Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Pšenák  19-12-13   1,412  
0
Po desiatich hodinách rokovania zastupiteľstva nenápadne a bez diskusie odznela správa o kontronej činnosti,  s ktorou vystúpil hlavný kontrolór mesta Štefan Rovňaník. Nikto sa nepozastavil nad informáciou o zmarenej kontrole v dvoch mestských eseročkách, ktorých riaditelia odmietli sprístupniť podklady pre kontrolu argumentujúc, že majetok mesta vložený do obchodných spoločností je ďalej majetkom spoločností a preto občania mesta (to jest spolumajitelia podnikov) nemajú právo poznať podrobnosti o hospodárení s ich majetkom. Hoci kontrolór mal v rukách opačné stanovisko ministerstva vnútra, s odpoveďou mestských podnikov sa uspokojil a skonštatoval, že kontroly prebehli bez zistení.  

I tak je však jeho správa cenná, keďže odovzdal poslancom podklady, na základe ktorých ho môžu odvolať za nečinnosť. Rovnako sa správa hodí i na podanie trestných oznámení na konateľov, ktorí - ako sa domnievame (a ako to príklad Hotela Korzo potvrdil) - konšpirácou kryjú rozkrádanie podnikov resp. tunelovanie mestského rozpočtu ich prostredníctvom.

S témou súvisí i hĺbkova kontrola plnenia zmluvy s Brantnerom, ktorú kontrolór (ne)vykonal v októbri 2019 - článok tu...

Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky

Cieľ kontroly: preveriť súlad skutočného stavu s platnými právnymi predpismi a príslušnými internými normami
Predmet kontroly: kontrola hospodárenia za rok 2018
Kontrolované obdobie: 01.01.2018 – 31.12.2018
Informácia o predmete kontroly:
Podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky  na II. polrok  2019, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 106/050619, mala byť vykonaná  kontrola hospodárenia v spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. .
Oznámenie bolo spoločnosti zaslané dňa 09.10.2019. Táto kontrola sa na základe poverenia HK č. 11/2019 mala formálne začať dňa 23.10.2019 so začiatkom o 11:00 hod.  
Cieľom kontroly malo byť preverenie súladu skutočného stavu s platnými právnymi predpismi a príslušnými internými normami.
Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.12.1992 v súlade s § 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Zapísaná je v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Sro, vložka číslo: 540/N dňa 03.08.1993. Právna forma spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným. Sídlo spoločnosti je na ul. Viničná 23 Nové Zámky 960 64. IČO je 31 440 291.  
Predmet činnosti : viď. výpis z obchodného registra
Spoločníkmi spoločnosti sú Mesto Nové Zámky s podielom 44% a Brantner Slovakia Holding GmbH  s podielom 56%.
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Za spoločnosť konajú konatelia vždy spoločne. Konateľmi spoločnosti v priebehu roka boli  JUDr. Jaromír Valent, Ing. Tibor Papp (od 30.05.2018) a Ing. František Mačuga (do 29.05.2018).
V oznámení  o začatí kontroly a vyžiadaní dokladov a dokumentácie ku kontrole zo dňa 09.09.2019 hlavný kontrolór v súlade s §20 ods.2 písm. a) a b) zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadal spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o.  o súčinnosť a predloženie nasledovných dokladov :
1.    Smernice, príkazy, interné poriadky
2.    Zmluvy – viažuce sa na kontrolované obdobie (dodávateľské, odberateľské, nájomné a ostatné) + evidencia zmlúv, zverejňovanie
3.    Správy z iných kontrol v subjekte   
4.    Účelové dotácie (žiadosť + projekty + dohoda o poskytnutí dotácie + vyúčtovanie)
