Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-09-08   1,062  
0
Zmluva na výstavbu atletického štadióna bola podpísaná dňa 26.9.2022 na sumu 935 108,00 EUR. 7. júna 2023 bol k nej podpísaný dodatok, ktorý sumu zvýšil o 140 tisíc Euro. V auguste dostal hlavný kontrolór a všetci poslanci anonymný list, v ktorom ich pisateľ upozorňoval na nezrovnalosti - napr. že rozsah plnenia sa pri zvyšovaní ceny nezvýšil, ale práve naopak...  


Od: jozefpeciatka@gmail.com
Date: št 17. 8. 2023, 10:00
Subject: PODNET

To:  marianbaloghnz@gmail.com, lu.balogova@gmail.com, kborik@upcmail.sk, peter.danczi@gmail.com, stefan.danis71@gmail.com, koloman@ivekol.sk, iveta.kalisova@gmail.com, gabriel.katona@katona.sk, ivan.katona@katona.sk, n.kadek@gmail.com, monika07405@gmail.com, maria.malperova@gmail.com, nagypeter@nagypeter.sk, eva.polerecka@hotmail.com, michalpresinsky1@gmail.com, katarina.slobodnikova82@gmail.com, tomasstranovsky@centrum.sk, lukas.stefanik@bytkomfort.sk, judrjaromirvalent@gmail.com, martin.vyzinkar@gmail.com, kinga.wursterova@gmail.com, jan.porubsky@novezamky.sk

Vážený hlavný kontrolór mesta a vážení poslanci MsZ,

ako uvedomelý občan mesta, by som chcel upriamiť Vašu pozornosť na práve prebiehajúcu investičnú akciu v našom meste - Výstavbu atletického štadióna.
Zmluva o dielo č. OÚ/1023/2022 na uvedenú stavbu podpísaná dňa 26.9.2022 na celkovú sumu 935 108,00 EUR vrátane DPH.

Dňa 7.6.2023 bol podpísaný Dodatok č.1 k uvedenej Zmluve o dielo (OÚ/0739/2023), čím sa celková cena zvýšila na 1 075 280,58 EUR vrátane DPH.

Ako sa uvádza v bode 2.2. písm. a) uvedeného Dodatku č.1 k Zmluve o dielo odôvodnenie znie nasledovne "počas uskutočňovania stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej Zmluve a ktoré v čase zadávania zákazky nemohol objednávateľ predvídať a ktoré je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej  funkčnosti predmetu diela. Z tohto dôvodu bolo potrebné aj navýšiť cenu zhotovovaného diela."

Pri porovnaní pôvodného zmluvného rozpočtu s dodatkovým rozpočtom je zarážajúci nasledovný fakt.
V pôvodnom zmluvnom rozpočte bola navrhnutá priam ukážková skladba podkladných vrstiev z triedeného drveného kameniva v 5 vrstvách od frakcie 32-63mm až po frakciu 0-4mm, ktorá je optimálna tak z hľadiska pevnosti ako aj vodopriepustnosti. Ceny jednotlivých vrstiev v zmluvnom rozpočte však boli podľa môjho názoru nie len podhodnotené, ale skutočne nezrealizovateľné (za tie jednotkové ceny nie je možné obstarať ani samotný materiál a to nespomínam ešte montáž).

V dodatkovom rozpočte sa vyššie uvedená skladba zložená z 5 vrstiev nahradila už len dvomi vrstvami (frakcia 32-63mm a štrkodrva), celková cena podkladu ale vzrástla o neuveriteľných 56 328,85 EUR vrátane DPH!!!

Fakty Vám posielam v obrázkovej prílohe.

Preto sa pýtam či naše mesto má financie na rozdávanie a aké to už len museli byť nepredvídateľné okolnosti, ktoré viedli kompetentných k podpisu Dodatku č.1 k Zmluve o dielo a navýšeniu celkovej ceny stavby, najmä ak zoberieme do úvahy fakt, že 5 vrstiev triedeného kameniva bolo nahradených jednou vrstvou triedeného kameniva a druhou vrstvou zo "šotoliny", ktorá má značne nižšiu obstarávaciu cenu ako triedené kamenivo. Zároveň sa uvedenou zmenou aj ušetrili "prevádzkové náklady" dodávateľa, keďže rozprestretie a hutnenie vykonával len na dvoch vrstvách namiesto pôvodných piatich.

Verím, že môj podnet dostatočne prešetríte a vyvodíte dôsledky.

Ďakujem.

Z pochopiteľných dôvodov nebudem uvádzať svoje meno.

 


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x