Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-08-15   1,760  
0
2. augusta sa na webovej stránke mesta objavila nenápadná správička v rozsahu troch viet o tom, že Pri „tabakárni“ chystajú parkovisko: Mesto začalo čistiť plochu vedľa bývalej tabakovej továrne pri železničnej trati. Plochu plánujú upraviť na parkovisko. Aby sa tu opäť neobjavila nelegálna skládka odpadu, mesto plochu monitoruje. Správa nás trochu zarazila - ako môže mesto chystať parkovisko na mieste, ktoré v r. 2017 prenajalo firme Arriva na 50 rokov prakticky zadarmo?! A toto zďaleka nie je jediná podivná vec na príbehu, ktorý vám dnes priblížime...  


Na septembrové (14.09.2016) zastupiteľstvo bol pripravený materiál na základe žiadosti fy Arriva o prenájom kúsku mestského pozemku o rozlohe 54m2 v súvislosti s projektom výstavby novej autobusovej stanice pri železničnej stanici. Išlo o úzky pás pri príjzdovej ceste (na prvom obrázku označené ružovou farbou). Žiadosť bola sformulovaná dosť zmätočne, žiadaná výmera sa v žiadosti neuvádzala.
 
 

 


 
 


V návrhu uznesenia sa výmera 54m2 už uvádzala explicitne a rovnako i zónové nájomné 1,50 €/m2 na obdobie 50 rokov. V návrhu bola priložená tabuľka s platnými cenami nájmov, z ktorej sa mohlo zdať, že ide o ročné nájomné pre III. zónu. Ale nebolo tomu tak. V skutočnosti táto formulácia skrývala ročné nájomné 3 centy za m2, to jest celková hodnota prenájmu 54m2 na 50 rokov mala činiť 81 Eur. Táto suma sa však v žiadnej zmluve neobjavila, lebo na základe tohoto uznesenia žiadna zmluva nevznikla. Zainteresovaní zrejme vedeli, že čoskoro príde "nový zámer", kde sa z 54 m2 stane 8121 m2 za rovnakú cenu.
V návrhu sa uvádzalo tiež, že odborné komisie návrh neprerokovali kvôli chýbajúcim podkladom.

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e nájom pozemku parc. č. 6816/88 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 odčleneného v zmysle geometrického plánu (č.pl. 67/2016 zo dňa 07.07.2016) od parc. č. 6816/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53941 m2 vedenej na LV č. 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri „C“ KN vo výlučnom vlastníctve Mesta Nové Zámky, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00 309 150 v prospech ARRIVA Nové Zámky, a.s., sídlo: Považská č. 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36 545 317 za zónové nájomné 1,50 €/m2 na obdobie 50 rokov formou nájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov s podmienkou, že: Nájomca ku dňu podpísania nájomnej zmluvy bude mať uhradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky ako aj voči organizáciám a spoločnostiam zriadených mestom. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca vybuduje na predmete prenájmu verejnoprospešnú stavbu.

Dôvodová správa
PREDMET: Prenájom pozemku
ŽIADATEĽ: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.), sídlo: Považská č. 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36 545

SKUTKOVÝ STAV
Dôvod a účel žiadosti
Majetkovoprávny odbor mestského úradu mesta Nové Zámky predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky žiadosť žiadateľa na prenájom pozemku. Nájomca vybuduje na riešenom území autobusovú stanicu. Projekt vybudovania stanice je navrhnutý tak, aby poskytoval komplexne riešenie moderného prestupového uzlu v rámci prístupovej komunikácie tak, aby sa zvýšila plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Nájomca žiada symbolické nájomné a dobu prenájmu aspoň na 50 rokov. V rámci vybudovania autobusovej
stanice na Námestí republiky bude treba riešiť aj záchytné parkovisko a v záujme odbremenenia ulice M. R. Štefánika aj prípadné napojenie autobusovej stanice na ulicu Ľ. Štúra.

1) Pri prenájme pozemkov:
- stanovuje sa percentuálne a to z výšky ceny pozemkov v predmetnej lokalite a to 5 % v prípade podnikateľskej činnosti a 3% v prípade nepodnikateľskej činnosti.
Nájomné za pozemky - 5%
extra zóna........................................... 5.00 €/m2 ročne
I. zóna..................................................4,00 €/in2 ročne
II. zóna................................................ 3,00 €/m2 ročne
III. zóna............................................... 1.50 €/m2 ročne
Nájomné za pozemky - 3%
extra zóna........................................... 3,00 €/m2 ročne
I. zóna..................................................2,40 €/m2 ročne
II. zóna................................................ 1,80 €/in2 ročne
III. zóna...............................................0,90 €/in2 ročne

Stanovisko Mestskej rady a príslušných komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve Komisia ÚP, IV a ŽP rokovanie o žiadosti odročuje. Vzhľadom na nevyhovujúcu dopravnú situáciu v danej lokalite (vrátane križovatky SNP – M. R. Štefánika) a predpokladaného zhoršenia situácie pri ďalšom dopravnom zaťažení, požaduje zabezpečiť účasť navrhovateľa a projektanta na najbližšom zasadnutí komisie za účelom vyjasnenia dopravného riešenia zámeru z hľadiska širších dopravných vzťahov.
Komisia majetkoprávna a verejného poriadku odročila prerokovanie materiálu z dôvodu, rokovania komisie ÚP, IV, ŽP.
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie v tomto znení.
 