5.    Výročná správa
6.    Výsledovka
7.    Súvaha
8.    Obstarávanie (smernica, prieskum trhu .......)
9.    Plán, plnenie plánu
10.    Výpisy z účtov  
11.    Faktúry / zverejňovanie/
11a  Odoslané faktúry + evidencia (kniha vyšlých faktúr)
11b  Prijaté faktúry + evidencia (kniha došlých faktúr)
        Dodacie listy + zálohové faktúry + objednávky alebo zmluvy + krycie listy
11c  Obraty všetkých dodávateľov – sumár
12.    Príjmové pokladničné doklady a výdavkové pokladničné doklady + pokladničná kniha + pokladničný limit + hmotná zodpovednosť + inventarizácia pokladne + evidencia cenín
13.    Inventúra príkaz + vyraďovanie a likvidácia majetku + predaj majetku + náležitosti inventúrnych súpisov a inventarizačného zápisu + úplnosť inventúry v porovnaní so súvahou
14.    Personálne a mzdové podklady (evidencia dochádzky + štvrťročný výkaz o práci  + mzdové listy + pracovné zmluvy + dohody o pracovnej činnosti + dohody o vykonaní práce + výplatná listina, mzdový list + evidencia a čerpanie práce nadčas)
15.    Interné účtovné doklady + evidencia
16.    Služobné vozidlá (denník jázd + žiadanky + výkazy (doplnenie PHL, ubehnuté km, počiat. a koneč. stav tachometra, priemerná spotreba)
17.    Zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti od 01.01.2018 do 31.12.2018
18.    Ostatné zápisnice, písomné záznamy z rokovaní,  obchodných rokovaní, konateľov
spoločnosti, členov dozornej rady, riaditeľa spoločnosti  od 01.01. 2018 do 31.12.2018.
19. Stanovy spoločnosti
20.    Skladové zásoby (príjem, výdaj, hmotná zodpovednosť,...)
21.    Ostatné podklady súvisiace s činnosťou a hospodárením spoločnosti v kontrolovanom období
Predloženie dokladov ku kontrole bolo požadované na termín 23.10.2019.
Dňa 10.10.2019 nám bol zaslaný mail od riaditeľa pre financie a administratívu, kde sa okrem iného uvádza aj citujem: „.... obdržal som vašu žiadosť o vykonanie kontroly v našej spoločnosti. .... Naša spoločnosť sa správa ako štandardný obchodný partner a nie všetky vami požadované údaje vám môžeme poskytnú. .... Pred začatím kontroly vás chcem pozvať na návštevu našej spoločnosti. Na takomto stretnutí si môžeme vymedziť cieľ kontroly a informácie, ktoré vám môžeme poskytnúť. Najskorší termín stretnutia je 28.10.2019 ...“.
Na tento mail bola spoločnosti ešte v ten istý deň zaslaná odpoveď, kde sa okrem iného uvádza aj citujem: „Hneď na úvod považujem za potrebné upresniť obsah nášho mailu. My sme vám poslali "Oznámenie o začatí finančnej kontroly" a nie žiadosť o vykonanie kontroly vo Vašej spoločnosti. Táto kontrola sa po formálno- právnej stránke riadi zákonom č. 357/2015 Z. z.  o finančnej  kontrole  a audite  a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov v platnom znení. My postupujeme v súlade s týmto zákonom. Rovnako je povinný postupovať aj kontrolovaný subjekt. Tu naozaj nie je o čom diskutovať.“

Iným problémom je otázka, či právnické spoločnosti, v ktorých má mesto majetkovú účasť, spadajú do kontrolnej pôsobnosti hlavného kontrolóra mesta. Tu musím objektívne priznať, že názory na možnosť kontrolovať obchodné spoločnosti hlavným kontrolórom sa u jednotlivých odborníkov rôznia. Niektorí sú toho názoru, že hlavný kontrolór nemá kompetenciu kontrolovať obchodné spoločnosti (prípadne, že môže  skontrolovať iba to, či bol vložený majetok v spoločnosti správne podchytený, zaúčtovaný, ..., či sa z neho platia správne dividendy, či podiely ... . Takýto majetok sa vložením do spoločnosti už stáva majetkom spoločnosti a spoločnosť ako taká, sa riadi predovšetkým Obchodným zákonníkom. Jej hospodárenie nepodlieha kontrole hlavného kontrolóra.) Iní odborníci zase tvrdia, že aj obchodné spoločnosti, v ktorých má obec majetkovú účasť spadajú do kontrolnej pôsobnosti hlavného kontrolóra. Nakoľko nie som kompetentný podávať záväzný výklad zákona (sám neviem, ktorá z dvoch verzií je tá správna), nemám inú možnosť, ako akceptovať Vaše stanovisko k tejto otázke. Vaša spoločnosť však musí toto stanovisko jednoznačne prezentovať do stanoveného termínu, t.j. do 23.10.2019.  

