Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-05-26   1,149  
0
Bola zverejnená zápisnica z aprílového zasadania kultúrnej komisie pri mestskom zastupiteľstve a zdá sa, že vďaka preusporiadaniu po posledných voľbách sa tu začína diskutovať k veci. Máme novú mestskú kronikárku i keď zo správy nie je celkom zrejmé kde a kto ju zvolil či vymenoval... Zato diskusia k budove MS konečne otvára otázku bývalého CK Nábrežie, ktorú v r. 2005 podaroval Géza Pishinger Matici v rámci budovania vzájomnej dôvery. Tá sa ďalej upevnila v decembri 2007 predajom 3 stavebných pozemkov v hodnote 1.800 tisíc Sk za 11 tisíc korún poslancom Schwarzovi a Hudákovcom. Takto naakumulovaný kapitál dôvery potom umožnil uzavrieť zmluvu s Brantnerom, rozpredať Kasárne, schváiť MVE Zúgov a nasmerovať mesto do mizérie, v ktorej sa nachádza dodnes...  


ZÁPISNICA zo zasadnutia Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch zo dňa 11. 04. 2023
_______________________________________________________
Prítomní členovia: 7 (viď prezenčná listina)
Ospravedlnení neprítomní členovia: 0
Neospravedlnení neprítomní členovia: 0
Hostia: 6

Rokovanie komisie kultúry prebiehalo podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie, návrh programu
2. Kronika mesta za rok 2022
3. Informácie a vyhodnotenie činnosti kultúrnych inštitúcií (Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor Matičiarik)
4. Plán kultúrnych podujatí na rok 2023
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

1. Otvorenie, návrh programu
Zasadnutie Komisie kultúry MsZ otvorila predsedníčka komisie, pani Ing. Lucia Balogová, ktorá privítala členov komisie, kronikárku mesta PaedDr. Helenu Rusnákovú a prítomných. Ako verejnosť sa zúčastnili dvaja poslanci mestského zastupiteľstva – Mgr. Peter Danczi a Ing. Marián Balogh, a zástupcovia kultúrnych inštitúcií MO Matice slovenskej, Matičiarik – Mgr. Miroslava Valovičová, PaedDr. Jana Garajová, Jozef Palacka, Alexandra Stanková, Mgr.art. Marek Lupták. Predsedníčka komisie predniesla návrh programu, ktorý členovia komisie kultúry jednohlasne schválili.
Výsledok hlasovania:
Komisia kultúry schvaľuje program zasadnutia.
za - 7 proti - 0 zdržal sa – 0

2. Kronika mesta za rok 2022
Každá obec je povinná založiť a viesť kroniku, ktorej účelom je zachovanie miestnych dejín pre informáciu a poučenie budúcich generácií. Pozíciu kronikára od 1. apríla 2023 obsadila PaedDr. Helena Rusnáková, bývalá stredoškolská učiteľka s aprobáciou pedagogika – dejepis, autorka rôznych publikácií, ktorá v sa súčasnosti venuje publicistike a spravodajstvu, spolupracuje s odbornými časopismi i regionálnymi periodikami.

Vedenie kroniky sa opakovane prerokovávalo, členovia komisie prijali návrh kronikárky PaedDr.Rusnákovej zmeniť štruktúru kroniky a od 1.1.2023 jednotlivé články zoradiť tematicky podľa nasledovných tém:
Mesto a obyvateľstvo
Činnosť Mestského zastupiteľstva
Verejno – spoločenský život
Školstvo a vzdelávanie
Kultúrny život v meste
Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Záchranné zložky (Polícia)
Tvorba a ochrana životného prostredia
Šport a telesná výchova
Náboženský život
Mimoriadne udalosti a zaujímavosti
Návrh zápisov predkladá kronikárka na prerokovanie Komisii kultúry naďalej štvrťročne.
V kronike odovzdanej za rok 2022 komisia kultúry odporučila vykonať korekcie, upozornili na gramatické chyby, niektoré nesprávne a nepodstatné údaje. Svoje pripomienky doručia e-mailom vedúcej odboru kultúry do 17. 4. 2023. , aby ich kronikárka J. Šimončičová mohla zapracovať a vyhotoviť konečnú verziu kroniky za rok 2022.
Členovia komisie kultúry poverili vedúcu odboru, aby vyzvala všetky kultúrne a cirkevné organizácie o pravidelné zasielanie informácií o svojich podujatiach a o svojej činnosti priebežne informovali kronikárku mesta a redakciu Castrum Novum.
UZNESENIE komisie:
Komisia kultúry berie na vedomie Kroniku mesta Nové Zámky za rok 2022 s pripomienkami.
za - 7 proti - 0 zdržal sa - 0