Diskusia bola krátka a zjavne zmätočný materiál poslanci odsúhlasili bez toho, aby mu porozumeli. To ostatne nehralo žiadnu úlohu, keďže na základe tohoto uznesenia MsÚ nemal v úmysle pripraviť žiadnu zmluvu, iba uvariť žabu. Primátor z ničoho-nič  zahovoril o dohodách s Arrivou o areáli býv. tabakovej fabriky, je teda zrejmé, že už vtedy bol hotový plán odovzdať tento mestský pozemok Arrive za 3c/m2 ročne bez zjavného dôvodu. Aby mesto vybudovalo na svojom prázdnom vybetónovanom pozemku parkovisko, na to nie je potrebné ho nikomu prenajímať...
 
 


Z á p i s n i c a z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky konaného dňa 14. septembra 2016 v priestoroch Domu kultúry na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch
26/ Mgr. Gabriel Závodský - predniesol bližšie informácie k tomuto bodu.


Spravodajca za mestskú radu – Ing. László Forró - podal správu, že mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom časti pozemku, tak ako je to uvedené v materiáli.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu:
MUDr. Silvester Demo – podotkol, že pôvodná žiadosť spoločnosti ARRIVA bola na komisii územného plánovania odmietnutá, pretože nemali k dispozícii vizualizáciu a podrobnú štúdiu o tom, ako tá autobusová stanica má vyzerať. Dodal, že včera prebehlo stretnutie medzi zástupcami ARRIVY, projektovej kancelárie a komisie územného plánovania a investičnej výstavby, kde im bola doručená vizualizácia, ktorú už majú aj všetci poslanci. Táto sa im zdala však nedostatočná z viacerých dôvodov, jednak, že by sa znížil komfort
bývania ľudí na Nám. Republiky, kde by prišli o parkovacie miesta, ktoré využívajú aj oni aj návštevníci stanice a pošty. Tam doporučili spoločnosti ARRIVA vybudovať aj keď menšie, ale predsa nejaké parkovisko pre tieto obytné domy. Ďalšie vec, ktorá im vadila, bola nízska kapacita toho zberného parkoviska, ktoré bude v priestoroch tej bývalej tabakovej továrne a to doporučili tak isto rozšíriť a ďalšia vážnejšia vec, že prechod medzi záchytným parkoviskom a autobusovou stanicou by išiel cez ulicu Ľ. Štúra a tam je tá doprava veľmi predimenzovaná a chodci by tam boli ohrození na životoch a zdraví, lebo prvý z tých troch mostov a kruhový
objazd, kadiaľ budú autá chodiť je veľmi krátky a preto tam doporučili vybudovať nad úrovňový prechod. Dodal, že tieto požiadavky odovzdali spoločnosti ARRIVA a projektovej kancelárii písomne a ako komisia sa uzniesli, že zatiaľ nedoporučujeme prijať túto ich žiadosť.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta – poďakoval sa za informáciu a dodal, že so spoločnosťou ARRIVA dohodol odstrániť skládku z bývalej tabakárne a pripravoval sa zámer sústrediť tam zberné parkovisko. Zaradí si to spoločnosť ARRIVA do svojho plánu, čiže mesto nebude musieť vynakladať finančné prostriedky na zriadenie tohto parkoviska, práve naopak spoločnosť ARRIVA sa zaviazala, že toto parkovisko vybuduje na vlastné náklady a ešte ho aj zväčší. Toto samozrejme asi komisia ešte nevedela, je to tam už zapracované a rovnako ako pracujú na tom, aby rozšírili kapacity parkoviska okolo budúcej autobusovej stanice.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta uzatvoril rozpravu a vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Hlasovaním č. 74 – z prítomných 21, „za“ – 12, „proti“ - 1, „zdržalo sa“ – 7, „nehlasovalo“ – 1 poslanci MsZ
 
 


Podľa očakávaní sa čoskoro aj objavil "nový zámer". V odôvodnení sa uvádzalo le toľko, že bol doplnený kruhový objazd a záchytné parkovisko. Na obrázku však žiadny kruhový objazd nie je. Nie je ani vysvetlené, prečo by malo mesto odovzdať parcelu pod "záchytné parkovisko" súkromnej firme a stratiť nad ním kontrolu...
Z 54 m2 sa šmahom ruky stalo 8121 m2. Zmena vôbec nebola prerokovávaná v odb. komisiách, s odôvodnením, že sa tak už stalo pri pôvodnom návrhu.

