Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  19-09-10   1,420  
0
Zastupiteľstvo začalo o 09:00 ráno. Diskusia v bode programu č. 36 Rôzne začala o 21:50, teda po 12 hodinách a 50 minutách. Všetky tieto námety som mal v pláne prebrať počas bodu „Rôzne“, avšak dávno bola vyčerpaná zásoba pozornosti, sústredenia sa aj trpezlivosti voči rečníkom. Preto svoje podnety a otázky zverejňujem touto formou.  Mohol by som použiť aj portál Odkaz pre starostu, aj tam by to malo väčší zmysel ako na konci 14 hodinového zasadnutia. Nezdá sa, že bod „Rôzne“ na konci zastupiteľstiev je miestom, kde by sa malo diskutovať o stave nášho mesta či o možnostiach zmeny k lepšiemu...  

Otázky nie sú zoradené podľa dôležitosti. Sú spísané tak ako som sa v posledných dňoch pohyboval mestom,  tým čo som videl a čo som vnímal ako problém ktorý je možné vyriešiť.

1.)    Vstup do mesta, križovatka Komárňanská cesta – Nesvadská cesta

            
Cestná komunikácia uprostred križovatky sa prepadáva. Neustále. Nedokáže(me) = VÚC  a Mesto zabezpečiť opravu jedného prepadliska na trase hlavného vstupu do mesta?
Prvá oprava pred rokom, zopár opráv počas roka, dnes opäť prepadlisko označené výstražnou značkou, v ktorom možno onedlho skončí kamión rútiaci sa do mesta. Mne z tejto večnej diery vyplýva dosť rezervovaný postoj k možnosti riešenia veľkých tém – keď nemožno opraviť poriadne a na jeden krát obyčajnú dieru v križovatke,  je vôbec možné očakávať riešenie zásadných dopravných  problémov mesta?

2.)    Peší priechod Plaváreň – Pribinova, ako sa má? Bude?

Pretože by sa zišiel. Peší prechod medzi veľkým parkoviskom na Cisárskej bašte (pri plavárni) a Pribinovou ulicou, vlastne mestskou tržnicou by sa veľmi zišiel. Je možné, že by prišlo k výraznému odľahčeniu dopravného zaťaženia okolia tržnice, pretože časť ľudí by svoje motorové vozidlá mala možnosť ponechať na už existujúcom parkoviskom. Vstup do okolia tržnice by tak bol flexibilnejší a obyvatelia okolitých bytových domov by boli menej zaťažený motorovou dopravou v ich uliciach. Navyše, peší priechod by bolo možno veľmi esteticky a funkčne zakomponovať do štruktúry centra mesta.

   
Návrh na realizáciu pešieho priechodu bol Mestu navrhnutý v roku 03/2018. Pri diskusii s pracovníkmi pri MsÚ bola jeho realizácia posúdená ako vhodná a bola prisľúbená. Stav dnes: nič, na hodnotnom pozemku v centre mesta skladujeme staré autobusové zastávky! Parcely sú vo vlastníctve Mesta NZ, parcelné čísla: 204/1, 220.

3.)    Doprava a prejazd mestom a tranzit na uliciach Kapisztóryho – most/kruhový objazd – Komárňanská cesta

Kruhový objazd je úzkym hrdlom lievika ktorý brzdí prejazd, či už smerom z mesta (ráno) alebo počas dňa a popoludní smerom od Komárňanskej cesty. Bolo by vhodné osloviť odborníka (projektant, univerzita v Žiline), ktorý by možno dokázal navrhnúť opatrenie na úpravu kruhového objazdu tak aby sa stal priepustnejším.

