Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-11-11   7,104  
0

Jednou z traumatizujúcich správ posledných mesiacov bola informácia o sprenevere finančných prostriedkov na ZŠ G.Bethlena. Prvé správy hovorili o tom, že účtovníčka, ktorá cez Internet Banking neobmedzene disponovala účtom školy (a nemusela byť výnimkou - faktúry i na iných školách uhrádzali bežní zamestnanci), pripravila školu o 50 tisíc Eur. O menšie sumy prišli tiež materské školy, ktoré zamestnávali rovnakú účtovníčku. Práve jedna z materských škôl mala v júni t.r. zistiť podozrivý presun 2.100 Eur na súkromný účet, o ktorom neskôr vysvitlo, že patrí ich účtovníčke. Prípadu, ktorý sa dostal i do spravodajstva TV, bol na zasadnutí mestského zastupiteľstva 16.9. vyhradený samostatný bod, v rámci ktorého odznelo:  


6/ Informácia o vzniknutej situácii pri nakladaní s finančnými prostriedkami na MŠ a ZŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - udelil slovo riaditeľke MŠ na Nábrežnej ul. Darine Hambálkovej.
Darina Hambálková, riaditeľka MŠ na Nábrežnej ul. - uviedla, že je riaditeľkou na MŠ na Nábrežnej ul. od 1. júla 2014. Pani účtovníčka bola na tejto MŠ zamestnaná od roku 2004, kedy škola prešla na právnu subjektivitu. Do tej doby neboli s ňou žiadne problémy. V poslednej dobe si však všimla na jej správaní, že je trošku nepozorná a nepristupuje k svojej práci tak zodpovedne, akoby mala. Pravidelnou kontrolou účtov, ktoré robí mesačne si všimla, že bola odvedená suma na neznámy účet, ktorý nevedela najprv identifikovať, ale po konzultácií s PAM-istkou zistila, že je to osobný účet pani účtovníčky. Okamžite konala a podala trestné oznámenie. Do tejto doby s účtovníčkou v kontakte nie je, nakoľko je práceneschopná.
JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD.
- opýtal sa na spôsobenú škodu, ktorá vznikla organizácií.
Darina Hambálková, riaditeľka MŠ na Nábrežnej ul.
- odpovedala, že výška škody je 1 280 eur, jedná sa o školné, ktoré platia mesačne rodičia.
JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD. - opýtal sa, aké úkony vykonala organizácia .
Darina Hambálková, riaditeľka MŠ na Nábrežnej ul. - odpovedala, že vzniknutú situáciu ihneď oznámila zriaďovateľovi, podala trestné oznámenie.
Ing. Helena Bohátová, PhD. - opýtala sa, koľko hodín do týždňa pani účtovníčka pracovala v danej organizácií.
Darina Hambálková, riaditeľka MŠ na Nábrežnej ul - odpovedala, že pracovala 3 hodiny týždenne, boli denne v kontakte, mala 40% - tný úväzok.
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - udelil slovo riaditeľke MŠ na Šoltésovej ul. Zlatici Dekanovej
Zlatica Dekanová, riaditeľka MŠ na Šoltésovej ul. - uviedla, že pani Haganová pracovala v organizácii ako účtovníčka a z príjmového účtu previedla na svoj osobný účet sumy 2 134 eur, suma predstavuje školné za letnú prevádzku. K zisteniu uvedeného došlo 17. júna a túto skutočnosť zistila vedúca školskej jedálne, ktorá cez internetbanking uhrádzala faktúry. Prišla za ňou, že odišla suma z príjmového účtu, oznámila jej sumu s tým, že účet, na ktorý boli prevedené peniaze nie je známy. Kontaktovala pre zistenie majiteľa účtu práve účtovníčku pani Haganovú, ale ona nedvíhala telefón. Počas leto prebiehala finančná kontrola a vtedy oznámila hlavnému kontrolórovi, čo sa zistilo a následne informovala pána primátora, povedal, aby skontrolovali aj osobné účty a vtedy sa zistilo, že ide o účet účtovníčky, teda o účet pani Haganovej. Podali trestné oznámenie. S účtovníčkou v kontakte nie sú, ona s nimi nekomunikuje.
Ing. Helena Bohátová, PhD. - opýtala sa, koľko hodín do týždňa pani účtovníčka pracovala v danej organizácií a aký mala úväzok.
Zlatica Dekanová, riaditeľka MŠ na Šoltésovej ul. - odpovedala, že tak isto ako na MŠ na Nábrežnej ul. aj v tejto organizácií pracovala na čiastočný úväzok, bola pravidelne kontrolovaná a s jej prácou bola spokojná, nevie, čo sa udialo.


Sledujte od: 23:06 Mestské zastupiteľstvo 16.9.2015 časť 1/6


Ing. Helena Bohátová, PhD. - faktická otázka, znovu sa opýtala, koľko hodín pracovala do týždňa pani účtovníčka v danej organizácií.
Zlatica Dekanová, riaditeľka MŠ na Šoltésovej ul. - odpovedala, že pracovala v organizácií dve hodiny denne, mala 45% - tný úväzok.
Ing. Jozef Török - povedal, že si myslí, že úplne zlyhal vnútorný kontrolný systém, nebola žiadna kontrola, pýtal sa, aké opatrenia sa prijali v týchto subjektoch resp. vo všetkých subjektoch čo sa týka MŠ a ZŠ, aby sa zamedzilo takýmto prípadom, treba aj do budúcnosti urobiť nejaké opatrenia, napr. zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom sa bude viesť účtovníctvo v týchto organizáciách, mohlo by sa viesť aj na MsÚ pod nejakým odborom, treba posilniť vnútorný kontrolný systém.
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - odpovedal, že takéto opatrenie navrhol už v januári, navrhol zriadiť pod finančným odborom skupinu troch, štyroch účtovníkov, ktorí by viedli účtovníctvo pre MŠ a ZŠ, ale vychádzajúc z otázok a odpovedí riaditeľov škôl a škôlok bol návrh nimi odmietnutý a s návrhom nesúhlasili.
JUDr. Richard Schwarz - podotkol, že by bolo vhodné, aby sa predchádzalo pracovným úväzkom na 40%, 45% a podobne, podľa neho sú to anomálie a aj v súlade so zákonníkom práce si nemyslí, že je to úplne v poriadku.
