Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-11-08   1,881  
0
Bez zbytočného šumu a propagácie v samotných Nových Zámkoch NSK vyhlásil výberové konanie na riaditeľa novozámockého gymnázia. Až celých 14 pracovných dní mohli lepšie informovaní záujemcovia podávať svoje prihlášky. Pred časom sme vyjadrili určité obavy, že toto kreslo si vyhliadla istá smerácka včelička (písali sme tu...) a stále veríme, že rozptýli naše obavy... Pravda ani kandidáti v omeškaní, ktorí o verejnej súťaži nevedeli, prípadne v nej neuspeli, nemusia zúfať. Stačí pekne poprosiť p. župana Belicu a on víťaza verejnej súťaže zruší a  súťaž vypíše znova. A tak dookola až kým nevyhrá dcéra p. poslankyne Malperovej...  

Presne takto sa to stalo v prípade Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch. Tam sme ešte pred rokom (v článku tu...) signalizovali, že mocné sily v pozadí pracujú na tejto nominácii. Vysvitlo že sme sa mýlili, lebo vzápätí správu dementovala samotná pani magistra keď nám zavolala a kultúrne a inteligentne poradila, aby sme si o ňu neobtierali svoje špinavé papule. To nás upokojilo. Aby sa táto jemná dáma stala riaditeľkou Osvetového strediska sa nám javilo ako holá nemožnosť. A hľa opäť sme sa mýlili...
 

Zrekapitulujme si krátko tento príbeh.

V septembri 2018 O. Klein ako poslanec NSK navrhol odvolanie riaditeľky okresného osvetového strediska. Neúspešne. Téme sme sa venovali v článku tu...
V decembri 2018 sa Marta Šimo-Svrčeková funkcie riaditeľky vzdala. Od januára inštitúciu viedla poverená riaditeľka.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 12. riadnom zasadnutí dňa 06. mája 2019 schválilo uznesením č. 86/2019 vyhlásenie výberového konania a 20. mája NSK vypísal výberové konanie na nového riaditeľa s termínom podávania prihláśok do 31. mája (10 prac. dní). Ako kvalifikačné predpoklady boli uvedené: 1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; 2. 5 rokov praxe v oblasti kultúry alebo 3 roky riadiacej praxe v oblasti kultúry; 3. bezúhonnosť; 4. znalosť predpisov v oblasti kultúry; 5. organizačné a riadiace schopnosti; 6. štruktúrovaný dokument obsahujúci najmä, nie však výlučne prezentáciu ekonomického, personálneho a programového rozvoja organizácie na najbližšie 3 roky (predpokladané príjmy, výdavky, plánované akcie, podujatia, prípadné personálne opatrenia a iné), ďalej len prezentácia „projektu rozvoja organizácie"; 7. znalosť štátneho jazyka.

Výberové konanie bolo vyhlásené v regionálnom týždenníku MY Nitrianske noviny (balík Nitriansky), na úradnej tabuli Nitrianskeho samosprávneho kraja, na webovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja, na webovej stránke a informačnej tabuli ROS v Nových Zámkoch.

Do súťaže sa prihlásili štyria uchádzači Mgr. Peter Červený, Mgr. Anna Hájeková, Mgr. Vladimíra Malperová a Mgr. Miroslava Valovičová.

Výberová komisia pracovala v zložení: Ing. Juraj Soboňa (predseda), JUDr. Karol Gerhát, Szabolcs Bolya, Ing. Tibor Dobai, PhDr. Silvia Detvayová (zamestnankyňa odboru kultúry a športu ÚNSK), Ing. Ján Porubský  (zamestnanec Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch), Mgr. Daniela Gundová (odborný garant)

Komisia vykonala 20. 06. 2019 osobné pohovory, pri ktorých uchádzači predstavili svoje profesijné životopisy a projekty rozvoja Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch. Boli spočítané hlasy a za víťaza bola vyhlásená uchádzačka Mgr. Miroslava Valovičová. Na základe výsledku výberového konania výberová komisia odporučila predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja navrhnúť Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja vymenovať do funkcie riaditeľky Mgr. Miroslavu Valovičovú.

Na zastupiteľstve NSK na 14. zasadnutí dňa 19. augusta 2019 odznela kbodu nasledovná diskusia:

15. bod – (materiál č. 279)  Správa o výsledku výberového konania a návrh na vymenovanie Mgr. Miroslavy Valovičovej do funkcie riaditeľky Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch

predseda – Je to dodatočne predložený materiál. Nemá spravodajcu. Takže by som poprosil v rámci predkladania, je to materiál, ktorý znovu zo zákona predkladám ja. A požiadam vás o diskusiu, ktorú teraz k tomuto materiálu otváram. Nech sa páči, môžete sa hlásiť do rozpravy.
Klein – Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, ja by som sa len chcel spýtať v súvislosti s výberovým konaním. Vieme, že boli prihlásení 4 uchádzači. Nastavili sme tam nejaké podmienky výberového konania. A ja mám informáciu, že dvaja zo zúčastnených výberového konania nespĺňali podmienky. Zhodou okolností aj vybraný kandidát. Ako sa k tomuto chceme postaviť? Alebo čo keď schválime vybraného kandidáta a niekto sa na toto opýta. Lebo je evidentné, že tento kandidát nespĺňa tie podmienky, na ktoré bol konkurz vypísaný.
predseda – Áno, ďakujem pekne. Faktická k tomuto vystúpeniu pán poslanec Soboňa. Nech sa páči.
Soboňa – Ďakujem pekne pán predseda. Reagujem na vystúpenie kolegu Kleina, keďže som bol predseda výberovej komisie. Áno, sú také poznatky. A pán kolega odporúčam ti, aby si to vyjadril v hlasovaní. Iná možnosť neexistuje alebo nejaké podrobnejšie vysvetlenie ti nedávam. Tvoje hlasovanie je tvoj názor a aj my čo sme boli zúčastnení tiež sa podľa toho zariadime.
predseda – Ďakujem pekne. Nechce už nikto ďalší vystúpiť k tomuto? Tak uzatváram potom rozpravu. Môžeme hlasovať? Tak hlasujme potom o návrhu, ktorý máte tu aj písomne doložený. Ešte raz, materiál síce bol, to som teraz zistil, pán Csenger je spravodajca. Či to nie je? Aha, pardon, to je druhý materiál.
Kéry – Nebol na Rade, takže nemá spravodajcu.
predseda – Áno, má pravdu, nebolo to na Rade. Takže hlasujte teda o tomto materiáli.

Hlasovanie č. 30 o materiáli č. 279 ako celku.
Výsledky hlasovania: Počet hlasov za 16, Počet hlasov proti 1, Zdržali sa hlasovania 22, Nehlasovali 6
Výsledok: Návrh bol zamietnutý

Hlasy za: Árpád Horváth, Ján Vančo, Ľubomír Moravčík, Örs Orosz, Csaba Földes, Jozef Stankovský, Miloš Dovičovič, Peter Baláž, Ildikó Agócs Kőrösi, László Stubendek, Miloš Zaujec, Szabolcs Bolya, Iván Farkas, László Szigeti, Norbert Becse, Tihamér Gyarmati,
Hlasy proti: Daniel Hecht
Zdržali sa: Branislav Becík, Jozef Dvonč, Marián Kéry, Otokar Klein, Daniel Balko, Jozef Jobbágy, Marta Balážová, Róbert Andráši, Ervín Szalma, Juraj Soboňa, Martin Bátovský, Štefan Štefek, Eva Antošová, Karol Gerhát, Martina Holečková, Tibor Csenger, Igor Éder, Marcel Filaga, Milan Galaba, Ján Greššo, Marek Oremus, Milan Uhrík,
Nehlasovali: Alexander Bačík, Csaba Tolnai Ladislav Marenčák, Anna Šmehilová, Helena Bohátová, Tibor Matuška, MUDr.

Ešte to isté zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 137/2019 vyhlásenie rovnakej verejnej súťaži s rovnakými kvalifikačnými požiadavkami ako aj nominovalo nových členov do výbrovej komisie. Výberové konanie bolo zverejnené  9. septembra  s termínom odovzdania prihlášok do 20. septembra - 10 prac. dní.

Výberová komisia pracovala tentokrát v zložení: Ing. Juraj Soboňa (predseda), Ing. Helena Bohátová, Mgr. Martina Holečková, Mgr. Marcel Filaga, p. László Szigeti, Mgr. Ľubomír Kleštinec (zamestnanec odboru kultúry a športu ÚNSK), Bc. Ildikó Budová - (zamestnankyňa Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch

Obálky otvárala 30. septembra 2019. Prihlásili sa 4 uchádzači: Mgr. Peter Červený, Mgr. Vladimíra Malperová, Mgr. Miroslava Valovičová a Mgr. Jarmila Veselková.

Osobné pohovory sa uskutočnili dňa 11.10. 2019. Uchádzači predstavili svoje profesijné životopisy a projekty rozvoja ROS v Nových Zámkoch.  Predseda komisie spočítal hlasy a za víťaza bola vyhlásená uchádzačka Mgr. Vladimíra Malperová. Na základe výsledku výberového konania výberová komisia odporúča predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja, navrhnúť Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja vymenovať do funkcie riaditeľky Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch Mgr. Vladimíru Malperovú.

Materiál bol pod č. 306 prerokovaný na 15. zastupiteľstve 14. 10. 2019. Poslanci hlasovaním schválili aUznesenie č. 161/2019, ktorým víťazku vymenovali do funkcie dňom 1. novembra.

Počet hlasov za: 36, Počet hlasov proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 5, Nehlasovali: 4

Hlasy za: Alexander Bačík, Iván Farkas, Marcel Filaga, Miloš Zaujec, Árpád Horváth, Ildikó Agócs Kőrösi,
Marek Oremus, Norbert Becse, Csaba Földes, Ján Greššo, Marián Kéry, Ondrej Šedivý, Daniel Balko, Ján Vančo, Martin Bátovský, Örs Orosz, Daniel Hecht, Jozef Dvonč, Martina Holečková, Pavol Goga, Ervín Szalma, Jozef Jobbágy, Miklós Viola, Peter Baláž, Eva Antošová, Juraj Soboňa, Milan Galaba, Róbert Andráši, Helena Bohátová, Karol Gerhát, Miloslav Hatala, Tibor Matuška, Igor Éder, László Szigeti, Miloš Dovičovič,
Štefan Štefek
Zdržali sa: Branislav Becík, Ing., Otokar Klein, Szabolcs Bolya,  Tibor Csenger, Gabriel Katona,
Nehlasovali: Jozef Stankovský, Ladislav Marenčák, Peter Oremus, Tihamér Gyarmati

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x