Reakciou na náš mail bol list od spoločnosti zo dňa 15.10.2019, kde sa okrem iného uvádza aj citujem: „Predmetom kontroly Hlavného kontrolóra podľa  nášho názoru (a to aj na základe vyjadrení, ktoré máme z MH SR) nemôžu byť doklady, ktorých zverejnením (poslanci MsZ nie sú viazaní mlčanlivosťou) by došlo k porušeniu ustanovení obchodného zákonníka viažuce sa k mlčanlivosti, či porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. Zverejnením informácií obchodnej povahy by došlo k zhoršeniu postavenia spoločnosti na trhu oproti iným spoločnostiam s obdobnou činnosťou a tým k poškodeniu spoločnej firmy. .... Z vyššie uvedených dôvodov vylučujeme zo sprístupnenia doklady týkajúce obchodného tajomstva, osobnej, či účtovnej povahy. Ostatné doklady sú vám k dispozícii v sídle našej spoločnosti“.
Na základe našej výzvy zo 16.10.2018, aby bližšie špecifikovali podľa vyššie uvedených 22 bodov, ktoré podklady nám dajú k dispozícii, spoločnosť operatívne odpovedala, že súhlasí s nahliadnutím do dokladov uvedených v bodoch 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 20. Tiež  tu uviedla, že stanovený termín kontroly im nevyhovuje.

Na základe toho im bol stanovený definitívny termín zahájenia kontroly 11.11.2019.
Dňa 11.11.2019 sme navštívili spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o.. Prijal nás riaditeľ spoločnosti pre financie a administratívu. Informoval nás, že všetky možné doklady nám pripravia na 19.11.2019. V tento deň nám boli poskytnuté nasledovné doklady:
-    Smernice
-    Kontrola audítorom súvisiaca  s certifikátom STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001
-    Výročná správa za rok 2018 – viď. príloha č. 1
-    Správa z auditu účtovnej závierky vykonaná renomovanou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. – konštatuje sa tu, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia za rok
-    Súvaha – viď. príloha č. 2
-    Výsledovka – viď. príloha 2
-    Plnenie plánu za rok 2018 – viď. príloha č. 3
-    Inventúra k 31.12.2018
-    Oznámenie o prijatí rozhodnutia mimo valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2018 - schvaľovanie znenia zmluvy o dielo s dodávateľom (modernizácia tržnice)
-    Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2018
-    Oznámenie o prijatí rozhodnutia mimo valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2018 - schvaľovanie investície (výmena svietidiel na mestskom cintoríne)
-    Oznámenie o prijatí rozhodnutia mimo valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2018 - schvaľovanie nákupu a spôsobu financovania (hákové vozidlo, malé zberové vozidlo)
-    Oznámenie o prijatí rozhodnutia mimo valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2018 – schvaľovanie nákupu a spôsobu financovania ( nádoby v prevádzke 14 ks)
-    Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2019
-    Úplné znenie spoločenskej zmluvy

Ako vidieť, poskytnuté doklady sú v podstate iba tie, ktoré sú viac menej verejne prístupné. Z predložených podkladov nie je možné objektívne vykonať  kontrolu hospodárenia v roku 2018.  Preto má táto správa iba informačný, konštatačný charakter.
Na   záver  treba  ešte   povedať,  že   hĺbková   kontrola   plnenia  zmluvy  uzavretej   mestom
Nové Zámky  so  spoločnosťou  Brantner  Nové  Zámky  s r.o.  o zabezpečení  komunálnych
služieb v zmysle uznesenia MsZ č.107/050619 bola vykonaná samostatne, mimo tejto kontroly. Správa z nej už bola predložená na MsZ dňa 29.10.2019.
Kontrola ukončená bez kontrolných zistení


Bytkomfort, s.r.o., SNP 9,  Nové Zámky
Cieľ kontroly: preveriť súlad skutočného stavu s platnými právnymi predpismi a príslušnými internými normami
Predmet kontroly: kontrola hospodárenia za rok 2018
Kontrolované obdobie: 01.01.2018 – 31.12.2018
Informácia o predmete kontroly:
Podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky  na II. polrok  2019, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. č. 106/050619, mala byť vykonaná kontrola hospodárenia v spoločnosti Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky.