MUDr. Martin Starzyk, MBA - podotkol, že je ťažko ustrážiť tieto veci, jedine kontrolný mechanizmus vie vybrať dôveryhodnú účtovníčku.
JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD. - opýtal sa Zlatici Dékanyiovej, riaditeľky MŠ na Šoltésovej ul., s kým komunikovala podanie na trestné oznámenie, či jej bolo nápomocné právne oddelenie MsÚ.
Zlatica Dekanová, riaditeľka MŠ na Šoltésovej ul. - odpovedala, že mala informáciu, čo udialo aj na G. Bethlena, oni sa iba pridali, išli za právničkou, ktorá zastupuje ZŠ G. Bethlena. Dostali vyrozumenie od polície, že začali trestné stíhanie.
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - uviedol, že hneď ako bol informovaný, začal riešiť túto vec aj s právnikmi MsÚ aj s pani riaditeľkami, aj s právnou zástupkyňou.
Zlatica Dekanová, riaditeľka MŠ na Šoltésovej ul. - uviedla, že má také informácie, že pani Haganová sa priznala a že je ústretová vrátiť sumu, majú informáciu, že predáva byt.
JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD. - sa opýtal, či je zriadené záložné právo na jej byt.
Mgr. Gabriel Závodský - odpovedal, že takouto informáciou nedisponuje, ale ak chce niekto byt zabezpečovať, majetok musí mať najprv vyčíslený a ako povedala pani riaditeľka, k tomuto ešte nedošlo, preto sa v tomto smere žiadne úkony nerobili.
JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD. - opýtal sa riaditeliek MŠ, či nemajú záväzky voči pani Haganovej.
Zlatica Dekanová, riaditeľka MŠ na Šoltésovej ul. - odpovedala, že nemajú záväzky a ani pohľadávky voči nej, zostala na PN a následne s ňou ukončili pracovný pomer.
Ing. Helena Bohátová, PhD. - uviedla, že sa konalo zasadnutie školskej rady G. Bethlena, kde pani riaditeľka informovala, ktorá je teraz PN, že právna zástupkyňa ZŠ G. Bethlena má také informácie, prostredníctvom povereného zástupcu pani Haganovej, že je ochotná uznať tento svoj dlh vo forme notárskej zápisnice, poverenie v tejto veci ju zastupovať nebolo predložené, nevieme, či je nejaké predbežné opatrenie na jej majetok. Bola vyjadrená obava, ako budú tieto financie vrátené, je potrebné, aby konali právnici, aby sa nestalo, že bude splácať formou splátkového kalendára alebo sa zistí, že nemá vôbec žiadnu možnosť splácať, nemá majetok.
JUDr. Richard Schwarz - podotkol, že právna zástupkyňa školy by túto záležitosť mala riešiť priamo s orgánmi činnými v trestnom konaní t. z. polícia, prokurátor, konajúci súd, riešiť záležitosť urgentne, aby nemohlo dôjsť k prepisu majetku pani Haganovej na inú osobu.
Mgr. Gabriel Závodský - doplnil, že nárok poškodeného na zaistenie majetku je možné podať až po znesení obvinenia, takže nemohli konať hneď.
Ing. Štefan Rovňaník - vyhlásil, že s touto kauzou nemá nič spoločné napriek tomu, že sa to uvádza v niektorých prameňoch, kontroloval tento subjekt, ale rok 2013. Vnútorná kontrola zlyhala, pani riaditeľka sa príliš spoliehala na pani účtovníčku, až na toľko, že ju vlastne vôbec nekontrolovala a pokiaľ pani riaditeľka vyhlásila, že niekedy v júni chcela vyplatiť odmeny a zistila, že nemá peniaze, svedčí to minimálne o tom, že jej až príliš dôverovala a pravdepodobne sa vôbec tejto problematike nevenovala. Minimálne raz mesačne by mala kontrolovať stav účtu, ona by mala byť tá, kto rozhoduje o tom, čo sa uhradí. Hrubá mzda účtovníčky mohla byť okolo 250 až 260 eur, v čistom 180 eur, celý úväzok vychádza na 580 eur, myslí si, že v tomto prípade nie sú smerodajné percentá. Nastal technický problém, s prácou účtovníčky ako uviedla pani riaditeľka MŠ na Šoltésovej ul. bola spokojná, pokiaľ svoje úlohy plnila, tak percentá či už 40% alebo 45% nehrá rolu, lebo podstatné je, koľko dostala zaplatené.
JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD. - podotkol, že zákon o finančnej kontrole jasne hovorí, akým spôsobom sa majú tieto prostriedky kontrolovať. Opýtal sa, kto ešte porušil základné povinnosti.
Ing. Štefan Rovňaník - odpovedal, že keď sa robí predbežná finančná kontrola, často sa robí len formálne a nebola vykonaná, lebo aj výpisy z účtov sú predmetom predbežnej finančnej kontroly, účtovníčka pri kontrole by mala prísť na to, že účty nesedia, je to jednoduchá kontrola. Porovnanie výpisu z účtu s účtami, kde sa účtujú peniaze. Žiaľ, táto kontrola robená nebola.
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - podotkol, že každá z našich škôl a predškolských zariadení má právnu subjektivitu, keďže majú právnu subjektivitu, jediný, kto ju môže kontrolovať, je zodpovedný štatutár za danú školu, čiže riaditelia škôl. Následne po poverení, tak ako sme poverili hlavného kontrolóra, môže do procesu vstúpiť kontrolór. Absolútnu zodpovednosť berie riaditeľ školy.
Mgr. Katarína Hozlárová - reagovala na postupy riaditeliek v danej veci, uviedla, že postupovali korektne a myslí si , že návrh sústrediť účtovníctvo do kompetencie pracovníkov MsÚ je na zváženie, skôr si myslí, že by pomohlo, keby pani účtovníčky na takýchto inštitúciách nemali automaticky povolenie formou internetbankingu uhrádzať. Niektoré školy ešte stále nosia papierové príkazy do banky a ten príkaz musia podpísať dve osoby.
