Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-04-26   470  
0
Psychodráma obyvateľov na Gogoľovej ulici, ktorých sa primátorov krúžok 5 rokov snažil pripraviť o zelenú plochu pod ich oknami, predbežne skončila. Na stredajšom zastupiteľstve poslanci veľkou väčšinou schválili dohodu, na základe ktorej Mesto vráti podnikateľovi kúpnu cenu, nebude od neho vymáhať bližšie nešpecifikovanú zmluvnú pokutu a doplatí mu 22 tisíc Eur výmenou za odstúpenie od kúpnej zmluvy z roku 2018. Mesto sa tým vyhne dlhoročnému súdnemu sporu - čo však pre obyvateľov Gogoľovej ulice nemusí byť až taká dobrá správa. Veď vleklým sporom by nič nestratili a mali by istotu  že kým spor trvá p. primátor nebude hľadať dva chýbajúce hlasy pre zmenu územného plánu a opätovný predaj...  Z  diskusie na zastupiteľstve 26. apríla 2023. Sledujte od časovej značky 1:16:37

Primátor O. Klein: p. dr. Závodský prosím o odprezentovanie bodu.

JUDr. Závodský, ved. právneho odboru MsÚ: Dovoľte aby som Vás informoval, že MsZ NZ uznesením č. 582/30622 z 30.06.2022 schválilo odstúpenie od kúpnej zmluvy KZN /01619/2018. Majetkoprávny odbor následne vykonal všetky kroky k naplneniu tohto uznesenia a to jednak vo vzťahu k druhej zmluvnej strane a tiež k príslušnému katastrálnemu odboru OÚ. Následne sa na Mesto listom obrátila spoločnosť Angers, s aletrnatívnymi riešeniami, resp. novú alternatívu Vám dnes odprezentoval zástupca spol. Angers. Návrhy prerokovala komisia majetkoprávna a verejného poriadku, ktorá odporúča prijať uznesenie tak, ako je uvedené v tomto predloženom materiáli. Komisia územného rozvoja tiež prerokovala tento materiál s tým že ho zobrala na vedomie s poznámkou, že investor musí investičný zámer zosúladiť s platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre centrálnu mestskú zónu.

viceprimátor Štefánik: V prvom rade poviem, že verím že už aj ja aj ostatní budeme posledný krát v tomto bode aj na ďalších mestských zastupiteľstvách, že už táto téma tohto pozemku a tejto lokality a celej tejto veci čo sa týka pozemku, ktorý odkúpila od mesta spoločnosť Angers. Verím že dneska už posledný krát o tom diskutujeme. S viacerými sme sa - a preto bola zobratá aj prestávka - s viacerými sme sa rozprávali kolegami teraz cez prestávku o tomto a myslím, že všetci ktorí sme tam boli sme sa zhodli, že urobme už za týmto celým hrubú čiaru a preto by som - pardon je tu právny zástupca spoločnosti Angers? Áno dobrý deň - ja budem dávať teraz návrh na uznesenie, ktorým myslím si že by sme už mohli navždy už ukončiť túto celú záležitosť a ďakujem pekne aj p. primátorovi že sa mu po rokoch, odkedy sme poverili hlavného kontrolóra, potom sme odsúhlasili odstúpenie od zmluvy a verím že - a myslím si ja osobne - že prišla férová ponuka od spoločnosti Angers, za ktorú aspoň za seba ďakujem a v znysle tej ponuky alebo toho čo bolo dneska p. primátorom vyrokované so spoločnosťou Angers a čo bolo následne odprezentované právnym zástupocom spoločnosti, si dovolím navrhnúť návrh na uznesenie, s tým, že by sme - je to pozmeňovcací návrh k tomuto návrhu ktorý je predložený, s tým že keby bol odsúhlasený pozmeňovací návrh, tak už o ostatnom by sa nehlasovalo, lebo navrhujem, aby celé to uznesenie ktoré je navrhnuté, aby nebolo prijaté, aby bolo prijaté úplne nové uznesenie. Preto som sa pýtal, či je tu právny zástupca spol. Angers, aby poprípade keď sme zle naformulovali, predpokladám že by to malo byť v poriadku to uznesenie, lebo sme si ho prešli na chodbe, tak len aby potvrdil, že to čo dám ako návrh na uznesenie, že je základom toho, čo tu bolo odprezentované.