Oznámenie bolo spoločnosti zaslané dňa 06.09.2019. Táto kontrola sa na základe poverenia HK č. 13/2019 formálne začala dňa 09.10.2019 so začiatkom o 10:00 hod.  
Cieľom kontroly bolo preveriť súlad skutočného stavu s platnými právnymi predpismi a príslušnými internými normami.
Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. bola založená Mestom Nové Zámky v roku 2003, zapísaná je v obchodnom registri Nitra oddiel Sro, vložka 14198/N. Právna forma spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným. Sídlo spoločnosti je na SNP 9, 940 02 Nové Zámky.  
Predmet činnosti :
•    vykonávanie maloobchodnej činnosti - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností                 (od: 31.10.2003)
•    vykonávanie veľkoobchodnej činnosti - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností                 (od: 31.10.2003)
•    sprostredkovateľská činnosť - sprostredkovanie   obchodu v rozsahu voľných živností                 (od: 31.10.2003)
•    rozmnožovacie a kopírovacie služby                        (od: 31.10.2003)
•    oprava, montáž, demontáž a zasklievanie okien a dverí     (od: 31.10.2003)
•    vykonávanie maliarskych prác, náterov a tapetovanie     (od: 31.10.2003)
•    upratovacie a čistiace práce     (od: 31.10.2003)
•    úprava zelene a vonkajších priestranstiev     (od: 31.10.2003)
•    podnikanie v oblasti nakladania s odpadom - odvoz smetí (v rozsahu voľných živností)     (od: 31.10.2003)
•    reklamná, propagačná a poradenská činnosť     (od: 31.10.2003)
•    zámočníctvo     (od: 30.01.2004)
•    vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo     (od: 30.01.2004)
•    uskutočňovanie stavieb a ich zmien     (od: 30.01.2004)
•    výkon činnosti stavebného dozoru     (od: 30.01.2004)
•    výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla     (od: 30.01.2004)
•    správa nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti na základe zmlúv vo vzťahu k obytným domom, spoločným priestorom a spoločným častiam, pozemkom, príslušenstvu bytov, nebytovým priestorom a ich príslušenstvu a k objektom pre ubytovacie služby     (od: 06.03.2004)
•    faktoring a forfaiting ( vymáhanie pohľadávok od neplatičov )     (od: 06.03.2004)
•    správa a údržba bytového fondu     (od: 23.11.2004)
•    inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie     (od: 05.05.2006)
•    poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov     (od: 05.06.2008)
•    účtovníctvo v rámci voľnej živnosti     (od: 05.06.2008)
•    nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie           (od: 07.05.2010)
Spoločníkmi spoločnosti boli až do roku 2018 Mesto Nové Zámky s podielom 51% a  Facilitycomfort Energie und Gebäudemanagement GmbH Wien s podielom 49%.
V priebehu roka 2018 došlo k zmene v oblasti vlastníkov, keď svoj obchodný podiel 49% firma Facilitycomfort Energie und Gebäudemanagement GmbH Wien predala firme ČEZ ESCO.  
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia.  Konateľmi spoločnosti v priebehu roka boli  Paul Minarik, Dipl. Ing.,(do 18.9.2018), Eva Hýsková Hánová (od 19.09.2018) a Ing. Lukáš Štefánik.
Dozorná rada pôsobila v roku 2018 v zložení:
-    Mgr. Art. Otokar Klein
-    Mgr. Klaus Bader (do18.09.2018)
-    PaedDr. Mária Malperová  
-    RNDr. Peter Lénárt  
-    Ing. Manfred Blöch  MBA (do 18.09.2018)
-    Ing. Matej Šanta (od 19.09.2018)
-    Ing. Igor Nagy (od 19.09.2018 do 22.10.2018)
-    Róbert Květoň (od 23.10.2018)
V oznámení  o začatí kontroly a vyžiadaní dokladov a dokumentácie ku kontrole zo dňa 06.09.2019 hlavný kontrolór v súlade s §20 ods.2 písm. a) a b) zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadal spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky o súčinnosť a predloženie nasledovných dokladov :
1.    Smernice, príkazy, interné poriadky
2.     Zmluvy – viažuce sa na kontrolované obdobie (dodávateľské, odberateľské, nájomné a ostatné) + evidencia zmlúv, zverejňovanie
3.    Správy z iných kontrol v subjekte
4.    Účelové dotácie (žiadosť + projekty + dohoda o poskytnutí dotácie + vyúčtovanie)
