Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-05-11   1,586  
0
Až 1600 podpisov sa vyzbieralo pod verejnou výzvou adresovanou predstavenému novozámockých Františkánov v prospech zotrvania pátra Cirilla Kovalcsika v Nových Zámkoch. Páter Cirill pôsobí v našom meste 20 rokov a jeho činnosť je novozámockými veriacimi vysoko hodnotená. V piatok 12.05.2023 sa v NZ uskutoční verejná modlitba na podporu výzvy. Organizátori prosia veriacich aby sa o 20.00 stretli na námestí pri Sv. trojici a so zapálenými sviečkami a kahancami sa následne presunuli pred františkánsky kostol.  

P.T.
Masseo Patrik Golha, OFM
gvardián
Františkánsky kostol a kláštor
Kostolná ul. 1
940 02 Nové Zámky
                                                                                    
                                                                                   V Nových Zámkoch, 08. mája 2023

Vec: "Pokoj a dobro" – jeho zachovanie u novozámockých františkánov – list pre gvardiána františkánskeho kláštora v Nových Zámkoch

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Vážený pán gvardián, páter Masseo!
Úprimne povediac, v súčasnosti prežívame zložité obdobie, čo sa týka ďalšieho smerovania pôsobenia františkánskeho rádu v Nových Zámkoch. Domnievame sa, že tento stav úzko súvisí s ukončením duchovného pôsobenia pátra Cirilla Kovalcsika v našom meste. Toto rozhodnutie negatívne pôsobí nie len na duchovný život tunajších Maďarov – katolíkov, ale aj na celé spoločenstvo novozámockých veriacich a občanov mesta Nové Zámky.        

V roku 2019 ste boli vymenovaný za gvardiána františkánskeho kostola v Nových Zámkoch. Počas Vášho pôsobenia sme svedkami oživenia práce s mladými rodinami spomedzi slovenských veriacich, podpory myšlienky uskutočnenia veľkopiatkových pašií – živej krížovej cesty, opravy poškodenej strechy kláštora, inštalácie nového ozvučenia v kostole, ako aj rekonštrukcie nádvoria kláštora. Všetky tieto aktivity hodnotíme ako veľmi prínosné a pozitívne. Zároveň sa však domnievame, že gvardián františkánskeho kostola, ktorý pôsobí na území mesta so zmiešaným obyvateľstvom, t. j., kde žijú Slováci a Maďari, a spoločne navštevujú boží chrám pri františkánskom kláštore, by sa mal rovnakým podielom usilovať o duchovné blaho všetkých veriacich, t. j. nie len Slovákov, ale aj Maďarov. V tejto veci, s ustarostením sledujeme a vnímame určitú disharmóniu medzi maďarskými veriacimi a súčasným vedením františkánske kostola resp. kláštora v Nových Zámkoch. Nakoľko nepovažujeme tento stav za vyhovujúci, touto cestou Vás prosíme o možnosť Vášho stretnutia so zástupcami novozámockého spoločenstva maďarských veriacich. Boli by sme radi, ak by sa toto stretnutie mohlo uskutočniť ešte v mesiaci máj. Za účelom, aby sme mohli spoločne rokovať v konštruktívnom dialógu, korektne a v duchu kresťanského porozumenia, dovoľujeme si Vás oboznámiť s niektorými skutočnosťami, ktoré nás znepokojujú.    