Takže mestské zastupiteľstvo
A. trvá na odkúpení (asi odstúpení - watson.sk) od zmulvy v zmysle uzn. MsZ č. 582/300622 zo dňa 30. 06. 2022
B. MsZ súhlasí, aby Mesto NZ uzatvorilo dohodu o urovnaní, ktorej obsahom bude odstúpenie od kúpnej zmluvy č KZN 0619/2018 v znení Dodatku č. 1 (DLD0848/2018) a Dodatku č. 2 (DLD1009/2018) s podmienkoiu, že predmetom vydania finančných prostriedkov bude prijatá kúpna cena, ktorú spoločnosť Angers určila vo svojom návrhu, s podmienkou že Mesto uhradí spoločnosti Angers polovicu preukázaných nákladov z výšky 45 354 Euro to je 22 677 Euro.
C. Mesto uhradí spoločnosti Angers s.r.o. finančné prostriedky uvedené v bode B uznesenia potom, ako spoločnosť Angers s.r.o. predloží právoplatné uznesenie Okresného súdu o zastavení konania o neplatnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktoré iniciovala pred Okresným súdom NZ
D. MsZ schvaľuje, že dohodou o urovnaní  vysporiada vśetky prípadné bud.nároky jedn. zmluvných strán.

Je to v tom zmysle ako to bolo Vami predložené? Ďakujem pekne.

Poprosím kolegovia, keď niekto máte možno nejak, že niečo by ste tam možno zmenili, lebo priznám sa, že s kolegom Závodským sme toto dali teraz dokopy asi pred pol hodinou, ale myslím si, že to zahŕňa všetky náležitosti, ktoré tu boli odprezentované. Aj po diskusii s väčšinou z vás na chodbe cez prestávku si myslím, že schválením takého uznesenia a následným sproscesovaním všetkých úkonov k tomu, aby sa to takto vysporiadalo, myslím si že budeme môcť povedať, že po tom celom 5-ročnom procese sa táto vec vysporiada a verím že aj obyvatelia dotknutej lokality budú radi a poviem úprimne - to už možno nie je ani v rámci toho návrhu politické - ale táto celá vec bola tiež ukážkou toho, že keď sa ľudia zasadia za nejakú vec, tak si to vedia vydobiť a aj niektorí z nás čo sme tu, súhlasili s VOS ktorá tu bola a následne sa to vo VOS ten pozemok predal a vtedy neboli žiadne námietky obyvateľov, alebo ja som o nich aspoň nevedel a následne, keď už to bolo predané, tak potom k tomu prišlo, ale aj takýto je život aj nás poslancov zastupiteľstva, obyvateľov takého menšieho mesta ako sme my a verím že dnešným dňom túto celú záležitosť vysporiadame a verím, že aj obyvatelia, ktorí k tomu prispeli, za to ďakujem, aj my ktorí toto verím že odsúhlasíme to budeme môcť, že zastupiteľstvo, obyvatelia mesta, primátor mesta spoločne dospeli k takému záveru, ktorý je v prospech tohoto mesta. Ďakujem pekne.