MUDr. Martina Starzyk, PhD.,MBA - podotkol, že hlavný kontrolór sa hrá na múdreho, opravuje právnikov, riaditeľov. Uviedol, že postup riaditeľov bol absolútne profesionálny a keby mali každý deň visieť na účte, tak by sa potom nemohli venovať svojej práci. Riaditeľky na danú vec prišli, podali trestné oznámenie a hlavný kontrolór chce, aby robili aj účtovníčku. Poprosil hlavného kontrolóra, aby sa zobudil a povedal, že sa riaditeľkám môže poďakovať, že na to prišli.
Ing. Štefan Rovňaník - uviedol, že mu je ľúto, že ho pán poslanec zle pochopil. Povedal, že pani riaditeľky si svoju robotu splnili, a nemyslí si, že by mali riaditeľky sedieť každý deň nad účtovníctvom. Myslí si, že raz za mesiac si pozrieť bankové výpisy, sledovať, kam sa peniaze posielajú, je celkom bežné. Riaditeľky neriadia len výchovno-vzdelávací proces, ale aj ekonomický proces, ktorý v škole je. Pani riaditeľka pochybila tým, že dala príliš veľkú dôveru jej pracovníčke a nekontrolovala ju.
Ing. Helena Bohátová, PhD. - reagovala na margo percentuálnych výpočtov hlavného kontrolóra a uviedla, že v školstve sú tabuľkové platy a keď sa niekde uvádza 40%, tak tomu zodpovedá určitá výška mzdy v príslušnej tabuľke.
Mgr. Štefan Prešinský - uviedol, že je učiteľom na ZŠ G. Bethlena a že všetkých učiteľov mrzí situácia, do akej sa táto ZŠ dostala, kvôli kreditu školy, ktorý utrpel touto kauzou a povedal, že v žiadnom prípade stratu finančných prostriedkov žiaci nepociťujú. ZŠ G. Bethlena patrí medzi najlepšie školy v meste, jej výsledky sú neskutočne dobré, prvomiestne. Stratou finančných prostriedkov netrpia žiaci, trpí nimi fond opráv a učitelia.
Ing. Jozef Török - uviedol návrh na uznesenie, kde by sa zmapovalo, akým spôsobom sa realizujú výdavkové operácie prostredníctvom bankových účtov a pokladne jednotlivých mestských subjektov, ktoré sú zriadené mestom Nové Zámky, aby sa zistili prípadné nedostatky a následne by sme žiadali nápravné opatrenie. Myslí si, že pokiaľ tieto subjekty nebudú mať vypracovaný vnútorný kontrolný systém, vždy sa zistí chyba následne a potom sa už ťažko vymáhajú finančné prostriedky.
JUDr. Ing. Ivan Katona - uviedol, že odznelo veľa informácií o tom ako a čo sa stalo, musí sa maximalizovať úsilie, aby sa peniaze získali naspäť, poprosil, aby právny zástupca maximalizoval úsilie na získanie týchto peňazí, aby sa vyvarovalo ďalším takýmto problémom, nie je čas na mapovanie nejakých štúdií, najúčinnejším spôsobom je nosenie papierových príkazov do banky, odporučil, aby interným predpisom bola daná podmienka nemožnosť používať internetbankingu. Žiadal, aby sa uznieslo, že sa odporúča, aby materské školy a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky museli používať výlučne a len prevodné príkazy, ktoré budú podpísané dvomi resp. tromi zodpovednými osobami a nemôžu používať služby elektronického bankovníctva.
Mgr. Koloman Forró - uviedol, že súhlasí s už odznenými čo sa opatrení týka a podotkol, že v jeho firme má prístup k internetbankingu len on a jeho manželka, nikto iný, keďže školy a škôlky sú právne subjektivity, účtovníctvo si musia ustrážiť riaditeľky a riaditelia.
Ing. Helena Bohátová - uviedla, že na zasadnutí školskej rady na ZŠ G. Bethlena, bol podaný návrh na odvolanie riaditeľky na ZŠ G. Bethlena, má informáciu, ak už bola doručená Zápisnica zo zasadnutia školskej rady na MsÚ, požiadala primátora, aby konal a keď bude konať, aby podal informáciu kvôli vedomosti.
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - uviedol, že bude informovať o danej veci, Zápisnica mu bola doručená hneď na druhý deň, hneď telefonoval pani riaditeľke ZŠ na G. Bethlena, očakával ju na druhý deň, ale oznámila mu, že je PN, takže sa nedostavila a počas PN s ňou vie komunikovať len telefonicky. Keď sa vráti a k stretnutiu dôjde, určite podá informáciu.
RNDr. Peter Lénárt - uviedol, že v dnešnej dobe realizovať platby v banke prostredníctvom papierového prevodného príkazu je podľa neho nevhodné. Keď sa dozvedel, čo sa stalo na danej ZŠ, tak sa zastavil u personalistky a volal kolegom, ktorí sú riaditelia. Oni platby internetbankingom používajú a keď účtovníčka zadá príkaz, tak banka vyšle kód formou sms. Kód dostane riaditeľ organizácie, t. z., že riaditeľ(ka) sa okamžite dozvie o úhrade, zadá kód a až potom účtovníčka zadá príkaz na úhradu. Veľmi jednoducho sa takýmto spôsobom dajú kontrolovať výdavky. Navrhuje takýto spôsob. V dnešnej dobe realizovať platby v banke prostredníctvom papierového prevodného príkazu je podľa neho nevhodné.
JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD. - uviedol, že najjednoduchšia alternatíva aká existuje pre vnútornú kontrolu je mať krycí list alebo tzv. košieľku na každú jednu úhradu. Podpisuje to štatutárny orgán, plus jedna účtovníčka. Tieto tri osoby majú spoločne hmotnú zodpovednosť za úhrady. Tým pádom, keby toto existovalo, na školách nemáme dnes tento problém, že budeme žiadať nárok na náhradu škody len od tej osoby, ktorá to spôsobila. Dal na zváženie, že keby tieto orgány zaviedli košieľku a preberú tri osoby zodpovednosť.
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - uviedol, že s daným návrhom súhlasí, od 15.12.2014 to takto funguje na MsÚ a myslí si, že tento spôsob je čitateľný a presný.
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta ukončil rozpravu.
