Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-02-28   601  
0
Na stredajšie (1.3.2023) zastupiteľstvo predkladá hlavný kontrolór mesta výsledky kontroly, ktorú vykonal v súvislosti s kauzou navezenia 40 tisíc ton odpadu zo stavby technicko-hygienickej stanici železničnej spoločnosti na uzavretú mestskú skládku. Mal preskúmať postup mesta pri vyvážaní odpadu na uzatvorenú a zrekultivovanú skládku, ale k tomu sa takmer vôbec nedostal, resp. iba celkom stručne v záverečnej kapitole. Kontrola trvala tri mesiace a je toho naozaj dosť čo p. kontrolór za tú dobu neskúmal a nezistil.  

P. hlavný kontrolór najmä neskúmal
 1. Aké povinnosti a podľa akých právnych predpisov má Mesto ako vlastník zrekultivovanej skládky
 2. Ako bola skládka zabezpečená pred vstupom neoprávnených osôb
 3. Či sa Mesto v minulosti snažilo vysporiadať pozemky pod mestskou skládkou
 4. Či malo Mesto uzatvorené nájomné zmluvy s majiteľmi pozemkov pod mestskou skládkou
 5. Či malo Mesto vedomosť o predaji pozemkov pod Mestskou skládkou a kedy sa o predaji dozvedelo
 6. Kedy začal vývoz odpadu na mestskú skládku a čo sa na ňu vyvážalo - či odpad alebo upravený materiál
 7. Kedy a za akých okolností sa Mesto dozvedelo o vývoze odpadu na bývalú mestskú skládku
 8. Či má mesto vedomosť (napr. z rampy fy Brantner NZ) o tom, čo kedy a v akých množstváchj sa na skládku vyviezlo
 9. Či vedel o vyvážaní odpadu na uzavretú skládku konateľ alebo riaditeľ mestskej firmy Brantner NZ, prípadne či sa materiál na skládku vyvážal cez areál mestskej firmy a či sa tak dialo s ich súhlasom
 10. Či sa predaj pozemku pod samotným areálom mestskej firmy Brantner NZ 18. 02. 2021 udial s vedomím resp. súhlasom Mesta
 11. Či v súvislosti s vyvážaním odpadu na uzavretú mestskú skládku konal alebo mal konať stavebný úrad
 12. Či v súvislosti s vyvážaním odpadu na uzavretú mestskú skládku konala/mala konať/mohla konať mestská polícia, štátna polícia, resp. enviropolícia
 13. Prečo Mesto neuplatnilo voči fy Limestone žiadne sankcie ani zákonné prostriedky potom, ako tá ani po výzve Mesta zo 17. 02. 2022 neprestala s vyvážaním materiálu na skládku a pokračovala v ňom až do oktróbra 2022

V súvislosti s ideou začať kolaudačné konanie na dávno uzatvorenú skládku p. hl. kontrolór najmä nezistil
 1. Aký je účel kolaudácie, t.j. uvedenia do prevádzky uzatvorenej a zrekultivovanej skládky
 2. Či sa prípravy na kolaudáciu naozaj začali na základe odporúčania ved. odboru ŽP OÚ Ing. Kosztolányiho
 3. Či je odbor ŽP OÚ kompetentný konať a dávať odporúčania vo veci stavebného konania a kolaudácie skládok (nových či starých)
 4. Čo sa v tomto prípade vlastne považuje za stavbu. Či samotná skládka, alebo úpravy terénu v súvislosti s jej rekultiváciou a podľa ustanovení akého zákona
 5. Či sú na Slovensku staré skládky ako "stavby" zapisované do katastra, napr. či je  do katastra zapísané odkalisko Duslo a.s. v Šali
 6. Či existuje na Slovensku precedens začatia kolaudačného konania na dávno zrekultivovanú skládku
 7. Či existoval právny titul na základe ktorého mal/mohol majiteľ pozemku iniciovať kolaudačné konanie na cudziu skládku
 8. Či môže Mesto ako vlastník voľne podnikať s rekultivovanou mestskou skládkou zapísanou vo verejnom registri, napr. či ju môže predať alebo prenajať tretím osobám

Nuž po tak rozsiahlom neskúmaní a nezisťovaní azda neprekvapí, že p. hlavný kontrolór nenašiel nič, čo by nasvedčovalo, že mesto Nové Zámky nepostupovalo v zmysle (bližśie nešpecifikovanej) platnej legislatívy.