1)    „Prosím Vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi Vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. (Kor, 1,10) V súvislosti do úvahy prichádzajúcim odchodom pátra Cirilla, prosíme z Vašej strany vysvetliť rozpor, ktorý sa týka oznamu novozámockých františkánov z liturgického slávenia – 4. veľkonočný týždeň, z 29.apríla 2023, a oznámenia provinciála Rehole františkánov v Maďarsku, pátra Piusza Berhidaiho, z 30.04.2023. Vo Vašom ozname je totiž uvedené, že ...“Po vzájomnej dohode provinciálnych ministrov zo slovenskej a maďarskej františkánskej provincie, bolo komunikované ich rozhodnutie, že k 31. máju 2023 bude P. Cirill Kovalcsik OFM uvoľnený z výpomocnej pastorácie maďarsky hovoriacich veriacich v Nových Zámkoch.“ Vo vyjadrení provinciálneho ministra v Maďarsku, pátra Piusza Berhidaiho sa však uvádza, že o ukončenie pastorácie pátra Cirilla požiadali františkáni z Nových Zámkov;

2)    „Dedičstvo otcov zachovaj nám pane!“ Dlhoročnou tradíciou novozámockých katolíckych veriacich je spoločná procesia na sviatok Božského Srdca Ježišovho. Z tejto príležitosti sa konala, až do vlaňajšieho roka, spoločná procesia slovenských a maďarských veriacich, pri ktorej sme,  - kráčajúc ulicami mesta, - vyznali svoju úctu a vieru v Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, pričom sme tak konali v duchu kresťanskej spolupatričnosť, bez ohľadu na národnosť. V roku 2022, pre nás neznámych dôvodov, sa už tento spoločný duchovný program nekonal. Iba poznamenávame, že práve v uvedený deň, keď sa mala konať spoločná procesia novozámockých Slovákov a Maďarov, ste sa počas nedeľnej rannej svätej omše, v úvodnej prefácii obetovania, modlil za jednotu v cirkvi;

3)    „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“ (Jn 14,2) V predchádzajúcich rokoch, v predpoludní veľkonočnej Bielej soboty, sa v kaplnke františkánskeho kostola, v obidvoch jazykoch, t. j. ako po slovensky, tak aj po maďarsky, modlili žalmy. Tento rok tieto modlitby odzneli iba v slovenskom jazyku, aj napriek tomu, že zo strany maďarských veriacich a pátra Cirilla bol prejavený záujem o modlitbu v ich materinskom jazyku. Tejto požiadavke však nebolo vyhovené;

4)    „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvorenstvu.“ (Mk, 16,15) Ďalšou historickou duchovnou skutočnosťou v Nových Zámkoch boli pravidelné ranné resp. večerné sväté omše. Podľa zaužívanej praxe sa konali tieto obete svätej omše v striedavých časoch vo farskom resp. františkánskom kostole, po slovensky resp. po maďarsky. Čo sa týka františkánskeho kostola, v pracovných dňoch, vo väčšine prípadov, slúžili maďarskú svätú omšu diecézni kňazi. Neskôr sa tejto úlohy ujali pátri Peter Pružina, Ladislav Baláž a Gabriel Prievalský. Uvedení duchovní otcovia, aj napriek ich jazykovým ťažkostiam, urobili maximum, aby aj za ochotnej pomoci laikov, mohli byť odslúžené sväté omše v maďarskom jazyku. Považujeme za veľmi nešťastné, že po Vašom nástupe bolo slúženie svätých omší v maďarskom jazyku, počas pracovného týždňa, bezdôvodne a bez patričného vysvetlenia veriacim, zrušené, okrem prvého piatka v mesiaci. Iba poznamenávame, že podľa našich informácií ste vykonával v predchádzajúcom období misie na africkom kontinente. S najväčšou pravdepodobnosťou,  - za účelom hlásania Dobrej zvesti, - ste taktiež musel komunikovať jazykom, ktorému porozumeli  domorodí občania. V tejto súvislosti je potrebné ešte povedať, že so zrušením maďarskej svätej omše vo štvrtok, v deň Pánovej večere a jeho utrpenia na Olivovej hore, bola zrušená aj adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou;  