Hlasovaním č. 6 - prítomných 24 „za“ - 18 „proti“ - 0, „zdržalo sa“ - 3 „nehlasovalo“ - 3 poslanci MsZ prijali Uznesenie č. 114/160915
Informácia o vzniknutej situácii pri nakladaní s finančnými prostriedkami na MŠ a ZŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Mestské zastupiteľstvo odporúča, aby MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky museli používať výlučne a len prevodné príkazy, ktoré budú podpísané 2 resp. 3 zodpovednými osobami
Hlasovaním č. 7 - prítomných 24 „za“ - 21 „proti“ - 0, „zdržalo sa“ - 2 „nehlasovalo“ - 1 poslanci MsZ prijali Uznesenie č. 115/160915
Informácia o vzniknutej situácii pri nakladaní s finančnými prostriedkami na MŠ a ZŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Mestské zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky, aby zistil, aký majú kontrolný systém subjekty zriadené mestom Nové Zámky pre realizáciu finančných operácií prostredníctvom bankového účtu a pokladne
Hlasovaním č. 8 - prítomných 24 „za“ - 23 „proti“ - 0, „zdržalo sa“ - 0 „nehlasovalo“ - 1 poslanci MsZ prijali: Uznesenie č. 116/160915 Informácia o vzniknutej situácii pri nakladaní s finančnými prostriedkami na MŠ a ZŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie z dôvodu zistenia podozrenia pri nakladaní s finančnými prostriedkami vyjadrenie riaditeliek dotknutých materských škôl.


Na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva 20.10. hlavný kontrolór pripravil správu o kontrolnom systéme na jednotlivých školách (viď tu). Správa sa prerokovala, ale skutočná bomba vybuchla až o niekoľko hodín neskôr večer o deviatej, keď primátor v bode rôzne prečítal žiadosť ZŠ G. Bethlena o vykonanie komplexného finančného auditu. V diskusii okolo tohoto bodu sa poslanci akoby mimochodom dozvedeli ďalšie šokujúce informácie: (prepis podľa videozáznamu zasadnutia, zápisnica ku dňešnému dňu nebola zverejnená)


Sledujte od 15:45 Mestské zastupiteľstvo 20.10.2015 časť 3/3

Primátor O. Klein: ZŠ na ul. G. Bethlena podala žiadosť na vykonanie komplexného auditu účtovníctva.
Primátor číta list, v ktorom škola žiada o audit za 1.1.2014-31.7.2015, preto že odhalili neoprávnené nakladanie s fin. prostriedkami a v tejto veci bolo podané trestné oznámenie.
Tu by som chcel navrhnúť, nakoľko sa zistili ďalšie skutočnosti a môžu presahovať až do roku 2013 a spätne, aby sme sa mohli spoločne uzniesť, žeby sme tam dali spraviť jeden nezávislý audit a ja by som navrhol nie na 3 roky, ale na 5 rokov spätne, aby sme mohli predísť všetkým špekuláciám a možným pochybeniam, ktoré na tejto škole prebehli. Neviem momentálne posúdiť, koľko je nutné vyčleniť financií na auditorskú správu, ale myslím si, že dnes sa už pri týchto zisteniach pohybujeme rádovo na nejakých 100 tisíc a viac a myslím, že je potrebné, aby sme dôkladne preverili aké skutočnosti na tejto škole nastali. A spoločne po pvyjadrení auditora zaujali nejaké stanovisko k tomuto vývoju...
Posl. G. Katona: Neviem, či audit odpovie na otázky, na ktoré my hľadáme odpoveď. Lebo pri audite sa náhodne vyberie nejaká účt. operácia a tá sa celá skontroluje.
Primátor O. Klein: Kompletný, kompletný.
Posl. G. Katona: Ja by som navrhoval to urobiť vlastnými kapacitami útvarom hl. kontrolóra skontrolovať faktúry, a odchádzajúce úhrady.
Primátor O. Klein: Ja som navrhoval túto auditorskú správu kvôli tomu, nakoľko sme zistili my už aj v roku 2013 v decembri 3 platby, ktoré odišli z účtu tejto školy vo všýke 1.540 Euro. To sa skontroloval iba december a môže ich byť ďaleko viac... Preto chcem úplný audit a nech je to aspoň 5 rokov späť.
Posl. G. Katona: Jasné, len nech to urobí útvar hl. kontrolóra, dosiahneme ten istý cieľ.
Posl. H. Bohátová: Ako si pamätám p. hl. kontrolór rok 2013 už kontroloval, prikláňala by som sa skôr za ten nezávislý audit. Neviem ako do akej hĺbky sa vyšetruje tento terstný čin. Že polícia do akej hĺbky skúma a určite nebude skúmať len mieru zavinenia počas toho ostatného roka. Naozaj je potrebné, ak tam takýto dohad je - ze došlo k sprenevere fin. prostriedkov ešte niekoľko rokov dozadu - že je potrebné to naozaj došetriť.
Primátor O. Klein: Preto som dal tento návrh, že keď budeme mať komplexné informácie, ja sa obávam, že budeme musieť rozšíriť to šetrenie a nielen na ten jeden rok.
Posl. G. Katona: Môj názor je, že aj polícia ako orgán činný v trestnom konaní bude musieť vyhotoviť znalecký posudok pre posúdenie výšky škody, preto je audit zbytočný.
Posl. Schwarz:
To ale nemôžeš orgánom povedať. Musí tam byť podozrenie. Teraz sa pohybujeme rádovo 2014-2013 december. Polícia pôjde do akého časového horizontu?
Posl. G. Katona: ... Bohate by stačcilo, aby p. hl. kontrolór prebehol...
Z pléna: Môže sa to týkať aj 10 rokov?
Posl. G. Katona: Môže, ale tam už prešla premlčacia doba.
Poslanec K. Forró: Ja sa vraciam k tej sume, lebo ja som to celkom nepochopil. P. primátor hovoril o 2013-om roku cca 1.500 Eur, ale spolu spomínal vyše 100 tisíc. O čom sme vedeli, bolo cca 52.000 Eur...
