Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-05-20   1,052  
0
Mesto Nové Zámky nebýva v otázkach životného prostredia vždy také blahosklonné, ako tomu bolo v prípade ilegálneho znovuotvorenia bývalej mestskej skládky, alebo predimenzovanej bioplynky pripravovanej v areáli Bytkomfortu. A niekedy náhle zmení názor a začne sa súdiť. Potajomky, bez najmenšej zmienky alebo mandátu zastupiteľstva... Dnes si priblížime, ako pokračoval prípad, o ktorom sme naposledy informovali v roku 2018.  

Išlo o projekt pyrolýzy v priestoroch novej nemocnice voči ktorej sa radnica angažovala. O tom, že sa Mesto následne začalo súdiť s Okresným úradom v Nitre, sme nemohli vedieť. A trvalo to rovných 5 rokov...

Kauzu sme opustili 20. mája 2018, keď sa na mestskom úrade konal happening proti rozšíreniu existujúcej prevádzky na znehodnocovanie nebezpečného odpadu o pyrolýzu. Bolo to veľmi čudné ako sa radnica vtedy snažila rozpaľopvať vášne slabo informovanej verejnosti proti plánovanej investícii.

Už o dva týždne 08. 06. 2018 Okresný úrad v Nových Zámkoch vydal rozhodnutie č. OU-NZ-OSZP-2018/009387-04- Hr, ktorým prevádzku povolil. A Mesto sa začalo odvolávať. Po piatich rokoch v novembri 2023 nakoniec dosiahlo, že Pyrolýza v novej nemocnici nebude. Chvíľu. Lebo niečo nám našepkáva, že nepotrvá ďalších 5 rokov, kým p. primátor v tejto veci zmení názor...

Peripetie prípadu si môžeme zrekonštruovať z rozsudku Najvyššieho správneho súdu z novembra 2023.

Súd: Najvyšší správny súd SR
Spisová značka: 6Svk/3/2022
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4018200679
Dátum vydania rozhodnutia: 23. 11. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová
ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:4018200679.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu
JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD. (sudca spravodajca) a
JUDr. Zuzany Šabovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové
Zámky, IČO: 00 309 150, proti žalovanému: Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, za účasti:
PolyStar s. r. o., Slovenská 13 A, Nové Zámky, IČO: 36 552 119, zastúpený advokátkou JUDr.
Ivanou Starzykovou, AK so sídlom M. R. Štefánika 14, Šurany, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného
č. OU-NR-OOP3-2018/031448 zo dňa 03. 08. 2018, o kasačnej sťažnosti ďalšieho účastníka proti
právoplatnému rozsudku Krajského súdu v Nitre, č.k. 11S/212/2018 - 228 zo dňa 11.08.2021, takto

r o z h o d o l :
I. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky kasačnú sťažnosť  z a m i e t a.
II. Žalobcovi a žalovanému sa právo na náhradu trov konania   n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

I. Konanie pred správnym súdom

1. Napadnutým rozsudkom č.k. 11S/212/2018 - 228 zo dňa 11.08.2021 Krajský súd v Nitre postupom
podľa ust. § 191 ods. 1 písm. d/ SSP zrušil rozhodnutie žalovaného č. OU-NR-OOP3-2018/031448 zo
dňa 03. 08.  2018 ako i rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa č. OU-NZ-OSZP-2018/009387-04-
Hr zo dňa 08. 06. 2018 a vec vrátil správnemu orgánu prvého stupňa na ďalšie konanie.

2. Rozhodnutím č.: OU-NR-OOP3-2018/031448 zo dňa 03. 08. 2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)
žalovaný ako odvolací orgán príslušný podľa § 4 ods. 2 písm. b/ zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v spojení s § 4 ods.
1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 58 ods. 1 Správneho poriadku potvrdil prvostupňové rozhodnutie č. OU-NZ-
OSZP-2018/009387-04-hR zo dňa 08. 06. 2018, ktorým orgán verejnej správy zmenil vo výrokovej
časti rozhodnutia súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - „Zariadenia
na zneškodňovanie nebezpečných odpadov skupiny 18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej
starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu“ vydaný Okresným úradom Nové Zámky, odborom
starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-NZ-OSZP-2017/0174-10-K zo dňa 10. 05. 2017, zmeneným
rozhodnutím č. OÚ-NZ-OSZP-2017/017495-03-K zo dňa 16. 11. 2017 podľa § 97 ods. 1 písm. a/ zákona
č. 79/2015 Z. z. tak, že vo výrokovej časti rozhodnutia doplnil nové druhy ostatných odpadov skupiny 18 -
Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu - kat. č. odpadu
kategórie „O“ - 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01 a 18 02 03 a navýšil celkové množstvo odpadov o 900 t /rok.