 
 

 
NÁVRH UZNESENIA Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e nájom pozemkov parc. č. 5927 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, parc. č. 5929 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11854 m2, parc. č. 3905 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1419 m2, parc. č. 3892/1 ostatné plochy o výmere 35196 m2, nachádzajúcich sa v kat. území Nové Zámky na LV č. 1 v registri „C“ KN a pozemkov parc. č. 2032/45 ostatné
plochy o výmere 9405 m2, parc. č. 1902/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, parc. č. 1903/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, nachádzajúcich sa v kat. území Nové Zámky na LV č. 12161 v registri „E“ KN vo výlučnom vlastníctve Mesta Nové Zámky, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00 309 150 v prospech ARRIVA Nové Zámky, a.s., sídlo: Považská č. 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36 545 317 za zónové nájomné 1,50 €/m2 na obdobie 50 rokov formou nájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca vybuduje na predmete prenájmu verejnoprospešnú stavbu.

Dôvodová správa
PREDMET: Prenájom pozemku
ŽIADATEĽ: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.), sídlo: Považská č. 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36 545 317

SKUTKOVÝ STAV
Dôvod a účel žiadosti
Majetkovoprávny odbor mestského úradu mesta Nové Zámky predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky opätovne žiadosť žiadateľa na prenájom pozemku. Nájomca vybuduje na riešenom území autobusovú stanicu. Pôvodný projekt počítal iba s lokalitou pred budovou Pošty 2 na námestí republiky. V súčasnosti žiadateľ predložil projekt s celkovou výmerou novej autobusovej zastávky kruhového objazdu a záchytného parkoviska. Uvedené stavebné objekty budú umiestnené na mestských pozemkoch v rozsahu 8121 m2.

Projekt vybudovania stanice je navrhnutý takým spôsobom, aby poskytoval komplexné riešenie moderného prestupového uzlu v rámci prístupovej komunikácie tak, aby sa zvýšila plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Za tým účelom sa umiestni na komunikácii M. R. Štefánika kruhový objazd z ktorého sa vybuduje prístup na záchytné parkovisko.

Pôvodný zámer


 
Nový zámer
 

 
Pôvodné stanoviská Mestskej rady a príslušných komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve

Komisia ÚP, IV a ŽP rokovanie o žiadosti odročuje. Vzhľadom na nevyhovujúcu dopravnú
situáciu v danej lokalite (vrátane križovatky SNP – M. R. Štefánika) a predpokladaného
zhoršenia situácie pri ďalšom dopravnom zaťažení, požaduje zabezpečiť účasť navrhovateľa a
projektanta na najbližšom zasadnutí komisie za účelom vyjasnenia dopravného riešenia
zámeru z hľadiska širších dopravných vzťahov.

Komisia majetkoprávna a verejného poriadku odročila prerokovanie materiálu z dôvodu,
rokovania komisie ÚP, IV, ŽP.

Mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom.
 

 
Prerokovanie návrhu v zastupiteľstve sa podobalo na frašku. Primátor obhajoval nájomné 1,50 Eur/m2 s poukazom, že voči ŽSR sa Arrive podarilo dosiahnuť ešte lepšiu cenu 22 centov/m2. Akurát zabudol spomenúť že v prípade ŽSR ide o ročný prenájom kým v jeho prípade o 50-ročný. A že časť pozemkov prenajímajú ŽSR Arrive výrazne drahšie, takže inkasujú 15.695 EUR ročne za 8.460 m2 a zmluvu podpísali na 7 rokov. To zodpovedá ročnému nájmu 1.86Eur/m2 ročne.
O. Klein prenajal 8.121 m2 za 12.181 Eur na 50 rokov. To zodpovedá ročnému nájmu 3 centy/m2, to jest 62x nevýhodnejšie než v prípade ŽSR. To kumulatívne za 50 rokov pripraví mesto o 750 tis. Eur...

 


Zo zápisnice MsZ konaného dňa 15. februára 2017 v priestoroch Domu kultúry na Hlavnom námestí
v Nových Zámkoch:


 8. Mgr. Gabriel Závodský – podal bližšie informácie k tomuto bodu.

Spravodajca mestskej rady – Ing. Lukáš Štefánik – podal správu, že mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom pozemkov podľa predlohy.
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - podotkol, že len na uzrejmenie, tento materiál bol už v komisiách predtým, teraz sa jedná o vyčlenenie presnej parcely, plochy, ktorá zodpovedá už pripravovanému projektu.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta otvoril rozpravu:

JUDr. Ing. Ivan Katona – dodal, že vzhľadom na stanovisko komisie územného plánu s ktorým sa stotožňuje a dopravná situácia sa zhoršuje a zrejme sa bude aj zhoršovať pri vybudovaní Jaguáru v Nitre a mostu cez Komárno – Komárom, či teda komisia navrhovala alebo zvažovala nejaké iné riešenie, ktoré by zrejme nemuselo až tak zaťažiť túto spojnicu Nitra – Komárno, cez Nové Zámky, keďže ich stanovisko bolo, že to odročil práve už z predpokladaného dopravného zaťaženia.

