Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-03-31   2,639  
0
Vedúca sociálneho odboru MsÚ Denisa Felixová je uvedená ako kontaktná osoba pod nepodpísaný článok o pripravovanom útulku pre bezdomovcov na Bratislavskej ceste  uverejnený na CN Online 26. marca 2019. Už úvodná veta, podľa ktorej je "odpor verejnosti v podobných situáciách bežný" je veľmi nezvyčajná a rovnako aj celý zbytok článku, ktorý vsugerúva verejnosti pocit bezmocnosti. Reku, vy sa radšej nepleťte do vecí, ktorým nerozumiete - i keby malo ísť o váš vlastný priestor v ktorom žijete a vychovávate svoje deti. My na mestskom úrade sme už dávno o všetkom rozhodli a celé to dohodli s Európskou úniou...
Člen petičného výboru obyvateľov dotknutého sídliska nás požiadal o priestor pre verejnú reakciu na uvedený škandalózny článok.  


Mesto chce pomôcť najohrozenejším

Poslanci sociálny projekt mesta schválili. Obyvatelia chystajú protestnú petíciu. Negatívny postoj verejnosti voči podobnému nízkoprahovému dennému centru býva bežný a predpokladáme, že by verejný konflikt nastal aj v inej lokalite. Mesto chce začať mediáciu s komunitou.
 
„Negatívny postoj verejnosti voči podobnému nízkoprahovému dennému centru býva bežný“ – Máme to chápať tak, že názor občanov platiacich dane je irelevantný? „My mesto“ sme rozhodli a hotovo. Lenže mesto sme „my občania“, ktorí tu bývajú, vlastnia prevádzky a nehnuteľný majetok a hlavne platia dane a mestské poplatky. Prioritou by mala byť ústretovosť a komunikácia  práve s touto skupinou, nie naopak s čistými poberateľmi. Týmto nespochybňujeme samu podstatu projektu, resp. potrebu riešenia.
 
Miesto sme hľadali od roku 2015

Systematické plánovanie sociálnych služieb začalo v meste Nové Zámky v roku 2013. Výsledkom ročného pracovného procesu bol Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nové Zámky na roky 2014 – 2020, ktorý sme začali pripravovať v roku 2013. Na základe výsledkov dotazníkového výskumu, stretnutí pracovných skupín, ako aj z požiadaviek prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb bol pripravený návrh cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v meste.

Mohli by ste prosím upresniť kto bol(i) respondenti Vami zmieneného dotazníkového výskumu a kedy sa odohrával?. V rámci zberu podpisov na petičné hárky si ani jeden z oslovených obyvateľov na podobný prieskum nespomína.

Jednou z prioritných oblastí rozvoja sociálnych služieb sú aj sociálne služby zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Cieľom bolo a je zlepšiť kvalitu existujúcich sociálnych služieb a rozšíriť poskytovanie takých sociálnych služieb, ktoré v meste, na základe indikovaných potrieb, absentujú a mesto je povinné v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečiť ich dostupnosť.
Od roku 2015 sme hľadali možnosti umiestnenia týchto sociálnych služieb v nevyužitých budovách vo vlastníctve mesta, prípadne v iných voľných objektoch na území mesta. V roku 2018 mesto reagovalo na výzvu Integrovaného regionálneho operačného programu a predložilo projektový zámer na zriadenie nových sociálnych služieb, ktoré doteraz v meste absentovali: nízkoprahové denné centrum, stredisko osobnej hygieny a domov na pol ceste.

Od roku 2015, keď ste tak strašne intenzívne hľadali možnosti a miesto, predalo mesto dosť objektov a pozemkov, ktoré mohli slúžiť na tento účel. Takže teraz je jediný voľný a vhodný objekt trávnik medzi bytovými domami na Bratislavskej ceste.

V prvom kole riadiaci orgán projektu vydal pozitívne hodnotenie projektového zámeru mesta. Mestský úrad predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva 19. marca 2019 zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Celková výška oprávnených výdavkov na všetky časti projektu predstavuje 865 658 eur. Spolufinancovanie mesta vo výške 5 percent by predstavovalo 43 268 eur, viac ako 822-tisíc eur by financovali štrukturálne fondy. Spolu 14 z 25 mestských poslancov hlasovalo za tento zámer.

Vyčísleniu výšky oprávnených nákladov sa teraz nebudem venovať, aj keď si myslím, že za 670 000 € bude v cene prízemného objektu o rozmeroch cca 40 x 19 metrov zahrnutý aj teleport, alebo iné technické nóvum. O prehnanom plánovanom rozpočte svedčí aj vybudovanie 4+1 parkovacích státí oproti plánovanej budove. Chápem, že občania bez bydliska sa na hygienickú očistu dopravujú prevažne vlastnými motorovými vozidlami.