5.    Výročná správa
6.     Výsledovka
7.     Súvaha
8.     Obstarávanie (smernica, prieskum trhu .......)
9.    Plán, plnenie plánu
10.     Výpisy z účtov
11.     Faktúry / zverejňovanie/
11 a) Odoslané faktúry + evidencia (kniha vyšlých faktúr)
11b)Prijaté faktúry + evidencia (kniha došlých faktúr) Dodacie listy + zálohové faktúry + objednávky alebo zmluvy + krycie listy
11 c)Obraty všetkých dodávateľov – sumár
12. Príjmové pokladničné doklady a výdavkové pokladničné doklady + pokladničná kniha + pokladničný limit + hmotná zodpovednosť + inventarizácia pokladne + evidencia cenín
13. Inventúra príkaz + vyraďovanie a likvidácia majetku + predaj majetku + náležitosti inventúrnych súpisov a inventarizačného zápisu + úplnosť inventúry v porovnaní so súvahou
14. Personálne a mzdové podklady (evidencia dochádzky + štvrťročný výkaz o práci  + mzdové listy + pracovné zmluvy + dohody o pracovnej činnosti + dohody o vykonaní práce + výplatná listina, mzdový list + evidencia a čerpanie práce nadčas)
15. Interné účtovné doklady + evidencia
16. Služobné vozidlá (denník jázd + žiadanky + výkazy (doplnenie PHL, ubehnuté km, počiat. a koneč. stav tachometra, priemerná spotreba)
17. Zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti od 01.01.2018 do 31.12.2018
18. Zápisnice z rokovania dozornej rady spoločnosti od 01.01 2018. do 31.12.2018
 19. Ostatné zápisnice, písomné záznamy z rokovaní,  obchodných rokovaní, konateľov spoločnosti, členov dozornej rady, riaditeľa spoločnosti  od 01.01. 2018 do 31.12.2018
20. Stanovy spoločnosti
 21. Skladové zásoby (príjem, výdaj, hmotná zodpovednosť,...)
22. Ostatné podklady súvisiace s činnosťou a hospodárením spoločnosti v kontrolovanom období
Predloženie dokladov ku kontrole bolo požadované na termín 09.10.2019.
Dňa 09.10.2019 bol prevzatý na pôde spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky list od konateľky spoločnosti „Stanovisko k začatiu kontroly“. Z neho vyplynulo, že spoločnosť nesúhlasí s kontrolou hospodárenia za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 v plnom rozsahu (tzv. komplexná kontrola hospodárenia). Zastáva názor, že hlavný kontrolór môže kontrolovať iba oblasť, ktorá v spoločnosti súvisí so správou majetku mesta. Tento názor sme vzali na vedomie. Považujem však za potrebné poznamenať, že názory na možnosť kontrolovať obchodné spoločnosti hlavným kontrolórom sa u jednotlivých odborníkov rôznia. Niektorí zastávajú podobný názor ako kontrolovaná spoločnosť, niektorí tvrdia, že aj právnické osoby, v ktorých má obec účasť spadajú do kontrolnej pôsobnosti hlavného kontrolóra. Nakoľko nie sme kompetentní podávať záväzný výklad zákona, akceptovali sme ich stanovisko a požiadali sme ich aby nám predložili  nasledovné doklady a podklady, aby sme kontrolu mohli vykonať aspoň v obmedzenom rozsahu:
-    Príkazná zmluva uzavretá s mestom Nové Zámky , ktorá sa viaže na správu majetku mesta – originál, alebo overená fotokópia
-    Všetky dodatky k príkaznej zmluve - originál, alebo overená fotokópia
-    Ďalšie zmluvy, ktoré súvisia so správou majetku mesta
-    Ostatné doklady, podklady, informácie, ktoré súvisia  so správou majetku mesta
Dňa 21.10.2019 nám boli predložené nasledovné doklady :
1.    Príkazná zmluva č.2/2003 zo dňa 26.12.2003 + dodatky k nej
2.    Zmluva o zabezpečení služieb ZM 0600081, dodatok č.1 – 3. Udržiavanie technického stavu a prevádzkyschopnosti technických zariadení a bežných opráv v troch fontánach.