Ing. Helena Bohátová, PhD. – spýtala sa, že čo sa týka toho nájmu, tak je tam 1,5 eur/m2na obdobie 50 rokov, teda 1,5 eura za 50 rokov. Ak je to teda zónové nájomné tak by tam malo byť lomeno rok. Spýtala sa, že kedy firma ARRIVA plánuje dobudovať alebo ukončiť výstavbu tohto autobusového nádražia.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta – podotkol, že spoločnosť ARRIVA navrhla iné nájomné, nakoľko od Železníc Slovenskej republiky majú nájomné 0,22 eur, ale my sme nastolili nájomné 1,5 eur a s tým súhlasili a hlavne, že to bude využitie pre okolité spádové oblasti a preto bola tá suma, taká ako je uvedená.

MUDr. Silvester Demo – dodal, že upresní kvôli čomu to odročila komisia, kvôli tomu, že tam sa plánuje  vytvoriť kruhový objazd, keďže zberné parkovisko pre autobusovú a železničnú stanicu sa plánuje práve na druhej strane cesty v časti areálu bývalej Tabakovej, tak požadovali od investora, aby tam vybudoval nadúrovňový prechod, ktorý v tom pôvodnom pláne nebol a ďalšia vec, ktorá komisii vadila je to, že tam budú zabraté všetky parkovacie miesta na strane Ľ. Štúra a to žiadali tiež vybudovať nové parkovacie miesta.

Dodal, že pokiaľ dobre vie, tak prebehlo rokovanie medzi primátorom a ARRIVOU a tam tie ich požiadavky boli zohľadnené a v tom novom pláne už by mali byť.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta uzatvoril rozpravu a vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie: Hlasovaním č. 34 – z prítomných 24, „za“ – 23, „proti“ - 0, „zdržalo sa“ – 0, „nehlasovalo“ – 1, poslanci MsZ prijali:

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e nájom pozemkov parc. č. 5927 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, parc. č. 5929 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11854 m2, parc. č. 3905 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1419 m2, parc. č. 3892/1 ostatné plochy o výmere 35196 m2, nachádzajúcich sa v kat. území Nové Zámky na LV č. 1 v registri „C“ KN a pozemkov parc. č. 2032/45 ostatné plochy o výmere 9405 m2, parc. č. 1902/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, parc. č. 1903/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, nachádzajúcich sa v kat. území Nové Zámky na LV č. 12161 v registri „E“ KN vo výlučnom vlastníctve Mesta Nové Zámky, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00 309 150 v prospech ARRIVA Nové Zámky, a.s., sídlo: Považská č. 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36 545 317 za zónové nájomné 1,50 €/m2 na obdobie 50 rokov formou nájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca vybuduje na predmete prenájmu verejnoprospešnú stavbu.
 
 


Po tomto uznesení už Mestský úrad na nič nečakal a promptne pripravil zmluvu, ktorá bola primátorom podpísaná 22. marca 2017. Zmluva síce zaväzuje nájomcu začať stavať do roka od získania stavebného povolenia, ale súčasne ho vyväzuje z povinností v prípade ak nezíska bližśie nedefinovanú účelovú dotáciu.
Ostatne 7.9.2017 nájomca dostal stavebné povolenie a stavať nezačal do dneśného dňa. Zato 7. júla 2019 požiadal o predĺženie stavebného povolnia o ďalšie 2 roky.

Zrejme práve s týmto súvisia chaotické signály vysielané radnicou ohľadom prípravy parkovacích miest v areáli bývalej tabakovej fabriky. Niečo robiť musia, tlak verejnosti je enormný a priznať sa, za akých podmienok uzatvorili 50 ročný prenájom s Arrivou, zrejme nemajú odvahu...

 
 


 
Pôvodne chcela Arriva  prenajať od mesta 54 m2 v časti pred poštou, ale ak môžete mať na 50 rokov 8.121 m2 za 3 centy/m2, bol by hriech to nevyužiť...
 

Vstup do areálu bývalej tabakovej fabriky
 

Dva roky tu mohla parkovať dobrá stovka ľudí, ktorí cestujú každé ráno za prácou...
 

Za plotom je ďalší chátrajúci areál. Aj tu by sa dali vytvoriť parkoviská, ale načo?
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x