Správa o výsledkoch kontroly

Predmet  a cieľ kontroly: preskúmanie všetkých náležitostí súvisiacich s rekultiváciou mestskej skládky na ul. Vinohrady, či navozením odpadu na skládku zo stavby technicko-hygienickej stanici železničnej spoločnosti neutrpelo mesto finančnú ujmu a či mesto postupovalo v súlade so zákonom o majetku obci a zákonom o verejnom obstarávaní. (Uznesenie MsZ č. 622/280922).

Miesto vykonania kontroly:     Mestský úrad, Hlavné námestie 10, Nové Zámky
Čas vykonania kontroly:          od  21.11.2022  do  17.02.2023

Informácia o predmete kontroly:

Na základe uznesenia MsZ č. 622/280922 bola vykonaná kontrola všetkých náležitostí súvisiacich s rekultiváciou mestskej skládky na ul. Vinohrady, či navozením odpadu na skládku zo stavby technicko-hygienickej stanici železničnej spoločnosti neutrpelo mesto finančnú ujmu a či mesto postupovalo v súlade so zákonom o majetku obci a zákonom o verejnom obstarávaní. Kontrola sa na základe poverenia HK č. 14/2022 začala dňa 21.11.2022 o 10:00 hod.
Kontrola bola rozdelená do troch častí:
1.    Náležitosti súvisiace s rekultiváciou mestskej skládky na ul. Vinohrady.  
2.    Preskúmanie, či navozením odpadu na skládku zo stavby technicko-hygienickej stanici železničnej spoločnosti neutrpelo mesto finančnú ujmu.
3.    Preskúmanie, či v súvislosti s navozením odpadu na skládku mesto postupovalo v súlade so zákonom o majetku obci a zákonom  o verejnom obstarávaní.

Skládka odpadov sa nachádza v severnej časti intravilánu mesta Nové Zámky, priemyselnej časti mesta. Je umiestnená do vyťaženého priestoru  bývalého hliniska o hĺbke cca 8 m. Skládka je zo severnej strany ohraničená miestnou komunikáciou, za ktorou sa nachádza trafostanica, záhradkárska osada a poľnohospodársky využívané územie. Zo západnej strany vedie železničná trať. Skládka odpadov je vedená ako zaradenie stavby 2420 – ostatné inžinierske stavby, odpadové hospodárstvo na pozemkoch parc. č. 5109/7 ostatné plochy o výmere 5134 m2, vedenej na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky v reg. „C“ KN, parc. č. 4283/2 orná pôda o výmere 1971 m2, parc. č. 4283/3 orná pôda o výmere 1971 m2, parc. č. 4284 orná pôda o výmere 3402 m2, vedených na LV č. 12161 v kat. úz. Nové Zámky v reg. „E“ KN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, IČO: 00309150, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky, pozemkoch parc. č. 5108/1 ostatné plochy o výmere 19626 m2, parc. č. 5108/55 ostatné plochy o výmere 2682 m2, parc. č. 5108/56 ostatné plochy o výmere 3766 m2, parc. č. 5108/63 ostatné plochy o výmere 2461 m2, vedených na LV č. 14869 pre kat. úz. Nové Zámky v reg. „C“ KN vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Limestonereal s.r.o., so sídlom: Považská 5186/40, 940 02 Nové Zámky, IČO: 53039785, pozemku parc. č. 5108/50 ostatné plochy o výmere 4389 m2, vedenom na LV č. 13478 pre kat. úz. Nové Zámky v reg. „C“ KN vo výlučnom vlastníctve spoločnosti T.P.D. RENT, s.r.o., sídlo: Považská 2, 940 67 Nové Zámky, IČO: 46415734, pozemku parc. č. 4274/5 orná pôda o výmere 4481 m2, vedenom na LV č. 11775 pre kat. úz. Nové Zámky v reg. „E“ KN vo výlučnom vlastníctve FREIMANNOVÁ Judita Alžbeta (r.Tencer) v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratislava 11, pozemkoch parc. č. 4276/1 orná pôda o výmere 27 m2, parc. č. 4280/1 orná pôda o výmere 564 m2, parc. č. 4285 orná pôda o výmere 153 m2, vedených na LV č. 11776 pre kat. úz. Nové Zámky v reg. „E“ KN, vo výlučnom vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, pozemku parc. č. 6525/1 ostatné plochy o výmere 20633 m2, vedenom na LV č. 11087 pre kat. úz. Nové Zámky v reg. „E“ KN, vo výlučnom vlastníctve Slovenská republika v správe Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, PSČ 813 61, SR, IČO: 31364501, pozemku parc. č. 4275/1 orná pôda o výmere 6690 m2, vedená na LV č. 8005 pre kat. úz. Nové Zámky v reg. „E“ KN, vo výlučnom vlastníctve BLÁHOVÁ JITKA, ŠKOLNÍ| HEŘMANOVA 166, Hutka, ČR, pozemku parc. č. 4282 orná pôda o výmere 4361 m2, vedenom na LV č. 7006 pre kat. úz. Nové Zámky v reg. „E“ KN, v podielovom spoluvlastníctve Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, a PROCHÁSZKA František, Holubyho ul. č. 58, 940 01 Nové Zámky, v zmysle údajov z elektronických portálov ZBGIS (Geoportál - Geodetický a kartografický ústav Bratislava) a KAPOR (Katasterportál – Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností).
 Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2022