5)    „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie ej nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.“ (1 Kor, 13, 1-8) Aj napriek tomu, že františkánsky kostol navštevujú súčasne ako slovenskí tak aj maďarskí veriaci, v priestoroch kostola sú jednotlivé nápisy, vo väčšine prípadov, uvedené výlučne v slovenskom jazyku (napr. vchod do kaplnky kostola, vchod na nádvorie, vchod do sakristie, rôzne upozornenia v kostole, informácie o komunite františkánov na nástenkách...). Iba poznamenávame, že v tomto prípade sa nejedná o neznalosť slovenského jazyka zo strany maďarských veriacich, ale o vytvorenie takého ovzdušia v kostole novozámockých františkánov, pri ktorom sa môže cítiť každý veriaci,  - bez rozdielu na národnosť - ako doma. Samozrejme, v prípade oslovenia, budeme ochotne nápomocní, čo sa týka prekladu jednotlivých textov zo slovenského do maďarského jazyka;

6)    „Ale keď ti dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoja almužna zostala skrytá.“(Mt,6,3). Je potrebné poznamenať, že v prípade konania zbierok na zabezpečenie prevádzkových nákladov, opravu a údržbu františkánskeho kostola a kláštora - aj novozámockí maďarskí veriaci vždy ochotne a veľkodušne prispievajú na tento účel;

7)    „Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.“ (Jn, 2, 1,2). V predchádzajúcom období sme Vás viackrát pozvali na rôzne spoločné duchovné aktivity, ktoré sme organizovali ako pre slovenských, tak aj pre maďarských veriacich. Na týchto podujatiach ste však neboli prítomný bez ospravedlnenia;

8)    „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých.“ (Mt, 18,10). Počas pôsobenia Vašich predchodcov – gvardiánov bola na prízemí kláštora k dispozícii jedna miestnosť, za účelom pastorácie mladých maďarských veriacich (miništrantov, spevokolu, katechézy mladomanželov, atď.) Táto miestnosť bola odobratá bez poskytnutia náhradného riešenia;

9)    „Je niekto z Vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ (Jakub 5, 14-15) Veľmi dôležitým úkonom prejavu milosrdenstva je pastorácia veriacich, ktorí sa z určitých dôvodov ocitli v miestnej nemocnici. Túto službu zabezpečujú v súčasnosti františkáni novozámockej komunity. Spomedzi nich nikto nehovorí po maďarsky, t. j. nie je zabezpečená komunikácia s chorými bratmi a sestrami maďarskej národnosti v ich materinskom jazyku; V súčasnosti sa v nemocnici vôbec neslúži svätá omša v maďarskom jazyku;

10)    „Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.“ (Žalm, 147,3)  Smutným prípadom je aj zrušenie svätej omše v novozámockom Domove dôchodcov, ktorú pravidelne slúžil páter Cirill. Údajným argumentom bolo, že v tomto zariadení sa nenachádzajú maďarsky hovoriaci obyvatelia a o  zrušení slávenia Najsvätejšej obety ste sa dohodol s vedením sociálneho zariadenia;

11)    „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že ty si ma poslal. (Jn, 17,20-21) Veriaci maďarského katolíckeho spoločenstva v Nových Zámkoch sa usilujú o vzájomné, dobré bratské vzťahy medzi slovenskými a maďarskými veriacimi v Nových Zámkoch, t. j. usilujú sa o jednotu veriacich, bez ohľadu na národnosť. V uplynulých rokoch sme aj za týmto účelom zorganizovali také duchovné podujatia ako napr. spoločná púť do Šaštína, osadenie trojjazyčnej (latinsko-slovensko-maďarskej) pamätnej tabule v sanktuáriu šaštínskej baziliky a vo farskom kostole v Nových Zámkoch na pamiatku 200-ho výročia prvej púte Novozámčanov do Šaštína (1810-2010), spoločné agapé slovenských a maďarských pútnikov na nádvorí kláštora Paulínov v Šaštíne, spoločná adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou na veľkonočný Veľký piatok na novozámockej kalvárii, pozvanie na novozámocké charizmatické letné duchovné cvičenia, každoročné (1990-2020) odovzdanie betlehemského svetla od novozámockých maďarských skautov pre všetkých veriacich, Medzinárodný deň pútnictva „Na spoločnej ceste“, Týždeň modlitieb a duchovného programu pri príležitosti príchodu Misijného kríža celosvetového Eucharistického Kongresu v Budapešti v roku 2021, atď. Pri všetkých týchto podujatiach sme sa snažili mať na zreteli učenie svätého Gregora Veľkého: „...Na čom však veľmi záleží je, aby sme za svojimi skutkami videli Boha. Musíme preto pozorne skúmať svoje skutočné úmysly pri všetkom, čo robíme, a presvedčiť sa, že nehľadáme svoj vlastný záujem, ak sa naozaj snažíme slúžiť Pánovi.“  