posl. Ivan Katoma: Čiže v zjednodušenom ponímaní by som si dovolil to troška uviesť, že mesto dostane naspäť pozemky, mesto vráti kúpnu cenu, zaplatí 22 tisíc a nebude chcieť zmluvnú pokutu. Nič nebude chcieť. Ja by som dovolil uviesť len na začiatok, lebo keď celá kauza Angers vznikla, tak bolo tak - p. viceprimátor povedal - obchodnou verejnou súťažou. Boli tam myslím 3 kolá? Veľa kôl tam bolo. Jednoznačné je a sa to aj preukázalo, že - bez toho aby človek chcel byť osobný - sme boli oklamaní na zastupiteľstve. Keď sme sa pýtali, či sa predáva stále to isté. A teda predáva, len zrazu sa zmenil geometrický plán, ktorý sa zabudol zmeniť v materiáloch a preto sa predala zelená plocha. A preto to vzniklo a pre nič iné nevzniklo - vtedy aj v tej dobe to zastupiteľstvo, v ktorom sme rokovali, sme povedali, že nemáme s tým problém, ak by sa predala betónová plocha. Nikto ani pol slova nepovedal, že sa predáva zelená plocha, ani my sme to nevedeli. Teraz to riešiť tak, aby mesto zaplatilo 22 tisíc Eur a nechcelo nárok ktorý chcieť môže, tak ja sa potom pýtam, že začo mesto platí tých 22 tisíc? Prečo mesto platí tých 22 tisíc? Moja otázka smeruje na p. vedúceho právneho odboru, či mesto pochybilo v niečom, že by malo zaplatiť tých 22 tisíc? Alebo ako máme obyvateľom povedať, že odsúhlasíme 22 tisíc preto lebo čo? Aby sme sa nesúdili? Je to kvázi výkupné za nesúdenie sa? Alebo je to výkupné začo? Čo zato dostanem že nebudem chcieť 22 tisíc a nebudem chcieť zmluvnú pokutu, ktorú v zmysle zákona chcieť musím. Lebo my ju chcieť musíme, lebo my musíme hájiť aj nároky mesta. Týmto celým nehovorím to, že ja som proti tomuto návrhu, mne len tento návrh príde ako návrh hodný na zamyslenie, ja by som si vedel skôr predstaviť to, že tento návrh posunúť do majetkoprávnej komisie, nech sa majetkovoprávna komisia k tomuto návrhu vyjadrí, a keď dáte 22 tisíc, tak ja by som bol rád, keby mesto aj niečo dostalo. Zato. Nielen to, že sa vykúpi zo súdneho procesu. Čiže prosím berme ohľad aj nato a netvárme sa tak, že táto kauza Angers vznikla náhodou, no nevznikla náhodou. Vznikla hrubým zavedením zastupiteľstva a zrejme - ale to je len moja domnienka - ústnymi sľubmi, že však bude územný plán... Však všetci vieme, jak to bolo s územným plánom na Angers, keď sme boli doslova vydieraní, že musíme to schváliť a musíme a tí ľudia tam chodili. A chodili sme tam, vieme jak to bolo. Čiže to nebolo takto, že všetci sa máme radi. Tam tí ľudia bojovali, veľmi tvrdo bojovali a ja sa teším tomu, že mesto odstúpilo, ale to bol myslím návrh Miša Prešinského, keď sme to schválili. Je to super a treba sa toho držať, ja si tiež myslím že niekedy zlá dohoda je lepšia ako dobrý rozsudok, len prosím povedzme si, čo dostaneme za to, že zaplatíme 22 tisíc Eur a nechceme zmluvnú pokutu, ktorú by sme chcieť mali. A čo za to dostaneme a prosím zvážte, pokiaľ samozrejme aj spoločnosť Angers by s tým súhlasila, či nie je vhodnejšie tento návrh posunúť do majetkovo-právnej komisie, keďže jej vyjadrenia sú teraz veľmi super, veľmi nápomocná je a či nepočkať na to a na ďalšom zastupiteľstve sa k tomu vyjadriť.

JUDr. Závodský: Teraz neviem či mám odpovedať, lebo toľko povedal p. poslanec. Dobre tak v skratke, ja sa budem držať len faktov. Začnem tým, že možno ct. zastupiteľstvo nevie, že už bola podaná žaloba na okresný súd, k tej žalobe sa musím vyjadriť ešte do 3 dní. To znamená, že keď sa pustíme do toho súdneho procesu a na toto som upozorňoval aj na majetkoprávnej komisii aj mestskej rade, my keď sa pustíme do súdneho procesu, ktorý predpokladám že v konečnom dôsledku by sme mohli byť úspešní, vychádzam z toho potom čo mi bola doručená žaloba, že sme si ju preśtudovali. Ale tým že začína konanie na súde, žalobca bude mať nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia vrátane úroku z omeškania. Úrok z omeškania je 8 percent, takže keď sa budeme súdiť jeden rok, tak k tejto sume - tuším je to 165 tisíc a nejakých drobných - už zaplatíme 8 rokov (výpadok záznamu - pozn. watson.sk)... takže návrh ktorý podala spoločnosť Angers je férová. V žiadnom prípade by som to nenazýval vykúpením sa z nejakého súdneho sporu, je to to, čo povedala aj posl. Polerecká že niekedy je zlá dohoda lepšia ako dobrý rozsudok. S týmto sa viem stotožniť.