Primátor O. Klein: Prvá suma, ktorá bola zistená za tento rok, bola 56 tisíc Eur. A za rok 2014 - je tu materiál od školy so žiadosťou o kontrolu - je to ďalších 52.482 Eur, a za december 2013 máme tri platby 650, 345, a 450 Eur v celkovej výśke 1.445 Eur. To je 110 tisíc Euro! Čo sa týka 2013. roku, tam nebola robená hĺbková kontrola, to súčasný zástupca len náhodne prekontroloval mesiac december a toto zistil. Preto hovorím, že to ho môže byť ďaleko viac a nasvedčuje tomu fakt, že 2014. rok sa nekontroloval, a zrazu teraz nám prišiel materiál, kde sama škola zistila že aj v 2014-om roku z účtu odišli prostriedky vo výške 52.000 Eur. Preto hovorím, že toto je už tak rozsiahle, že ja si ani neviem predstaviť ako mohla fungovať škola, keď tam chýbalo pomaly 110 tisíc Euro.
Poslanec K. Forró: V roku 2013 tam bola od nás - od mesta kontrola?
Primátor O. Klein: Áno
Poslanec K. Forró neveriacky: Bola tam kontrola?
Viceprimátor L. Štefánik: Tých 1445 Eur, čo p. primátor hovorí, to bolo námatkovo - lebo zistilo sa to teraz nedávno
Primátor O. Klein: Nie nedávno
Viceprimátor L. Štefánik: 14. októbra sa zistilo manko v 2014-om roku, následne sme požiadali, aby skontrolovali aj 2013-ty, ale aby nemuseli celý, tak začali od decembra a námatkovo zistili, že boli 3 výbery z banky, ktoré neboli zaúčtované do pokladne a chýbali v účtovníctve školy. Ďalšie mesiace v 2013. skontrolované neboli.
Hl. kontrolór Š. Rovňaník: Tých otázok tu bolo viacej. V prvom rade aj ja som dostal posunutú tú žiadosť o - v podstate o účtovný audit - na čo musím odpovedať tak, že útvar hl. kontrolóra ani hl. kontrolór nie je na to uspôsobený, ani to nemá v prac. náplni aby robil účtovný audit. Takže keď audit, tak externý. To je jedna vec. Druhá vec je, že ako aj povedal pán posl. Katona, že pokiaľ sa spraví audit, ale nespraví sa komplexne na všetky účtovné operácie, tak tieto veci sa neodhalia. Odhalia sa najskôr porovnávaním všetkých výpisov z bankových účtov, či to je previazané na príjem do pokladne. resp. či tam nedochádzalo k podvojnému uhrádzaniu, že raz z bankového účtu a potom - pokiaľ si aj pokladníčka odflákla robotu - že ešte raz sa vyplatila v hotovosti tá istá suma.
Či tam bola robená kontrola - áno, v r. 2013, som robil na tejto škole kontrolu, ale bola to podotýkam veľmi operatívna kontrola a to aj tu zdôrazňujem vo svojej správe, že kontrola bola vykonaná námatkovým spôsobom. Takže v tom čase podľa výsledkov kontroly neboli takéto veci zistené, pokiaľ sa takéto veci konali, tak to by bola skôr náhoda ak by sa to zistilo, keďže oproti bežným kontrolám ktoré sa robili a ktoré trvajú cca 4 týždne, tak toto bolo len zhruba na 2 týždne, z každej oblasti trošku sa pozrelo a výsledky však boli zverejnené no. Tak toľko k tomu.
Posl. I. Katona: Je pre mňa tragicky úsmevné, že sa bavíme o 100 tisíc Euro a nikto si nič nevšimne, a kontrolór kontroluje a tiež si nič nevšimne. Rozumiem, že to bola námatková kontrola, ale teraz mesto a škola dopláca na námatkové kontroly. Tak prosím Vás, robme to už poriadne! 100 tisíc Eur je tak obrovská suma, to si neexistuje nevšimnúť! To si nevšimnem, len keď si všimnúť nechcem a to ešte musím mať výčitky svedomia, prečo som si to nevšimol! Myslím si, že nato máme hl. kontrolóra a útvar hl. kontrolóra, aby jednoduchou komparáciou faktúr - ktorých nemôže byť podľa mňa až tak enormné množstvo - zistil, či sú uhrádzané tomu, komu majú byť, a či sú uhrádzané duplicitne. Aby sme vynaložili ďalšie peniaze na externý azdit, len aby sme zistili, koľko nám zmizlo - neviem či je to aktuálne účelné. Myslím si, že to je tak významná a naliehavá situácia... že útvar hl. kontrolóru sa môže začať venovať tomuto a začať porovnávať tieto údaje spätne. Aby sme vedeli, či sa tu bavíme o 100 alebo 200 tisíc Euro a mňa by zaujímalo, ako je toto možné... Také sa podľa mňa zatiaľ neudialo nikde...
Hl. kontrolór Š. Rovňaník: Ja som na to už pár krát odpovedal ešte v čase, keď sa hovorilo o roku 2015 a o r. 2014 sa ešte ani nevedelo. No ako je to možné - tiež si to dosť dobre neviem predstaviť, lebo podľa môjho názoru p. riaditeľka a pracovníci kt. sú zodpovední primárne kontrolovať tieto veci v rámci riadenia fin. tokov v škole, tak tejto oblasti absolútne nevenovali žiaden čas a námahu. Tá pani bola nekontrolovaná a asi si robila čo chcela. Ak to neodhalila riaditeĺka, resp. tí pracovníci, ktorý mali konať predbežnú fin. kontrolu, tak pri námatkovej kontrole p. poslanec, buď náhodou natrafíte, alebo nenatrafíte. Lebo - neviem čo znamená to slovo komparatívne, alebo čo ste to povedali, pokiaľ si nepreštudujete všetky výpisy z účtu a neskontrolujete na aké č. účtov čo odišlo v akej cene, tak vám žiadna komparatívna metóda nepomôže, jednoducho treba spraviť an-block všetky tie veci a treba brať do úvahy aj to, že v tom čase som bol na útvare hl. kontrolóra sám a kontrôl je veľa. Takisto ako v tomto roku mi dávate jednu kontrolu za druhou, a mám ju stíhať - na jednej strane ak majú byť tie výstupy akože kvalitné, tak čím je dôslednejšia, tým je kvalitnejšia, ale na druhej strane čím viacej kontrôl, tým menej času na tú kvalitu. Lebo keď si zoberete že ešte do konca roku má útvar hl. kontrolóra vykonať kontrolu došlých faktúr za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2014... Na túto kontrolu som pôvodne plánoval asi tak 2 mesiace. Ale dá sa spraviť aj tak - a teraz to preženiem - že z každého roku vyberiem jednu faktúru, a odškrtnem si, že kontrola bola vykonaná...