12)    Františkánska spiritualita:
Ako sme to už uviedli v liste, ktorý sme adresovali minulý týždeň provinciálovi františkánskeho rádu na Slovensku, pátrovi Jurajovi Andrejovi Mihályimu a zaslali na vedomie, okrem iných, aj Vám, ukončenie duchovnej služby pátra Cirilla Kovalcsika v Nových Zámkoch považujeme za neprijateľné. V tejto súvislosti poznamenávame, že spiritualita svätého Františka z Assisi bola vždy blízka novozámockým slovenským a maďarským veriacim. S úctou a s láskou spomíname na pátra Engelberta Bartalosa, pátra Imricha Ungera a pátra Konráda Kubovicsa, ale aj na dlhoročného a verného kostolníka Kolomana Takácsa – Kalmi Bácsiho, ktorý aj napriek komunistickému prenasledovaniu cirkvi, sa snažil podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia zachovať odkaz františkánov aj v období, keď členovia františkánskeho rádu nemohli byť prítomní v novozámockom kláštore. Sme vďační za službu diecéznych kňazov za ich vyvinuté úsilie, čo sa týka ich duchovnej výpomoci v čase neprítomnosti františkánov. Domnievame sa však, že františkánska spiritualita má svoje ojedinelé  a nenahraditeľné poslanie v duchovnom živote celej katolíckej cirkvi. Z toho dôvodu považujeme za nešťastnú argumentáciu, že pastoráciu maďarských veriacich plne nahradia kňazi z miestnej fary. Paralelne by sme mohli totiž v tomto prípade povedať, že aj pastoráciu slovenských veriacich, navštevujúcich františkánsky chrám v Nových Zámkoch, môžu zabezpečovať miestny diecézny kňazi tak, ako to bolo v časoch totalitného režimu. Samozrejme, ani a s takouto alternatívou  však nesúhlasíme;