Do konca apríla by teda mesto malo podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na sociálne služby krízovej intervencie. Vyhodnotenie žiadostí sa očakáva v druhej polovici roka 2019.

Sociálne služby musia ísť za klientmi

Výzva z roku 2018 stanovila podmienky na umiestnenie jednotlivých sociálnych služieb. Nemôžu byť sústredené na jednom mieste a mali by byť čo najbližšie ku klientom, ktorým sú určené.

Tvrdenie o tom, že sociálne služby musia ísť za klientmi je veľmi zavádzajúce. Občan (nielen ) tu bývajúci musí v prípade že chce podať zásielku navštíviť Slovenskú poštu. Nemám vedomosť o tom, že by za niekým prišla Slovenská pošta. Pokiaľ si chce niekto zaplávať, musí navštíviť kúpalisko  príp. plaváreň. Ani Štrand, ani krytá plaváreň ešte za nikým domov neprišli. To iba sociálne služby pôjdu za tými, ktorí ich potrebujú. Výhodný argument ak treba ospravedlniť umiestnenie objektu a zároveň ich stiahnuť z okolia „ctihodných občanov“ a sústrediť ich v okolí „tých menejcenných chudákov“, ktorí bývajú v panelovej sídliskovej zástavbe.

Či už rekonštruované alebo nové stavebné objekty musia spĺňať podmienky univerzálneho navrhovania (vyšší stupeň bezbariérovosti). Musia mať minimálny vplyv na lokálne klimatické podmienky v zastavanom území. Z toho dôvodu navrhujeme pri realizácii využiť zatrávňovacie dlažby a následné budovanie zelených stien. Pri výstavbe budovy sa má zachovať jestvujúca zeleň, len niektoré stromy z vlaňajšej výsadby sa presunú o niekoľko metrov ďalej.

Odvolávanie sa na vyšší stupeň bezbariérovosti je nezmyselné – pokiaľ príde k rekonštrukcii vhodného voľného objektu vo vlastníctve mesta, tento zámer bude súčasťou projektovej dokumentácie.

Na Považskej je ubytovňa pre ľudí v zlej finančnej situácii, ktorým hrozila úplná strata bývania, a mestská nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia. V okolí nie je žiadny ďalší voľný mestský pozemok.
Domov na polceste je možné vybudovať rekonštrukciou nevyužívanej mestskej budovy na Cyrilometódskej ulici. Ďalšia mestská budova v susedstve už na účely projektu nepripadá do úvahy.
Budova Agrisu v centre mesta má tri podlažia. Stredisko osobnej hygieny a nízkoprahové denné centrum by využívalo len časť objektu, preto by sme na rekonštrukciu nemohli použiť prostriedky zo štrukturálnych fondov. Podobná výhrada sa týka aj Domu politických strán na Komárňanskej ulici a voľnej časti budovy gymnázia na Letomostí. Budova bývalej škôlky na Tyršovej ulici je vlastníctvom štátu, ktorý ju ponúka na predaj za rádovo niekoľko stotisíc eur.   

Popis dôvodov prečo to nejde je z Vašej strany síce rozsiahly, ale zavádzajúci. Prostriedky na rekonštrukciu existujúcich bodov možné čerpať je, o čom svedčí aj plánované čerpanie na rekonštrukciu mestskej budovy na Cyrilometodskej ulici za účelom vybudovania „Domova na pol ceste“.
Pravdou je, že na rekonštrukciu budovy Agrisu by bola účelová dotácia oveľa nižšia ako Vami navrhovaná. Ale – zariadenie by sa nachádzalo v centre, takmer v susedstve MsÚ a to je zrazu pre všetkých sociálne cítiacich veľké FUJ.

A so zníženou dotáciou zo štrukturálnych fondov by zrejme niektorým poslancom mestského zastupiteľstva a ich spriateleným firmám zmizol úsmev z tvárí.


Ako lokalitu pre výstavbu strediska osobnej hygieny a nízkoprahového denného centra mesto po intenzívnom mapovaní možností vybralo mestský pozemok na Bratislavskej ulici – neďaleko železničnej stanice, v blízkosti ktorej sa sústreďujú potenciálni klienti tejto sociálnej služby.  
Budovanie parkovacích miest sa plánuje na susednej Cyrilometódskej ulici. Materská škola je vzdialená približne sto metrov smerom do sídliska.

Miesto plánovaného rozšírenia parkovacích miest je od navrhovanej lokality, kde sa má stavať vzdialené cca 80 metrov priamym dohľadom – toľko k tej „susednej ulici“.

Umiestnenie centra je súlade s územným plánom mesta, ktorý sociálne zariadenia pre širší okruh užívateľov definuje ako podmienečný model funkcie na územiach s rodinnými a bytovými domami.