3.  Správny súd predovšetkým konštatoval, že konanie o žiadosti o zmenu súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov nie je len formálnym konaním a vzhľadom na vznesené
námietky v priebehu administratívneho konania bolo povinnosťou správneho orgánu posúdiť súlad
navrhovanej činnosti s Územným plánom Mesta Nové Zámky. V zmysle § 114 ods. 1 písm. a/ bodu 2.
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného
podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie zmeniť, ak dôjde k zmene skutočností
rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia. Vychádzajúc z tohto ustanovenia a obsahu odôvodnenia
rozhodnutia žalovaného preto správny súd prijal záver, že žalovaný neodôvodnil svoje rozhodnutie
spôsobom, ktorým by bolo zrejmé k akej zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia
došlo.

4. Ďalej správny súd uviedol, že sporným v prejednávanej veci bol výklad príslušných ustanovení
Územného plánu Mesta Nové Zámky. Ak sa niektorá zo skutočností rozhodujúcich pre riadne posúdenie
veci stala pochybnou, bolo povinnosťou správneho orgánu pochybnosti odstrániť. Správny orgán prvého
stupňa a následne i žalovaný v odôvodnení žalobou napadnutých rozhodnutí len konštatovali, že
navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom Mesta Nové Zámky, pričom v tejto súvislosti
citovali príslušné znenie Špecifických požiadaviek na reguláciu rozvoja územia pre urbanistický obvod
„UO20“ Nová nemocnica s doplnením, že v danej veci išlo o už existujúcu prevádzku a v konaní sa
nerozhodovalo o umiestnení stavby. V tejto časti sú rozhodnutia správnych orgánov nepreskúmateľné,
pretože na protichodný výklad príslušnej časti územného plánu správny orgán patrične nereagoval a
konštatoval len súlad navrhovanej činnosti s územným plánom. Správny orgán neuviedol správnu úvahu
týkajúcu sa vyhodnotenia skutkového stavu a právneho posúdenia veci. Pokiaľ správny orgán nahradil
správnu úvahu len strohým konštatovaním bez odôvodnenia zapadajúceho do logických súvislostí
a úvah, nie je možné považovať ním tvrdené skutočnosti za odôvodnené. Správny orgán nemôže
rozhodovať podľa svojej ľubovôle, pričom žalovaný ním tvrdený záver o súlade navrhovanej činnosti s
Územným plánom Mesta Nové Zámky  nepodporil náležitým odôvodnením.

5. Žalovaný i pribratý účastník konania poukazovali tiež na náhlu zmenu postoja žalobcu v prípade
navrhovaných činností týkajúcich sa spoločnosti PolyStar s.r.o., keď v minulosti tieto žalobca žiadnym
spôsobom nespochybňoval, na dôkaz čoho pribratý účastník v konaní predložil viaceré rozhodnutia
Ministerstva životného prostredia SR zo zisťovacích konaní a poukázal tiež na súhlasné stanoviská
žalobcu. Správny súd v tejto súvislosti uviedol, že rozhodnutia správny orgánov v iných administratívnych
konaniach nie sú predmetom súdneho prieskumu v tomto konaní, pričom je potrebné tiež uviesť,
že sa týkajú aj iných navrhovaných činností. Čo sa týka zisťovacieho konania, ktoré predchádzalo
rozhodnutiam  v prejednávanej veci, skutočnosť, že žalobca v zisťovacom konaní nepodal námietky,
neznamená, že ich nemôže uplatniť neskôr, nakoľko pri inom nazeraní na vec by následné
konanie postrádalo zmysel. Konanie o žiadosti o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov nie je len formálnym konaním a vzhľadom na vznesené námietky v priebehu
administratívneho konania bolo povinnosťou správneho orgánu posúdiť súlad navrhovanej činnosti s
Územným plánom Mesta Nové Zámky. V zmysle § 114 ods. 1 písm. a/ bodu 2. zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh
účastníka konania vydané rozhodnutie zmeniť, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie
rozhodnutia. Vychádzajúc z tohto ustanovenia a obsahu odôvodnenia rozhodnutia žalovaného je nutné
konštatovať, že žalovaný neodôvodnil svoje rozhodnutie spôsobom, ktorým by bolo zrejmé k akej zmene
skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia došlo.

