Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  22-03-16   2,007  
0
V Nových Zámkoch sa stalo zvykom hasiť požiare až v čase, keď už horí celý dom vrátane strechy. Právoplatné rozhodnutia orgánov štátnej správy sa pokúšame zvrátiť pekným slovom, prípadne protestom pod lyžicou bagra. Stačí si spomenúť na prípad MVE Zúgov. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú a najlepšie je, ak si v procese povoľovania a zmien územného plánu nikto nevšimne, že sa vôbec niečo deje - článok TU... Rovnaký prípad bola aj výstavba obchodného centra na Vajanského ulici. Mesto pozemok predalo a občania so svojimi požiadavkami na zachovanie zelene prišli neskoro - článok TU...  

V septembri 2021 radnica zverejnila „opravený“ zámer investora SPP postaviť na území mesta Nové Zámky  bioplynovú stanicu s kapacitou až 60 tisíc ton spracovávaného biodpadu - článok TU...

Úplný laik by si povedal, že fajn. Veď nakoniec odpad produkujeme a tak ho treba niekde, pokiaľ možno ekologicky, spracovať. A nakoniec, veď ešte bude prebiehať proces EIA kde sa dôkladne posúdia vplyvy na životné prostredie a v prípade pochybností bude ešte priestor veci konzultovať a meniť. V rámci procesu bude verejné prerokovanie zámeru a verejnosť dostane uspokojivé odpovede na svoje prípadné otázky. Časť otázok bola publikovaná TU...

To zvláštne ticho okolo tejto investície je podozrivé. Skúste si spomenúť na projekt inej spoločnosti, ktorá mala zámer vybudovať „spalovňu“ v areáli Nemocnice - článok TU...

Na naše počudovanie sme sa 22.02.2022 z úradnej tabule Okresného úradu v Nových Zámkoch dozvedeli, že (veľká) EIA NEBUDE, lebo nie je potrebné komplexné posudzovanie vplyvov na ŽP a úrad sám, v zisťovacom konaní dal projektu „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Nové Zámky“ ZELENÚ.

Vedenie nášho mesta sa k projektu postavilo kladne a nepotrebuje ho ďalej nijak komunikovať ani sa nič pýtať. Neprekvapuje nás to, nakoľko sú predstavitelia mesta cez spoločnosť Bytkomfort  a Brantner priamo v projekte zainteresovaní. My, práve po neblahých skúsenostiach z minulosti, sme si dovolili po konzultácii s odborníkmi podať kvalifikované odvolanie. Riadne a včas... Aby sme neskôr nečelili výhovorkám, že my sme nevedeli, nemohli atď.

Chápeme, že proces EIA  predstavuje časový posun a zvýšené náklady, avšak spoločnosť ako SPP by s tým nemala mať problém. Hovoriť o problémoch a nejasnostiach je prvým krokom k nájdeniu riešenia.

Našim zámerom nie je investíciu zmariť, ale dostať odpovede. Chceme vedieť čo sa bude diať v bezprostrednej blízkosti obytnej štvrte v okolí Bešeňovskej cesty, kde dnes už bývajú desiatky mladých rodín.
Chceme poznať, ako uvedený zámer zaťaží našu dopravnú infraštruktúru a v neposlednom rade, by naši páni zástupcovia zo spoločnosti Bytkomfort a Brantner mali komunikovať, v čom spočíva pridaná hodnota  tohto zámeru  pre naše podniky a poťažme aj pre obyvateľa mesta Nové Zámky.

Vôbec pre nás nie je okrajová ani otázka, kde zoberie spoločnosť Brantner v ktorej je Mesto 44% podielnikom 5 miliónov EUR, ktoré má do tohto projektu vložiť. Chceme vedieť aká je návratnosť tejto investície.