3. Informácie a vyhodnotenie činnosti kultúrnych inštitúcií (Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor Matičiarik)
Ako prvá vystúpila Mgr. Miroslava Valovičová, predsedníčka organizácie MO Matice slovenskej, ktorá prítomných oboznámila s činnosťou organizácie. Funkciu zastáva 3 roky.
MOMS NZ pôsobí v meste Nové Zámky nepretržite od 1989. Hlavnými úlohami MOMS NZ je zastrešovanie slovenskej kultúry v NZ, vytváranie prevádzkových podmienok na činnosť záujmových subjektov a realizovanie umeleckých a výchovno - vzdelávacích aktivít. To je komplex činností MOMS NZ, ktorý zastrešuje predsedníčka a výbor MOMS.
Pri MO MS pracuje cca 10 ochotníckych telies aj bez právnej subjektivity, spravidla bezodplatne (folklór, divadelné a i. záujmové združenia, z toho mnohí sú aj kolektívnymi členmi MS):
- Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor Matičiarik, ĽH Matičiarik
- Divadlo Mladých pri MOMS
- Divadlo Paradox, Divadlo Unisono pri D.Paradox
- Spevácky zbor LIPA pri MOMS – ukončili svoju 30 ročnú činnosť
- Vokálny zbor ENTHEA
- Kapela Nešlapeto pri MOMS
- Diamonds academy - tanečný hip-hopový súbor
- Roková kapela
- Výtvarný krúžok
- Rodičovský spevokol
- Tanečný súbor 2023

MOMS NZ organizuje výchovno-vzdelávacie podujatia (besedy, súťaže, vernisáže), dohliada na pripomínanie si míľnikov slovenských dejín (Vznik SR, Ústava SR, Cyril a Metod, SNP, Bombardovanie NZ, Zvrchovanosť SR, A. Bernolák – narodenie, úmrtie, symboly, pamätné tabule, pomníky, atď). Dáva priestor amatérskym umelcom (výstava prác detí, dospelých, folklórnych nadšencov). Priestor na rôzne výskumy (etnomuzikológia, divadelníctvo, zborová kultúra), vykonáva publikačnú činnosť a i.
Výchovno – vzdelávacie podujatia:
- Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí spojené so štátnymi sviatkami a výročiami
- Besedy - Beseda o Nových Zámkoch, Beseda o SR, Hudobný skladateľ
- Výstava Bernolákovcov, výklad pre školy
- Stála expozícia fotiek z Nových Zámkov
- Etnomuzikologický výskum – výstava obrazov a čepcov, stála expozícia z Nových Zámkov, okolia a celého Slovenska
- Pamätná tabuľa – 30 výročia oživotvorenia MOMS
- Strom pre DSS – Vek nádeje
MOMS NZ spolupracuje nielen s telesami, ktoré pôsobia v jeho budove, ale hlavne s Mestom Nové Zámky, MS, NSK, regionálnymi a nadregionálnymi inštitúciami (knižnica, galéria, múzeum, ROS, min. školstva, NIVAM, min. kultúry a i.) materskými a základnými či strednými školami NZ, Farským či Františkánskym úradom NZ, profesionálnymi umelcami, umeleckými subjektami, verejnoprávnymi inštitúciami, a i.
Poskytujú svoje prietory na školské podujatia, pre tanečné školy, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, benefície, vernisáže, workshopy (tanečné, divadelné, folklórne), súťaže, festivaly, ad hoc prípravy – recitačné, spevácke, tanečné, plesy, svadby, stužkové slávnosti, zábavy pre seniorov, výročné schôdze, cirkevné a komunitné podujatia. S poskytovaním priestorov však bezpodmienečne vznikajú prevádzkové náklady, mzdové náklady a zabezpečenie funkčnosti priestorov (napr. teplo, svetlo, voda, bezpečnosť, poistenie, siete, upratovanie, údržba, materiálno – technické zabezpečenie, stála služba pri podujatiach – osvetlenie, ozvučenie).

Predsedníčka MO Matice slovenskej vymenovala najzávažnejšie problémy prevádzkovania budovy, sú to: netesniace, zničené okná, toalety, potreba sanácie strechy, havarijný stav elektrického vedenia, únik vody, vnútorné vybavenie – havarijný stav stoličiek, parkety, osvetlenie, opravy fasády, výmena žalúzií, oprava závesov, opravy vnútorných priestorov od podláh až po strop (oprava vnútorného vybavenia /skrine, stoličky, stoly/, maľovanie, omietanie, tesnenie, zásuvky, žiarivky, a i.)