Predmetná skládka bola uvedená do prevádzky v roku 1962. V roku 1995 mesto Nové Zámky zabezpečovalo rekultiváciu skládky komunálneho odpadu na základe Územného rozhodnutia o využití územia a povolenia terénnych úprav vydaného Obvodným úradom Životného prostredia Nové Zámky, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy pod č. 1001/95 zo dňa 14.08.1995, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.9.1995, na základe dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Kovoprojekt – Ekologické stavby s.r.o., Bratislava  na stavbu „Rekultivácia skládky KO“ v rozsahu stavebných objektov „SO 01 Uzavretie a technická rekultivácia skládky 1. etapa - úprava skládkového telesa, 2. etapa - uzatvorenie severozápadnej časti skládky spolu so stredovou časťou, 3. etapa – uzatvorenie zbytku skládky, SO 02 Vsakovacie rigoly, SO 03 Oplotenie, SO 04 Odplyňovanie skládky.“ Hlavným cieľom technického riešenia bolo skládku uzavrieť tak, aby nedochádzalo k infiltrácii zrážok cez teleso skládky a zároveň aby bol zamedzený prítok zrážkových vôd z povrchu okolitého terénu do telesa skládky. Rekultiváciu realizovala spoločnosť VODOMONT - VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Šaľa  a stavba prebiehala etapovite.

Stavba je evidovaná ako nedokončená investícia, neboli zrealizované vsakovacie rigoly, ktoré mali byť vybudované po vonkajšom obvode uzatvorenej skládky. Rigoly majú slúžiť na sústredenie a rozptýlenie prívalových zrážkových vôd zo svahov skládky.

Pri uzatváraní skládok odpadov, ktorých prevádzkovanie bolo ukončené najneskôr 15. júla 2009 podľa vyhlášky MŽP č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, platili nasledovné postupy:
a) povrch skládky odpadov musí byť uzavretý spôsobom, ktorý zabezpečí minimálne rovnakú tesniacu účinnosť ako tesnenie dna skládky odpadov,
b) tesnenie povrchu skládky odpadov musí vylúčiť prenikanie povrchovej vody do telesa skládky odpadov a musí byť odolné proti vplyvu sadania skládky odpadov,
c) zo skládky odpadov musí byť zabezpečené odvádzanie priesakovej kvapaliny a skládkových plynov,
d) skládka odpadov sa musí rekultivovať tak, aby pri začlenení do okolitej krajiny nepôsobila rušivo,
e) pri rekultivácii sa nesmú vysádzať dreviny, ktoré by svojím koreňovým systémom mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia skládky odpadov,
f) na monitorovanie skládky odpadov sa vzťahuje príloha č. 4 (monitorovací systém skládky odpadov).

