Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-10-24   1,892  
0
Na októbrové zastupiteľstvo predkladá hlavný kontrolór správu z hĺbkovej kontroly ktorú nevykonal v spoločnosti Brantner Nové Zámky v súvislosti so zmluvou o zabezpečení komunálnych služieb. Ide o toxickú zmluvu uzatvorenú v decembri 2007 na 15 rokov a miliardu korún. Podľa odhadov môže byť predražená o tretinu až polovicu (skúmali sme tu...). Tých cca 15-20 miliónov Eur o ktoré nás tento kšeft za viac ako dekádu pripravil, reprezentuje neuskutočnené investície do rozvoja mesta a je vlastne prapríčinou všeobecného spustnutia mesta a úteku jeho obyvateľov (písali sme tu). V čele reťazca, ktorý lúpežnú zmluvu chráni, je primátor s konateľom, podporovaný aktuálne 12-mi kúpenými poslancami (trinástym je samotný konateľ). Na chvoste chobotnice stráži zmluvu hlavný kontrolór, ktorému ale zastupiteľstvo v júni v jednej nestráženej chvíľke prvýkrát v histórii uložilo vykonať jej kontrolu. A to hneď hĺbkovú. Ako sa Ing. Rovňaník tejto úlohy zhostil, to si môžeme prečítať v správe ktorú pripravil na najbližšie zastupiteľstvo.  


Vyplýva z nej, že si na metskom úrade námatkovo pozrel pár faktúr, skonštatoval že majú rozsiahle prílohy a že je všetko v poriadku. Pritom je dôležité aby bolo všetko v poriadku aj z toho dôvodu, že lúpežná zmluva skončí v r. 2022 a lúpežníci už nepochybne hútajú, ako v nej pokračovať...


Kontroly ukončené bez kontrolných zistení
 
1. Mesto - Mestský úrad, Hlavné námestie 10, Nové Zámky
Cieľ kontroly : preveriť súlad skutočného stavu s platnými zmluvami a príslušnými právnymi predpismi  
Predmet kontroly : hĺbková kontrola plnenia zmluvy uzavretej mestom Nové Zámky so spoločnosťou Brantner Nové Zámky s r.o. o zabezpečení komunálnych služieb v zmysle uznesenia MsZ č.107/050619
Kontrolované obdobie: od  01.01.2018  do   31.12.2018
Informácia o predmete kontroly :
Na základe uznesenia MsZ č.107/050619 bola vykonaná  hĺbková kontrola plnenia zmluvy uzavretej mestom Nové Zámky so spoločnosťou Brantner Nové Zámky s r.o. o zabezpečení komunálnych služieb v roku 2018.
Táto   kontrola  sa  na základe  poverenia  HK  č. 10/2019   začala   dňa   21.08.2019 so začiatkom o 10:00 hod.  

Cieľom kontroly  bolo preveriť súlad skutočného stavu s platnými zmluvami a príslušného právnymi predpismi.
Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v meste Nové Zámky uzavretá medzi objednávateľom Mestom Nové Zámky a poskytovateľom Brantner Nové Zámky, s.r.o. bola podpísaná dňa 14.12.2007. Za mesto ju podpísal vtedajší primátor Ing. Gejza Pischinger, za poskytovateľa to boli konatelia spoločnosti Ing. Peter Ágh a Ing. Ladislav Procházka. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 1.1.2008. Uzavretá bola na dobu 15 rokov t.j. od 1.1.2008 do 31.12.2022.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa:
a) zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
b) separovaný zber odpadov a prevádzka zberového dvora
c) zber a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov a prevádzka zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov
d) správa, údržba, prevádzkovanie a modernizácia verejného osvetlenia
e) správa a údržba miestnych komunikácií a verejných spevnených plôch
f) zimná údržba miestnych komunikácií a verejných spevnených plôch
    Ceny predmetu zmluvy sú bližšie špecifikované v prílohách č. 1 až 6. Podľa bodu 4.4. Čl. IV zmluvy sa ceny na základe dodatkov každoročne upravujú o ročnú mieru inflácie v slovenskej republike meranú indexom spotrebiteľských cien zverejnenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Prvý krát sa ceny týmto spôsobom upravili v roku 2009 k 1.januáru.
Do roku 2018 bolo uzavretých celkom 10 dodatkov. Dodatok č. 1 bol uzavretý dňa 30.3.2009. Dodatok č. 2. bol uzavretý 21.4.2010. Dodatok č. 3 bol uzavretý 21.3.2011. Dodatok 4. bol uzavretý 10.2.2012. Dodatok č. 5 bol uzavretý 14.2.2013. Dodatok č. 6 bol uzavretý 30.1.2014. Dodatok č. 7 bol uzavretý 5.5.2015. Dodatok č. 8 bol uzavretý 22.4.2016. Dodatok č. 9 bol uzavretý 17.3.2017.
 Dodatok č. 10, podľa ktorého prebiehala v roku 2018 fakturácia, bol podpísaný 5.3.2018. Zverejnený bol 19.3.2018. Základná finančná kontrola zmluvy bola vykonaná dňa 27.2.2018 v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 357/ 2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2018 bolo na predmet zmluvy vystavených celkom 231 faktúr. Podrobne, hĺbkovo bolo  z nich skontrolovaných 60 faktúr. Ide o nasledovné čísla faktúr:   
260/2018, 261/2018, 265/2018, 266/2018, 267/2018, 268/2018, 269/2018, 270/2018, 271/2018, 329/2018, 424/2018, 432/2018, 465/2018, 467/2018, 477/2018, 497/2018, 543/2018, 670/2018, 703/2018, 720/2018, 886/2018, 888/2018, 891/2018, 947/2018, 949/2018, 950/2018, 951/2018, 954/2018, 1066/2018, 1130/2018, 1169/2018, 1175/2018, 1217/2018, 1414/2018, 1468/2018, 1469/2018, 1519/2018, 1583/2018, 1584/2018, 1645/2018, 1848/2018, 1849/2018, 1853/2018, 1854/2018, 1856/2018, 2006/2018, 2044/2018, 2069/2018, 2071/2018, 2074/2018, 2270/2018, 2271/2018, 2308/2018, 2310/2018, 2497/2018, 2502/2018, 2534/2018, 2692/2018, 2693/2018, 2718/2018.
    