II. Kasačná sťažnosť, vyjadrenie

a) kasačná sťažnosť ďalšieho účastníka

6. Proti rozsudku krajského súdu podal ďalší účastník v procesnom postavení sťažovateľa v zákonom
stanovenej lehote kasačnú sťažnosť z dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm.  g) SSP. Sťažovateľ však
neuviedol konkrétne ustanovenie právneho predpisu, ktoré podľa jeho názoru orgán verejnej správy
nesprávne interpretoval, resp. aplikoval a namietal, že:
- správny súd nesprávne právne posúdil právnu vec s tým, že rozhodol zmätočne a protizákonne, keď
zrušil rozhodnutie, ktoré menilo už neplatné rozhodnutie a vec vrátil na ďalšie konanie.

7.  Podľa sťažovateľa  rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-NZ-OSZP-2017/0174-10-K zo dňa 10.05.2017 v znení jeho zmien bolo vydané na dobu
určitú, do 31.12.2020. Krajský súd v Nitre rozhodoval a vyhlasoval rozsudok vo veci podanej žaloby
žalobcom dňa 11.08.2021 a teda v deň vyhlásenia rozhodnutia v prejednávanej veci už rozhodnutie
Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie OU-NZ-OSZP2017/0174-10-K
zo dňa 10.5.2017, zmenené rozhodnutím Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-NZ-OSZP-2017/017495-03-K zo dňa 16.11.2017 a zmenené rozhodnutím Okresného
úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-NZ-OSZP-2018/009387-04-Hr zo
dňa 8.6.2018, ktoré potvrdil žalovaný Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím
č. OU-NR-OOP32018/031448 zo dňa 3.8.2021, nebolo v platnosti. Záverom sťažovateľ dodal, že súd
nesprávne právne posúdil právnu vec na základe predložených dôkazov, a teda rozhodol zmätočne a
protizákonne, keď zrušil rozhodnutie, ktoré menilo už neplatné rozhodnutie a vec vrátil na ďalšie konanie.

b) vyjadrenie žalobcu

8. Podľa žalobcu sťažovateľ opieral dôvody svojej kasačnej sťažnosti o ustanovenie § 440 ods. 1
písm. g) SSP, pričom ustanovenie ods. 2 uvedeného ustanovenia výslovne vyžaduje, aby sťažovateľom
uplatnený dôvod kasačnej sťažnosti sa vymedzil tak, že sťažovateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré
pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia. Nesprávne
právne posúdenie veci nemožno preto vymedziť nesprávnym či nedostatočným zistením skutkového
stavu, či poukázaním na novú skutočnosť nie povahy právnej otázky. Ani sama polemika s rozhodnutím
správneho súdu alebo jednoduché spochybňovanie správnosti rozhodnutia správneho súdu, či kritika
jeho prístupu zvoleného pri právnom posudzovaní veci, významovo nezodpovedajú kritériám § 440
ods. 1, písm. g ) a ods. 2 SSP.  Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 440 ods. 1
písm. g) SSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda
v žiadnom prípade nie o skutkovú otázku). Zo zákonodarcom zvolenej formulácie tohto ustanovenia
vyplýva, že otázkou riešenou sa tu rozumie tak otázka hmotnoprávna (ktorá sa odvíja od interpretácie
napríklad Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce, Zákona o rodine), ako aj
procesnoprávna (ktorej riešenie záviselo na aplikácii a interpretácii procesných ustanovení). Musí ísť
o právnu otázku, ktorú správny súd riešil a na jej vyriešení založil rozhodnutie napadnuté kasačnou
sťažnosťou. sťažovateľ nielenže nevyslovil, ktoré právne posúdenie veci správneho súdu považuje za
nesprávne, ale vôbec neuviedol v čom spočíva nesprávne právne posúdení veci (právne posudzovanie
veci je činnosť súdu, pri ktorej skutkový stav (zistený aj na základe podkladov predložených účastníkom
konania) podriaďuje pod skutkovú podstatu príslušnej právnej normy, na základe čoho dospieva k
záveru, či sa právo prizná alebo neprizná).