A ešte ak dovolíte iba veľmi krátko sa vyjadrím k tomu, lebo tieto osobné - nie sú to útoky, také smerovania sú, že MsZ bolo zavedené - predpokladám, že tým myslíte moju osobu. Dal som si tú námahu a pozrel som si zvukový záznam z toho zasadnutia. Osobne nahlas som povedal ŽE DOCHÁDZA K ZMENE VÝMERY. JA SOM TO POVEDAL.
 
viceprimátor Štefánik: Len v krátkosti - môžeme to tu dať do komisie a ja neviem kde všade, ale ja si myslím a po tej diskusii s väčšinou s vami  - Ivan Katona tam nebol na tej chodbe - ale väčšina z nás tam bola, si myslím, že sme sa zhodli na tom, že dnešným dňom ukončíme túto záležitosť a tak ako Gabi Závodský povedal, že mohli by sme to tu riešiť súdne niekoľko rokov, mohlo by to dopadnúť jak MR Štefánika, kde Mesto zinkasovalo 1 milión Euro a po viac ako 10 rokoch zaplatilo asi 2 milióny Euro. Možno tu by to bolo menej v peniazoch ale rovnako násobne a to asi nikto znás nechce. Po tej diskusii s vami ja verím že tento návrh prejde už len kvôli tomu že dnešným dňom by sme to celé uzavreli. Ale nechám na každom nech si to zváži. A ešte jedna dôležitá vec ... (pokračuje o plánovanom návrhu na zmenu rozpočtu v prípade odsúhlasenia dohody - pozn. watson.sk)

posl. J. Valent: Majetkoprávna komisia MsZ sa zodpovedne zaoberala touto otázkou a rizikami spojenými s odstúpením od zmluvy, preto okrem odstúpenia tam bol aj návrh, aby primátor mesta rokoval so spoločnosťou a vítam teda ten návrh spoločnosti. Treba si uvedomiť jednu vec, samotná kúpna zmluva bola uzavretá v roku 2018. Dneska je rok 2023. Aj ceny nehnuteľností sa zmenili - stúpli o niekoľko násobne od roku 2018 a túto čiastku - aj keď by niekto mohol povedať, čo nás je do nákladov spoločnosti Angers, ale ja to chápem ako nejaké nevýšenie ceny nehnuteľnosti keďže je tu časový posun. Zhodou okolností je to napísané tak, že ako polovicu nákladov na návrh Angersu, ale chápem to tak, že je to zhodnotenie tých nehnuteľností za tie roky.  Takisto sa pripájam k tomu čo povedal vedúci právneho oddelenia mesta, v prípade že by sme išli do súdneho sporu, aj keď je vysoká pravdepodobnosť, že by sme boli úspešní, na úrokoch by sme zaplatili nemalé čiastky a toto je jedným z rizík, ktoré by vzniklo. Takisto som navrhoval do tej dohody o urovnaní, aby sa urovnali všetky prípadné nároky aj do budúcna, aby nikoho nenapadlo proste v tejto veci vznášať nejaký nárok, dávať
 nový návrh na súd, alebo uplatňovať si ušlý zisk, alebo atď. Samozrejme tak ako my máme svoj názor, aj spoločnosť Angers má svoj názor, chápe túto vec zo svojho pohľadu, mám zato že je to korektné. Korektný návrh aj od nich a navrhujem ho prijať.

Číta sa návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo
A. trvá na odstúpení od zmulvy v zmysle uzn. MsZ č. 582/300622 zo dňa 30. 06. 2022

B. MsZ súhlasí, aby Mesto NZ uzatvorilo dohodu o urovnaní, ktorej obsahom bude odstúpenie od kúpnej zmluvy č KZN 0619/2018 v znení Dodatku č. 1 (DLD0848/2018) a Dodatku č. 2 (DLD1009/2018) s podmienkoiu, že predmetom vydania finančných prostriedkov bude prijatá kúpna cena, ktorú spoločnosť Angers určila vo svojom návrhu, s podmienkou že Mesto uhradí spoločnosti Angers polovicu preukázaných nákladov z výšky 45 354 Euro to je 22 677 Euro.