4.)    K téme vizuálneho smogu

Vzhľad mesta. Kvalita mestského prostredia a celkový dojem z mesta:
a)    )Príklad I.  ZŠ Mostná a jej oplotenie!!!! – čo tak odstrániť reklamu z verejných budov a areálov! Vychovávať deti k nárokom na estetiku prostredia v ktorom žijú nie je márne.
b)    Príklad II. Zábradlie (majetok Mesta NZ) medzi OÚ a ZŠ Mostná: kto tu reklamu prenajíma?.
c)    )Príklad III. Reklamné plochy pri nedávno kvalitne rekonštruovanej budove kina
d)    Príklad IV. Nepochopenie podstaty podnetu Pištu na preverenie legálnosti reklamných plôch v centre mesta, nie legalizácia ale regulácia!
e)    Príklad V. z pohľadu vzhľadu Hlavného námestia a v kontexte jeho prostredia nevhodná LED obrazovka na streche Domu kultúry
f)    Plus desiatky podobných príkladov všade po meste.

    
Zvážme teda nasledovné:
Návrh na postupné odstránenie reklamy z budov a pozemkov vo vlastníctve Mesta NZ.
Návrh na vypracovanie Manuálu verejných priestranstiev pre centrum mesta (CMZ, pešia zóna, M. R. Štefánika, Ernestova bašta a Podzámska ulica).

5.)    Cyklo-cesta NZ-Komoča

Ak sa tak doteraz nestalo, možno by bolo vhodné  osloviť samosprávu obcí Komoča a Andovce, osloviť VÚC a vytvoriť program/pracovnú skupinu ktorá bude pripravovať podmienky pre vybudovanie cyklotrasy ktorá by spojila NZ a Váh/Komoču spevnenou komunikáciou mimo cesty pre motorové vozidlá, možno v línii kanála Nitra – Váh pod jeho hrádzou.
Cyklo-nappojenie na okolité obce má dva významy: rekreačný a dopravný. Susedné obce (Komoča, Palárikovo, Dvory na Žitavou ) poskytujú turistické ciele. Ak by existovala bezpečná infraštruktúra je možné, že  trasy by v budúcnosti plnili aj funkciu každodennej dopravy.
Práve dnes 9. septembra 2019 bola Ministerstvom dopravy a výstavby SR vyhlásená „Cyklovýzva“ a namiesto plánovaných 1,7 milióna eur je k dispozícii až 6 miliónov eur – má Mesto  pripravené v zásuvke nejaké vypracované projekty?
Cyklovýzva je zverejnená tu...


    
Poznámka: popri Váhu je vybudovaná kvalitná infraštruktúra a na napojenie nášho mesta je potrebných zopár kilometrov – to predsa nie je nemožné v čase veľkej popularity a podpory cyklo, či už vo forme turistickej alebo dopravnej.
Plus oslovenie samospráv okolitých obcí (Bánov, Dvory nad Žitavou, Bajč, Nesvady) a ponuka na spoluprácu pri plánovaní a budovaní cyklo-infraštruktúry. Cieľ: prepojenie obcí a mesta, spoločné projekty a využívanie zdrojov.
 
6.)    Chodník z Lastovičej na TGM!

Pri východne z ulice chýba chodník, chodci a hlavne deti tu prechádzajú ráno a popoludní cez chaos prechádzajúcich áut, parkujúcich áut, bez chodníka popri mlákach alebo po vyšliapanom prašnom alebo rozbahnenom trávniku.

   
Do budúcnosti, možno pri  tvorbe rozpočtu mesta pre rok 2020, by bolo ideálna vybudovať v tomto mieste ostrovček pre peších pre bezpečnejší prechod chodcov.
Potrebuje zmeniť pohľad na prácu s mestom, ak budeme podporovať a vytvárať podmienky pre peších (a cyklistov), ak budeme venovať pozornosť mestskej zeleni, obnovovať uličné stromoradia, tak výsledok príde. V porovnaní s vytváraním podmienok pre IAD ide o podstatne menšie náklady.

7.)    Opätovne cyklo-pešo chodník Sihoť – pod most, opraviť!