Ja verím, že nás presvedčia. K tomu aby sa o to  pokúsili, je tento krok (podanie odvolania) nevyhnutne nutný. Dnes mi volali z SPP  s ponukou na stretnutie, na ktorom mi vznesené námietky vysvetlia. Slušne som poďakovala a verím, že na to  bude priestor v rámci riadneho procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.


Text odvolania:

Vec: Odvolanie voči Rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní číslo: OU-NZ-OSZP-2022/004657-039 zo dňa 17. 02. 2022 k Zámeru „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Nové Zámky“.

Týmto podávam rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov voči Rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní číslo: OU-NZ-OSZP-2022/004657-039 k Zámeru „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Nové Zámky“- navrhovateľ Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256.

Zámer nie je vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Z predloženého zámeru a príloh k nemu vyplýva potreba výstavby nových stavebných objektov a sanácie pôvodných stavebných objektov. V zámere nie je uvedený opis stavebného riešenia. Hodnotenie vplyvu výstavby na životné prostredie v zámere úplne chýba, pričom tieto vplyvy vzhľadom na rozsah činnosti môžu byť významné.

Na strane 4 zámeru je uvedený názov Technické riešenie navrhovanej činnosti, ale skutočný opis technického riešenia v tomto bode chýba. Nie sú tam uvedené ani základné technické parametre technologických zariadení, ani ich typ, výrobca, resp. dodávateľ. Vzhľadom k tomu nie je možné v technických jednotkách vyjadriť rozsah činnosti týchto celkov, ani hodnotiť ich vplyv a rizika na životné prostredie a dotknuté obyvateľstvo. (napr. fermentóry – druh, typ, počet, kapacita, zabezpečenie proti únikom,.., biometánová stanica – vybavenie, základné parametre, hodnotenie rizík,..). Vzhľadom k tomu nie je možné posúdiť reálnosť rozsahu navrhovanej činnosti (vyjadrenej v technických jednotkách) a tým ani hodnovernosť v zámere hodnotených vplyvov navrhovanej činnosti, ani zdravotné rizika pre technológiu bez jej popisu a základných parametrov.

V zámere nie je konkrétne špecifikované ani územie dotknuté navrhovanou činnosťou. V zámere je v tejto súvislosti viackrát uvedený text:
„Navrhovanou činnosťou môžu byť dotknuté parcely č. 6014/1, 6014/7, a 6014/14“.
Z toho nie je konkrétne zrejmé aké územie bude navrhovanou činnosťou dotknuté. Uvedené parcely majú celkovú rozlohu 44 893 m2. V prílohe Mapa č. 3 je nekótovaný náčrt jednotlivých objektov. Rozmery sú v zámere uvedené len pri niektorých objektoch, napr. „Predpokladaná plocha prijímacej haly bude približne 40 x 40m a výška 14m.“ Pri porovnaní tejto haly s ostatnými objektmi je možné predpokladať, že zastavaná plocha bude viac ako 10 000 m2. V takomto prípade v zastavanom území od 10 000 m2 podlieha činnosť zisťovaciemu konaniu podľa kapitoly 9. Infraštruktúra položky 16. Projekty rozvoja obcí vrátane
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy
To znamená rozšírenie charakteru navrhovanej činnosti aj jej posudzovania.