3.    Prehľad predpisu a platieb v nájomných bytoch a nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Nové Zámky, za obdobie január - december 2018, jednotlivo po mesiacoch
4.    Vyúčtovanie fondu prevádzky údržby objektu ubytovne Považská 24 za rok 2018, s prehľadom tvorby a čerpanie fondu za obdobie január - december 2018
5.    2x kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu v roku 2018
6.    9x nájomná zmluva uzavretá v roku 2018 – nájomné byty
7.    5x dodatky k nájomným zmluvám o prenájme bytu  podľa náhodného výberu
8.    5x nájomná zmluva – nebytové priestory podľa náhodného výberu
9.    2x odovzdané nebytové priestory mestu v r. 2018
10.    1x uzavretá nájomná zmluva o nebytových priestoroch v roku 2018   
Všetky tieto podklady boli skontrolované.  
Zmluvy uzavreté s mestom
1.    Príkazná zmluva č.2/2003 zo dňa 26.12.2003, zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o obstaraní vecí a vykonávaní činnosti podľa časti III. príkaznej zmluvy.  
•    Dodatok č.1 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 22.07.2004
•    Dodatok č.2 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 28.08.2006
•    Dodatok č.3 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 19.10.2007
•    Dodatok č.4 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 06.08.2009
•    Dodatok č.5 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 01.03.2010
•    Dodatok č.5a k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 27.11.2010
•    Dodatok č.6 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 03.01.2011
•    Dodatok č.7 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 29.02.2012
Príloha č.1 – Zoznam mestských nájomných bytov, nebytových priestorov a garáží
Príloha č.2 – Smernica č.2/2009 o postupe pri vymáhaní pohľadávok s účinnosťou od 01.04.2009
•    Dodatok č.8 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 04.02.2013
     Príloha č.1 – Zoznam mestských nájomných bytov, nebytových priestorov a garáží    
      k 01.02.2013
•    Dodatok č.9 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 01.03.2014
     Príloha č.1 – Zoznam mestských bytov, nebytových priestorov a garáží k 01.02.2014
•    Dodatok č.10 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 25.03.2015
     Príloha č.1 – Zoznam mestských nájomných bytov, nebytových priestorov a garáží  
      k 01.03.2015
•    Dodatok č.11 k Príkaznej zmluve č.2/2003 zo dňa 10.12.2015
2.    Zmluva č. ZM 0600081 o zabezpečovaní služieb zo dňa 25.04.2006
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečovanie a vykonávanie všetkých služieb, činností a opatrení  uvedených v čl. II zmluvy za účelom udržiavania technického stavu a prevádzkyschopnosti technických zariadení a bežných opráv v troch fontánach a to fontána na Hlavnom námestí, fontána na pešej zóne a pitná fontána na ul. M. R. Štefánika  v Nových Zámkoch, okrem zásahov, ktoré majú byť predmetom záručnej opravy fontány ma pešej zóne.
•    Dodatok č.1 k  Zmluve č.0600081 zo dňa 02.05.2007.  
•    Dodatok č.2 k Zmluve č.0600081 zo dňa 12.05.2009  
•    Dodatok č.3 k Zmluve č.0600081 zo dňa 21.04.2010
Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky  spravovala k 31.12.2018 celkom 264 bytov. V roku 2018 uzavrela 9 nájomných zmlúv o prenájme bytov. V tomto roku bolo uzavretých 80 dodatkov k nájomným zmluvám o prenájme bytov.
V roku 2018 došlo v súlade so zákonom k dvom prevodom vlastníctva bytov.
K 31.12.2018 bolo prenajatých 69 nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tomto roku bola uzavretá 1 nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov.
Vyúčtovanie platieb v nájomných bytoch a nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Nové Zámky
V Prehľade predpisu a platieb v nájomných bytoch a nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Nové Zámky bolo za obdobie január - december 2018, jednotlivo po mesiacoch  prehľadne prezentované vyúčtovanie v zmysle Príkaznej zmluvy č. 2 a jej dodatkov.
Počet uzatvorených nájomných zmlúv v roku 2018 deväť
Ku kontrole predložené :
1.    Nájomná zmluva č. ZM1800250  zo dňa 09.10.2018  na základe rozhodnutia o pridelenie mestského  nájomného bytu zo dňa 26.09.2018.