Stav chodníka alebo cyklotrasy (ťažko túto komunikáciu označiť presným názvom) je možné označiť ako havarijný. Výsledkom nekvalitnej realizácie je dnešný stav. Na tomto mieste hrozí pád a úraz cyklistov alebo in-line korčuliarov, ani kočíkom prejsť nie je úplne jednoduché. Tento stav trvá už minimálne rok! Ale ľudia sú vynaliezavý, už sa vytvára paralelný chodník mimo rozbitého asfaltu.

   
Dve možnosti: 1.) buď sme si zvykli a necháme to takto, budeme to považovať za normálne,
                           2.) alebo tento úsek konečne necháme opraviť.
Na najbližšom MsZ sa spýtam túto otázku znova, už tradične.

8.) Šafárikova ulica v časti oproti parku (pri tržnici): parkovanie – vyznačenie parkovacích miest, prejazd!
Ohrozovanie obyvateľov a hlavne detí, zníženie kvality bývania. Riešenie = zákaz prejazdu a vyžadovanie jeho dodržiavania.
   
Téma veľmi súvisí s problematikou rezidentského parkovania a tiež s prepojením Pribinovej ulice a parkoviska na Cisárskej bašte peším priechodom.

Téma veľmi úzko súvisí s realizáciou nových parkovacích plôch – prestaňme už konečne večne maľovať biele čiary čo čas v priebehu jedného roka zmaže a začnime používať značenie s využitím rôznych farieb dlažby všade kde to je možné.

9.)    Podzámska ulica a staré čerešne (v súvislosti s bodom programu č.27 ) „Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky.“

   
Na Podzámskej ulici, hlavne v časti pred križovatkou s ulicou M. R. Štefánika, sa nachádza niekoľko starých a takmer úplne suchých čerešní. Stromy zostávajú úplne neviditeľné. Suché a napriek tomu stále na mieste. Čakáme pokým vietor oláme ich konáre? Čakáme pokým suché konáre začnú padať na chodcov? Alebo ich vietor bude musieť vyvrátiť z koreňov aby sa niečo začalo diať? Alebo musíme získať dotáciu 200.000, ak z nej teda niečo zostane na obnovu uličných stromoradí po zakúpení stroja na čistenie chodníkov. Alebo proste pošleme pracovníkov Mesta, suché stromy vypílime a na jeseň vysadíme mladé lipy (pozrite prosím ako sa im pred  novými budovami na ulici darí).

Budem teraz citovať z textu správy k tomuto bodu:
„....Realizácia projektu „Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v našom meste“ bude mať pozitívny dopad na rozvoj mesta a zlepšenie životných podmienok obyvateľov, a to najmä prostredníctvom:
-    zníženia záťaže životného prostredia a zlepšenia kvality ovzdušia v meste formou eliminácie koncentrácie tuhých častíc PM 10  ovzduší“


Ak naozaj  chceme zlepšiť kvalitu ovzdušia v uliciach mesta a znížiť množstvo tuhých PM10 častíc, mali by sme zamerať na zníženie množstva automobilov v uliciach mesta. S tým je veľmi úzko spojená problematika regulácie parkovania (bod č.29 a bod č.30), otázka prenájmu plochy medzi bývalou Ekonomickou školou a Železničnou stanicou ktorá by sa mala zmeniť zo zelenej plochy na parkovisko (v dotyku s obytnými budovami!, doprava je sem vedená priamo cez sídlisko Prednádražie, na druhej strane plocha nového/budúceho parkoviska v areály starej kotolne je prístupná priamo z ulice M. R. Štefánika) a hlavne otázka podpory nemotorovej dopravy ku ktorej sme sa v NZ ešte nedostali, lebo najprv musíme zaparkovať všetky autá a keďže je úplne jasné že na to nie je miesto tak sa o to ani nebudem pokúšať. Inak, ak nepríde k regulácii, neskôr ich bude s veľkou pravdepodobnosťou ešte viac, si to uvedomujete?