Ďalšia kontrola je kontrola zmluvy o nájme a prevádzkovaní Zimného štadióna, a tretia je komplexná kontrola na ZŠ Hradná, kde kontrola trvá zasa asi tak 1 mesiac. A to už nehovorím o kontrole pokladničnej hotovosti, čo bežne som zvykol robiť, tak na to žiadny čas nie je a ďalšie činnosti, kt. útvar resp. hlavný kontrolór musí popri tom robiť. Ja som ochotný spraviť hocjakú kontrolu, ale musíte si dať aj otázku, či ich má byť veľa a len tak námatkovo, alebo tých kontrôl bude menej a dôslednejších...
Posl. G. Katona: Od banky je možné vyžiadať údaje vo forme excelovskej tabuľky, takže nemusíte sa trápiť s výpismi z účtov, dostanete excelovskú tabuľku. Z účtovného systému vytiahnete ďalšiu excelovskú tabuľku - úhrady a vypárujete ich.
Posl. R. Schwarz: Nedá mi reagovať na to, čo povedal hl. kontrolór - som, prekvapený čo povedal, že kontrola roku 2013 na G. Bethlena bola námatková, myslím si, že slovo "námatková" by tu vôbec nemalo zaznieť. Ak máme výsledok kontroly, tak ten by mal byť reálny. Takto sme boli presvedčení, že r. 2013 je skontrolovaný a teraz vysvitlo, že výsledok tej kontroly pre nás nie je relevantný. Môže byť správny, ale nemusí byť správny. Výsledok hl. kontrolóra je, že je v poriadku a výsledok úradu, že za december je 1.500 Eur "v lufte". Odporúčam hl. kontrolórovi, keď robiť kontroly, tak poriadne a nie námatkové. Lebo taký výstup pre nás a pre občanov je potom nulový.
Posl. M. Starzyk: P. kontrolór, keby ste riadne robili svoju prácu v r. 2013, tak nedôjde ku śkandálu v r. 2014 a 2015! Presne ako hovoril p. Schwarz, asi budeme musieť mať ďalšiu funkciu kontrolóra kontrolóra, čo kontroluje nášho kontrolóra čo kontroluje, či je správne, čo on kontroluje. Absolútne! Totálne! Pán kontrolór vy tu koktáte, koktáte, koktáte, ja fakt neviem, ako to nazvať! Ešte raz: keby ste si riadne robili svoju prácu, tak nie je rok 2014 a rok 2015. Teraz tvrdíte, že máte veľa práce, tak keď tú prácu nestíhate, tak ju nerobte, prosím Vás! nerobte ju!
Posl. H. Bohátová: Ja som obdobného názoru - najskôr som si myslela, že podporím audit. Ale keď vidím, ako p. hlavný kontrolór hlavne veľa hovorí o tom, čo všetko má skontrolovať, tak nedá mi nepodporiť návrh, ktorý predpokladám že príde od p. primátora, a navrhne skontrolovať dôsledne každú finančnú operáciu v priebehu neviem koľkých rokov dozadu. A len tak na margo, p. hl. kontrolór, keď už sme sa dostali cez sumu 50 tisíc Eur, myslela by som si, že tá dravosť hl. kontrolóra a ostatných členov útvaru Vám nedá, aby ste nešli a z vlastnej iniciatívy si nezaradili do plánu kontrol skontrolovať aj nejaké roky dozadu.
Veď aj tí rodičia, kolegovia, učitelia, čakajú na ten výsledok, či boli klamaní a okradnuí rok dozadu, dva roky, tri rioky... a Vy nič. A tu sa dozvedáme o ďalśich sumách. To Vy ste mal byť iniciátor toho, a kontrola tam už dávno mala nastúpiť!

Posl. R. Schwarz: Keď je podaný ten podnet na orgány činné v trestnom konaní, bolo by vhodné ho rozšíriť o nové zistenia...
Primátor O. Klein: Už to prebieha
Posl. I. Katona: Z obhajoby hl. kontrolóra som mal pocit, ako keby ten útvar bol možno poddimenzovaný, resp. pretažený. Žiadal p. hl. kontrolór navýšenie stavu?
Viceprimátor L. Štefánik: Už toho bolo povedané myslím si dosť a mali by sme ukončiť túto debatu, aj keď je to veľmi vážne a keď som predvčerom zistill, že v r. 2014 zmizlo ďalšich 50 tisíc následne že v 2013-om boli výbery z banky, kt. neboli zaúčtované v škole, tak to je neuveriteľné! Vážim si prácu hl. kontrolóra, verím tomu, že toho má veľa, ale bez ohľadu na to musíme prijať uznesenie, že útvar hl. kontrolóra komplexne prekontroluje hospodárenie celej školy minimálne za posledných 5 rokov. Viem že je to veľa, ale bavíme sa o vyše 100 tisíc Eurách ktoré zmizli a to sa stále bavíme eśte len o r. 2014-2015 a nevieme čo bolo v r. 2013, 2012, 2011, 2010... Možno sa dostaneme k sume 200-300 tisíc, ja neviem. Dúfam, že to tak nie je, aj na základe toho, dávam návrh na uznesenie.
Hl. kontrolór Š. Rovňaník: Tých vecí kt. boli na útvar hl. kontrolóra bolo pomerne dosť. Ja sa čudujem že teraz si niektorí dávajú otázku, jak je možné že "námatková kontrola". Jednak v tých kontrolných zisteniach, ktoré som predkladal, a väčśina z Vás tu bola, tak si to mohla prečítať, vedeli ste o tom. Po druhé. Pri kontrole je námatková kontrola bežná... Účtovný audit, alebo aj hocijaká kontrola vyberie nejakú vzorku a z toho spraví záver. Málokedy sa robí kontrola od A do Z. To sú základné princípy kontrolnej práce a pokiaľ ste to niektorí nevedeli, tak teraz Vám to takto oznamujem, prípadne skúste sa spýtať iných skúsenejších, prípadne aj z inej oblasti...
Druhá vec je, či sme poddimenzovaní, alebo nie. To je relatívne, lebo pokiaľ by sa tu vykonávali činnosti bežné podľa plánu kontr. činnosti, prípadne nejaká tá operatívna kontrola, tak sa to dá zvládnuť.