C. Mesto uhradí spoločnosti Angers s.r.o. finančné prostriedky uvedené v bode B uznesenia potom, ako spoločnosť Angers s.r.o. predloží právoplatné uznesenie Okresného súdu o zastavení konania o neplatnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktoré iniciovala pred Okresným súdom NZ

D. MsZ schvaľuje, že dohodou o urovnaní  vysporiada vśetky prípadné bud.nároky jedn. zmluvných strán.

 
Výsledky hlasovania:Primátor O. Klein: Ďakujem poslancom za schválenie, ďakujem teda aj spoločnosti Angers  za tento prístup a samozrejme obyvateľom prajem, aby tá plocha, ktorú si teda aj s ich pomocou Mesto zabezpečilo späť, boli spokojní a aby naozaj tam vedeli ten pozemok využiť na ten účel ktorý predpokladajú. A ja dúfam že aj v spolupráci s našou príspevkovou organizáciou Novovital a verím že aj s obyvateľmi, sa nám podarí trošku, trošku zrevitalizovať ten priestor, aby to nebolo tak ako na začiatku v tom roku možno 2010,11,12 a ešte predtým, že to bol jeden zabudnutý pozemok. Práve naopak, že z toho vytvoríme nejaké miesto príjemného odpočinku, možno pre psíčkárov a pre tých obyvateľov, ktorí tam sú. Takže poprosím aj p. riaditeľa, možno keby prišiel s nejakým návrhom, čo by sme tam mohli spraviť, možno aj s Katkou Slobodníkovou, žeby na územnoplánovacej komisii sa pripravil možno nejaký projekt, aby naozaj tá plocha bola pekná a aby slúžila k spríjemneniu voľnočasových aktivít tejto lokality. Ďakujem veľmi pekne.


Takže takto predbežne končí 5 ročný zápas obyvateľov Gogoľovej ulice proti zámeru Mesta predať developerovi na zastavanie zelenú plochu pod ich oknami.

Ako aj z príspevku JUDr. Valenta vidieť, účel zaplatenia 22  tsíc Eur možno interpretovať ceľkom voľne, preto aj my by sme prispeli vlastnou interpertáciou, podľa ktorej ide o odškodnie podnikateľa za to, že biznis dohodnutý s p. primátorom nevyšiel, lebo ten nedokázal nájsť chýbajúce 2 hlasy na na schválenie zmeny územného plánu. Opoziční poslanci nepodľahli jeho nátlaku ani vydieraniu a vytrvalo bránili rozvoju mesta...

Práve tie dva chýbajúce hlasy  rozhodli o víťazstve obyvateľov Gogoľovej ulice, ktorí si teraz akisto zaslúžia pokoj a pekné prostredie ktoré im p. primátor sľubuje výmenou za to, že zabudnú na jeho účinkovanie v kauze. Ale možno že nebudú chcieť len tak zabudnúť a napr. zažalujú Mesto za spôsobenú psychickú ujmu a bezsenné noci. Okrem ospravedlnenia, ku ktorému sa iniciátori kauzy sami od seba akosi neodhodlali, môžu žiadať napr. o odškodné za nemajetkovú ujmu vo výške 22 667 Eur. Už vedia, ako veľmi poslanci uprednostňujú zlé dohody pred dobrými rozsudkami a že že túto sumu považujú za primeranú za vykúpenie za nesúdenie sa...


Prečítajte si tiež:

2023-04-16   Dočkajú sa obyvatelia z Gogoľovej ulice rozuzlenia svojho prípadu? Ako to vidím ja
2022-07-30   Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste
2022-06-28   Primátor potajomky opäť povolil prekládku sietí pri Gymnáziu - obyvatelia Gogoľovej ul. sa mobilizujú
2022-06-02   Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ
2022-02-01   Ako Castrum Novum informuje o kapitulácii primátora pri schvaľovaní územného plánu...
2021-10-30   Fraška na tému Kontrola VOS Pri Gymnáziu
2021-09-17   Krajské noviny o proteste obyvateľov Gogoľovej ul.
2021-09-08   Ako skončila hra na mačku a myš na dnešnom zastupiteľstve
2021-08-04   Zmenu územného plánu sa primátorovi nepodarilo pretlačiť cez opozičných poslancov. Začnú stavať bytovku na zelenej ploche pri gymnáziu načierno?
2020-05-02   Podivný pracovný ruch na parcele, ku ktorej nevedie žiadna cesta...
2020-04-03   Dr.Valent má pocit, že utrpelo jeho dobré meno...
2019-06-02   Mestský pozemok pri gymnáziu, ku ktorému nevedie žiadna cesta, si kúpila bratislavská firma, ktorá nemá žiadny obrat
2019-04-07   Avantúra s parcelou pre kamoša pri gymnáziu získava reálne obrysy. Pripraví primátor Klein obyvateľov Gogoľovej ulice o park pod ich oknami?
2018-11-29   Ďalšia parcela pre kamoša?
2018-09-04   Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov?  (všimnite si návrh č.16)
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x