9. V podanej sťažnosti sťažovateľ argumentuje len zjavným uplynutím doby určitej 31.12.2020
(rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-NZ-
OSZP-2017/0174-10-K zo dňa 10.5.2017), teda skutkovým tvrdením, či
arbitrárnosťou a zmätočnosťou rozhodnutia Krajského súdu v Nitre rozhodnutia samotného. Obsah
podanej kasačnej sťažnosti na základe argumentácie v nej obsiahnutej nemožno z uvedených dôvodov
subsumovať pod ust. § 440 písm. g) SSP. V zmysle ust. § 441 SSP v kasačnej sťažnosti nemožno
uplatňovať nové skutočnosti a dôkazy okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a
včasnosti podanej kasačnej sťažnosti, obdobne, že dôvod kasačnej sťažnosti nemožno vymedziť tak, že
sťažovateľ poukáže na svoje podania pred krajským súdom. Sťažovateľ v konaniach predchádzajúcim
podaniu o kasačnej sťažnosti nikdy neargumentoval uplynutím doby určitej 31.12.2020 (Rozhodnutie
Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-NZ-OSZP-2017/0174-10-
K zo dňa 10.5.2017).

10. Žalobca sa stotožnil s rozhodnutím Krajského súdu v Nitre, ako aj jeho odôvodnením. Súd
jasne, určito a presvedčivo odpovedal na všetky nastolené podstatné otázky, vysporiadal sa tiež s
otázkou arbitrárnosti rozhodnutí správnych orgánov. Ani sťažovateľom namietané uplynutie platnosti
súhlasu v zmysle § 97 ods. 1 písm. a/ zákona č.79/2015 Z. z. na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov, nespôsobuje arbitrárnosť alebo zmätočnosť tohto rozhodnutia. Krajský súd
v Nitre v bode 46. svojho rozhodnutia, jasne, zreteľne, jednoznačne opisuje ako majú správne orgány
viazané právnym názorom súdu postupovať, rovnako aj to, že bude nutné sa vysporiadať v ďalšom
priebehu administratívneho konania s otázkou uplynutia platnosti predmetného súhlasu a v rozhodnutí
náležite odôvodniť. Uplynutie platnosti súhlasu (rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, odbor
starostlivosti o životné prostredie č. OU-NZ-OSZP-2017/0174-10-K zo dňa 10.5.2017) nemôže napraviť
arbitrárnosť rozhodnutí správnych orgánov v konaniach, ktoré predchádzali konaniu pred správnym
súdom.

III. Konanie na kasačnom súde

11.  Najvyšší správny súd Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 SSP) preskúmal
napadnutý rozsudok ako aj konanie, ktorému predchádzalo v medziach dôvodov podanej kasačnej
sťažnosti podľa § 440 SSP, kasačnú sťažnosť prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 455 SSP), keď
deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej
stránke Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky www.nssud.sk podľa § 137 ods. 4 SSP v
spojení s § 452 ods. 1 SSP.

IV.      Právne posúdenie kasačného súdu

12. Podľa  § 97 ods. 1 písm. a/ zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania žalovaného, orgány štátnej správy odpadového
hospodárstva udeľujú súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú
osobitné druhy kvapalných odpadov.

13. Podľa § 108 ods. 1 písm. m/ vyššie citovaného zákona, okresný úrad vo veciach štátnej správy
odpadového hospodárstva rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona
a vyjadruje sa s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

14. Podľa § 114 ods. 1 písm. a/, ods. 3 písm. a/, c/ vyššie citovaného zákona, orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané
rozhodnutie

a) zmeniť, ak

1. to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo
iné dôležité záujmy spoločnosti,
2. dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,
3. sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí,
Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť
a) uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
c) skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.

15. Podľa § 4 ods. 2 písm. b/ zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v čase rozhodovania žalovaného, okresný úrad v sídle
kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1, 5 a 6 vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach,
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom
obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle
kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný
zákon.