Financie organizácia získava z nasledovných zdrojov: krátkodobé a dlhodobé prenájmy priestorov (plesy, svadby, stužkové, zábavy pre seniorov, súťaže šípkarov, výchovné koncerty, škola tanca, divadelný workshop, tanečný tábor), členské príspevky, dotácie mesta, VÚC, rezortné, sponzorské a i. Roky 2020 - 2021 boli náročné, nakoľko sa financie kvôli pandémii výrazne obmedzili, dotácie sa krátili, podujatia sa rušili, nájomníci vypovedali svoje nájmy. Ale aj napriek tomu sa však pokračovalo vo využití priestorov na voľnočasové aktivity s ohľadom na meniace sa pandemické opatrenia a limity. Odhalila sa pamätná tabuľa – pri príležitosti 30. výročia otvorenia MOMS, daroval sa strom pre DSS – Vek nádeje a už niekoľko rokov sa
realizuje etnomuzikologický výskum Nových Zámkov, jeho zásluhou sa vytvorila replika Novozámockého kroja a jeho súčastí a zároveň má MOMS stálu výstavu obrazov a čepcov z Nových Zámkov, okolia a celého Slovenska, a stálu expozíciu pamiatok Nových Zámkov.
Rok 2022 bol poznačený vojnou na Ukrajine, v dôsledku ktorej sa zvýšili prevádzkové náklady, ktoré majú presah aj a najmä do roka 2023.

Poukazovanie finančných prostriedkov
- Vydávanie publikácií, brožúr, tlač polygrafických materiálov ku každému podujatiu
- Kostýmy, kulisy, nástroje, prístroje, technika
- Občerstvenie, stravovanie účinkujúcich, hostí, lektorov, súťažiacich
- Cestovné náklady (účinkujúcich, členov MOMS, hostí, lektorov, pedagógov)
- Honoráre (réžia, dramaturgia, scenár, choreografia, vých.-vzdel. prezentácie, lektorovanie, audio-vizuálne záznamy, hudobný sprievod, ozvučovanie, technická podpora a i.)
- Prevádzkové náklady, mzdové náklady, bezpečnostné služby, dane, poistenie, údržba a i.
- Ad hoc výdavky

Predsedníčka a členovia výboru dohliadajú na činnosť MOMS, sú na každom podujatí, aktivite, pripravujú ich, zabezpečujú ich plynulý chod, sú na ich pozadí, napriek svojmu zamestnaniu, pracovnému vyťaženiu a všetko nezištne bez nároku na honorár.

Predsedníčka oboznámila prítomných s realizovanými podujatiami v roku 2022 a plánovanými podujatiami v roku 2023, program je súčasťou zápisnice.

Potom pani podpredsedníčka MO MS Alexandra Stanková hovorila o činnosti Detského folklórneho súboru Matičiarik, ktorý na vysokej úrovni reprezentuje mesto Nové Zámky. Súbor vznikol v roku 2023, takže v tomto roku oslavujú svoje 30. výročie založenia. Súbor udržiava nielen ľudové piesne a tance, ale aj zvyky a pracuje celý rok, aj cez prázdniny. Členovia sa zúčastňujú festivalov, vystupujú na mestských podujatiach, aj inde na Slovensku a v zahraničí. Ich cieľom je všestranný detský rozvoj a udržanie ľudovej kultúry. Pôsobia v priestoroch Domu Matice slovenskej. Súbor má tanečnú zložku – malú, strednú a veľkú skupinu. Súčasťou je ľudová hudba zložená z absolventov základnej umeleckej školy a študentov konzervatória. V týchto súboroch pracujú pravidelne deti a mladí ľudia nielen z mesta ale aj z okolia, v celkovom počte 100 osôb. Pani Stanková vymenovala najvýznamnejšie vystúpenia DSFS Matičiarik, zameriavala sa hlavne na obdobie po Covide.
Jej slová doplnila aj PadDr. Jana Garajová, ktorá vyzdvihla úspešnú spoluprácu so Základnou umeleckou školou v Nových Zámkoch a informovala prítomných o plánovaných podujatiach v roku 2023.
4. Plán kultúrnych podujatí na rok 2023

