Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-05-01   889  
0
28. marca 2018 sme na týchto stránkach zverejnili vyúčtovanie športových dotácií za rok 2017. Bolo to prvý a zároveň poslednýkrát, ako nám ich mesto na základe infožiadosti sprístupnilo. Jeden z pozorných čitateľov si všimol anomáliu pri predložených faktúrach hokejového klubu, ktoré vykazovali všetky znaky podvodu. 26. septembra poslankyňa MsZ v otvorenom liste žiadala havného kontrolóra o konanie v tejto veci. 16.októbra Mesto požiadalo hokejový klub o podanie vysvetlenia, čím započala korešpondencia, ktorá vyústila do vrátenia dotácií vo výśke 154,500 Eur hokejovým klubom mestu 4. februára 2019. 18. februára o tieto peniaze HC znova požiadal s odôvodnením, že ide o mimoriadne príjmy mesta a použitie prostriedkov je zrejmé. Na zastupiteľstve 19. marca 2019 poslanci odhlasovali navýšenie o túto sumu aktuálnej dotácie HC vyplácanej na rok 2019. Skupina 9 poslancov MsZ podala 11. februára 2020 trestné oznámenie na políciu o podozrení zo spáchania subvenčného podvodu. Uznesením Krajského riaditeľstva PZ v Nitre zo dňa 22. apríla 2020 vyšetrovateľka oznámenie odmietla ako neodôvodnené.  

Uznesenie vyšetrovateľky Krajského riaditeľstva PZ v Nitre je pomerne prekvapujúce minimálne z nasledovných dôvodov:

- nijako neskúma vyjadrenie štatutára HC Nové Zámky o tom, že Problém nastal pri tejto dotácii v tom, že bola poverená osoba pani Slamienková, toho času nebohá, ktorá im viedla účtovníctvo, ktorá mala vo výške poskytnutej dotácie účtovať náklady na Občianske združenie „Hokej Nové Zámky“, aby mohli byť vyúčtované, nie na Hokejový klub Nové Zámky, s.r.o., keďže táto dotácia bola poskytnutá výlučne na občianske združenie. V roku 2018 predložili mestu vyúčtovanie za rok 2017 z Občianskeho združenia „Hokej Nové Zámky“, toto bolo vo výške poskytnutej dotácie a cca 25% navyše, čo je povinnosť mať svoje vlastné zdroje. Predložili k tomuto vyúčtovaniu doklady na nákup výstroje od firmy TWIN CAR s.r.o. a JISKRA s.r.o. Keď zomrela pani Slamienková, to bolo asi niekedy apríl - máj 2018, nepamätal si presne, zistili cez inú firmu, ktorú účtovala pani Slamienková, že sú tam nedostatky, požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zároveň ich ekonóm Ing. Marek Mráz skontroloval aj občianske združenie, či je v poriadku, pričom zistili, že boli mestu na vyúčtovanie dotácie predložené faktúry, ktoré tam nemali byť z dôvodu, že boli dobropisované.

- nedozvedeli sme sa, čo sú uvedené dve firmy zač, či niekomu nejakú športovú výstroj vôbec dodávali a či nie sú nejako inak prepojené s HC Nové Zámky

- nedozvedeli sme sa, či podobné "dobropisované" faktúry sa neobjavili aj vo vyúčtovaní dotácií za predchádzajúce roky

- nedozvedeli sme sa, či je v poriadku, ak Mesto i hlavný kontrolór (ne)kontrolujú poskytovanie dotácií spôsobom, ktorý nazývajú "základnou finančnou kontrolou", "administratívnou kontrolou" alebo "kontrolou o termíne zúčtovania", ale pri ktorej nijako neoverovali vecnú stránku zúčtovania.

- nedozvedeli sme sa, či je v poriadku, ak radnica bráni verejnej kontrole zúčtovania dotácií za predchádzajúce aj nasledovné roky a či tým aj sama nekryje podvody

- nedozvedeli sme sa, aká je právna kvalifikácia postupu, ak štatutár mesta a 13 poslancov opätovne poukázali vrátené dotácie prijímateľovi. Mohli sa tým sami dopustiť trestného činu pri krytí podvodu s vyúčtovaním dotácií?

Pre osvieženie pamäti  si pripomeňme, že ide o Uznesenie č. 52/190319 bod. F z 19.3.2019, číslo hlasovania: 53 v znení "Navýšenie dotácie pre HC Nové Zámky s.r.o. na základe návrhu komisie – 154 500,-", kde poslanci MsZ mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: PhDr. Ladislav Borbély, Mgr. Štefan Danis, MUDr. Silvester Demo, Mgr. Katarína Hozlárová, Ing. Pavol  Hudák, Ing. Norbert Kádek, Ing. Peter Mészáros, PaedDr. Anna Rošková,  Tomáš Straňovský, Ing. Lukáš Štefánik, Ing. Jozef Török, Ing. Pavol Uhrin, JUDr. Jaromír Valent

Proti: Ing. Marián Balogh, Michal Ďurkovský, Mgr. Koloman Forró, JUDr. Ing. Gabriel Katona, JUDr. Ing. Ivan Katona, Ing. Péter Nagy, Ing. Štefan Pivoda, Ing. Peter Podbehlý, JUDr. Eva Polerecká, Mgr. Štefan Prešinský, Ing. Martin Vyžinkár

Zdržali sa: Bc. Michal Prešinský
 


A teraz už spomínaný policajný spis.
 
 

O téme sme tiež písali v článkoch:

2019-05-19   Vyúčtovanie mestských dotácií na šport, kultúru a sociálne veci za rok 2018
2019-03-04   Správa hlavného kotrolóra o okolnostiach vrátenia dotácie hokejového klubu
2019-02-19   Hokejový klub vrátil mestu 154 tisíc Eur - dotácie za rok 2017, o nezrovnalostiach pri vyúčtovaní ktorých sme písali
2018-09-26   Otvorený list hlavnému kontrolórovi Mesta Nové Zámky Ing. Štefanovi Rovňaníkovi
2018-09-05   Kšeftovanie s dotáciami pre športové kluby nechce prestať...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x