2.    Nájomná zmluva č. ZM1800049 zo dňa 01.03.2018 na základe rozhodnutia o pridelenie mestského nájomného bytu zo dňa 27.02.2018.
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. ZM1800049 zo dňa 08.11.2018  
3.    Nájomná zmluva č. ZM1400100 zo dňa 20.07.2018 na základe rozhodnutia o pridelenie mestského nájomného bytu zo dňa 13.07.2018.   
4.    Nájomná zmluva č. ZM1800081 zo dňa 11.04.2018 na základe súhlasu s obnovením nájomného vzťahu zo dňa 04.04.2018.
5.    Nájomná zmluva č.ZM1800261 zo dňa 12.11.2018 na základe súhlasu s obnovením nájomného vzťahu zo dňa 24.10.2018.
6.    Nájomná zmluva č.ZM1800059 zo dňa 20.03.2018 na základe súhlasu s obnovením nájomného vzťahu zo dňa 16. 03.2018.
7.    Nájomná zmluva č. ZM1800263 zo dňa 12.11.2018 na základe súhlasu s obnovením nájomného vzťahu zo dňa 06.11.2018.
8.    Nájomná zmluva č.ZM1800190 zo dňa 07.11.2018 na základe súhlasu mesta s úpravou nájomnej zmluvy zo dňa 24.10.2018.
9.    Nájomná zmluva č.ZM1800264 zo dňa 12.11.2018 na základe súhlasu mesta s postúpením práv a povinností zo dňa 24.10.2018.
Počet uzatvorených dodatkov v roku 2018  osemdesiat
Ku kontrole boli náhodným výberom predložené :
1.    Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č.114 PB 631/1997 ZM06000273 zo dňa 25.06.2018
2.     Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č.1 PBZ  122/2008 ZM0900331  zo dňa 28.05.2018
3.    Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č.61 PB 71/1998 ZM06000149 zo dňa 28.05.2018
4.    Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č.28 PB 749/97 ZM0600098 zo dňa 28.05.2018
5.    Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č.31 PBZ 132/2008 ZM0800231 zo dňa 09.10.2017
Počet odovzdaných bytov v roku 2018  dva
Ku kontrole predložené :
1.    Kúpna zmluva 4297/D200-18/2017 –  o prevode vlastníctva bytu zo dňa 18.1.2018
2.    Kúpna zmluva 4298/D13-43/2018 –  o prevode vlastníctva bytu zo dňa 08.01.2018
Počet nájomných nebytových priestorov k 01.01.2018 šesťdesiatdeväť
Ku kontrole boli náhodným výberom predložené
1.    Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 552/2010 zo dňa 09.03.2010
2.    Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 540/2009 zo dňa 17.02.2009
3.    Zmluva o nájme nebytových priestorov č.541/2009 zo dňa 15.04.2009
4.    Zmluva o nájme nebytových priestorov č.383/2004 zo dňa 05.02.2004
5.    Zmluva o nájme nebytových priestorov č.502/2006 zo dňa 14.11.2006
6.    Zmluva o nájme nebytových priestorov č.312/2018 zo dňa 15.08.2018
7.    Zmluva o nájme nebytových priestorov č.312/2016 ukončená dňa 31.08.2018
8.    Zmluva o nájme nebytových priestorov č.940/2012 ukončená dňa31.10.2018
V roku 2018 bola uzavretá jedna takáto zmluva. Ide o zmluvu č.312/2018  zo dňa 15.08.2018.
Vyúčtovanie fondu prevádzky údržby objektu ubytovne Považská 24 za rok 2018

Súčasťou tohto vyúčtovania bola aj príloha : Fond opráv objektu (obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018) zo dňa 02.04.2019, v ktorej spoločnosť Bytkomfort s.r.o. pri čerpaní uvádza všetky dodávateľské faktúry a interné doklady. Tieto preukazujú detailne jednotlivé položky, z ktorých sa vyúčtovanie skladá. Vyúčtovanie bolo vykonané v zmysle Príkaznej zmluvy č. 2 a jej dodatkov.

Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov a podkladov je možné konštatovať, že spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. spravovala majetok mesta Nové Zámky v súlade s uzavretými zmluvami. Z predložených podkladov však nie je možné vykonať  kontrolu hospodárenia v roku 2018.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x