Na základe aktuálnych údajov z portálu environmentálnych záťaží  (informačný portál rezortu  MŽP SR) je kompletne uzatvorená skládka vedená ako environmentálna záťaž so strednou prioritou pod názvom „mestská skládka TKO“ na odpad, ktorý v zmysle platnej vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti nie je nebezpečný, pričom skládka je registrovaná ako sanovaná / rekultivovaná lokalita a jej držiteľom je mesto Nové Zámky. Od r. 2005 resp. od r. 2019 v súlade s  ust. § 8 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, je predmetná uzatvorená skládka  pravidelne monitorovaná obchodnou spoločnosťou GEODYN s.r.o., Bratislava, s predmetom činnosti o.i. ekologická činnosť so zameraním na zisťovanie fyzikálnych a chemických parametrov životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti, v rámci ktorého monitorovania je jeden krát ročne vypracovaná technická správa s nasledujúcimi odporúčaniami:  jeden krát ročne - odber a analýza vzoriek podzemných vôd, kontrola stavu vrtov a  priebežne - zabezpečenie ich ochrany pred znečisťovaním, prípadne deštruovaním. Na kontrolu vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd bolo vybudovaných 5 monitorovacích vrtov NZM-1, NZM-2, VN27-1, HP-24 a HP-26. Monitorovaný vrt NZM-1 je využívaný ako referenčný vrt. (viď situačný nákres)Odobraté vzorky sú následne v  správe vyhodnocované a porovnávané na časovej osi. Z hľadiska hodnôt sledovaných ukazovateľov je väčšina parametrov pod úrovňou indikačného kritéria, resp. sa nachádza v intervale „indikačné kritérium – intervenčné kritérium“.  Zvýšený obsah dusičnanov v referenčnom vrte indikuje vplyv poľnohospodárskej aktivity na kvalitu podzemných vôd. Z výsledkov analýz a kontaminácie vyplýva, že skládka predstavuje zdroj znečistenia podzemných vôd v smere ich prúdenia. Uvedené znečistenie sa prejavuje vo zvodnenom horizonte hydraulicky prepojených kvartérnych a neogénnych sedimentov. Zvodnený horizont je od vrchných zvodní oddelený súvislou vrstvou neogénnych ílov, ktorá je dostatočne mocná a vytvára bariéru voči šíreniu kontaminácie z priestoru skládky do hlbších horizontov. Posledná technická správa bola vypracovaná dňa 08.11.2022. V rámci charakteristiky územia a geologických pomerov je v nej uvedený o.i. aj údaj o vyvýšení skládky nad okolitý terén o cca 15 m s plochou cca 6,5 ha, k uvedenému zisteniu nebolo v správe vyvodené žiadne odporúčanie, pričom tento údaj sa od začiatku vykonávania predmetného monitoringu  nemenil. V zmysle uvedeného teda nie je dôvodné domnievať sa, že došlo k poškodeniu uzatvorenej skládky a to minimálne od začiatku jej odborného monitorovania.   

Nakoľko stavba nebola ukončená (v rámci SO  01 sa 1., 2. a 3. etapa  uskutočnila, rovnako ako SO 03 a SO 04, chýba SO 02), nedošlo ku kolaudácii a mesto Nové Zámky s cieľom ukončenia procesu a vydania kolaudačného rozhodnutia začalo riešiť otázku rekultivácie skládky komunálneho odpadu podľa aktuálnej legislatívy a to na základe nového stavebného projektu. Za uvedeným účelom predložilo Mestskému zastupiteľstvu Nové Zámky návrh komplexného riešenia, ktoré ním bolo aj prijaté (bližšie viď uznesenie č. 597/300622 z XXVIII. zasadnutia MsZ). Zmluvné strany sa dohodli na konečnom znení Dohody o vzájomnej spolupráci č. OPO/0849/2022 a Záložnej zmluvy č. OPO/1022/2022 a boli vyhotovené nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov pod skládkou. Zmluvy nie sú podpísané zmluvnými stranami z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 622/280922 nariadilo vykonať kontrolu.

Uzatvorenie skládky, ku ktorému v tomto prípade aj došlo a jej následná rekultivácia, ktorá je v priebehu  riešenia,  zodpovedá  aktuálnemu  trendu v oblasti ochrany životného prostredia, deklarovaného  EÚ a  legislatívne upraveného v smernici EÚ o skládkach odpadov z roku 1999.