Plánované zariadenie definujete ako zariadenie pre širší okruh užívateľov. To snáď nemyslíte vážne ! Jedná sa o velice úzky okruh osôb, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Podľa štatistiky, ktorú vypracovalo mesto ide o približne 80 osôb.

Aby bola lokalita bezpečná

Lokalita je neďaleko železničnej stanice, ktorá je pravidelným objektom kontroly mestskej polície. Na základe podnetov obyvateľov sa projekt doplní o nepretržité monitorovanie objektu a jeho okolia prostredníctvom kamerového systému. Rovnako bude prevádzka úzko spolupracovať s terénnymi sociálnymi pracovníčkami a terénnym pracovníkom, ktorý od roku 2014 podrobne mapujú cieľovú skupinu klientov.

Skúste sa cestujúcej verejnosti v prieskume opýtať, ako sú spokojní s pravidelným dohľadom mestskej polície. Či už v priestore pred železničnou stanicou, alebo v tejto lokalite vôbec. Dovtedy Vaše tvrdenie pôsobí veľmi satiricky.

Mesto chce pomôcť najohrozenejším

Stredisko osobnej hygieny a nízkoprahové denné centrom má slúžiť ľuďom v zlej sociálnej a bytovej situácii, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné potreby. Niektorí bývajú na internátoch či ubytovniach, ale žijú bez pravidelného príjmu, v ohrození finančnými problémami. Ďalší sú úplne bez prístrešia a sociálneho zázemia.
Sociálne centrum je poslednou sieťou, ktorá môže ľudí zachytiť pred pádom do úplného sociálneho vylúčenia. Mnohí sa chcú z neho dostať, ale len vlastnými silami to nedokážu. Systematická a dlhodobá prác s nimi je možná len vtedy, ak budú mať uspokojené základné životné potreby.
Nízkoprahové denné centrum sa nesústreďuje len na uspokojenie nevyhnutných potrieb, ale aj na sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, prácu s rozvojom pracovných zručností, rozvoj finančnej gramotnosti, nácvik zvládania krízových situácií a podobne.
Následne plánujeme klientom pomôcť zapojiť sa do jednoduchých činností pri úprave mesta, získať pracovné návyky a postupne stály príjem. Ďalšou súvisiacou aktivitou má byť realizácia projektu prestupného bývania, ktorý mesto plánuje realizovať v rámci ďalšej výzvy.

Máte otázky? Napíšte

Mestské zastupiteľstvo dňa 19. marca schválilo zámer mesta podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Vyhodnotenie žiadostí sa očakáva v druhej polovici roka 2019. Až potom bude jasné, či sa projekt bude realizovať.
Dovtedy bude prebiehať komunikácia s obyvateľmi o účeloch a význame nízkoprahového denného centra a strediska osobnej hygieny.

Komunikácia s občanmi bude prebiehať presne kedy? Po spustení výkopových prác alebo 3 dni pred kolaudáciou?

Negatívny postoj verejnosti voči sociálnym službám tohto druhu býva bežný a predpokladáme, že by verejný konflikt nastal aj v inej lokalite mesta. Keď mestskému úradu doručia petíciu občanov, budeme sa ňou zaoberať. Dovtedy je našou snahou verejnosť postupne informovať o podrobnostiach zámeru a vysvetľovať pohnútky, ktoré nás viedli k vytvoreniu celého projektu, výberu lokality a začať následnú mediáciu verejného konfliktu.

Informovať o zámere a vysvetľovať svoje pohnútky ste mali predtým, ako ste reagovali na vázvu IROP a podali ste projektový zámer. Komunitný plán ste spracovávali od roku 2013 a až doteraz ste všetko pred občanmi a voličmi tajili.

O ochote diskusie najlepšie svedčí to, že pod týmto článkom nie je možnosť diskusie (nemusí byť ani moderovaná) a vyslovenia názoru, ktorý by všetci videli. Komunikovať s každým iba prostredníctvom jednej emailovej adresy a oháňať sa medializáciou je minimálne pokrytecké.
Rovnako ako celá komunikácia zástupcov mesta s obyvateľmi .

