Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-03-06   632  
0
... i keď urobil čo bolo v jeho silách. Vo svojom asi 2-j minútovom vystúpení uviedol materiál bez toho aby predmet kontroly vôbec pomenoval a zrejme sa spoliehal, že to prejde nepovšimnuté - ale neprešlo. Po vystúpení poslanca I. Katonu zastupiteľstvo kauzu poslalo späť do majetko-právnej komisie a v júni o nej bude znova rokovať.  Od časovej značky 2"39"42:

poslanec Ivan Katona:  Ja v nadväznosti na vystúpenie p. kontrolóra týkajúceho sa smetiska na Vinohradoch by som sa opätovne vrátil k tejto téme ako sme sa k nej vracali už viackrát. Z tejto kontroly máme v podstate historický exkurz a nejakým spôsobom len ku koncu správy je konštatované že všetko je v poriadku. Z hľadiska môjho celkom nesedí tá vec, že ako sa mesto vysporiadalo s tým, že hoci poslalo výzvu na to, aby nedochádzalo k navážaniu tejto zeminy a došlo k jej odstráneniu a doposiaľ sa nič nestalo.

Tá zem tam je nďalej, nemám vedomosť že by sa s tým niečo robilo a z hľadiska veľmi jednoduchého premietnutia právnych vecí do skutkovej reči došlo k tomu, že niekto navážal na mestskú skládku, ktorá je uzatvorená, obrovské množstvo zeminy bez súhlasu mesta, bez vedomia mesta, mesto ho vyzvalo a nič sa nespravilo ďalej.

Samozrejme vedú sa polemiky o tom, že či to je zemina, alebo sa jedná o odpad.

Ja si myslím, že p. hlavný kontrolór sa mal venovať intenzívnejšie tejto problematike, nemal sa venovať historickému exkurzu, ale hlavne tomu, či mestu nenáleží  nejaká odplata za to, ž eniekto navozil viacero tisíc ton zeminy na mestskú skládku, bez toho, aby za to niečo zaplatil.

Ja osobne túto správu považujem za nedostatočnú a neriešiacu zadanie uznesenia, ktoré znelo trocha inak, ako to p. kontrolór podľa môjho názoru poňal, a mal sa vysporiadať hlavne s tým, čo má mesto teraz robiť s tým ďalej.

Prebehlo pomerne dlhé obdobie a zatiaľ nemám vedomosť, že by sa s tým niečo robilo a vzhľadom na zloženie komisie mestského zastupiteľstva ktoré pracujú v pomerne iných śtandardoch ako to bolo doteraz, si dovolím navrhnúť uznesenie, kde by MsZ uložilo komisii majetko-právnej a verejného poriadku vysporiadať sa s touto problematikou a navrhnúť odporúčania pre mestské zastupiteľstvo ako postupovať v tejto veci ďalej. Dovolím si to uznesenie prečítať.

MsZ ukladá komisii MsZ majetkoprávnej a verejného poriadku aby preskúmala náležitosti súvisisace s rekultiváciou mestskej skládky na ulici Vinohady, či navozením odpadu na skládku zo stavby technicko-hygienickej stanice ŽSSK neutrpelo mesto finančnú ujmu a či mesto postupovalo v súlade so zákonom o majetku obcí, zákona o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecno-právnymi predpismi a do najbližśieho plánovanmého zasadnutia MsZ predložila správu o tomto prerokovaní a odporúčania pre mestské zastupiteľstvo ako postupovať v tejto veci ďalej.

Môj osobny názor je ten, že mesto utrpelo v tomto prípade finančnú stratu v doposiaľ nevyčíslenej sume a to tým, že doposiaľ nezistený subjekt navážal na mestskú nehnuteľnosť zeminu - nazvime to odpad, bez súhlasu mesta a bez toho, aby z toho mesto niečo malo. Samorejme ide o subjektívny názor, ktorý nemusí byť správny a ja si myslím že nato máme príslušné komisie pri MsZ  aby sa tejto problematike venovali, a predložili nám aj ich návrh ako celú túto vec vidia. Verím že môj návrh podporíte ďakujem pekne.

JUDr. G. Závodský, ved. právneho doboru MsZ: Samozrejme ako zapisovateľ majetko-právnej komisie nemám problém poskytnúť podklady na vykonanie tohto uznesenia, určite ho vykonáme, len by som vás chcel poprosiť, aby to z časového hľadiska bolo možné, keďže ďalšie zastupiteľstvo je naplánované na 26.4. lebo už teraz mám od kolegov avízo, že tých materiálov na ďalšie zastupiteľstvo bude dostatok a chcem urobiť všetko preto, aby to uznesenie bolo riadne vykonané. Takže v skratke ak by sa to dalo posunúť na to ďalśie zastupiteľstvo, nie na to aprílové.

Viceprimátor Štefánik: Ja nemám problém Ivan podporiť tvoj návrh na uznesenie, nech sa tomu venuje komisia, následne kľudne zastupiteľstvo, alebo aj hocikto iný kto s tým má niečo spoločné, ale môžeme to posunúť? Takže do júnového zastupiteľstva.

Tak poprosím návrhovú komisiu. Potom keď budeme čítať uznesenie, budeme brať na vedomie správu kontrolóra a zároveň budeme schvaľovať toto uznesenie. Ako pozmeňovák najprv...

Výsledok hlasovania o pozmeňujúcom návrhu posl. Ivana Katomu:
 

 
 


Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x