V zmysle ust. § 8 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti sa vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov  podľa § 97 ods. 13  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje skládka odpadov za definitívne uzatvorenú a skládka nie je v prevádzke, čo vylučuje nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom, spočívajúce v odplatnom nakladaní, triedení, výkupe, uskladňovaní odpadu...atď..  Naopak, na základe takéhoto odplatného konania prevádzkovateľa (mesta) by došlo k jeho bezdôvodnému obohateniu  a majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu by musel v súlade s ust.  § 451 Občianskeho zákonníka   vydať (vrátiť). Predmetné potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov sa nenachádza v archívnej evidencii MsÚ Nové Zámky, ani v Štátnom  archíve v Nitre, pracovisko Nové Zámky, ani v internej evidencii Okresného úradu Nové Zámky a ani po konzultáciách so zamestnancami  nebolo predložené kontrole.

Nakoľko výkon práv a povinností musí byť zákonný, mesto  pri hospodárení s majetkom obce (mesta)  používa výlučne právne prostriedky. V opačnom prípade by mohlo ísť o zneužívanie subjektívneho práva, ktoré  nie je v zmysle platnej legislatívy dovolené, lebo spôsobuje  nepriaznivé dôsledky. Mesto Nové Zámky v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí preto využilo právne prostriedky na ochranu majetku mesta a to výzvou č. 1784/ES/1407/2022/184/SJ zo dňa 17.02.2022 na okamžité zdržanie sa vyvážania a odstránenie už navozenej zeminy.

Spoločnosť Limestonereal s.r.o. reagovala na výzvu listom č. ES/2787/2022 zo dňa 7. apríla 2022, kde uvádza, že kúpila pozemok od spoločnosti Alpha Finance ako parcelu „C“ ostatné plochy, bez akéhokoľvek záznamu o nejakej stavbe alebo skládke patriacej mestu Nové Zámky. V liste sa ďalej uvádza, že po vysvetlení /ukladanie zeminy/ na Mestskom úrade Nové Zámky konateľ spoločnosti kontaktoval vedúceho odboru životného prostredia Okresného úradu v Nových Zámkoch Ing. Kosztolányiho, ktorý skonštatoval, že nedochádza k porušeniu z hľadiska životného prostredia a po miestnej obhliadke odporučil konateľovi spoločnosti Limestonereal, s.r.o., aby kontaktoval firmu, ktorá sa zaoberá, resp. má znalosti o skládkach, nakoľko na uvedenej skládke je potrebné vykonať úpravy, ktoré zabránia erodovaniu zeminy prerastaním náletových drevín a navezená zemina môže slúžiť ako uzatváracia vrstva. Na základe týchto informácií spoločnosť Limestonereal, s.r.o. oslovila firmu Deponia System, s.r.o., ktorá navrhla úpravu zrekultivovanej skládky odpadov. Zároveň spoločnosť Limestonereal, s.r.o. predložila mestu Nové Zámky návrh na uzatvorenie dohody o vzájomnej spolupráci. Po spracovaní bol tento materiál  predložený   na   rokovanie   do   komisie  územného  rozvoja, dopravy  a  životného prostredia,  ktorá sa  konala dňa 6.6.2022.
Komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia si vypočula stanovisko
prítomného konateľa spoločnosti Limestonereal s.r.o., Juraja Martinku, žiadosť o schválenie dohody o vzájomnej spolupráci prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu túto žiadosť schváliť. Mestská rada uznesením č. 434/140622 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť dohodu o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou Limestonereal, s.r.o. dňa 14.6.2022.

          V zmysle ust. § 1 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predmetom úpravy tohto zákona zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. V § 2 ods. 1 je ustanovené, že verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Mesto Nové Zámky v predmetnej  veci nezadávalo žiadnu relevantnú zákazku okrem monitorovania skládky, ktorá bola zadávaná ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 uvedeného zákona.

Z hľadiska posúdenia jednotlivých úkonov súvisiacich s predmetom tejto kontroly možno
konštatovať, že mesto Nové Zámky postupovalo v zmysle platnej legislatívy.

Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x