Vedúca odboru kultúry predložila Plán kultúrnych podujatí organizované / spoluorganizované mestom Nové Zámky v roku 2023, ktorý je zverejnený aj na stránke mesta.
UZNESENIE komisie:
Komisia kultúry berie na vedomie predložený plán kultúrnych podujatí.
za - 7 proti - 0 zdržal sa – 0

5. Rôzne, diskusia
Vo vzájomnej diskusii sa najväčšia pozornosť zamerala na aktuálny stav budovy a financovanie prevádzkových nákladov, finančný plán organizácie, riešenie havarijných situácií. Predsedníčka Mgr. Valovičová poukázala na fakt, že podmienkou uchádzania sa o granty na rekonštrukciu budovy je vlastné IČO, ktorou miestna organizácia nedisponuje, majú delegovanú právnu subjektivitu. Je však momentálne v procese získania vlastného IČO, verí, že sa podarí ukončiť proces do polroka. Vlastné IČO umožní podľa slov Mgr. Valovičovej možnosť čerpať externé zdroje na obnovu budovy. Následne sa rozoberali v rámci diskusie ešte otázky ohľadne zmeny vlastníctva budovy na subjekt s novým IČO-m, táto téma však nebola uzatvorená.
Lucia Kociská sa spýtala, či si platia organizácie, ktoré tu sídlia nájomné?
Mgr.Valovičová potvrdila, že nájom platí iba rocková kapela kvôli vyšším odberom elektriny, sídli tu tiež firma SBS, ktorá tiež platí nájomné. Tanečné skupiny, ktoré tu sídlili alebo budú sídliť a vykonávajú komerčnú činnosť, platia primerané nájomné.

Bezodplatne v budove fungujú telesá, ktoré tu vznikli a jestvujú od nepamäti.
Lucia Kociská: Tie, ktoré neplatia, pýtajú si členské poplatky od členov, napr. Paradox, Matičiarik?
Mgr. Valovičová odpovedala, že určite áno, platia individuálne mesačne alebo ročne, sumy sú však nízke, aby boli prispôsobené ľuďom z rôznych sociálnych pomerov. Platiť nájom však pri
dnešných cenách nie je možné pre tieto organizácie, aj keď dostávajú dotácie. Na oplátku však spravia vystúpenie alebo predstavenie zadarmo, pre širokú verejnosť.
Ďalej bola spomenutá história zániku MsKS, prevzatie budovy MO Matice Slovenskej za bývalého vedenia, kedy prešla nehnuteľnosť na MO, ale tým aj správa, organizácia a zodpovednosť. Riešila sa otázka, či je úlohou MO sanovať budovu, či je to pre túto organizáciu vyhovujúce a či by nebolo vhodnejšie sústrediť sa na vykonávanie kultúrnej činnosti a prevzatie budovy pod mesto.

Katarína Hozlárová podotkla, že ochotníctvo je veľmi fajn, aj keď sa stále rieši budova a jej údržba a reálne na kultúru ide málo. A zároveň sú v budove ľudia, ktorí nie sú spravodlivo zaplatení, čo vidí ako veľký problém a hanbu, pretože napríklad v oblasti športu to tak nie je. Úlohou komisie je v rámci prerozdeľovania dotácií rozhodnúť či kultúrne podujatie alebo aktivita je hodná podpory alebo nie a nie sa zameriavať na údržbu budov.
Mgr. Valovičová poznamenala, že dotácie sú aj pre tvorbu zázemia a podmienok, aby umelci mohli existovať.

Je však otvorená diskusii pri zachovaní záruk, že tu kultúra naďalej bude môcť fungovať v takomto zložení a v správe MOMS, aby budova prípadne prešla pod mesto.
Takmer všetci prítomní sa však zhodli na fakte, že kultúra je nedocenená a nemala by byť zadarmo a mala by byť primerane ohodnotená aj vzhľadom k ostatným sféram.
Členovia komisie poďakovali obidvom organizáciám za ich prácu a snahu zviditeľňovať kultúru a približovať ju širokej verejnosti.
Členovia komisie kultúry absolvovali komentovanú prehliadku priestorov budovy Matice slovenskej a spoznali jej súčasný stav.