V tomto období som však už neraz upozorňoval, že veľa vecí, ktoré sú tu z niekoho pohľadu problematické, dáte skontrolovať hl. kontrolórovi nezávisle od toho, čo je v pláne kontr. činnosti. A v pláne je tá činnosť kapacitne vymedzená na počet ľudí, kt. má. V r. 2013 sme mali byť traja, pol roka som tam bol sám, jednoduchou logikou si domyslíte, že nemôžem robiť kontrolu všetkého čo tam je. Aj toto uznesenie je také všeobecné, lebo kontrolu účtovníctva - účt. audit - nie je útvar kompetentný urobiť. Pokiaľ ide o kontrolu, či peniaze išli správnym smerom, takú sme schopní spraviť, ale nie účtovný audit.
Viceprimátor L. Štefánik: Skús navrhnúť p. hl. kontrolór, čo dať do uznesenia, aby sme zistili, či nezmizli ďalšie státisíce...
Hl. kontrolór Š. Rovňaník: hluk - mimo mikrofón - nato, aby sme zistili, či tie peniaze išli adresne, tak treba výpisy z účtov, či išli adresátom, výbery porovnať s pokladňou, kam tie peniaze smerovali. Toto sme schopní skontrolovať, otázka je, čo s tými ďalšimi kontrolami, ktoré v pláne kontrol... Bude to dosť mechanická robota a dosť dlho potrvá.
Posl. M. Starzyk: Chcem len povedať, že zadávame kontrolórovi kontrolovať čo on už raz kontroloval. Je to choré. Na druhú stranu p. kontrolór sa snažil veľmi obšírne povedať, že nie je schopný, teda je neschopný skontrolovať čo my chceme aby skontroloval. Pán kontrolór vie skontrolovať cestovný príkaz na služobnú cestu, ale nevie spárovať excelovskú tabuľku, ktorú si vyžiada z banky. Tak sa prikláňam k návrhu p. primátora s dovetkom, že náklady na kontrolu by mali byť zosobnené p. kontrolórovi.
Posl. M. Malperová: Myslím že sa tu bavíme veľmi dlho o veľmi podstatnej veci. Myslím, že sa už dávno všetky plánované kontroly mali odložiť... a na tejto škole sa mali skontrolovať okamžite pokladničný denník, všetky výpisy z bank. účtov a všetky fin. operácie. Nehovorím o inventarizácii o služobných cestách, ale o preskúmaní podrobných výpisov z banky. Banka naozaj dáva v excelovskom súbore výpis za celý rok, viete to skontrolovať s účt. dokladmi, kt. boli podpísané. A nie je to ani na dva mesiace robota...
Návrh uznesenia:
MsZ ukladá hl. kontrolórovi vykonať kompl. kontrolu hospodárenia a celého účtovníctva ZŠ G. Bethlena za roky 2011-2015
Hlasovanie: Za: 22 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 110. novembra zverejnil jeden z pedagógov dotknutej školy a súčasne poslanec MsZ Štefan Prešinský na svojej FB stránke otvorený list riaditeľke školy. Uvádzame ho aj s úvodným komentarom a ilustračnou fotkou:


Priatelia, už dlhšiu dobu na verejnosti rezonuje kauza sprenevery finančných prostriedkov na ZŠ G.Bethlena. Účtovníčka zodpovedná za únik značného množstva peňazí z účtu školy si sype popol na hlavu, riaditeľka školy namiesto priznania si zodpovednosti strká hlavu do piesku a je dlhodobo PN. A na všetko najviac dopláca škola a jej zamestnanci. Preto som si dovolil napísať otvorený list pani riaditeľke, ktorá počas PN-ky nemôže byť odvolaná z funkcie. S obsahom listu súhlasia všetci zamestnanci školy, ale nie všetci sú za jeho zverejnenie. Preto ho zverejňujem podpísaný iba mojím menom.
Vážená pani riaditeľka,

je to už dlhý čas odvtedy, čo 9. septembra 2015 mimoriadne zasadala Rada školy a vyslovila Vám nedôveru. Od toho dátumu ste práceneschopná. Situácia, kedy je škola bez riaditeľa, je neštandardná a Váš postoj vrhá na školu veľmi zlé svetlo, na čo doplácajú hlavne jej zamestnanci, ktorí sú v tejto veci najnevinnejší. Sú to tí, ktorí prišli o peniaze a niektorým z nich ešte reálne hrozí, že prídu aj o zamestnanie, ak sa do školy nezapíše dostatočný počet prvákov.
Zamestnanci školy spoločne s množstvom obetavých rodičov, ktorým záleží na našej škole, zorganizovali pre žiakov naozaj nevšedný HALLOWEEN, úspešní sme boli na tekvicových slávnostiach či Klobfeste. Ale o tom Vy určite viete.
Treba otvorene priznať, že atmosféra na škole je bez Vás podstatne pokojnejšia, hoci situácia, že nemáme riaditeľa, nás všetkých ťaží a verejnosť sa oprávnene pýta, čo bude so školou ďalej. Preto v záujme všetkých neprehlbujte rany, ktoré nesú aj Váš rukopis. Ak Vám na škole záleží, odstúpte, lebo práve Vám uniklo, že účtovníčka nekontrolovane brala peniaze určené pre školu. Vy ste tá, ktorá to svojou benevolenciou umožnila. Pre mňa je nepochopiteľné, že vo finančne podvýživenom školstve si štatutár nevšimne únik takého množstva peňazí. Výsledky finančnej kontroly, ktorá na škole práve prebieha, môžu na našu školu vrhnúť ešte horšie svetlo a mnohí rodičia budúcich prvákov sa na školu môžu pozerať ako na nedôveryhodnú.
Týmto otvoreným listom Vás, pani riaditeľka Lelovská, vyzývam, aby ste sa podvolili rozhodnutiu Rady školy, vôli zamestnancov školy, vyhoveli žiadosti pána primátora a vzdali sa funkcie riaditeľky. Umožnili by ste tak upokojiť situáciu, aby naša škola opäť získala dôveru a sympatie verejnosti.

S pozdravom Mgr.Štefan Prešinský
2015-11-16 12:26:42 katarína
Po tom čo predviedol pred kamerou na poslednom zastupitelstve by sa mal jednoznačne porúčať!Rečí jak koza bobkov,ale práca a výsledky za ním žiadne.Ešte asi stále skúma Pischingerove služobné cesty.