 
S pozdravom Ladislav Rozsnyo

Svoje otázky k tomuto zámeru môžu obyvatelia posielať na mail:  denisa.felixova@novezamky.sk
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
06:21:44 Mesto chce pomôcť najohrozenejším... Ale nie takto! - vraví petičný výbor proti budovaniu útulku med... [2019-03-31; 2,639 x]
06:21:21 Sú známe prvé mená kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva do novembrových komunálnych voli... [2014-09-22; 5,576 x]
06:21:05 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,622 x]
06:19:03 Tanečky okolo Hlavného námestia [2016-08-19; 5,140 x]
06:18:53 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,834 x]
06:18:08 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,927 x]
06:14:54 Sú primátorove nominácie zástupcov mesta do školských rád nezákonné? [2019-06-02; 2,972 x]
06:12:37 Pri prenájme mestských parciel firme poslanca Uhrina primátor obišiel zastupiteľstvo [2019-09-19; 2,528 x]
06:11:46 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,704 x]
06:11:42 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 724 x]
06:10:07 Aký domov pre seniorov?! Obyvatelia Jeruzalemskej ulice bijú na poplach [2022-01-19; 1,930 x]
06:10:06 Film týždňa: Bad Luck Banging or Loony Porn (2021) [2021-06-21; 1,165 x]
06:09:52 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,260 x]
06:04:59 Parcela mne, parcela tebe... Mestský pozemok rodičom viceprimátora za 15 €/m2 [2015-06-30; 6,588 x]
06:04:11 Na zajtrajšom zastupiteľstve sa bude rozhodovať o dotáciách [2017-02-14; 3,102 x]
06:01:18 Naše mesto síce nezvláda ani elementárne formy informovania občanov, na konferenciách informatikov v... [2014-05-12; 4,276 x]
06:01:08 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 567 x]
06:00:14 A "Sárai Zoltán" rendőrségi dosszié / Policajný spis "Zoltán Sárai" [2013-04-29; 11,218 x]
06:00:01 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 514 x]
05:58:55 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,992 x]
05:58:52 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 316 x]
05:58:11 Továrenský komín Elektrosvitu - 40 ročný... / 40 éves az Elektrosvit gyárkéménye... [2013-08-02; 2,388 x]
05:57:34 Viceprimátor konateľom fy Bytkomfort. Rozhodli dva hlasy: jeho vlastný a strýkov (Aktualizované o vý... [2015-10-20; 7,549 x]
05:56:21 Riešenie Esterházyho rébusu / Az Esterházy rébusz megfejtése [2011-03-05; 10,169 x]
05:54:04 Shall we dance? Ing. Ágh skúša prvé tanečné kroky na novom pôsobisku. Schyľuje sa k založeniu obecné... [2015-01-15; 6,340 x]
05:52:02 Viete si predstaviť mesačný plat 7 tisíc Eur? Viceprimátor Štefánik ho má... A ktože ho tak štedro p... [2018-10-13; 15,867 x]
05:48:22 Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia... [2023-08-28; 1,251 x]
05:45:55 Projekt "Pražské jaro 1968" Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2008) [2015-06-18; 5,209 x]
05:43:35 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,757 x]
05:42:47 Novozámocký primátor si to rozmyslel. Už nechce prenajať DK Kovák extrémistom z ĽSNS. Doučil sa medz... [2017-01-23; 2,401 x]
05:40:42 Poslanec Valent terčom kritiky za zbabranú tržnicu. Na dnešnom zastupiteľstve si mohol vypočuť že i... [2018-06-27; 3,338 x]
05:32:54 Érsekújvár leírása 1864-ből / Miestopis Nových Zámkov z roku 1864 [2016-12-09; 1,922 x]
04:32:47 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 564 x]
04:32:25 Stránka IZAMKY.SK oslavuje desaťročné jubileum. Začiatky boli viac ako skromné [2017-11-27; 5,140 x]
04:20:20 "Fennmaradni" - M. Nagy László fotókiállítása a Klebersberg Kúriában Budapesten, 2013. március 26 - ... [2013-03-13; 2,061 x]
03:51:37 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,994 x]
03:27:15 Predstavujeme think-tank DEKK Inštitút [2023-08-22; 803 x]
02:47:24 Pán hl. kontrolór, odstúpte! Anketa [2015-11-16; 5,710 x]
02:19:12 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,816 x]
01:37:33 Šapitó stojí! Novozámčania si pod krytou tržnicou predstavovali niečo iné... [2018-05-10; 3,971 x]
01:33:11 A vykľulo sa šidlo z vreca: Na Vajanského ul. predsa len bude kasíno! [2018-02-25; 3,901 x]
00:39:31 Anonymný autor STOP HAZARDU sa opäť ozval... [2022-09-26; 1,429 x]
00:30:27 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,285 x]
00:14:49 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,046 x]
00:12:32 19 éve volt a referendum Párkányban / Pred 19 rokmi prebehlo referendum v Štúrove [2010-10-29; 5,172 x]
00:06:10 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,967 x]
23:53:24 Expresné zastupiteľstvo týždeň pred exekúciou... [2018-06-09; 3,743 x]
23:43:10 70 éve, 1942. júliusában járt Horthy Miklós Érsekújvárott / Pred 70 rokmi v júli 1942 navštívil Nové... [2012-07-28; 2,717 x]
23:30:32 Kniha týždňa / A hét könye: Agneša Kalinová, Mojich 7 životov. V rozhovore s Janou Juráňovou... [2012-07-07; 5,808 x]
23:28:07 Stránka NZAlbum uvedená do prevádzky! [2012-10-19; 2,528 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x