Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-01-26   1,196  
0
6 viet, ktorými pani prednostska zodpovedala otázky poslanca Mariana Balogha ohľadom obstarávania nových zmlúv s Brantnerom, písala táto špičková úradníčka  s mesačným  platom 5.600 Eur, 6 týždňov. Pravda mala aj veľa inej práce a úplne najviac práce mala s dopisovaním si s neodbytným poslancom a hľadaním dôvodov prečo mu nemôže poskytnúť čo si od nej pýta...  Nakoniec sa ale zápisnice našli a adresát ich preposlal poslaneckým kolegom. Tí si teraz môžu lámať hlavy ako bolo možné bez ich vedomia a na základe takýchto dokumentov vypísať súťaže a obstarať zmluvy za 18 miliónov Eur...  

Od: Szekeresová Tünde, JUDr. Ing.
Date: ut 24. 1. 2023 o 15:03
Subject: Pracovné stretnutie-odpoveď
To: Ing. Marian Balogh
Vážený pán poslanec,
v nadväznosti na Váš e-mail Vám zasielam požadované informácie:
Otázky k „Pracovnej skupine zriadenej na smerovanie komunálnych služieb v meste Nové Zámky od roku 2023“: kedy sa konali rokovania pracovnej skupiny (termíny)
Termíny pracovných stretnutí pracovnej skupiny: 29. 3. 2021, 29. 4. 2021, 16. 6. 2021
zápisnice z rokovania pracovnej skupiny (prípadný odkaz, kde si môžem prečítať zápisnice)
Zápisnice z pracovných stretnutí pracovnej skupiny sú v prílohe tohto e-mailu  ( pod č. 1 link tu... , 2 link tu...  a 3 link tu...)
pošlite mi uznesenia MsZ na základe ktorých MsÚ konal pri uskutočnení verejného obstarávania
Mesto pri uskutočňovaní verejného obstarávania postupuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie na základe uznesení MsZ. Prijaté uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky sú zverejnené na webovej stránke mesta pod linkom:https://www.novezamky.sk/uznesenia-msz/ds-1152/p1=32469
zápisnice zo stálych komisií zriadených MsZ v Nových Zámkoch, na ktorých bolo prerokované ďalšie smerovanie komunálnych služieb v našom meste:
Smerovanie komunálnych služieb v meste bolo predmetom rokovania pracovných stretnutí pracovnej skupiny zriadenej na základe uznesenia MsZ č. 371/161220, a z toho dôvodu neboli  predmetom rokovaní stálych komisií zriadených MsZ.
výsledky prieskumu trhu, kalkulácie a podklady na základe ktorých boli stanovené predpokladané ceny zákaziek: Predbežná hodnota zákazky sa vypočítala zo sumáru nákladov za šesť mesiacov v roku 2022 x 2 x 6 /obdobie trvania zmluvy/.
súťažné podklady: došlé ponuky
S materiálmi je možné oboznámiť sa pod linkom:  Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)
S úctou SzekeresováChronológia lúpežných zmlúv novozámockej samosprávy s fy Brantner NZ na Wason.sk:


 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x