Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-10-24   1,588  
0
Po odstúpení od zmluvy s fy Prospect (písali sme tu...) primátor expresne dohodol náhradnú dodávku od inej stavebnej frmy. Tá má za 11 dní zrealizovať chýbajúce časti technickej vybavenosti stavby tak, aby sa kolaudácia stihla v poslednom možnom termíne a mesto dostalo peniaze od ŠFRB a nezaplatilo celu investičnú akciu za 2.5 mil. Eur z vlastných peňazí... Zmluva bola podpísaná 10. októbra so šibeničným termínom dodávky do 21. októbra 2019. Nevieme o tom, že by podobný typ expresných zmlúv s vynechaním zastupiteľstva i verejného obstarávania zákon pripúšťal.  


Je viac ako podivné, ak primátor v zmluve betonárskej firme vysvetľuje svoje dôvody. Zmluva obsahuje preambulu celkom nezvyčajného znenia:

Objednávateľ uzavrel dňa 31.01.2018 s obchodnou spoločnosťou PROSPECT spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky ako zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. OÚ/1718/2017, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo - časť stavby „Obytný súbor Západ II – I. etapa, Nové Zámky, v rozsahu „Technická vybavenosť k obytnému domu B“, ktorý pozostával zo stavebných objektov SO -10,11,13,16,18,19. Objednávateľ – mesto Nové Zámky dňa 03.10.2019 od predmetnej zmluvy odstúpil z dôvodu ochrany záujmov mesta na včasnej realizácii výstavby a kolaudácie obytného súboru Západ II – I. etapa, Nové Zámky, obytný dom B, ako aj ochrany zabezpečenia jeho výstavby z finančných prostriedkov ŠFRB, tak, aby tieto prostriedky nemuselo vrátiť do štátneho rozpočtu. Časť diela bola zhotoviteľom zrealizovaná, avšak nie v rozsahu postačujúcom na úspešnú kolaudáciu celého Obytného súboru Západ II – I. etapa, a nie v úplnom rozsahu vymedzenom v predmetnej zmluve. Z vyššie uvedeného dôvodu má objednávateľ eminentný záujem na urýchlenom vykonaní prác v rozsahu, v akom neboli práce riadne vykonané a dokončené v zmysle predmetnej zmluvy.

Svoje konanie bude primátor zrejme odôvodňovať stavom núdze a zčasti sa dá aj pochopiť ak sa snaží zachrániť dotáciu zo ŠFRB. Čo je však celkom nepochopiteľné, čo je vlastne skutočným dôvodom konfliktu primátora s fy Prospect.

Tá totiž určite žiadnu zmluvu neporušila a Mesto 3. októbra 2019 nijako nemohlo odstúpiť od zmluvy s odôvodnením meškajúcej dodávky stanovenej na 20 mesiacov od odovzdania staveniska (zmluva bola zverejnená 5. 2. 2018).

Navyše fy Prospect bola donedávna spriaznenou firnou, ktorá sa v minulosti už veľmi osvedčila (viď kauza ZŠ Mostná). Nepochyne chcela a  aj mohla stihnúť dodávku k rovnakému termínu ako fy Hold, jediný problém bol, že firme Prospect Mesto evidentne nezaplatilo časť realizovaných výkonov. Hodnota zmluvy s fy Hold je iba 104,110,- Eur kým Mesto dlží fy Prospect podľa nášho odhadu vyše 300 tisíc Eur.

Primátor teda musel mať teda ešte nejaký ďalší veľmi špeciálny dôvod prečo zadržiaval výplatu 15% celkovej hodnoty stavby, čím vlastne sám seba zamotal do problemov s termínmi ŠFRB...


Kauze sme sa venovali v článku:

2019-10-09   Primátor začal vojnu voči ďalšej stavebnej spoločnosti
 

Pôvodná zmluva z 5. 2. 2018 s fy Prospect s.r.o.

Zmluva z 10. 10. 2019 s fy Hold s.r.o.

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x