13)    Ďakovná svätá omša 28.05.2023: Podľa oznamu novozámockých františkánov z liturgického slávenia – 4. veľkonočný týždeň, z 29.apríla 2023, pozývate veriacich „na ďakovnú svätú omšu v poslednú májovú nedeľu, t. j. 28.05.2023 o 10:00 h, kde sa spoločne poďakujeme Pánu Bohu a P. Cirillovi za jeho službu u nás“. Vzhľadom na skutočnosť, že ukončenie pastoračnej činnosti s pátrom Cirillom nebolo vopred konzultované a on ani o to nepožiadal, považujeme vyjadrenie „vďaky“ pátrovi Cirilllovi za akt dvojtvárnosti a jeho verejného poníženia pred prítomnými kňazmi a veriacim ľudom.
Vážený pán gvardián, páter Masseo,
na základe vyššie uvedených skutočností – nie žiadame – ale prosíme o nasledovné:
1)    Upokojiť napätú situáciu medzi vedením františkánskeho kláštora v Nových Zámkoch, pátrom Cirillom Kovalcsikom a novozámockými maďarskými veriacimi;
2)    Umožniť, aby páter Cirill Kovalcsik aj naďalej pokračoval v pastoračnej činnosti vo františkánskom kostole v Nových Zámkoch aj po 31. máji 2023;
3)    V prípade, že páter Cirill Kovalcsik, dňom 31.05.2023 ukončí svoje novozámocké pôsobenie, iniciovať rokovanie medzi provinciálnymi ministrami slovenskej a maďarskej františkánskej provincie o vyslanie nového brata františkána z maďarskej provincie, za účelom výpomocnej pastorácie maďarských veriacich, navštevujúcich františkánsky kostol v Nových Zámkoch;
4)    Usilovať sa o rovnakú duchovnú starostlivosť pre všetkých veriacich novozámockého františkánskeho kostola, bez ohľadu na národnosť;
5)    Iniciovať spoločné duchovné programy novozámockých slovenských a maďarských veriacich;
6)    Zabezpečiť opätovné zavedenie maďarských svätých omší vo františkánskom kostole počas pracovného týždňa;
7)    Zabezpečiť dvojjazyčné nápisy v priestoroch františkánskeho kostola v Nových Zámkoch;
8)    Zachovať tradičné slávenie sviatkov, za účasti novozámockých veriacich – Slovákov a Maďarov, ako sú napr. Sviatok Božského Srdca Ježišovho;
9)    Poskytnúť priestory na prácu s deťmi, mládežou, rodinami a spoločenstvami vo františkánskom kláštore v Nových Zámkoch;
10)    Zabezpečiť aspoň jednu svätú omšu v maďarskom jazyku počas týždňa (najlepšie v sobotu večer alebo v nedeľu) v novozámockej štátnej nemocnici;
11)    Zabezpečiť pravidelnú duchovnú starostlivosť v maďarskom jazyku v novozámockej štátnej nemocnici a v domovoch dôchodcov;
12)    Zvýšiť úroveň vzájomnej komunikácie medzi vedením františkánskeho kostola v Nových Zámkoch a novozámockými maďarskými veriacimi, aj prostredníctvom návštevy jednotlivých podujatí organizovanými laikmi.  
     
Vážený pán gvardián, páter Masseo,
prosíme Vás, aby ste naše postrehy resp. pripomienky nebrali ako kritiku Vašej osoby. Vyjadrujeme ich iba s nádejou kresťanskej solidarity a v duchu uskutočnenia odkazu Svätého otca Františka, v súvislosti s prebiehajúcim synodálnym procesom, t. j. v duchu spolupráce a otvorenosti.
Ďakujem za Vašu pozornosť. Zároveň vyjadrujeme nádej, že naše spoločné stretnutie a ďalšia spolupráca prinesie pre nás všetkých skutočne „POKOJ A DOBRO“.
V očakávaní nášho stretnutia
                                                                                                  s úctou
                                                                    v mene novozámockých maďarských veriacich
(podpisy)
       
Na vedomie:
Andrej Mihály – fráter Juraj

provinciálny minister
Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Mons. Ján Orosch
Predseda subkomisie pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti  

Konferencia biskupov Slovenska
Arcibiskupský úrad
Jána Hollého 384
917 01 Trnava

Mons. Viliam Judák
biskup

Nitrianska diecéza
Námestie Jána Pavla II.1012/7
949 01 Nitra

Mons. Zoltán Ďurčo
biskupský vikár pre maďarských veriacich Nitrianskej diecézy – novozámocký farár