2015-11-13 15:23:26 Vtierka
v prípade nedostatkov sa námatková kontrola má zmeniť na komplexnú, operatívnou kontrolou sa za dva týždne nedá nič zistiť? asi dokladov nie je tak veľa pri 45% úväzku účtovníčky, písomný výstup z kontrol musí obsahovať taxatívny zoznam skontrolovaných dokladov - je to tak?, splnenie uznesenia zastupiteľstva písomnou výzvou na subjekty - to hádam nie?! hl. kontrolór nepoznal mechanizmy "kontrolných systémov" v subjektoch mesta?! nemajú vnútorné normatívy? zákon o fin. kontrole exaktne určuje postupy, hl.kontrolór má mať na pamäti, že je orgán zastupiteľstva dokonca aj voči primátorovi, OČTK a §327a TZ? MZ - nie je to na odvolanie dotyčného pána?
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
07:04:13 Sprenevera, zistená na ZŠ G. Bethlena, už prekročila 110 tisíc Eur [2015-11-11; 7,104 x]
07:04:03 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 318 x]
07:03:52 A hét könyve: Szlovákia – a történelmi Felvidék műemlékeinek képes enciklopédiája (Sine Metu Komárom... [2024-07-14; 125 x]
07:03:44 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 683 x]
07:02:14 Beszámoló és fotók Nagyszombati 11.születésnapi szentmise és baráti találkozó Farkas Zsolt szőgyéni ... [2024-05-26; 371 x]
07:01:17 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,560 x]
07:00:08 Bývalý novozámocký prednosta Peter Ágh neuspel na Najvyššom súde [2022-04-20; 1,988 x]
06:59:32 Pripravuje sa zmena na čele mestskej firmy? [2015-10-18; 5,097 x]
06:53:51 Kauza nezaplatenej rekonštrukcie kina: Stavebná firma Avastav uspela na súde, Mesto bude musieť dopl... [2019-07-10; 2,443 x]
06:53:46 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,055 x]
06:52:10 So zahanbujúcou aroganciou odpovedal viceprimátor Štefánik na poslaneckú interpeláciu o hospodárení ... [2017-06-01; 4,824 x]
06:50:17 Článok o bývalom prednostovi P. Ághovi v zajtrajšom čísle týždenníka Plus7dní [2018-03-07; 5,061 x]
06:49:39 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,355 x]
06:49:00 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,496 x]
06:48:17 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,375 x]
06:48:11 Komáromi mérföldkövek 2024 / Komárňanské míľniky 2024 [2024-04-27; 538 x]
06:47:35 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,634 x]
06:45:59 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,812 x]
06:45:39 Kniha týždňa: Jan Keller, Hybridní politika (Nakl. Ivan David Praha 2020) [2024-07-11; 116 x]
06:45:12 Odhalený eurofondový podvod v Nových Zámkoch [2017-09-06; 4,206 x]
06:44:14 Covid-Necovid, realitný biznis s mestským majetkom šľape... [2020-11-02; 2,946 x]
06:40:10 Na Bešeňovskej sa zázračne pohli ľady... [2021-08-13; 1,404 x]
06:39:34 "Nové refrény v starých pesničkách", alebo o klamároch a chorých vtákoch... / "Régi dalok új refrén... [2012-02-19; 2,766 x]
06:35:49 Kde dostanete odmenu 1600 EUR po troch odpracovaných mesiacoch? No predsa na radnici v Nových Zámkoc... [2019-11-22; 5,258 x]
06:35:09 Zúfalé pomery na novozámockých štadiónoch... A peniaze pritom vyhadzujeme von oknom [2018-06-05; 4,434 x]
06:34:30 S podnikateľmi, ktorí nám zdevastovali Zúgov, sme opäť najväčší kamaráti. Dostali 10 hektárový pozem... [2018-02-03; 6,898 x]
06:33:14 Vianočné pohľadnice na billboardoch? [2019-12-15; 2,915 x]
06:32:36 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,543 x]
06:30:37 Krátka správa z mestského zastupiteľstva 24. apríla 2024 [2024-04-28; 1,424 x]
06:30:04 Radnica si všimla hromady odpadu okolo smetiakov - v Šali [2019-01-28; 1,911 x]
06:29:17 Ani v tomto volebnom cykle sa nám nepodarilo kúpiť služobné auto pod milión korún / Ebben a választá... [2013-01-09; 2,996 x]
06:26:14 Mesto nepatrí vyvoleným a zmluvy sa majú dodržiavať... [2021-05-16; 2,017 x]
06:25:04 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,047 x]
06:23:42 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 217 x]
06:21:44 Mesto chce pomôcť najohrozenejším... Ale nie takto! - vraví petičný výbor proti budovaniu útulku med... [2019-03-31; 2,639 x]
06:21:21 Sú známe prvé mená kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva do novembrových komunálnych voli... [2014-09-22; 5,576 x]
06:21:05 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,622 x]
06:19:03 Tanečky okolo Hlavného námestia [2016-08-19; 5,140 x]
06:18:53 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,834 x]
06:18:08 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,927 x]
06:14:54 Sú primátorove nominácie zástupcov mesta do školských rád nezákonné? [2019-06-02; 2,972 x]
06:12:37 Pri prenájme mestských parciel firme poslanca Uhrina primátor obišiel zastupiteľstvo [2019-09-19; 2,528 x]
06:11:46 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,704 x]
06:11:42 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 724 x]
06:10:07 Aký domov pre seniorov?! Obyvatelia Jeruzalemskej ulice bijú na poplach [2022-01-19; 1,930 x]
06:10:06 Film týždňa: Bad Luck Banging or Loony Porn (2021) [2021-06-21; 1,165 x]
06:09:52 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,260 x]
06:04:59 Parcela mne, parcela tebe... Mestský pozemok rodičom viceprimátora za 15 €/m2 [2015-06-30; 6,588 x]
06:04:11 Na zajtrajšom zastupiteľstve sa bude rozhodovať o dotáciách [2017-02-14; 3,102 x]
06:01:18 Naše mesto síce nezvláda ani elementárne formy informovania občanov, na konferenciách informatikov v... [2014-05-12; 4,276 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x