16. Podľa § 99 písm. g) SSP, správny súd konanie uznesením zastaví, ak odpadol dôvod na
pokračovanie v konaní a nejde o prípady ustanovené v písmenách c) a d).
IV. Právny názor kasačného súdu

17. Kasačný súd po vykonaní súdneho prieskumu preskúmavaného rozhodnutia žalovaného pri
aplikácii zákonnej úpravy uvedených právnych predpisov postupom podľa Správneho súdneho poriadku
dospel k zhodnému záveru ako správny súd. Kasačný súd vyhodnotil rozsah a dôvody kasačnej
sťažnosti sťažovateľa vo vzťahu k napadnutému rozsudku krajského súdu po tom, ako sa oboznámil
s obsahom administratívneho a súdneho spisu a s námietkami sťažovateľa uvedenými v kasačnej
sťažnosti. S prihliadnutím na § 461 SSP dospel k záveru, že nezistil dôvod na to, aby sa odchýlil od
logických argumentov a relevantných právnych záverov, ktoré spolu so správnou citáciou dotknutých
právnych noriem obsiahnutých v dôvodoch napadnutého rozsudku krajského súdu vytvárajú dostatočné
východiská pre vyslovenie výroku rozsudku, ktorým zamietol žalobu.

18.  Kasačný súd uvádza, že časť kasačnej sťažnosti nespĺňa zákonom požadované náležitosti s
tým, že v nej zjavne absentuje vymedzenie uplatneného dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. g) SSP
spôsobom, ako to vyžaduje § 440 ods. 2 SSP. Sťažovateľ v tejto časti neuviedol žiadne konkrétne
ustanovenie, ktoré by mal správny orgán nesprávne interpretovať, resp. aplikovať. Ako je zrejmé aj z
odbornej literatúry (napr. Správny súdny poriadok, Komentár, C. H. BECK ISBN: 978-80-7400-678-4 str.
1622-1623), dôvod kasačnej sťažnosti podľa § 440 ods. 1 písm. g) SSP musí byť v kasačnej sťažnosti
riadne vymedzený. Nestačí, keď sťažovateľ formálne uvedie, že uplatňuje tento dôvod (odkazom na
príslušné zákonné ustanovenie), ale v kasačnej sťažnosti musí jasne vymedziť, ktorú relevantnú právnu
otázku považuje zo strany správneho súdu za nesprávne vyriešenú a v čom konkrétne má nesprávnosť
riešenia spočívať. Kasačná sťažnosť je tak v relevantnej časti neprípustná, nakoľko dôvod podľa §
440 ods. 1 písm. g) SSP nie je v kasačnej sťažnosti vymedzený predpísaným spôsobom. Sťažovateľ
teda napriek formálnemu uplatneniu sťažnostného dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. g) SSP de facto
odôvodnil svoju kasačnú sťažnosť v podstatnej aj inými dôvodmi, predovšetkým všeobecným odkazom
na nezrozumiteľnosť a nedostatočnosť odôvodnenia napadnutého rozsudku, pritom dôvodom zrušenia
napadnutých rozhodnutí bola ich nepreskúmateľnosť        .

19.  Za dôvodnú nepovažoval kasačný súd sťažnosť ani v časti, ktorá poukazovala postup
krajského súdu, ktorý mal vec nesprávne právne posúdiť tým, že rozhodol protizákonne, ak zrušil
rozhodnutie, ktoré menilo už neplatné rozhodnutie. Konkrétne pritom sťažovateľ poukazoval na fakt,
že rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky č. OU-NZ-OSZP-2018/009387-04-Hr zo dňa 8.6.2018,
ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov č. OU-NR-
OOP3-2018/031448 zo dňa 3.8.2018, zmenilo vo výrokovej časti rozhodnutie Okresného úradu Nové
Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OUNZ-OSZP-2017/0174-10-K zo dňa 10.5.2017,
zmenené rozhodnutím Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-
NZ-OSZP-2017/017495-03-K zo dňa 16.11.2017. Z rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky, odbor
starostlivosti o životné prostredie č. OU-NZ-OSZP-2017/0174-10-K zo dňa 10.5.2017 v znení jeho zmien
malo vyplývať, že bolo vydané na dobu určitú, do 31.12.2020. Krajský súd v Nitre rozhodoval a vyhlasoval
rozsudok vo veci podanej žaloby žalobcom dňa 11.8.2021. Sťažovateľ zároveň namietal, že Krajský
súd v Nitre na pojednávaní konanom dňa 11.8.2021 nedotazoval žalobcu na platnosť označeného
rozhodnutia, hoci po otvorení pojednávania v rámci referovania o prejednávanej právnej veci citoval
obsah rozhodnutia, vrátane doby jeho platnosti. Tu kasačný súd uvádza, že sťažovateľ opomenul
špecifikovať, v čom bol postup krajského súdu v rozpore so zákon, resp. ako zákonné ustanovenie mal
vlastne porušiť.