Na strane 7 zámeru navrhovateľ uvádza: „Základnou výstupnou surovinou činnosti je bioplyn, ktorý po úprave na biometán bude využívaný v CZT Nové Zámky alebo zatláčaný do VTL distribučnej siete.“ Odhadované ročné množstvo vyrobeného bioplynu je 7 200 000 m3. Odhadované ročné množstvo vyrobeného biometánu je 4 000 000 m3. Rozdiel medzi vstupnou surovinou a konečným produktom je 3 200 000 m3. Jedná sa o značné množstvo 44,4% z celkovej produkcie. V zámere sa neuvádza, z čoho sa táto plynná zložka skladá, aké riziko predstavuje pre životné prostredie, ani to, ako sa s týmto predpokladáme odpadom bude nakladať. Vyrobená produkcia bude dodávaná pre výrobu energie a tepla ako palivo, resp. do distribučnej siete. V zámere chýba informácia o tom, akým spôsobom budú dodržané požiadavky na kvalitu palív v zmysle platnej legislatívy a ako bude nakladané s takým výstupom, pri ktorom sa nepreukáže dodržanie požiadaviek na kvalitu palív.
V prílohe Mapa č. 3 je uvedený náčrt jednotlivých objektov. Podľa tohto náčrtu je zásobník bioplynu v juhozápadnej časti areálu, ale biometánová stanica je umiestnená v severovýchodnej časti areálu. Približná vzdialenosť podľa portálu ZBGIS je viac ako 300 m. Taktiež je potrebné výsledný produkt dopraviť ku kogeneračným jednotkám, aj k VTL sieti. V zámere sa tieto plynové rozvody neuvádzajú, napriek tomu, že v zmysle Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. kapitoly 2. Energetický priemysel, položky č. 14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody podliehajú zisťovaciemu konaniu bez limitu.
Na strane 2 zámeru je uvedené: „Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzka centra na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom za účelom ich zhodnotenia formou R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok,“

Upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. § 3, ods. 15 Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo.

Na strane 5 sa v rámci popisu technologického procesu uvádza:
„Celý objem digestátu na výstupe z fermentora bude premiešaný so štrukturálnym materiálom v pomere potrebnom pre dosiahnutie optimálnej surovinovej skladby“

Je potrebné, aby navrhovateľ v ďalšom procese špecifikoval pojem štrukturálny materiál, uviedol jeho pôvod, množstvo a spôsob zabezpečenia.

Na strane 7 je v súvislosti s kompostovaním uvedené:
„Vznikajúce plyny sú odsávané, vypierané a následne vypúšťané do atmosféry cez biofilter, zachytávajúc nežiaduce pachové látky z procesu.“

Je potrebné uviesť zloženie týchto plynov a vyhodnotiť ich vplyv na mikroklímu hodnotenej lokality, ako aj súlad takejto činnosti so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy.
Produkcia kompostu sa predpokladá na úrovni do 30 000 t/rok pri plnej prevádzkovej kapacite zariadenia.

Pri hodnotení nárokov na dopravu navrhovateľ hodnotí len nároky na dopravu vstupov do zariadenia. Aj Dopravno-inžinierske posúdenie v prílohe k zámeru posudzuje len dopravu vstupných materiálov. Z hľadiska dopravy výstupných surovín sa v tomto posúdení uvádza:
„Vyskladnenie kompostu bude prebiehať v polročných intervalov a tieto jazdy nespadajú do posúdenia.“
Je potrebné si uvedomiť, že výstupy podľa údajov v zámere predstavujú minimálne 50% vstupov (t.j. 30 000 t) a tieto množstva plánuje navrhovateľ expedovať v polročných intervaloch bez hodnotenia ich vplyvu. Takéto nahustenie dopravy v krátkom časovom intervale môže spôsobiť významné problémy. Vzhľadom k tomu je potrebné v ďalšom procese pre takéto riešenie vyžiadať stanovisko príslušného útvaru Slovenskej správy ciest.
Pre príjem odpadov bude slúžiť uzavretá prijímacia hala na zber a krátkodobé preskladnenie BRO pred jeho spracovaním. Predpokladaná plocha prijímacej haly bude približne 40 x 40m a výška 14m. Odpad bude skladovaný tak, aby nedochádzalo k vzájomnému miešaniu s ostatným druhom BRO triedeným pri zdroji. Odpady budú privážané do CEBZ vo veľkoobjemových uzavretých kontajneroch z triediacej linky spol. Brantner. V CEBZ bude nakladané podľa zoznamu uvedeného na strane 29 zámeru so 45 druhmi odpadov, podľa Katalógu odpadov. Vzhľadom k tomu je potrebné, aby navrhovateľ v ďalšom procese presvedčivo preukázal, ako na ploche 40x40 m vytvorí priestor pre oddelené preskladnenie 45 druhov odpadov.
Odstupové vzdialenosti (smernica Ministerstva pre životné prostredie Porýnska – Westfálska (MURL z roku 2007) pre plánovanú činnosť Kompostárne - s výkonom viac ako 750 kg/hod domového odpadu alebo kalov sú určené na 300 m, hlavne z dôvodu zápachu. Najbližšie obývané územie od navrhovanej činnosti je vo vzdialenosti cca 150 m. V súvislosti s tým vyhodnotenie vplyvov a návrh opatrení sú nedostatočné už aj vzhľadom na polročné intervaly vývozu kompostu a jeho dlhodobé skladovanie.