Rímskokatolícky farský úrad v Nových Zámkoch
M. Flengera 189/2
940 56 Nové Zámky
Páter Cirill s členmi OZ Novozámocký fotoalbum počas komentovanej prehliadky františkánskeho kláštora v r. 2019.
Článok Ildikó Száz v utorňajšom vydaní denníka Új Szó
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
23:36:19 Zápas novozámockých veriacich o pátra Cirilla / Az érsekújvári hívők kiállása Cirill atya mellett... [2023-05-11; 1,586 x]
23:35:10 Kényes terepen: cikksorozat Érsekújvárról a DenníkN/Napunk hírportálon [2023-02-18; 986 x]
23:32:47 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 828 x]
23:32:25 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 49 x]
23:22:59 Díjazott pázmányosok [2018-12-14; 1,836 x]
23:21:59 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,448 x]
23:10:20 Novozámocké aktivistky pozývajú na besedu o dobrovoľníctve v stredu 24.4. o 18.00 v Café Hollywood (... [2024-04-22; 223 x]
23:09:52 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,723 x]
23:06:18 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,492 x]
23:04:13 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,088 x]
23:03:51 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,795 x]
22:56:38 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,929 x]
22:50:23 Az "Egy csésze kávé" 2015 utolsó Címlaplánya: Király Evelin, a Miss Felvidék 2015 Szépének párkányi... [2015-12-31; 4,223 x]
22:33:59 Podujatie sa konalo ako promoakcia - Prvý ročník footgolfu na golfovom ihrisku v Šuranoch [2016-05-08; 3,066 x]
22:33:32 K diskusii o veterných elektrárňach: Veterné elektrárne zosilňujú sucho a prívalové dažde [2024-04-21; 333 x]
22:29:30 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 611 x]
22:29:07 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,049 x]
21:49:38 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,171 x]
21:46:16 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 61 x]
21:33:21 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,121 x]
21:31:01 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,329 x]
21:27:20 Egy csésze kávé a Little Symphony együttes tagjaival [2017-07-21; 4,222 x]
21:15:41 Idén is nagyot durran a Tatai Patara! Európa legrangosabb történelmi fesztiválja máj. 22.-24. [2015-05-08; 2,998 x]
21:12:44 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 421 x]
21:11:17 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 230 x]
20:52:48 Kniha týždňa/A hét könyve: Ölvedi János, Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában / Zatmenie slnka. Maď... [2011-04-10; 4,300 x]
20:48:06 Ludo, egy hontalan idegenlégiós [2023-01-14; 1,304 x]
20:19:37 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,064 x]
20:15:44 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,271 x]
19:54:36 Vysvätenie kaplnky na Slovenskej ulici [2023-06-18; 1,196 x]
19:40:01 História populačného alarmizmu [2023-11-26; 748 x]
19:36:52 Egy csésze kávé a párkányi Puss Antal bohóc-artistával. Exkluzív interjú Shanghaiból [2015-03-17; 3,903 x]
19:32:28 Kniha týždňa: Matt Ridley, Racionální optimista. O evoluci prosperity (Argo Praha 2013)) [2023-12-22; 721 x]
19:09:43 Správcovia bytových domov odmietajú informovať o podrobnostiach zatepľovacieho biznisu... [2016-03-13; 5,122 x]
19:08:46 Kürti Fotóalbum [2013-01-23; 3,575 x]
19:05:56 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,623 x]
19:02:42 Článok v poslednom čísle My/Naše Novosti o trápení obyvateľov vežiaka na Nám. republiky s asociálnym... [2020-01-12; 1,653 x]
18:59:04 Covid-Necovid, realitný biznis s mestským majetkom šľape... [2020-11-02; 2,913 x]
18:43:15 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VIII. Novofruct [2016-11-22; 3,525 x]
18:37:21 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 2,980 x]
18:33:47 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 2,982 x]
18:29:45 Komolyzenei konzervatóriumi koncert, február 1. [2023-02-08; 830 x]
18:24:03 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,667 x]
18:09:30 A tardoskeddi Fehér Akác asszonykórus tíz éve (1994-2004) [2013-10-29; 7,658 x]
17:56:34 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,989 x]
17:51:21 Kniha týždňa: Jozef Leikert, Osudy osobností Slovenska (Ikar Brratislava 2020) [2022-02-08; 1,051 x]
17:49:08 Databáza novozámockých dlžníkov zdravotných poisťovní Union a Dôvera [2022-09-26; 1,533 x]
17:45:21 Stránka NZAlbum uvedená do prevádzky! [2012-10-19; 2,453 x]
17:30:22 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,772 x]
17:27:57 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,148 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x