20. Nezrozumiteľne pre kasačný súd vyznela aj námietka, kde sťažovateľ konštatoval, že krajský súd
mal vzhľadom na uvedené skutočnosti žalobu zamietnuť. SSP v ust. § 99 písm. g) upravuje zastavenie
konania, ak odpadol dôvod na pokračovanie v konaní a nejde o prípady ustanovené v písmenách
c) a d). Ide takto o prípad straty účinkov napadnutého rozhodnutia, ale bez formálneho zrušenia na
základe protestu prokurátora alebo mimoriadneho opravného prostriedku. Do úvahy prichádza faktická
konzumácia účinkov rozhodnutia, resp. uplynutie lehoty, na ktorú bolo rozhodnutie alebo opatrenie
orgánu verejnej správy vydané. Tu je nevyhnuté uviesť, že ak boli subjektívne práva vyplývajúce z
rozhodnutia už uplatnené, nemožno ani v dôsledku uplynutia času bez ďalšieho zastaviť súdne konanie
a odmietnuť súdnu ochranu, pretože pri možnosti zrušenia napadnutého rozhodnutia z dôvodu jeho
nezákonnosti môže ísť o vytvorenie základu pre náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 z. z. o
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

V. Záver

21. Na základe vyššie uvedeného, kasačný súd konštatuje, že námietky sťažovateľa uvedené v kasačnej
sťažnosti vyhodnotil ako bezpredmetné, ktoré neboli spôsobilé spochybniť vecnú správnosť rozhodnutia.
Z uvedeného dôvodu kasačnú sťažnosť podľa § 461 SSP, ako nedôvodnú, zamietol.

22. O trovách kasačného konania rozhodol Najvyšší správny súd Slovenskej republiky podľa § 167 ods.
1 SSP v spojení s § 467 ods. 1 SSP. Sťažovateľ v kasačnom konaní úspech nemal s tým, že žalobca a
žalovaný sú  orgánmi verejnej správy, ktorým náhrada trov kasačného konania prislúcha len v prípadoch,
ak to možno spravodlivo požadovať a po splnení zákonom stanovených podmienok len výnimočne (§
168 SSP), ktoré podľa obsahu súdnych spisov nenastali, preto im súd právo na náhradu trov kasačného
konania nepriznal.

23. Senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol pomerom hlasov 3:0.

Poučenie: Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok  n i e  j e  prípustný.       


Prečítajte si tiež:

2018-05-20   Mestský úrad veľmi nezvyčajne rozpaľuje vášne vo veci pripravovanej investície na spracovanie odpadov v areáli nemocnice. Ako si vysvetliť strašenie ľudí dioxínom?
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
07:47:14 Súdna dohra jednej kauzy z roku 2018... [2024-05-20; 1,052 x]
07:46:09 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,445 x]
07:45:57 Ako skončila hra na mačku a myš na dnešnom zastupiteľstve [2021-09-08; 2,439 x]
07:45:26 Kto a prečo daroval stavebnú parcelu primátorovej tete? [2018-10-30; 4,865 x]
07:44:44 Expresné zastupiteľstvo týždeň pred exekúciou... [2018-06-09; 3,744 x]
07:39:58 Končí éra inštitucionalizovanej korupcie v Nových Zámkoch? [2019-05-22; 3,469 x]
07:39:15 Krajský súd potvrdil rozudok - Mesto je povinné uhradiť doávateľovi rekonštrukcie kina polovicu spor... [2020-07-28; 1,916 x]
07:38:24 Miesto smetiakov O. Klein umiestnil na Komárňanskej ceste svoje billboardy. Upratovanie po kamionist... [2018-09-19; 4,561 x]
07:38:15 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 394 x]
07:37:33 Ako bratranec primátorovej manželky k lukratívnej parcele prišiel ... alebo: ako to vidím ja [2016-12-29; 6,497 x]
07:37:26 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 218 x]
07:36:40 Upozornenie okresnej prokuratúry: primátorove nominácie zástupcov zriaďovateľa do školských rád boli... [2019-07-09; 2,468 x]
07:36:29 Opustené objekty na Slovensku [2024-06-24; 316 x]
07:35:11 Trefa do čierneho - redaktor krajských novín o účinkovaní prednostu P. Ágha v Kameníne [2018-08-20; 2,546 x]
07:35:09 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 319 x]
07:32:45 Primátor začal vojnu voči ďalšej stavebnej spoločnosti [2019-10-09; 3,137 x]
07:26:55 Systémové zlyhávanie slovenskej historiografie. ÚPN usporiadal diskusný večer o J. Esterházym... [2011-05-03; 5,968 x]
07:25:51 Okresná šéfka SMERU a už len chvíľu riaditeľka úradu práce si hľadá nejakú riaditeľskú stoličku. Keb... [2020-08-20; 3,384 x]
07:25:15 Úbohý dúchodca a jeho pravá ruka dostali po tri roky podmienečne. Vrátia Mestu 100 tisíc Eur [2020-02-18; 1,759 x]
07:22:29 Határtalanul magyarul [2024-05-26; 456 x]
07:22:00 Realitný biznis pána primátora... [2024-06-25; 729 x]
07:20:58 Tak transparentne ako je len možné... 25.júna sa budú losovať nájomné byty. Bude volať primátor víťa... [2020-06-14; 2,606 x]
07:20:31 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,048 x]
07:13:36 Viceprimátor konateľom fy Bytkomfort. Rozhodli dva hlasy: jeho vlastný a strýkov (Aktualizované o vý... [2015-10-20; 7,550 x]
07:13:25 Prepis zvukového záznamu z rokovania Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb zo dňa 29.0... [2023-02-26; 1,324 x]
07:12:39 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,982 x]
07:10:47 Správy zo zastupiteľstva 26.02.2020 [2020-02-28; 2,570 x]
07:09:14 Parcela mne, parcela tebe... Mestský pozemok rodičom viceprimátora za 15 €/m2 [2015-06-30; 6,589 x]
07:06:04 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyplatenia mimoriadnych odmien odchádzajúcem... [2015-01-22; 17,683 x]
07:05:46 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,304 x]
07:04:13 Sprenevera, zistená na ZŠ G. Bethlena, už prekročila 110 tisíc Eur [2015-11-11; 7,104 x]
07:03:52 A hét könyve: Szlovákia – a történelmi Felvidék műemlékeinek képes enciklopédiája (Sine Metu Komárom... [2024-07-14; 125 x]
07:03:44 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 683 x]
07:02:14 Beszámoló és fotók Nagyszombati 11.születésnapi szentmise és baráti találkozó Farkas Zsolt szőgyéni ... [2024-05-26; 371 x]
07:01:17 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,560 x]
07:00:08 Bývalý novozámocký prednosta Peter Ágh neuspel na Najvyššom súde [2022-04-20; 1,988 x]
06:59:32 Pripravuje sa zmena na čele mestskej firmy? [2015-10-18; 5,097 x]
06:53:51 Kauza nezaplatenej rekonštrukcie kina: Stavebná firma Avastav uspela na súde, Mesto bude musieť dopl... [2019-07-10; 2,443 x]
06:53:46 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,055 x]
06:52:10 So zahanbujúcou aroganciou odpovedal viceprimátor Štefánik na poslaneckú interpeláciu o hospodárení ... [2017-06-01; 4,824 x]
06:50:17 Článok o bývalom prednostovi P. Ághovi v zajtrajšom čísle týždenníka Plus7dní [2018-03-07; 5,061 x]
06:49:39 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,355 x]
06:49:00 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,496 x]
06:48:17 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,375 x]
06:48:11 Komáromi mérföldkövek 2024 / Komárňanské míľniky 2024 [2024-04-27; 538 x]
06:47:35 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,634 x]
06:45:59 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,812 x]
06:45:39 Kniha týždňa: Jan Keller, Hybridní politika (Nakl. Ivan David Praha 2020) [2024-07-11; 116 x]
06:45:12 Odhalený eurofondový podvod v Nových Zámkoch [2017-09-06; 4,206 x]
06:44:14 Covid-Necovid, realitný biznis s mestským majetkom šľape... [2020-11-02; 2,946 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x