Navrhovateľ nazval navrhovanú činnosť ako „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Nové Zámky“. Skutočný názov – taký, aby mu rozumeli aj občania dotknutého mesta Nové Zámky by mal byť: Prevádzka bioplynovej stanice a kompostárne. Tieto činnosti sú významným zdrojom zápachu, čo viedlo k veľkému množstvu sťažnosti obyvateľstva žijúceho v ich blízkosti. Situácia bola až tak neúnosná, že si vyžiadala v roku 2016 významnú legislatívnu zmenu vo forme vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z.

Vzhľadom na nedodržanie určených odstupových vzdialenosti je nevyhnutné, aby navrhovateľ v rámci ďalšieho procesu vyhodnotil plnenie požiadaviek pri výrobe bioplynu v zmysle stanovenej legislatívy (uvedené v prílohe č. 7 druhej časti písmeno A bod 6) Najmä zabezpečenie požiadaviek na proces fermentácie, manipulácie so surovinami aj s digestátom, odsávanie a čistenie pachových látok na biofiltri – spôsob, podmienky, skladovanie digestátov, kde bude potrebné zaistiť kapacitu pokrývajúcu najmenej štvormesačnú produkciu. Prehodnotenie zdržnej doby aj objemové zaťaženie reaktora ak dôjde k zmene vstupnej suroviny. Zabezpečenie pravidelného monitoringu pachových látok, atď.

Navrhovateľ v zámere nepreukázal, že použije technológiu, ktorá spĺňa kritéria BAT. V tejto súvislosti v bode 8.2.6 Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami (BAT) navrhovateľ uvádza:
„Prevádzka CEBZ bude vybavená technológiou, ktorá je považovaná za lídra na európskom trhu v oblasti výroby bioplynu, s dlhoročnými odbornými znalosťami.“

Ako môže navrhovateľ uvádzať, že dodávateľ je považovaný za lídra na európskom trhu, keď vôbec nie je zrejmé, o akého dodávateľa sa jedná. Názov technológie, typové označenie, výrobca technológie, dodávateľ, dokonca ani základné parametre technológie nie sú v zámere uvedené.

Ako podporu BAT navrhovateľ na strane 8 zámeru uvádza tvrdenie:
„Zámer používa v tejto oblasti štandardizované metódy orientované na súčasné technické normy, ako sú napríklad tie, ktoré vydal Nemecký inštitút pre normalizáciu (DIN) alebo Federal Compost Quality Mark Association (BGK) a na právne predpisy EÚ vrátane vhodných a dostupných technológií (BAT).“
Toto tvrdenie je nelogické a nepodložené. Je potrebné, aby v ďalšom procese navrhovateľ konkrétne preukázal pri ktorých postupoch a akým spôsobom boli uvádzané metódy v zámere využité.

Ani v Imisno-prenosovej štúdii nie je súlad s BAT hodnotený:
„Cieľom tejto imisno-prenosovej štúdie nie je deklarácia súladu s BAT. Avšak na základe množstva vypúšťaných ZL a súboru opatrení pre zníženie imisnej záťaže je možné predpokladať technickú úroveň podobnú BAT.“(strana 23 štúdie).