Na všetkých týchto faktúrach bolo skontrolované, či na nich bola vykonaná základná finančná kontrola, či boli zverejnené na webovej stránke mesta. Všetky vyfakturované položky boli skontrolované aj podľa cenníkových cien (je ich 114) uvedených v prílohách dodatku č. 10 k Zmluve o zabezpečení komunálnych služieb v meste Nové Zámky. Súčasťou príloh jednotlivých faktúr boli záznamy o prevádzke vozidla nákladnej dopravy. Pri takmer každej faktúre bolo priložených niekoľko desiatok týchto záznamov. Záznamy o prevádzke vozidla nákladnej dopravy obsahujú údaje, ktoré sa po ich zosumarizovaní premietajú do jednotlivých položiek faktúry. Kontrola správnosti fakturácie spočívala, popri skontrolovaní správnosti použitej výšky ceny, v prácnom nasčítavaní jednotlivých údajov uvedených v priložených záznamoch. Napr. pri faktúre 1217/2018/233 bolo fakturovaných 28 položiek, ktoré vychádzali z údajov uvádzaných 55 - tich záznamoch; pri faktúre 1469/2018/233 bolo fakturované 2 položky, ktoré vychádzali z údajov uvádzaných v 21 záznamoch;  pri faktúre 2718/2018/570 bolo fakturovaných 15 položiek, ktoré vychádzali z údajov uvádzaných v 36 – tich záznamoch. Pre lepšiu predstavu prikladám v prílohe č. 1 kópiu faktúry 2718/2018/570.

Po kontrole predmetných dokladov môžem konštatovať, že poskytovanie komunálnych služieb od poskytovateľa Brantner Nové Zámky, s.r.o. pre mesto Nové Zámky bolo vykonávané v súlade s uzatvorenou zmluvou a dodatkami k tejto zmluve. Pri pravidelných, opakujúcich sa službách sa objednávky nevystavovali. Pri ostatných službách sa tieto vykonávali na základe objednávok vystavených mestom.

 

Zmluve s Brantnerom sme sa venovali v čánkoch:
2018-08-26   Čakajte viac! Alebo: ako sa vás Brantner snaží ošklbať na Blšáku...
2018-08-16   Ľudia krútia hlavami nad novými kontajnermi za milión Eur: toto už len načo bolo dobré?!
2018-07-13   S košíčkom a malou dušičkou medzi trhovníkmi. Prineste bločky, nemôžem uveriť, že mi Brantner nehovorí pravdu... odkazuje O. Klein
2018-07-01   Novozámocká tržnica - miesto, kde sa osudy malých ľudí krížia s ambíciami mocných...
2018-06-27   Poslanec Valent terčom kritiky za zbabranú tržnicu. Na dnešnom zastupiteľstve si mohol vypočuť že ide o nepodarok a nech sa nechytá vecí, ktorým nerozumie
2018-05-26   Mokré skúšky novozámockej tržnice nedopadli dobre
2018-05-20   Na novej tržnici je akosi pritesno...
2018-05-10   Šapitó stojí! Novozámčania si pod krytou tržnicou predstavovali niečo iné...
2018-03-31   Novozámocká telenovela pokračuje. Zhrnutie predchádzajúcich častí
2018-03-15   Za slušné Slovensko môžeme urobiť najviac, ak budeme pracovať za slušné Nové Zámky. Nedozrel čas, aby primátor odvolal konateľa fy Brantner kvôli kauze Tržnica?
2018-02-15   Spackanú rekonštrukciu trhoviska sa Mgr. Klein a JUDr. Valent pokúšajú zachrániť parkoviskom. Obyvatelia okolitých panelákov sa búria a spisujú petíciu
2018-01-04   Na 3 mesiace zatvorila svoje brány mestská tržnica. Bez náhrady
2015-09-07 Opäť zmena rétoriky ohľadom zmluvy s Brantnerom ?
2015-06-17 3. jún 2015 - čierna streda Nových Zámkov: primátor Klein podpísal Dohodu o urovnaní s Brantnerom
2015-03-18 Zoznam faktúr firiem Brantner NZ a Brantner Kolta, na preplatenie ktorých si mesto berie úver 2 mil. Eur...
2015-02-16   Pro memoria: Ako sa varila žaba "Brantner". Zo zápisnice 6. rokovania MsZ Nové Zámky dňa 30. októbra 2007
2014-05-12 Zmluva podpísaná za prítomnosti médií 18. januára 2008 Walterom Brantnerom, sa nenašla
2014-04-22 Osudový dátum pre Nové Zámky: 18. január 2008...
2013-09-07 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci porušenia práva na informácie...
2012-06-30 Obvodný úrad začal priestupkové konanie voči štatutárom mestských pdnikov kvôli porušovaniu práva na informácie
2012-02-09
Brantner nebude informovať o svojom hospodárení
2011-09-12 Prvoaprílové žarty si robia "sponzori" zo žiakov ZŠ už od 1. septembra
2010-11-04 Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v Nových Zámkoch (Brantner s.r.o.) zverejnená !
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x