Téma stavu mestskej zelene, jej plánovania a starostlivosti o ňu je celkovo podstatná vec. Stav teraz je zlý. Ak prichádza k výsadbám zo strany Mesta, často sú nekoordinované – po výsadbe sa okamžite zabúda. Potrebujem pasportizáciu mestskej zelene. Po výsadbe musí prísť k jej evidencii, plánovaniu starostlivosti o ňu a pravidelnému sledovaniu jej stavu. Ak prichádza k výsadbe zo strany občanov, zo strany Mesta je potrebný odborný dozor a hlavne konzultácia pred realizáciou výsadby. Cítiť tu deficit odborného a komplexného pohľadu.

Výsadba nemôže vyzerať takto (sú to vyhodené prostriedky a čas) - Vnútroblok ulíc Boženy Němcovej a G. Bethlena:S. H. Vajanského:
   
10.)     Znovu k téme SMARTcity

Autobusová zastávka na Komárňanskej oproti Colnému úradu je už tri týždne rozbitá (sklenená reklamná výplň), autobusová zastávka na TGM pod ŠH Miléniu celé leto bliká – skrat na osvetlení reklamnej plochy – robme veci na úrovni nášho mesta, blbuvzdorné, jednoduché, odolné a kvalitné. Sklo patrí do Viedne. Do NZ sú zatiaľ vhodnejšie nerozbitné a odolné materiály.

Tiež tu je vhodné zamyslieť sa nad nefunkčnosťou sledovania stavu mestského majetku. Možno by tu bolo vhodné využiť hliadky MsP ktoré sa neustále pohybujú mestom a získavať informácie o poruchách a poškodenom mestskom mobiliáre od nich.

Komárňanská cesta, autobusová zastávka rozbitá od konca augusta 2019:

   
 T. G. Masaryka, autobusová zastávka pod ŠH Milénium, skrat a blikajúca reklamná plocha – porucha trvá  už  celé leto.


    
11.)     Vnútroblok Lastovičia:  betón a výsadba aktivita a záujem obyvateľov......

Na Lastovičej ulici sa vytvorila komunita aktívnych obyvateľov, ktorý pre naplnenie svojich predstáv potrebujú spoluprácu MsÚ. Na začiatok je potrebné vybúrať a odviezť betón (ktorý tam je od výstavby sídliska!).

   
Zástupkyňa obyvateľov neustále na MsÚ naráža na nezáujem a odpor voči jej snahe začať proces obnovy vnútrobloku.
Preto Vás (MsÚ) prosím o odstránenie starej betónovej plochy a lepšiu komunikáciu s občanmi Lastovičej ulice.

12.)     Záchytné parkovisko pre Železničnú stanicu v areály Starej kotolne

Ak príde k uvedeniu parkoviska do prevádzky, uvažuje sa s nejakým systémom evidencie vstupu na parkovisko?

Uvažuje sa s nejakou formou dozoru nad plochou parkoviska a vozidlami ktoré tu budú odložené(kamerový systém)?

Ak príde k uvedeniu parkoviska do prevádzka, uvažuje sa s reguláciou parkovania v uliciach Prednádražia, zvlášť v uliciach ktoré susedia priamo s predstaničným priestorom?
Ak áno, existuje plán ako to bude vyzerať? Ak nie, mali by sme ho pripraviť.
Ak príde k prevádzke záchytného parkoviska, tak bude možno reorganizovať využívanie predstaničných priestorov ktoré boli doteraz využívané na odkladanie osobných áut – uvažuje Mesto s realizáciou nejakej modernej a bezpečnej formy odkladania bicyklov?

13.)     K otázke Zónového rezidentského parkovania (bod č.29 a č.30):

Téma bola konzultovaná s koordinátorkou realizácie projektu Zónového rezidentského parkovania v Trenčíne (v oblasti regulácie parkovania jedno z najprogresívnejších veľkých miest), určite išlo o veľmi dobrý krok a inšpiratívne stretnutie. Teda, ak sa plánujú podobné študijné výjazdy pracovníkov MsÚ a poslancov MsZ, by bolo možno správne včas informovať všetkých poslancov MsZ.
 Záverečná správa predkladaná MsZ zhodnocuje pozitívne a negatívne stránky vyhradeného a rezidentského parkovania, poukazuje na dva podnety na Okresnej prokuratúre, ktorých vybavenie môže ovplyvniť smerovanie organizácie parkovania v meste.