Vzhľadom k tomu je potrebné, aby navrhovateľ vyhodnotil súlad navrhovanej technológie minimálne so Všeobecnými závermi o BAT týkajúce sa biologickej úpravy odpadu, Závermi o BAT týkajúce sa aeróbnej úpravy odpadu, Závermi o BAT týkajúce sa anaeróbnej úpravy odpadu a Závermi o BAT týkajúce sa mechanickej biologickej úpravy odpadu v zmysle platnej legislatívy (VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu).
Vzdialenosť bioplynovej stanice 150 m od obytnej zóny je bezprecedentná. Z toho dôvodu je potrebné, aby navrhovateľ v ďalšom procese navrhol variantné riešenie navrhovanej činnosti tak, aby aspoň jeden variant predstavoval umiestnenie navrhovanej činnosti vo vzdialenosti viac ako 700 m od obytnej zóny.
Kapitola III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia svojim rozsahom nezodpovedá požiadavkám zákona č. 24/2006 Z.z.

Hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti v kapitole IV je nepreukazné a viac menej sa odvoláva na spracované odborné posudky. Spracovatelia posudkov ako východiskový podklad pre ich spracovanie uvádzajú „Podklad pre zámer EIA“. Lenže v samotnom zámere chýba popis technológie. Konkrétna technológia, ktorá bude v rámci navrhovanej činnosti použitá, ani jej parametre v zámere uvedené nie sú. Tak zámer, ako aj posudky vychádzajú len zo všeobecne známych skutočnosti procesov anaeróbneho a aeróbneho spracovania BRO. Imisno-prenosová štúdia ako príloha zámeru preto nie je spracovaná na konkrétne technické a technologické riešenie, pretože to nie je nikde uvedené.

Pochybnosti v tomto smere vzbudzuje aj skutočnosť, že navrhovateľ v krátkom časovom rozmedzí predložil opravu zámeru aj odborných posudkov.

Napr. Imisno-prenosová štúdia pod číslom 21oe00107 RS bola predložená s dátumom vydania 15.7.2021, ale pod tým istým číslom (21oe00107 RS) aj s dátumom vydania 6.8.2021.
Obe štúdie vychádzajú z tých istých vstupov v objeme 60 000 t biologicky rozložiteľného odpadu ročne, ale v pôvodnej štúdii je odhadované ročné množstvo vyrobeného bioplynu 6 200 000 m3 a odhadované ročné množstvo vyrobeného biometánu 3 500 000 m3. V novej štúdii je odhadované ročné množstvo vyrobeného bioplynu 7 200 000 m3 a odhadované ročné množstvo vyrobeného biometánu 4 000 000 m3. Nárast produkcie bioplynu je oproti pôvodnej štúdii viac ako 16 % a biometánu viac ako 14%. Napriek takýmto významným rozdielom v produkcii sú hmotnostné toky emisii v oboch posudkoch identické.

Na strane 17 Imisno-prenosovej štúdie je uvedené: „Pre určenie emisných parametrov v tejto rozptylovej štúdii použijeme Emisno-technologickú expertízu spracovanú pre iný typ prevádzky (Emisná štúdia fugitívnych emisií zo skládky komunálnych odpadov a kompostárne Banská Bystrica; Ladomerský, Hroncová; 08/2020), na základe ktorej sa s primeraným pripodobnením určia hmotnostné toky pre TZL a plynné ZL.“
Takýto postup je nesprávny. Na skládke odpadov sa odpad ukladá. V rámci navrhovanej činnosti sa odpad spracováva, čiže sa s odpadom ďalej nakladá, manipuluje, prebiehajú procesy rozkladu vo fermentoroch, vzniká digestát, s ktorým sa ďalej manipuluje.