6. Záver
Na záver sa predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť a spoluprácu. Predbežný termín ďalšieho zasadnutia bol stanovený na 30. máj o 15:30 v budove Základnej organizácie Csemadoku v Nových Zámkoch na ulici Petőfiho.
V Nových Zámkoch, 11.04. 2023
Ing. Lucia Balogová
predsedníčka komisie
Zapísala: Mgr. Monika Novák


Pro memoria - Darovacie zmluvy na CK Nábrežie a budovu Csemadoku
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:53:36 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,149 x]
00:49:22 Egy csésze kávé Rosta Nikolett Napsugár újságírónővel [2014-09-09; 3,927 x]
00:47:27 Herne a ich prevázkovatelia v našom meste. Zoznam, ktorý Vám bojovník proti hazardu zabudol ukázať..... [2020-10-10; 2,750 x]
00:46:06 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,503 x]
00:30:07 Komolyzenei konzervatóriumi koncert, február 1. [2023-02-08; 831 x]
00:29:55 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 55 x]
00:18:22 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum I. / Érsekújvári lokálpatrióták fortélyo... [2012-08-03; 5,140 x]
23:51:26 Zvrat v kauze s Limestone: Podnikateľ už netvrdí, že nevedel o skládke keď kupoval pozemky pod býval... [2023-02-17; 1,280 x]
23:50:51 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,411 x]
23:50:43 A hét könyve / Kniha týždňa: Eduard Nižňanský, Nacizmus, holokaust, slovenský štát / Nácizmus, holok... [2012-06-05; 7,510 x]
23:50:37 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 1,034 x]
23:47:08 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,373 x]
23:45:42 Kto sú najpopulárnejší slovenskí YouTuberi? [2020-11-17; 2,458 x]
23:45:07 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,450 x]
23:44:18 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 337 x]
23:44:05 Dostihový deň v Šuranoch - Výborné kone, jazdci i divácka kulisa [2016-05-08; 4,021 x]
23:41:16 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,435 x]
23:37:45 Vadkerty Katalin születésnapi köszöntése [2023-04-24; 694 x]
23:37:03 Archív okresných novín Chýrnik od r. 2008 [2013-04-13; 7,581 x]
23:36:19 Zápas novozámockých veriacich o pátra Cirilla / Az érsekújvári hívők kiállása Cirill atya mellett... [2023-05-11; 1,587 x]
23:35:10 Kényes terepen: cikksorozat Érsekújvárról a DenníkN/Napunk hírportálon [2023-02-18; 986 x]
23:32:47 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 828 x]
23:22:59 Díjazott pázmányosok [2018-12-14; 1,836 x]
23:10:20 Novozámocké aktivistky pozývajú na besedu o dobrovoľníctve v stredu 24.4. o 18.00 v Café Hollywood (... [2024-04-22; 223 x]
23:09:52 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,723 x]
23:06:18 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,492 x]
23:04:13 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,088 x]
23:03:51 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,795 x]
22:56:38 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,929 x]
22:50:23 Az "Egy csésze kávé" 2015 utolsó Címlaplánya: Király Evelin, a Miss Felvidék 2015 Szépének párkányi... [2015-12-31; 4,223 x]
22:33:59 Podujatie sa konalo ako promoakcia - Prvý ročník footgolfu na golfovom ihrisku v Šuranoch [2016-05-08; 3,066 x]
22:33:32 K diskusii o veterných elektrárňach: Veterné elektrárne zosilňujú sucho a prívalové dažde [2024-04-21; 333 x]
22:29:30 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 611 x]
22:29:07 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,049 x]
21:49:38 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,171 x]
21:46:16 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 61 x]
21:33:21 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,121 x]
21:31:01 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,329 x]
21:27:20 Egy csésze kávé a Little Symphony együttes tagjaival [2017-07-21; 4,222 x]
21:15:41 Idén is nagyot durran a Tatai Patara! Európa legrangosabb történelmi fesztiválja máj. 22.-24. [2015-05-08; 2,998 x]
21:12:44 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 421 x]
21:11:17 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 230 x]
20:52:48 Kniha týždňa/A hét könyve: Ölvedi János, Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában / Zatmenie slnka. Maď... [2011-04-10; 4,300 x]
20:48:06 Ludo, egy hontalan idegenlégiós [2023-01-14; 1,304 x]
20:19:37 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,064 x]
20:15:44 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,271 x]
19:54:36 Vysvätenie kaplnky na Slovenskej ulici [2023-06-18; 1,196 x]
19:40:01 História populačného alarmizmu [2023-11-26; 748 x]
19:36:52 Egy csésze kávé a párkányi Puss Antal bohóc-artistával. Exkluzív interjú Shanghaiból [2015-03-17; 3,903 x]
19:32:28 Kniha týždňa: Matt Ridley, Racionální optimista. O evoluci prosperity (Argo Praha 2013)) [2023-12-22; 721 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x