Rozhodnutie venovať sa problematike rezidentského parkovania by ale nemalo byť podmienené očakávaním rozhodnutia OP. Trenčín je mestom v SR a čo je možné a čo platí tam, platí určite aj v NZ.
 Spôsob práce pri plánovaní organizácie parkovanie ktorý popísala koordinátorka projektu z Trenčína – detailné posudzovanie stavu a možností v jednotlivých častiach mesta a uliciach sa zdá možno zložitý a zdĺhavý, ale iná možnosť vedúca k riešeniu problému neexistuje. Pri pozornom pohľade na jednotlivé ulice a časti mesta je možné nájsť kapacity využiteľné pre parkovanie motorových vozidiel ktoré doteraz unikali pozornosti Mesta.

Príklad:
Parkovanie v oblasti Komárňanská ulica/G. Bethlena = bývalé školské nádvorie a ihrisko v areály ZŠ/SŠ na ulici Boženy Němcovej a otvorená plocha pri nákupnom centre LINPARK:
Uvažovať nad možnosťou otvorenia areálu ZŠ zo strany Komárňanskej ulice a vytvoriť  možnosť 24h vstupu pre osobné autá obyvateľov s trvalým pobytom v NZ (na plochu bývalého ihriska, teraz parkovisko pre školu počas dňa) a umožnenia parkovania pre obyvateľov priľahlých blokov obytných domov (Komárňanská ulica, Bašty, G. Bethlena, Boženy Němcovej, možno Bitúnkova). Otvoriť pešiu bránu zo strany ulice Boženy Němcovej 24h/7 dní v týždni. Komunikovať tému s VÚC.

Riešme problémy na ktoré má Mesto dosah a kapacitu, využívajme možnosti ktoré máme a to bez nutnosti negatívnych zásahov do mesta. Areály škôl poskytujú rôzne možnosti – je škoda udržiavať v meste oplotené trávniky!

Poznámky k situácii: po prípadnom otvorení areálu/parkoviska pre verejnosť/susedov vyznačiť pri bráne do ZŠ areálu priechod pre chodcov a uvažovať so znížením maximálnej rýchlosti na tejto ulici (plus celá G. Bethlena) na max=30 km/h (plus možné zúženie jazdných pruhov na  2,7 m a priestor pre cyklo).

Komárňanská ulica a areál Strednej školy (pozemok v správe VÚC):
   
   
Ulica G. Bethlena a areál nákupného centra LINPARK:

   
Bolo by možno vhodné komunikovať s majiteľom pozemku LINpark a pokúsiť sa o otvorenie ich parkoviska pre obyvateľov susedného bytového domu (G. Bethlena), súčasný stav: parkuje sa na chodníku (poškodenie) a na krajnici (nebezpečné, neestetické).

Otázka pre Ing. Veleckého: má Mesto právomoc určovať výšku miestnych daní za pozemky vychádzajúc z ich súčasného využívania a z cieľov (Mesta) ako by využívané byť mali, pri pohľade na verejný záujem?
 K téme Sihoť, futbalový štadión Ladislava Gancnera a veci s tým spojené:
keďže som sa po dlhej diskusii mojich kolegov nedostal k slovu budem v debate pokračovať tu:

Mrzí ma, že nikto z Vás (kolegovia poslanci z ľavej strany zasadačky), sa nebol na diskusii Na schodoch pozrieť. Mohli ste spoznať názor ľudí hneď z prvej ruky. Chcem Vás ubezpečiť, že diskusia nebola z našej strany (Za Nové Zámky) vedené negatívnym smerom voči plánu predaju štadióna L. Gancznera a premene Sihoti na monofunkčný futbalovo-atletický areál, aj keď sú názory členov nášho združenia na túto vec známe. Ivan diskusiu viedol ako zdatný moderátor ktorý si od témy dokáže udržať odstup. Tiež by ste boli možno prekvapení tým, že mnoho ľudí ktorí boli v diskusii MsZ zastupiteľstva označený ako „romantici v obnosených teplákoch nekompetentní hovoriť o téme športu“ športovcami boli, či už atlétmi alebo futbalistami. Napriek tomu netúžia po raste futbalového areálu mimo jeho súčasných hraníc a ani po nových parkovacích miestach priamo na Sihoti. Možno by ste boli prekvapení aj tým, že mnohých futbal pramálo zaujíma. Viac ich zaujíma lavička a hojdačka, alebo jazero a park.

Preto buďme pri plánoch ako ďalej so Sihoťou opatrnejší. Nezdá sa mi, že niekto z poslancov vstupoval do volieb a do MsZ s programom premeny mesta na Mesto futbalu a svojím zvolením získal mandát tento program preniesť do praxe. Futbal je iste pekný šport a mládež potrebuje lepšie zázemie ako má dnes. Ak chceme pre futbal zmenu k lepšiemu a rozhodneme sa na nej pracovať nie je ale nutné premeniť tvár Sihoti, ani predať Gancznerov štadión – jedno vôbec nepodmieňuje druhé a zlepšenie podmienok pre futbal sa nevylučuje so zachovaním súčasného charakteru Sihoti.

Len toľko som Vám chcel počas diskusie povedať, ale debatovať po dvanástich hodinách sedenia v zasadačke je už ťažko. Nie je ani priestor, ani pozornosť a možno ani chuť počúvať.
A čo chce byť všetkým týmto povedané? Pointou je to, že jednoduché ale podstatné veci nám úplne unikajú pri rozhovoroch o veľkých a asi aj mestu ťažko dostupných projektoch. Ako povedal môj sused  poslanec z pravej strany „....a z drobností sa skladá svet“, a tiež ako povedal na poslednom MsZ môj sused z ľavej strany „....potom sme strašne neefektívny“.

U nás, zdá sa mi, nie je úplne zvykom hovoriť o tom všetkom čo je medzi budovou MsÚ, Štrandom a Plavárňou, niekoľkými kultúrnymi domami, športovou halou a oplotenými športoviskami. Teda o meste celkovo. Mali by sme začať aj túto tému preberať pretože čas letí a mesto upadá.

Možno ešte štyri poznámky:
 
  1. Bolo by možné, pre úsporu času, nečítať všetku tú záplavu údajov pri predajoch drobných pozemkov? Veď to máme napísané pred sebou a chcel by som vidieť ako by sme dokázali zopakovať povedané, ak by nás k tomu kolegyňa – pani učiteľka vyvolala.
  2. V bode rôzne často predkladáme podnety ako sú popísané vyššie. Opisovať problematickú situáciu a lokalitu slovami býva občas zdĺhavé a nie úplne zrozumiteľné. Možno by nám pomohlo, aj z pohľadu zrozumiteľnosti aj z pohľadu úspory času, podnety predkladať v elektronickej forme podľa nejakého dohodnutého vzoru.
  3. Pani prednostka by sa mohla zdržať komentárov mimo mikrofón. Už to spomenula kolegyňa Eva Polerecká, ale zdôrazním  to znovu aj  ja. Je to otravné a veľmi to znižuje úroveň zasadnutí.  Úprimne, ani mne nie každý výrok sedí, ale nebudem sa správať ako na futbalovej tribúne.
  4. Čo tak sa prejsť mestom počas niektorého zo zastupiteľstiev, pretože napríklad po takomto chodníku v centre mesta sme sa z posledného zastupiteľstva vracali domov s Marošom a Pištom Pivodom.     
Pokiaľ možno,  prejsť sa ešte pred prezentáciou plánu vybudovať na Štrande Hotel & Wellness. Nech sa vrátime trochu na zem.

Martin Vyžinkár
09.09.2019
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x