:

2019-02-13   Osudy útulku pre osamelých občanov na Kapisztóryho ulici...
2017-10-30   Pred voľbami do VÚC: kto čuší, tomu kvapká...
2013-07-22   Posudky k dizertačnej práci Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. a zoznam publikácií autorky
2013-04-05   "Vzdelávanie a príprava absolventov pre trh práce." Dizertačná práca Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. ("philosophiae doctor")
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x