Vzhľadom k tomu, že sme preukázali závažné nedostatky v predloženom zámere a jeho prílohách, ako aj nedodržanie stanoveného rozsahu hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z., žiadame zrušiť Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní číslo: OU-NZ-OSZP-2022/004657-039 k Zámeru „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Nové Zámky“- navrhovateľ Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 s tým, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať v zmysle vyhl. č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pričom navrhovateľ je povinný navrhnúť variantné riešenie tak, aby aspoň jeden variant predstavoval umiestnenie navrhovanej činnosti v odstupovej vzdialenosti minimálne 700 m od najbližšej obytnej zóny.

V Nových Zámkoch, 03.03.2022
 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
14:00:14 Ako sa nehádzať zbytočne pod bager (časť prvá) [2022-03-16; 2,007 x]
13:58:03 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 913 x]
13:57:43 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,199 x]
13:57:36 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 254 x]
13:55:13 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 949 x]
13:54:23 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta je nám zrejme ukradnutý, alebo takto to vidím ja... [2015-11-04; 10,159 x]
13:53:07 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,589 x]
13:52:28 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,703 x]
13:51:36 Posledné zastupiteľstvo, síce bez sĺz ale s vybičovanými emóciami... [2018-09-06; 3,010 x]
13:50:44 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,440 x]
13:50:01 Lukratívny byt s terasou, ktorý viceprimátor vehementne zapieral, sa konečne priznal k svojmu majite... [2019-06-12; 4,850 x]
13:48:24 Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je via... [2020-05-29; 3,209 x]
13:46:46 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,310 x]
13:46:23 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,706 x]
13:45:55 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,257 x]
13:45:42 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,966 x]
13:45:02 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,324 x]
13:44:05 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,291 x]
13:41:33 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 993 x]
13:38:21 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,960 x]
13:38:12 Demokracia na Novozámocký spôsob, alebo ako to vidím ja... [2015-12-15; 3,720 x]
13:37:24 "Ja som za západonemecké marky nekupoval svojej žene nohavičky..." Z polemiky režimových a disident... [2013-07-12; 4,984 x]
13:37:24 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,546 x]
13:36:31 Riaditeľ Novovitalu si z peňazí daňových poplatníkov kúpil teréniak ako sa patrí... [2019-06-28; 3,707 x]
13:34:48 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,132 x]
13:34:38 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,203 x]
13:34:29 Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia... [2023-08-28; 1,247 x]
13:34:06 Čo za čudo? Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko [2018-08-05; 2,792 x]
13:33:45 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,137 x]
13:32:56 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 499 x]
13:31:33 A hét könyve: A gazdaság története a régióban / Hospodárstvo v dejinách regiónu (Šaľa 2021)... [2023-09-22; 976 x]
13:31:18 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,246 x]
13:30:24 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,621 x]
13:29:24 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,723 x]
13:29:05 Egy csésze kávé dr. Csabai Mátyás lemezgyűjtővel és autogramvadásszal, a Lemezbörze…plusz magazin tu... [2015-07-12; 4,969 x]
13:29:05 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 391 x]
13:27:52 Nebezpečné barbarstvo, alebo Pozor na aktivistov! Ani sa nenazdáte a spília vám stromček-dva...... [2019-04-01; 3,040 x]
13:25:50 V čom je význam novozámockých protestov? [2024-01-27; 564 x]
13:23:03 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 4,314 x]
13:22:45 Ako sa vyvliecť zo slučky menom Brantner, alebo takto to vidím ja... [2015-10-16; 3,546 x]
13:21:34 Vnútroblok sídliska Bašty sa revitalizovať nebude. Prednostkino vysvetlenie: vzhľadom k tomu že konč... [2024-01-22; 1,177 x]
13:21:17 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,595 x]
13:20:58 Ohňostroj nebude? [2018-10-27; 2,188 x]
13:20:03 Nové Zámky po prvom týždni v karanténe. Ako to vidím ja [2020-03-21; 2,421 x]
13:18:43 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,979 x]
13:07:00 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 2,068 x]
13:00:37 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,825 x]
12:56:39 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,948 x]
12:48:20 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,480 x]
12:45:37 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 186 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x